DEMONSTRATIE Zwitserse huis MILOPA intieme samenkomst in gebouw „Im- manuel". Overdracht kotier. Op de Wester-Schelde is de nieuwe hekkotter Sch 44 door de bouwers, fa. Gebrs. v. d. Sande, aan de eigenaar schipper A. Pronk uit Scheveningen, overgedragen. Deze overdracht geschiedde door het neerhalen van de bouwersvlag en het hijsen van de rederij vlag met de naam van het schip „Aleida Theodora", door mevr. Pronk. In een kort toespraakje wees dhr. J. v. d. Sande op het feit, dat de hekkotter in Nederland thans volop in de belang stelling staat. Voor de visserij is dit een schip met grote toekomst. Hij wenste de eigenaar een behouden vaart. Burgemeester J. A. Eekhout, die deze vaart meemaakte, zei verstomd te staan over hetgeen nu de werf weer heeft af geleverd. Het is een pronkstuk. Volgens spr. was het grootste compliment voor de fa. v. d. Sande, de aanwezigheid van schipper J. Molensteeg van de O.D. 10, de eerste hekkotter die door de firma was afgeleverd in 1964. Het woord werd tijdens deze plechtigheid verder nog gevoerd door een vertegenwoordiger van Kromhout's Motorenfabriek, die de pri ma samenwerking met de Breskense scheepsbouwers prees. De heer Pronk sprak een dankwoord tot de sprekers. De Sch 44 is 21,20 m. lang, 5,60 m. breed en 49.6 ton groot. Het schip wordt voortbewogen door een 350 pk. Krom hout-motor, die bij 1500 omwentelingen per min. een snelheid van 18 tot 20 km. per uur kan ontwikkelen. Het wordt be stuurd door een mechanisch-electrisch- hydraulische stuurmachine en is voor zien van een 6 frommelige winch om netten binnen te halen, van een centrale en een koelinstallatie. Verder bevinden zich nog aan boord de modernste navi gatiemiddelen, een Decca, Simrad, ra dio-, zend- en ontvanginstallatie. De nieuwe kotter heeft logies voor 7 opvarenden. Scheldestr oom-successen. Dat de zwemvereniging „Schelde- stroom" zijn naam weet hoog te hou den, heeft men vorige week bewezen in Zierikzee bij de wedstrijden over twee kilometer. Bij de dames werd het een overwinning voor Carita Salomé, ter wijl Paula Donze als 2e finishte. Dit was echter voor onze zwemsters nog niet voldoende, ook de 3e en 4e plaats eisten zij op door resp. Magda Cambier en Coby Heijboer. Een uitslag om voor me nige club jaloers op te zijn. Ook bij de heren wist men enkele goede plaatsen in de wacht te slepen. Wim Jongman werd 5e, R. de Dekker 6e en P. Nicolai 11e. De uitslag was als volgt: Dames: 1. Carita Salomé, Schelde stroom, Breskens, 33 min. 52 sec.; 2. Paula Donze, Scheldestroom 35.28; 3. Magda Cambier, Scheldestroom 36.24 4. Coby Heijboer, Scheldestroom 37.06; 5. Ina Stadhouders, Luctor et Emergo, Middelburg 38.11: 6. Elly de Cooker, De Bruinvis, Sas van Gent 38.28; 7. Paula Erasmus. Scheldestroom 38.40; 8. Lia Jasperse, Luctor et Emergo 39.04; 9. El ly Doorns, De Schelde, Temeuzen 39.15; 10. Annie van der Dries, S.Z.V., Souburg 40.53. Heren: 1. Herman Frantzen, De Gan- ze, Goes 30,27; 2. Karei Weijland, De er van vergoeden? Dat vind ik helemaal niet aardig van u". „Ja, maar dit kost toch geld? En u offert er veel tijd voor op. U hebt al een paar keer hier schoongemaakt en gis teren me van het ziekenhuis gehaald en vanmorgen m'n ontbijt U bent op het ogenblik compleet mijn huis houdster!" Ze begon weer te lachen. „Nou, en? Doe ik het niet goed? U zegt het maar". Hij keek weer naar de soep voor zich. „Het is allemaal fantastisch. In één woord. Dat welkom gisteren