ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN FEUILLETON Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1039 Vrijdag 3 sept. 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 J DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand juli 1965 GEBOREN: 1, Jacobus Cornells, zn. van Johannes Jannis van Baal en van Hen- drika van Oostenbrugge. OVERLEDEN: 4, Maria Suzanna du Burck, 66 j., echtgenote van Jacobus Johannis Martijn, overl. te Breda; 30, Marinus Bruijnooge, 94 j., overl. te Oostburg. INGEKOMEN: 5, Aaltje Klaver, e.v. A. de Koeijer, van Twisk naar O 69; 5. Maria C. Dierings, van Cadzand naar Pr. Bernhardstraat 2; 20, Anna M. Steij- aert, van Etten en Leur naar Dorpsslr. 8; 20, Abraham de Reu, echtgenote en 1 kind, van IJzendijke naar Dorpsstraat 77; 19, Florimondus de Paauw, echtge note en 1 kind, van IJzendijke naar O 27c. VERTROKKEN: 8, Jacoba M. Beun, w.v. van Luijk en 2 kinderen, van Dorpsstr. 43 naar Vlaardingen; 13, Gustaaf F. Steijaert, van O 40 naar Breskens. 23, Herman E. de Buck, echtgenote en 5 kinderen, van O 27c naar Hoofdplaat; 27, Izaak Reijnhout, van Tragel West 17 naar Oostburg 29, Willem J. Leenhouts en echtgenote, van Dorpsplein 15 naar Breskens. GEMEENTE OOSTBURG over de maand juli 1965 GEBOORTEN: 9, Karin Anna Antoi nette, d. van J. J. de Groote en van E L. Willemkens. wonende te Sluis; 9. Johnny Leendert, zn. van M. J. Fijnaut en van W. E. de Voogt, wonende te Oost burg; 15, Janine Louise Maria, d. van E. A. van de Voorde en van M. C. M. Scherbeijn, wonende te Oostburg; 15, Hendrika Anthonetta, d. van C. F. Vo gelzang en van A. G. M. Luk, wonende te Oostburg; 20, Marc, zn. van I. W. Datthijn en van S. A. Focke, wonende te Sluis; 19, Rhonda Janine, d. van J. A. Risseeuw en van J. J. Reijnhoudt, wo nende te Oostburg; 21, Johnny, zn. van P. A. Vermeulen en van N. E. de Groot, wonende te Breskens; 21, Anita ïïmelie Delia, d. van R. F. Meulblok en van G. M. van Vlierberghe, wonende te Oost burg; 23, Maria Evelina, d. van A. M. A. Luteijn en van A. E. Dieleman, wonen de te Groede; 23, Mariëlle Wilma San dra, d. van C. I. Jansen en van M. A. Jongman, wonende te Breskens; 26, Maria Gertrudis, d. van S. ter Beek en van G. W. M. Roijackers, wonende te Oostburg; 26, Marjolein Jacqueline, d. van S. ter Beek en van G. W. M. Roij ackers, wonende te Oostburg; 25, Anna Johanna, d. van B. H. M. J. Kaspers en van C. I. Janssen, wonende te Maas tricht; 25, Maria Emerentiana, d. van B. H. M. J. Kaspers en van C. I. Jans- se,ns, wonende te Maastricht; 25, Iwan, zn. van I. A. Verschoor en van J. N. de Visser, wonende te Haarlem; 31, Mo nique, d. van M. T. Barra en van J. J. Lergner, wonende te Oostburg. HUWELIJKEN: 15, Casimir René Louis Marie de Crook, 32 j., wonende te Bres- door Frank van Falckenoort. Toen had Ankie even met de ad ministrateur gefluisterd met als re:ul- taat, dat er niet meer over gesproken werd en Vlaming netjes met de auto naar ,,De Rietvink" werd getranspor teerd. In het woonvertrek stond een grote vaas bloemen en een dito taart, waarop gespoten was: „welkom thuis". Geleund op de arm van Ankie Boshoven stond hij half beduusd naar de gele en rose taart te kijken. Van de taart ging zijn blik naar de bloemen en vandaar naar Cillie Boshoven, die met de armen over elkaar glimlachend stond te kijken in een hoek van het vertrek. „Dat is dat is geweldig, dames", stamelde hij onthutst. „Ik val van de ene verbazing in de andere. Waaraan verdien ik dit alles?" Ankie nam het woord. „Meneer Han sen, we zijn allebei even blij, dat uweer in zoverre opgeknapt bent, dat u terug kon naar dit huisje. Vindt u het leuk?" Hij ging zitten en keek opnieuw naai de taart. „Ik eh Hij schudde niet- begrijpend het hoofd. „Ik ben gewoon kens en Christina Maria Poppe, 31 j., wonende te Oostburg. OVERLEDEN: 9, Frangoise de Bokx, 79 j., ev. J. Ysebaart, wonende te IJzen dijke; 17, Adriana Neeltje Louret, 60 j., wonende te Groede; 19, Maria Pieter- nella Simpelaar, 91 j., wv. J. Buurman, wonende te Oostburg; 22, Jozina Maria Koole, 69 j., ev. P. Neuféglise, wonende te Tillsonburg in Canada; 23, Jozias Pieter Verhage, 71 j„ wonende te Aar denburg; 24, Johanna Maria Welvaert, 79 j., wv. Ch. L. Ghijs, wonende te Oust- burg; 25, Medard Bemardus de Baer- demaeker, 53 j„ wonende te Aarden burg; 26, Petrus Haverbeke, 86 j., wo nende te IJzendijke; 27, Elodie Louise van Renterghem, 62 j., ev. J. F. Des- camps, wonende te IJzendijke; 30, Ma rinus Bruijnooge, 94 j., wonende te Schoondijke. