ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN vJ FEUILLETON Meneer Hansen, incognito de Schakel 19e Jaargang Nr. 1041 Vrijdag 17 sept. 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 -BRESKENS - TEL.* - GiftO 3t>8296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand augustus 1965 GEBOREN: 5, Cornelis, zn. van Cornells Baris en van Adriana de Vries; 12, Christina Magdalena, d. van Jannes Riem ens en van Maria W. Ch. Quaars, geb. te Oostburg; 16, Cornelis Marinus, zn. van Cornelis Marinus Verschelling en van Johanna P. N. Louwerse, geb. te Oostburg; 16, Mark, zn. van Adriaan A. Bolleman en van Hannie Vergouwe, geb. te Oostburg24, Charles, zn. van Adriaan H. Verduijn en van Magdalena C. van der Lijke; 24, Richard Jannis Gerard, zn. van Abraham A. Boeckhout en van Catholina M. H. Verduijn; 31, Christiaan Pieter, zn. van Pieter A. J. Verploeg en van Maatje J. Vasseur. HUWELIJKEN: 20, Jacob A. Fenijn, 21 j. en Cornelia J. Verstraaten, 18 j., bei den wonende te Breskens: 27, Abraham C. de Seijn, 23 j., wonende te Rotter dam en Ina C. Dees, 19 j., wonende te Breskens; 27, Eric Maas, 27 j. en Maria P. Notebaart, 23 j., beiden wonende te Breskens. OVERLEDEN: 22, Elisabeth C. Diele- man-Witte, 77 j., wonende te Breskens, overl. te Oostburg. INGEKOMEN: 3, Hans L. van Maaren, van Vlissingen naar de Hullustraat 16; 5, Jack C. Fortrei, van den Helder naar Steenoven 10; 17, Leonardus Pietersz en gezin, van Ridderkerk naar Haven straat 12; 13, Cornelis M. Verschelling en echtg., van Groede naar Crocusstr. 9; 20, Antoinette E. S. van Zeele-Ste- vens, van Oostburg naar Burg. Gerrit- senstraat 14; 30. Janneke M. Bron, van Wemeldinge naar Scheepvaartstraat 13. VERTROKKEN: 2, Colette W. van Hou- te, van Scheldekade 14 naar Breda; 6. Hendrik J. Riemens, van Molenwater 21 naar Meerbeke (België)5, Jacob Heij- boer, van Spuiplein 43 naar Aarden burg; 24, Jan J. Huigh en gezin, van Dorpsstraat 78d naar Terneuzen; 27, Ina C. de Seijn-Dees, van W 38 naar Groede. BINNENVERHUIZINGEN9, Petrus B. van Zeele en gezin, van Begoniastraat 14 naar Crijnssenlaan 13; 10, Marinus A. Verschelling, van Hyacintstraat 4 naar Begoniastraat 14; 16, Wilhelmina de Visser-Gans en Elisabeth Wisse-de Visser, van Hyacintstraat 6 naar Bego niastraat 13; 20, Jacob A. Fenijn van Visserijstraat 18 naar Grote Kade 26; 20, Cornelia J. Fenijn-Vérstraaten, van W 43 naar Grote Kade 26; 23, Izaak J. van Grol en gezin, van Jasmijnstraat 4 naar Crocusstraat 7; 27, Francois L. Maas en echtg., van Scheldekade 9 naar Dorpsstraat 78d; 27, Eric Maas, van Dr. Broodmanstraat 55 naar Papaverstraat 6; 27, Maria P. Maas-Notebaart, van Kon. Emmastraat 1 naar Papaverstraat 6. PLAATSELIJK NIEUWS Biervliet Vergadering voetbalvereniging De voetbalvereniging Biervliet hield door Frank van Falckenoort. Ze wist nu ook, dat hij helemaal geen schrijver was en daarom begon ze hem te wantrouwen. Sinds hij verteld had, dat hij geen Hansen heette, maar Vlaming, en niets met boeken schrijven te maken had, was haar hou ding tegenover hem veranderd. Meer gereserveerder. Voorzichtiger. Ze ver trouwde hem niet helemaal meer. En hij kon haar niet eens ongelijk geven. Vandaag of morgen ging ze bij die Hoolwerf informeren en wat zou die tuut dan zeggen? De waarheid? Dat hij al enkele malen gezeten had voor vals heid in geschrifte9 Dat hij nog geen jaar geleden vrij gekomen was? Zou ze hem dan ook vertellen van het geld, dat ize onder het bedmatje had aangetrof fen? Eigenlijk had hij zijn mond moe ten houden. Wat had iemand er ten slotte mee te maken wie hij was? Nu ja, hij had het nu eenmaal gezegd, in een opwelling. Ze was zo vriendelijk voor hem deze