V CORSETTEN J Meneer Hansen, incognito ;^\3N's fr/>05 W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telel. (01172) 506 ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1042 Vrijdag 24 sept. 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR.DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.,!»». - GlfÜO 3t>8296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand augustus 1965 GEBOREN: 2, Peter .Joseph, zn. van Joseph Daniël Izaak van Houte en van Elizabeth Maria Johanna Stuij; 6. Ja kobus Willem, zn. van Willem Dekker en van Anna Suzanna Elizabeth de Nood; 13, Nicole Madeleine Norber- tine, d. van George Petrus de Badts en van Maria Klazina de Jonge; 18, Adriaan Jacobus, zn. van Jacobus Dieleman en van Catharina Cornelia Vei'poorte. INGEKOMEN: 5. Jacob Dijkgraaf en echtgenote, van Amsterdam naar Mag- dalenaweg 8; 25, Huibertha J. van Set ten, ev. van de Hoef, van Renswoude naar Lange Heerenstraat 7; 27, Johan na F. Feskens, van Hengelo naar Burg. van Roseveltstraat 2; 31, Petrus C. C. Wijffels, van Huijbergen naar Willems- weg 9. VERTROKKEN: 23, Anthonie A. van Lare, van Pr. Bernhardstraat 19 naar Axel; 23, Johanna F. Fremouw, van Kon. Julianastraat 30 naar Alblasser- dam; 24, Maria Jobina Rijk, van Wil- lemsweg 44 naar Vlissingen24, Tiny Maria Jenny Wijffels, van Willemsweg 9 naar Etten en Leur; 26, Janna Ra- mondt, van W 44 naar Aardenburg 30, Elizabeth A. Contant, van Willemsweg 39 naar Zetten. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Resultaten zwembad In het zwemseizoen 1965 werden in het gemeentelijk sportbad 39.292 ba ders geteld. Dit is beduidend minder dan in 1964 toen dit er 55.547 waren. Het terug lopen van dit aantal moet worden gezocht in het slechte weer dat we gehad hebben. De drukste maand is augustus geweest met 16.640 bezoekers en de drukste dag was 12 augustus met 1182 bezoekers. Verdeeld waren er: 20 525 meisjes, 13178 jongens, 2751 dames en 1881 he ren. Het aantal uitgereikte diploma's van de K.N.Z.B. bedroeg 147 en het aan tal schoolzwemdiploma's 4l Electrificatie voltooid. In het kader van het zogenaamde „honderd procent plan" is thans de gehele gemeente Aardenburg van elec- triciteit voorzien. De laatste panden die werden aangesloten waren die langs de Langeweg te St. Kruis, n 1. de boer derijen van J. Hiel, F. de Sutter en F. Beun. Dit waren z.gn. superonrenda- bele aansluitingen. Om dit plan te kunnen verwezenlij ken heeft de gemeente Aardenburg o.m. een beduidende subsidie beschikbaar gesteld. Nu het plan is voltooid, bete kent dit echter niet, dat alle percelen rijn aangesloten. Er zijn nog enkele on- willenden her en der in de gemeente die niet willen aansluiten en zich in de toekomst zullen moeten blijven be- FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Neem nu die buurman hier met z'n gekke naam. Om de haverklap zit hij uit het zolderraam met een kijker naar me te turen. Wat moet-ie van me? En die twee lui, die me afgetuigd hebben, hè? Ik heb zelf gezien, dat ze daar bij die buurman in de kamer zaten te pra ten. Wat betekent dit allemaal? Weet u het? Jullie weten er zeker wel meer van, hè? Maar willen het niet zeggen, dat snap ik best. In die dagen dat ik in het ziekenhuis lag en vandaag even eens heb ik er over nagedacht. Er is daar wat aan de hand. Men spookt daar iets uit, dat het daglicht niet kan ve len. En nu heb ik zo het idee dat ze bang zijn, dat ik wat zal ontdekken. Daarom willen ze dat ik wegga. Is het niet zo? Zegt u nu ook eens wat. Of is het zo belangrijk, dat ik er niets van mag weten?" Hoolwerf trommelde enige tijd met zijn vingers op het tafelblad en dacht na, terwijl hij af en toe naar de man in zijn pyama keek. Opeens boog hij zich naar Vlaming en zei: „Laten we nog eens van voren af beginnen, Vla helpen met andere middeien dan elec- triciteit. Biervliet Scooter in de berm. Op de Prov. weg IJzendijkeBiervliet moest P. H. uit Axel met zijn scooter de berm invluchten voor een tegemoet komende vrachtauto, bestuurd door W. uit Westkapelle. H. sloep enkele malen over de kop en moest met hoofdwonden en een hersenschudding worden opge nomen in het ziekenhuis te Sluiskil. Breskens Pastoor J. Stam geïnstalleerd In de parochie van de H. Barbara is pastoor J. Stam geïnstalleerd. Bij deze