en die taart, die bloemen en uw verzorging al die hartelijkheid ik snap niet, waaraan ik dit verdien". „Piekert u daar nu maar niet over en eet uw soep, anders wordt al het eten koud". Na de maaltijd vroeg ze: „Heeft het gesmaakt, meneer Hansen?" Hij slaakte een diepe zucht. „In het ziekenhuis was alles voortreffelijk, ook het eten. Maar het valt in de schaduw bij hetgeen u me vanmiddag hebt voor gezet. Moet ik nog meer zeggen?" Ze knikte lachend en zette schalen en borden in elkaar. „Als u nu maar tevre den bent, dan is het al lang goed. Cillie zegt tenminste altijd, dat ik goed kan koken". „Juffrouw Ankie, er is een zeldzaam goede huisvrouw aan u verloren ge gaan". Schelde 31.23; 3. Jan Leeman, De Schel de 32.04; 4. Bram Volwerk, Luctor et Emergo 32.31; 5. Wim Jongman, Schel destroom 32.40; 6. R. de Dekker, Schel destroom 34.00; 7. Ad Koopman, Luctor et Emergo 34.03; 8. Piet Schot, De Gan- ze 34.47; 9. Wim van Kruiningen, Luctor et Emergo 35.00; 10. Jan Rijn, De Ganze 35.15; 11. Peter Nicolai, Scheldestroom 35.37; 12. Rinus de Kam, S.Z.V. 35.56; 13. L. van Doom, De Schelde 36.03; 14. Hans van Oost, De Ganze 36 0415. Louis Wondergem, S.Z.V. 36.09. Hengelsport. Zaterdag hield de hengelsportvereni ging „De Zeekrab" te Breskens haar 3e onderlinge wedstrijd in dit seizoen, aan het z.gn. „Duivelshoekje". Het aantal deelnemers bedroeg 55. Het was prima hengelweer, doch de vangsten waren zeer gering. De uitslag luidde: 1. A. Kareis, 4 vissen 449 p.; 2. L. Rie- mens. 2 vissen 387 p.: 3. C. P. Heijboer, 1 vis 341 p.; 4. J. Verherbrugge, 2 vissen 152 p.; 5. I. Verduijn, 2 vissen 152 p.; 6. C. Stroo, 2 vissen 137 p.; 7. Jack van de Velde, 1 vis 121 p.; 8. P. v. Dierendonck, 1 vis 111 p.; 9. H. Brand, 1 vis 91 p.; 10. P. Pielaat, 1 vis 86 p.; 11. L. de Vriend, 1 vis 76 p.; 12. K. van de Voorde, 1 vis 76 p.; 13. D. Duininck, 2 vissen 72 p.; 14. J. van Houte, 2 vissen 67 p.; 15. mej. Dijl, 1 vis 61 p.; 16. P. C. Riemens, 1 vis 56 p.; 17. H. de Looze, 1 vis 1 p.; 18. A. Salomé, 1 vis 1 p.; 19. PI. Heijboer, 1 vis 1 p.; 20. P. J. Beun, 1 vis 1 p.; 21. J. v. d. Lijke, 1 vis 1 p.; 22. A. de Bree, 1 vis 1 p. 0 Tussenstand na de 3e ivedstrijd voor het kampioenschap. Totaal aant. p. 1. L. Riemens 1067 2. S. Versprille 672 3. A. Kareis 545 4. C. Dijl 455 5. I. Verduijn (Fortï 440 6. J. Verherbrugge 427 7. L. de Vriend 399 8. Ph. Keijmel 387 9. A. J. Versprille 347 10. C. P. Heijboer 342 11. A. Visser 306 12. Sj. v. d. Velde 298 13. L. v. d. Hooft 267 14. J. Albregtse 258 15. C. P. Riemens 247 Groede Heel Groede op de film. In het kader van zijn landelijke film actie laat de Nederlandse Blindenbond in Groede een film opnemen. De te vervaardigen film wordt iets bijzonders omdat deze niet, zoals bij een documentaire alleen het karakteris tieke van de plaats zal tonen, doch om dat het oog van de camera speciaal op de inwoners gericht zal worden. Dit wordt bereikt doordat vrijdag 10 sept. een filmopnamewagen door de plaats rijdt om de mensen bij hun huis, op de boerderij, op straat en bij hun werk te filmen. Het is de bedoeling dat de film ook een beeld van het verenigingsleven zal geven en wel door het houden van een optocht. De opstelling hiervan vindt plaats om 18.15 uur op het Pr. Marijke- plein, terwijl op de dag van opname eveneens geluidsopnamen worden ge maakt. In het komende winterhalfjaar zal de film vertoond worden. Men kan dan zijn De vrouw begon te kleuren en