dagen. Zo'n vrouw kon je toch niet langer voor de gek houden? Een poosje later kwam ze terug in de in „Het Oude Raedthuys" een goed be zochte algemene vergadering. De aftredende bestuursleden, de he ren P. Bonn en A. C. de Meijer werden herkozen. In de plaats van de zich niet herkiesbaar gestelde bestuursleden C. Brakke en P. de Lijser werden gekozen de heren H. v. d. Hemel en J. Kommers. Als leden van de elftalcommissie wer den gekozen: B. Doens, W. Versluijs en J. Kommers. Het seizoen 1964-'65 was voor de voet balvereniging zeer gunstig. De penning meester kon de boeken afsluiten met een batig saldo van ongeveer f 1000,-. Ook het jaarverslag van de sekretaris was vrij gunstig. Het eerste elftal be ëindigde de competitie met een 2e plaats. Het tweede elftal eindigde in de middenmoot, terwijl de B-junioren kam pioen werden. Aan de nieuwe competitie zal weer door het le en 2e elftal en de B-junioren worden deelgenomen. Reddend zwemmen. In het recreatiecentrum De Braakman zijn de examens reddend zwemmen af genomen. Als official van de K.N.Z.B. trad op de heer de Rooij uit Vlissingen. terwijl Dr. Kalkman uit Biervliet voor het medische examen zorg droeg. De geslaagden zijn: Jeugdbrevet IA. van Hecke, J. van Hecke, I. van Hurck, J. de Smet, T. Ver straaten, L. Spelier, B. van Waterschoot, allen te Philippnie en A. Weeda te Bier vliet. Jeugdbrevet II: E. Haverbeke, IJzen- dijke. Diploma A: N. Beuzenberg, Hoek; C. Roose, Hoek; R. Willemsen, Biervliet en C. de Haas te Terneuzen. Geen der kandidaten werd afgewezen. Breskens H engelwedstrijd. Door de Breskense hengelsportvereni ging is de 4e en laatste onderlinge wed strijd gehouden aan het „Duivelshoekje". Gezien het slechte weer was de opkomst zeer matig. Door 36 leden werd aan deze wedstrijd deelgenomen. De uitslag was: 1. M. Zegers, 2 vissen, 282 pnt.2. J. Verherbrugge, 5 vissen, 210 pnt.; 3. A. Visser, 3 vissen, 193 pnt.; 4. A. Versprille, 1 vis, 156 pnt.; 5. I. Christiaansen, 1 vis, 111 pnt.; 6. S. Versprille, 1 vis, 106 pnt.; 7. A. Verhage, 1 vis, 91 pnt.; 8. P. Ver sprille, 1 vis, 81 pnt.; 9. Ph. Keijmel, 1 vis, 56 pnt.; 10. P. v.d. Broecke, 2 vis sen, 2 pnt. Na afloop van de wedstrijd reikte de voorzitter, dhr. A. de Looze, in café „Cen traal" de prijzen uit en werd het kam pioenschap bekend gemaakt. De voor zitter sprak de hoop uit, dat het volgend jaar meer vis zal worden gevangen. Kampioen werd dhr. L. Riemens met 1067 pnt., waarvoor hij een fraaie beker in ontvangst mocht nemen. De verdere uitslag van het kampioenschap luidt: 2. S. Versprille 778 pnt.; 3. J. Verher brugge 637 pnt..; 4. A. Kareis 555 pnt.; 5. A. Versprille 503 pnt.; 6. A. Visser 499 pnt.; 7. C. Dijl 455 pnt.; 8. Ph. Keijmel 443 pnt.; 9. I. Verduijn 440 pnt.; 10. L. de Vriend 399 pnt. kamer met twee koppen thee, waarvan ze er één voor hem neerzette. Terwijl ze weer tegenover hem ging zitten, zei ze terloops: „Ik heb niet aan koekjes ge dacht. Vanavond neem ik er wel voor u mee". „Ach, dat is toch heel niet nodig. Ik kom steeds meer bij u in de schuld te staan". „Praat u geen onzin. Ik ben er van overtuigd, dat u in het omgekeerde ge val hetzelfde zoudt doen Hij dacht: Wees daar maar niet zo zeker van en hij zei dan ook: „Een vrouw kan beter in deze en dergelijke omstandigheden een man verzorgen als omgekeerd". „Misschien", antwoordde Ankie Bos hoven. „U bent niet het type dat zijn medemens in de steek zou laten". Opnieuw dacht hijMens, wat vergis je je; in wezen ben ik een verschrikke lijke egoïst. Maar hij antwoordde rustig: „Dat doe je natuurlijk niet. Je hebt el kaar veel te hard nodig". Ze keek hem met een triomfantelijke blik aan. „Zie je wel? We krijgen hier zomers van allerlei slag mensen, nette en minder nette. Gegoede lui en arbei dersmensen. Maar tussen alle catego rieën zit kaf en koren. Ik heb zodoende wat mensenkennis gekregen. U bent in wqzen een goed mens". Hij lachte verlegen. „Juffrouw Ankie, u komt vandaag of morgen toch zeker Zwemproeven. In het „Koningin Wilhelniina"-zwem- bad hebben leden van de Breskense zwemvereniging „Scheldestroom" diver se zwemproeven afgelegd voor de K.N.Z.B.