installatie waren aanwezig burgemees ter J. A. Eekhout, weth. P. Zegers, ds. W. Praas van de Vrij Evangelische ge meente, ds. L. Spaans van de Herv. gemeente, geestelijken uit West Zeeuws- Vlaanderen en Noord-Brabant, familie leden, verkenners en welpen uit zijn vroegere standplaats Dongen en een groot aantal parochianen. Door pastoor A. v. Hoek uit Dongen, onder wie pastoor Stam het laatst ge staan heeft als kapelaan, las de benoe mingsbrief voor van de bisschop van Breda. Deken A. Dierick uit Oostburg, die de installatie verrichtte, wijdde in zijn toespraak nog enkele woorden aan de vorige pastoor A. Verhoeven, die, zoals hij zei, hier gelukkig geleefd heeft en met een ieder goed kon opschieten. Het verheugde spr. de installatie na mens de Bisschop te mogen verrichten. Het pastoraat van vroeger gaat in deze tijd niet meer op. Men moet zich aan passen aan de tijd. Men moet geen pastoor meer zijn die de mensen leidt, doch begeleid. Tot pastoor Stam zei hij „U zult vooral mens moeten zijn tussen de mensen". Hierna werd door pastoor Stam een H. Mis opgedragen, waarna er gelegen heid was om met de nieuw geïnstalleer de kennis te maken. Tijdens een intieme receptie in de kleuterschool werd namens het kerk bestuur door een van de kerkmeesters de gelukwensen aangeboden namens de parochianen. Hij zei dat pastoor zijn in Breskens niet eenvoudig is. Er zijn veei moeilijkheden, waarbij hij vooral de toeristenzielszorg naar voren bracht. Spr. hoopte dat pastoor Stam een stam zou mogen zijn waaraan de parochie Breskens kan groeien en bloeien. Burgemeester Eekhout zei dat er wel een gelijkheid is tussen de Brabantse en Zeeuws-Vlaamse bevolking. Ze zijn n.l.gul en openhartig. Hij hoopte een prettige samenwerking te mogen heb ben. Ds. Spaans vond het jammer dat pastoor Verhoeven vertrokken was, er was altijd een prettige manier van sa menwerking geweest. Hij hoopte echter bij een ontmoeting elkaar ook te kun nen vinden. Ds. Praas meende dat de nieuw ge- installeerde met veel idealen naar Bres- ming. Verleden jaar september ben je vrij gekomen. Uit Scheveningen. Dat geef je toch toe, nietwaar?" Vlaming haalde zijn schouders op. „Waarom zou ik het ontkennen?" „Juist. Wat heb ie toen gedaan? Ik bedoel: vóór je hier in Dorringen kwam?" „Ik heb natuurlijk eerst dat geld op gehaald dat m'n tante ons nagelaten heeft". „Dat is waar ook, die tante hè? Dat heb ik laten controleren en ten dele klopt het wel". Hij haalde een zakboek je te voorschijn, waarin hij enige tijd bladerde. „Hier heb ik het: Gerda Vla ming is op 25 juli van het vorige jaar in de ouderdom van 81 jaar overleden. Dat je een neef van haar bent, klopt ook. Maar dat ze geld bezat, is erg on waarschijnlijk. De vrouw werd ten minste gedurende de laatste jaren ge holpen door Sociale Zaken. Ze had haar AOW en verder paste de gemeente dus bij. Na haar dood bleken er zelfs nog een aantal schulden te zijn. Hoe zit dat nu met dat geld, Vlaming?" De bewoner haalde zijn schouders op. „Laten we één ding vaststellen, meneer Hoolwerf, dat ik hierover niet in bij zonderheden kan treden, want dan be staat de mogelijkheid, dat tal van in stanties zoveel geld gaan vragen, dat er niets overblijft. Dat klinkt een beetje vaag, maar ik kan echt niet meer zeg gen. Bent u ook bij mijn neef geweest? dat houdt U fit en wijs! 0/7 Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. IJs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, MEDiSCHE Burchtstraat 13 OOSTBURG kens gekomen is. Het is goed om in W. Z.-Vlaanderen een parochie te mogen dienen. Pastoor Stam dankte de sprekers en belangstellenden en hoopte met allen een goede samenwerking in alle opzich ten te mogen hebben. Groede Kollekte kankerbestrijding. De kollekte t.b.v. de kankerbestrij ding (Koningin Wilhelmina Fonds) heeft te Groede f 537,75 opgebracht. Schoondijke Kollektes De kollekte voor „Het Hoogeland" heeft f 86,- opgebracht en de kollekte voor de Kankerbestrijding van het Kon. Wilhelminafonds f 326,32. Oorlogsmateriaal. Bij de boerderij van M. J. Riemens zijn enkele dagen geleden diverse soor ten oorlogstuig gevonden, w.o. 16 gra naten, 4 granaatkoppen, 1 handgranaat en 2 flessen niet thuis te brengen zuur. De mijnopruimingsdienst heeft alles onschadelijk gemaakt. Tiener-jestijn. Voor