verliet zonder te antwoorden het vertrek. Vla ming hoorde haar in het keukentje scharrelen. Ze zette een ketel water op het gas. Nu gaat ze dus afwassen. Waarom doet ze dat allemaal? Nu ja, ze weet, dat ik geld heb, veel geld. Ze heeft het pakje onder de mat gevonden en ze zal er wel in gekeken en al die briefjes van honderd en duizend ge zien hebben. Ze rekent er natuurlijk op, dat ik te zijner tijd alles betaal. Daar kom ik niet onder uit, dus dat wor den dan dure dagen. Vijf of zes gulden per dag kost me dit geintje minstens. Alles bij elkaar weer een paar weken minder dat ik met mijn geld toekom, dacht hij. Na het afwassen hielp ze hem weer naar de kamer en kwam bij hem zitten om nog een sigaret te roken. Hij had een pakje met geld in zijn pyamajas ge stoken en haalde dat nu te voorschijn. Na enige aarzeling nam hij twee brief jes van vijf en twintig gulden er van af en legde die voor haar neer. „Hier hebt u alvast wat voor de eerste on kosten", zei hij op gelaten toon. De vrouw keek naar het bankpapier en vandaar naar hem, terwijl er een gloed over haar wangen trok. „Dat vind ik niet aardig, meneer Hansen", ant woordde ze op zachte toon. „Waarom wilt u me beledigen?" Hij keek haar stom verbaasd aan. familie, bekenden, kinderen en zich zelf eens op het witte doek aanschou wen, hetgeen ongetwijfeld zijn bekoring heeft. 0 De Ned. Blindenbond tracht met zijn actie te bereiken, belangstelling en sympathie voor zijn werk te wekken door hiervoor bij de voorstellingen even de aandacht te vragen. Eén van de doelstellingen van de Ned. Blindenbond, waarbij blinden van alle gezindten zijn aangesloten, is dat blin den economisch onafhankelijk worden. De kosten hieraan verbonden, alsmede aan de vele taken die de bond nog meer heeft, worden uit de inkomsten, zoals el ke vereniging van niet-blinden die ook heeft, bestreden. Een beroep op de lief dadigheid door geldinzamelingen te or ganiseren wordt door de Ned. Blinden bond van de hand gewezen, omdat dit lijnrecht tegen zijn principes indruist. Uit het feit dat de bond sinds 1961 door heel Nederland in kleine plaatsen, dorpen en buurtschappen films van het leven van alledag laat opnemen, blijkt dat de actie een groot succes is. Dat men om zijn propagandistische sympathieke doeleinden te bereiken een dienende weg heeft ingeslagen door met het laten vervaardigen van films, de plaatsen een dienst van historische be tekenis te bewijzen op een manier waar aan de bevolking veel genoegen beleeft, valt alleen maar toe te juichen. Men moet al van elk voorstellingsver mogen gespeend zijn om niet te besef fen, welk een waardevol document de film in latere jaren zal zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Ned. Blindenbond ook daarom van alle plaatselijke verenigingen en elke rechtgeaarde inwoner medewerking voor het slagen van de film zal onder vinden. Ernstig verkeersongeval. 1 dode. Op de rijksweg BreskensSchoondijke, nabij het kruispunt Buitenlust, is woens dagmorgen om kwart over zeven een autobusje met zeven inzittenden in bot sing gekomen met een personenauto. De 36-jarige J. L. uit Groede, die in het busje zat, kwam hierbij om het le ven. Vier anderen liepen lichte verwon dingen op. De bestuurder van de personenauto, W. L. uit Middelburg, werd met verwon dingen overgebracht naar het zieken huis te Oostburg, waar hij na behan deld te zijn, naar het gasthuis te Mid delburg werd vervoerd. Het busje dat