-diploma's. Als K.N.Z.B.-official trad op de heer C. Wagenaar uit Sou burg en de zwemleraar, de heer B. Kor- ver uit Eindhoven. De uitslagen zijn: Diploma. I: Marina Cruson, Masscha Roofack, Sjaak Bolleman, Henk de Smidt, Nico v. d. Maas, Elly Faas, Nike Cruson, Johan de Meester, Ko v. Velzen, Coen Wisse, Piet v. d. Velde, Oscar v. Quekelberghe, Rita Jansen, Liesje Koster. Lusie Verschelling, Annemarie Verschelling, Anneke Lauret, José Jan sen, Frans Roosendaal, Jacqueline Schot Anita de Jonge, Franckie v. Schaick, Ina de Lange, Joop Carels, Susan Vermeu len, Marian Dusebout. Afgewezen 4 kan didaten. Diploma II: Bram de Hullu, Rina Keijmel, René Verstraaten, Marion Ver straaten, Tannie v. Quekelberghe, Wil- ma v. Quekelberghe, Jenny Hubregtse, Frans Schot. Afgewezen 4 kandidaten. Diploma III: Els Versprille, Ellie Beun, Laura v. d. Meulen, Dieneke Nelisse, Jo ke Feijn, Peter Kolijn, W. de Meester, Ruben de Jager. Afgewezen geen kandi daten. Afscheid. Pastoor A. Verhoeven heeft afscheid genomen van zijn parochianen. Namens de verenigingen en parochianen werd hem na de Hoogmis een afscheidscadeau onder couvert aangeboden. Pastoor H. Stam, die als opvolger is benoemd, zal a.s. zaterdag om 5 uur worden geïnstalleerd. Benoeming. Mej. A. C. le Bleu is met ingang van 1 sept. benoemd als typiste op de ge- meentesekretarie te Cadzand. Eede Wielerkoers. In Eede is de 13e Beneluxronde voor beroepsrenners verreden. Aan de start verschenen 40 renners, die door de wnd. burgemeester, weth. E. Lansu van Aar denburg, van start werden gezonden, nadat hij hen opgewekt had een spor tieve strijd te strijden en de hersenen te gebruiken. Meer dan 5000 sportlief hebbers waren getuige van een felle strijd, dat de volle 135 km., verdeeld over 50 ronden, duurde. Al direct na de start verdwenen Ry- broeck en Brandts, achterna gezeten door Harings en Haast. Het bleek ech ter slechts een verkenningstocht te zijn, want meer dan 400 m. konden de weg lopers niet nemen. In het jagende pe- niet met een medalje aandraven?" Ze lachte hartelijk mee. „U begrijpt best, wat ik bedoel. Thee goed?" Hij knikte. „Heerlijk. Als je zo een volle vier en twintig uur verwend bent, zoals ik nu, dan besef je dat je wat mist". „Wat dan?" „Een vrouw". Ze begon te blozen en dronk ijverig haar kopje leeg, waarna ze een sigaret opstak. Na het tweede kopje besliste ze, dat hij weer moest gaan liggen en zon der protest voldeed hij aan dit bevel, 's Avonds kwam ze terug, sloot de over gordijnen, pookte het kacheltje uit en vulde hem bij, waarna ze de kit vol- schepte in het bergplaatsje. Vervolgens maakte ze zijn brood klaar en zette het op de tafel. Vlaming was intussen op gestaan en kwam in zijn pyama de ka mer binnen. Ze bekeek hem kritisch. „Hebt u geen ochtendjas?" Hij schudde zijn hoofd. „Nooit nodig gehad. Maar ik wil m'n regenjas wel aantrekken". Ze haalde haar schouders op. „Voor mij is het niet nodig. Bovendien is het hier warm genoeg. De radio voorspelde dooi". Terwijl hij at, liep ze wat door het vertrek met een stofdoekje en veegde hier en daar over stoelen, het kastje en de deuren. Na het eten stopte hij een pijp, terwijl de vrouw nog een kopje loton waren de gevechten niet van de lucht, waaraan