zover thans bekend is, zal Rob de Nijs met the Lords optreden in de zaal van café Wijffels op zaterdag 2 oktober a.s. Voor de tieners zal dit ze ker een aantrekkelijke avond worden. U weet, dat ik niet de enige erfgenaam was". Hoolwerf keek weer in zijn boekje. „Ja, die Gerard Vlaming is ook achter haald. Een havenarbeider, hè? Die zegt nergens van af te weten. Hier is in het kort zijn verklaring: Voor zover mij be kend is, had tante Gerad geen cent en leefde ze van de AOW. De inboedel is door Sociale Zaken verkocht; wij moch ten er nog geen stoel van hebben. Als mijn neef Jan zegt dat er geld was, dan weet hij meer dan ik. Ik ben zo vrij er niets van te geloven". Vlaming grinnikte. „Een linke jon gen, mijn neef Gerard". Hoolwerf keek hem onderzoekend aan. „Of de andere neef, die hier voor me zit. Eén van beiden neemt ons natuur lijk in de boot. Nu ja, tot op zekere hoog te hebben wij er niets mee te maken. Goed, je haalde het geld daar weg, zul len we dan maar zeggen. En toen?" „O, ik ben een beetje aan het toeren gegaan door ons land. En op een ge geven ogenblik zat ik ergens te eten, toen ik in een krant de advertentie las van de dames Boshoven in Dorringen. Wel, ik stapte op de bus en reed met een hierheen. De volgende dag instal leerde ik me hier en zoals u ziet, ben ik hier nog". Hoolwerf knikte. „Inderdaad. Welis waar hier en daar wat beschadigd, maar dat gaat wel weer over, zullen we maar denken. En al die tijd heb je hier Beeldhouwwerk. Een dezer dagen is het beeld „de Zaaier", vervaardigd door Flip ten Klooster uit Veere, op zijn sokkel in de Kon. Wilhelminastraat geplaatst. Het beeld kijkt a.h.w. door de van der Slik- kestraat naar de Pr. Beatrixstraat. Duitse televisie. Sinds ruim twee jaar is te Sasput (buurtschap van Schoondijke), een soort jeugdherberg gevestigd van de Evangelische kerk uit Oberhausen- Schmachtendorf (D). Bijna het gehele jaar door brengen velen uit deze stad hier hun vakantie door. Het tehuis her bergt iedere week ruim 40 personen. De laatste weken brengen spastische kin deren hier een vakantie door. Geen van hen had ooit de zee gezien. Dit was aanleiding voor de televisie uit Frankfurt opnamen te maken van het tehuis. De dominee van de duitse gemeente, enkele leiders en de burge meester van Schoondijke hebben enige woorden gesproken. Deize opnamen zul len in de uitzending uit Duitsland door de NTS worden overgenomen. De Duitse dominee heeft namens de Burgemeester van Schoondijke een foto-boek overhandigd aan de Burge meester van Oberhausen. Gevonden voorwerpen. Ter gemeente-sekretarie kunnen in lichtingen worden gevraagd omtrent de volgende gevonden voorwerpen: zon nebril, rode portemonnaie, f 2,50, hand schoen, bruine portemonnaie met in houd, mohair-sjaal, zwarte gummi beenpij pen. Sluis Raadsvergadering. De raad der gemeente Sluis vergader de onder voorzitterschap van burge meester P. van Hootegem. Bij de ingek. stukken was de gasten- niets anders gedaan dan een pijpje zitten roken voor het raam, boodschap jes gedaan in het dorp en af en toe een paar regels op die schrijfmachine ge timmerd. is het niet?" „Ik heb ook gegeten en geslapen, meneer Hoolwerf", antwoordde Vla ming op droge toon. Hoolwerf keek hem enige tijd onder zoekend aan. „En dat moet ik maar al lemaal geloven?" De ander draaide een paar keer met zijn hoofd. „Dat laat ik helemaal aan u over, meneer de rechercheur". De politieman keek eens uit het raam en knikte. Terwijl hij opstond en door het vertrek begon te lopen, zonder de ander aan te kijken, vervolgde hij op kalme toon: „Zal ik dan de leemte eens opvullen, heer Vlaming? De bewoner van „De Rietvink" had een paar cen ten om het een poosje te kunnen uit gingen hier. Waarom juist hier En fin, op zekere dag kwam er een meneer aanbellen. Of twee meneren, misschien wel meer. Vlaming liet hem binnen en er ontstond een geanimeerd gesprek, dat zo ongeveer als volgt ging: Meneer Vlaming - of Hansen, dat is van min der belang - u zit hier aardig, hè? Wat dunkt u. zoudt u een paar centen wil len verdienen? Altijd, zegt meneer Vla ming. Wel, houdt u die buurman van u een beetje in het oog, hè? Kijkt u al leen maar wat-ie zo overdag uitvoert. En misschien ook 's avonds. Eens in de

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1