van de Prov. weg van Groede kwam, wilde de rijksweg dwars oversteken naar Breskens-dorp, toen tegelijkertijd de personenauto uit de richting Schoondijke naderde, waarbij, een botsing volgde. Na de botsing draaide het busje, dat bestuurd werd door J. G. uit Schoon dijke, enkele malen om zijn as en kan telde daarna op de rechterzijde. L. raak te bekneld onder het busje en was vrij wel op slag dood. Dr. M. v. Tiel uit Breskens verleende eerste hulp. Beide voertuigen werden zwaar be schadigd. Veteranentoernooi. Op de fraaie banen van de tennis vereniging „Con Forza" is vrijdag, za terdag en zondag voor de vierde maal het jaarlijkse veteranen-tennistoernooi gehouden. Voor deze 2V2 toemooidagen stonden niet minder dan 46 partijen op het programma. Hiervan waren er za terdagavond 30 afgewerkt. Door dhr. Anneveld uit Arnhem werd zondag voor de grootste verrassing ge zorgd, door tegen alle verwachting in, er niet in te slagen voor de derde maal beslag op de wisselbeker te leggen bij de heren enkel. Reeds in de halve finale moest hij in een spannende strijd het loodje leggen tegen Drost uit Middel burg. Meer geluk had hij in het dubbel spel door samen met zijn rivaal Drost de finale te bereiken, door een overwin ning op het duo Haagde Vries uit Mid delburg. Bij de dames enkel ging de overwinning naar mevr. Westendorp uit Eindhoven, die mevr. Hij mans uit „Beledig ik u? Ik ben me er niet van bewust". Ze schoof het geld terug. „Waarom doet u dit dan? Ik vraag toch niets? Cillie en ik zijn het er over eens, dat we voor u zorgen, zo lang u niet helemaal hersteld bent. Dat is toch het minste, wat wij voor u kunnen doen? U betaalt uw huur en verder bent u ons niets schuldig. Bergt u dit geld alstublieft weg". Vlaming staarde naar de rokende vrouw, die nog een blos van opwinding op haar wangen had. „Bedoelt u, dat u er niets voor wilt hebben? Voor al die hulp? En het eten en zo?" Natuurlijk niet. Waarom zouden we? Zoveel moeite is dit niet. Ik kook al leen wat meer als anders voor ons tweeën. Zolang u nog niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, doe ik dat wel. In de winter hebben wij toch nooit veel te doen. Dit is voor mij een prettige af leiding. En u bent er immers mee ge baat?" Hij knikte. „Ja, dat is zo, maar „Waarom moet er nu nog een „maar" aan te pas komen? Als u aanmerkingen op het eten hebt, zegt u het gerust". „Aanmerkingen? M'n beste juffrouw Ankie, ik kan me niet herinneren ooit zo heerlijk te hebben gegeten als deze middag". (Wordt vervolgd). Bilthoven wist te verslaan. Het programma verheugt zich ieder jaar in een toenemende belangstelling. Na afloop werden door burgemeester J. C. Everaars in het gemeentehuis de prijzen uitgereikt. Voor de dames en heren enkel waren dit wisselbekers en herinneringsbekers voor de eerst ge plaatsten. Voor de nummers twee was er een standaard. De uitslagen vanaf de tweede ronde zijn als volgt: Gemengd dubbel: Timmerman-Tim mermanmevr. Valk-Rijnshagen 62, 64; mevr. Pel-Boonemevr. Gasille- Gasille 63, 64; mevr. Paro-v. Os— dhr. en mevr. v. Schaaik 60, 61: mevr Salomé-Haagdhr. en mevr. Pol derman 36, 63, 62; dhr. en mevr. Timmermanmevr. Pel-Boone 64, 6 3; mevr. Salomé-Haagmevr. Paro-v. Os 64, 26, 108; dhr. en mevr. Tim merman-mevr. Salomé-Haag' 86, 6-3. Dames dubbel: mevr. Paro-Westen- dorpmevr. Polderman-Braak 61, 6 1mevr. Salomé-Timmermanmevr. Hijans-Loeb 64, 64; mevr. Salomé- Timmermanmevr. Paro-Westendorp 