de vele premies niet vreemd waren. Toen Theo Verschueren het parcours met een lekke band moest verlaten, viel de grote slag. Met nog ruim 70 km. te rijden, wisten Post. Ry- broeck. Harings en Wouters weg te lo pen. In korte tijd had deze kopgroep een voorsprong van 2.45 min. De strijdlus tige Knops en Haast konden geen aan sluiting meer krijgen. Een premie van 1000 B.frs. voor diegene die zich bij de kopgroep kon voegen, was voor geen enkele renner weggelegd. De kopgroep ging door en 25 km. voor het einde werd het peloton gedubbeld. Voor Rybroeck was dit nog niet voldoende. Gesteund door afstoppende ploegmaats trok hij er alleen op uit. De gedubbelden Brandts, v. Espen, Maliepaard, Knops, v.. Dongen en Groen sprongen mee. Harings en Wouters werden volkomen verrast door deze aanval. Om nog een premie van f 150,- in de wacht te kunnen slepen, moest nog een minuut voorsprong op het peloton ge nomen worden. Rybroeck wist zelfs nog meer te behalen; hij bracht zijn voor sprong op 1 min. 40 sec. Behalve de pre mie sleepte hij de eindoverwinning in de wacht en de prijs van het punten klassement. Peter Post wist met een half wiel de spurt om de 2e plaats te veroveren. De uitslag is: 1. G. Rybroeck, Moerbeke, 135 km. in 3 u. 23 min.; 2. op 1 min. 45 sec. P. Post, Amstelveen; 3. P. Rentmeester, Krui- ningen; 4. R. Wouters, Baarle-Hertog; 5. H. Harings, Scheulder; 6. L. v. Don gen, Made; 7. Fr. Brandts, Zandvliet: 8. D. Groeneweg, Numansdorp; 9. Klem Grossemlinghaus, Krefeld; 10. B. Malie paard, Willemstad. Groede De eerste zwemproeven. Dat men in Groede zeer veel voelt voor de zwemsport, heeft men dit jaar be wezen. Mocht men in het voorjaar het nieuwe instructiebad openen, zo kon men er nu reeds de eerste zwemproever\ van de K.N.Z.B. afnemen. De proeven werden afgenomen door badmeester B. Hooftman en K.N.Z.B.-official mevr. Wagenaar uit Souburg. Voor het diploma I slaagden: J.Beun, F. Bron, G. Buijze, W. Groen, S. de Mel ker, M. Pladdet, M. Ras, E. Risseeuw, J. Robijn, A. Salomé, H. Torbijn, M. Wol- berts, T. Wolfert en A. de Zutter. Afgewezen: 4 kandidaten. Oostburg Wandeltocht. De Oostburgse wandelsportvereniging St. Bavo heeft een wandeltocht gehou den voor 340 wandelsportliefhebbers. De afstanden waren 40, 25, 15, 10 en 5 km. en gingen door het West Zeeuws- Vlaamse land. Ondanks het slechte weer van zaterdag werden de tochten, dank zij een perfecte organisatie, een groot succes. Na de vele kilometers trokken de grote groepen wandelaars in défilé voorbij het bordes van het gemeente huis, waarop o.m. hadden plaats geno- thee voor hem inschonk. „Heeft het gesmaakt?" „Fantastisch. Ik heb mezelf vanavond in de arm geknepen". „Waarom?" „Om uit te vinden of ik droom of waak". Ze begon te glimlachen. „U overdrijft, hè?" „Ik voel me momenteel een gelukkig mens. En ik wil er niet aan denken, dat ik over een dag of twee, drie alles weer zelf zal moeten doen". „Doet u nu maar rustig aan en pie kert u nergens over. Ik help u net zo lang als nodig is. In de winter hebben wij immers praktisch niets te doen". „Wanneer komen gewoonlijk uw eer ste gasten?" „Heel ongelijk. Soms hebben we er in het Paasweekeind al. Maar na Pinkste ren begint het pas goed". „Dus zomers hebt u en uw zuster heel wat te doen, hè?" Ze knikte. „Vooral juli en augustus. Maar we vinden het allebei prettig werk". Terwijl ze samen over het verhuur bedrijf spraken, ging de bel. Ankie kwam overeind. „Ik zal wel even kij ken". Even later kwam ze met Hoolwerf binnen, die begon te glimlachen toen hij Vlaming aan de tafel zag zitten roken. „Zo, zo, de patiënt al weer op? Dat is

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1