6—2, 6—2. Heren dubbelAnneveld-DrostPro- voost-v. Eijzeren 62, 61; Paridaen- SchipperWalraven-Rij nshagen 69, 6 2Boone-MolenaarsOverbeeke-Pol- derman 62, 63Haag-de Vries Vreeke-Timmerman 75, 61Anne veld-DrostParidaen-Schipper 64, 6 1; Haag-de VriesBoone-Molenaars 6 4, 16, 61Anneveld-DrostHaag de Vries 64, 62. Dames enkel: mevr. Braakmevr. H-- mans 26, 46; mevr. Westendorp mevr. Dijkman 61, 63; mevr. Wes tendorpmevr. Hij mans 64, 63. Heren enkel: Anneveldde Schipper 62, 61; Drostv. Eijzeren 63, 62; Gasillev. Os 64, 63; Vreeke—Pari- daen 26, 63, 63; DrostAnneveld 75, 64; VreekeGasille 75, 75; Drost—Vreeke 63, 62. Hoofdplaat Breskens winnaar zeehengelwedstrijd. Te Hoofdplaat werd zondag in de Wes ter-Schelde 'n derby-zeehengelwedstrijd gehouden tussen Hoofdplaat en Bres kens. Aan deze wedstrijd namen 64 hen gelaars deel. Ie werd H. de Meester met 401 p.; 2. W. van Acker 322,2; 3. D. de Feijter 299,4 4. H. de Bliek 241,1; 5. T. van Op- dorp 228,3; 6. L. Haars 223,3; 7. A. Ver- straete 203,3; 8. H. de Looze 181,1; 9. P. v. d. Velde 178,3; 10. mevr. v. Zeele 167,2. Het puntenaantal der beide clubs was voor Breskens 1879 p. en voor Hoofd plaat 1785, waarmede Breskens winnaar werd. Breskens heeft de twee voorgaan de jaren het loodje moeten leggen tegen Hoofdplaat, maar is er dit jaar in ge slaagd de beker te bemachtigen. Zondag 12 sept. a.s. zal een wedstrijd gehouden worden tussen IJzendijke, Biervliet en Hoofdplaat. Oostburg Turnvereniging gaat weer van start. Na een onderbreking vanwege de va kanties zal de Oostburgse turnvereni ging (O.T.V.) op dinsdag 7 sept. haar aktiviteiten hervatten. In deze rustperiode heeft de groep oudere meisjes van de O.T.V. een zeer geslaagde kampweek doorgebracht tn het K.N.G.V.-recreatieoord en Ontwik kelingscentrum te Beekbergen. De trainingsavonden zullen ook dit seizoen worden gegeven op dinsdag avond 4 groepen en op vrijdagavond 2 groepen. Als nieuwe leider van de oudere groepen treedt op de heer p. Vermeersch uit Sas van Gent, terwijl de jongere groepen onder leiding staan van mevr. I. Peperzak-Risseeuw en mej. S. Bogaert uit Oostburg. Sehoondljke Bevordering. Mej. I. F. E. Doolaege, typiste ter ge- meente-sekretarie, is m.i.v. 1 september bevordert tot schrijver. De heer Pari- daen uit Aardenburg is m.i.v. 23 aug. volontair op de gemeente-sekretarie van Schoondijke. Aanbesteding. Vrijdag 27 aug. werd ten gemeente huize aanbesteed de sloop van de wo ningen De Biltstraat 1 t.e.m. 6. De Gebr. de Jonge te Lewedorp schreven in voor f 1000,- en de Gebr. de Witte uit West- kapelle voor f 1300,-. De sloop is aan de laatste gegund. Instructie-zwembad. Gedurende de vakanties van de la gere scholen is het zwembad gratis open gesteld voor de schooljeugd. Hiervoor was de Kweekschool-leerling Jan Cruson aangetrokken. Dit is een enorm sukses geworden. Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur volgend jaar ook ouderen in staat te stellen in de ge meente te kunnen zwemmen. Retranchement Collecte Blindenhulp. De collecte „De fakkels bijeen" voor de Ned. Blindenhulp bracht te Retran chement f 36,71 op. Aardenburg Wielerwedstrijden. Zaterdag werd te Aardenburg een wielerwedstrijd voor nieuwelingen ge houden over 65 km. De uitslag luidde: 1. C. Koeken, Achtmaal, 65 km. in te geven door de schoonheidsspecialiste van het op 20 en 21 september a.s. GRATIS Geen verplichting PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2