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Verkeersongeval met dodelijke afloop. In de nacht van zaterdag op zondag heeft op de rijksweg Eede (Belgische grens)Aardenburg een auto-onge val plaats gehad, waarbij de 23-jarige jongeman C. S. uit Zuidzande op slag werd gedood. Door onbekende oorzaak is de auto, bestuurd door de 23-jarige rijwielher steller A. J. uit Oostburg, geslipt en in een sloot terecht gekomen. De chauffeur en een derde inzittende, de 22-jarige scheepsbeschieter S. J. M. de L.. eveneens uit Oostburg, liepen een shock en kleine verwondingen op. De auto is totaal vernield. Biervliet Beroep aangenomen. Ds. G. F. Kelling, Herv. predikant te Dreischor-Noordgouwe, heeft het be roep naar de Herv. gemeente Biervliet aangenomen. Ds. Kelling zal ds. Even huis opvolgen, daar deze binnenkort naar Amsterdam zal vertrekken. Op de film. In het kader van een landelijke film- aktie zijn onder auspiciën van de Ned. Blindenbond filmopnamen gemaakt in Biervliet. Een opname-wagen reed door de ge meente om de mensen thuis, op de boerderij, op straat en tijdens hun werk op een rolprent te brengen. De film geeft ook een beeld van het verenigings leven, waarvoor een speciale optocht was geformeerd en waarvan de opna men zijn gemaakt op het sportterrein aan de Singel. Het ligt in de bedoeling om in de komende winter deze film te vertonen. De blindenbond wil op deze manier belangstelling wekken voor zijn werk, waarop bij de vertoning van de film de aandacht zal worden gevestigd. Auto in de sloot. Bij Biervliet is zondagmiddag een personenauto, bestuurd door J. C. uit Sluiskil, in de rechts naast de Prov. weg sprakeloos", erkende hij eerlijk. „Dat is voor een schrijver niet erg", constateerde Cillie Boshoven. „Hoofd zaak is, dat u straks uw handen en her sens weer helemaal kunt gebruiken. Zo, ik heb intussen koffie gezet ik ben maar zo brutaal geweest, meneer Han sen, om het hier te doen. We gaan met z'n drietjes uw thuiskomst eens prettig vieren, reken maar". Een half uur later lag Vlaming-Han- sen in zijn bed, ondanks zijn protesten, want Ankie was onverbiddellijk. „Ik heb de dokter in het ziekenhuis beloofd, dat ik goed voor u zal zorgen, en reken maar, dat ik het doen zal. Voorlopig mag u maar een paar uurtjes per dag op. En maakt u zich nu maar nergens zorgen over, alles komt helemaal in or de. Ik houd het huisje wel netjes, net zo lang tot u weer helemaal beter bent". Toen Cillie vertrokken was, schoof Ankie een stoel bij en ging naast zijn bed zitten. Uit haar tas haalde ze een pakje en legde dat voor hem op zijn bed. „Toen ik gisteren hier schoon maakte, vond ik dit onder het bedmat- je", verklaarde ze. „Bergt u hel maar goed op, want het is verschrikkelijk veel geld". Hij keek naar het pakje en begon te kleuren. „Ik ik kon het net nog ver stoppen voor ze me aanvielen", ver klaarde hij. Ankie knikte. „Ik veronderstelde al zo iets. U moet niet zoveel geld in huis BiervlietHoek gelegen sloot terecht gekomen. De auto reed in een file, waar van de voorste wagen afremde. Om een botsing te vermijden gooide C. zijn stuur om naar rechts. Zijn auto kwam vrijwel loodrecht met de neus omlaag- in de vrij diepe sloot terecht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De auto werd zwaar bescha digd en moest door een kraanwagen worden weggesleept. Raadsvergadering. De raad der gemeente Biervliet kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester A. P. Kostense. Weth. Dijk was wegens ziekte afwezig, alsmede het raadslid Klaeijsen. De voorzitter hoopte dat de heer Dijk een spoedig herstel zou mo gen hebben. B. en W. stelden voor om bij de N.V. Bank voor Nederi. Gemeenten een vaste geldlening af te sluiten van f 65.090,- ter financiering van enkele kapitaals uitgaven. Door de Bank van Nederi. Ge meenten was een offerte gezonden voor deze lening, welke een looptijd van 25 jaar zal hebben met een rente van 6 pCt. en een uitgiftekoers van 100 pCt. Aan kosten dient 7;8 pCt. van het nomi naal leningsbedrag te worden betaald. De voorz. lichtte nog toe dat de ka pitaalsuitgaven hoofdzakelijk betrek king hebben op de verbouw van de openbare scholen. De heer Claeys meen de dat het verkrijgen van gelden wel een succes voor B. en W. is, gezien de krappe geldmarkt. Z.h.st. ging men met het voorstel akkoord. De plaatselijke gidsengroep krijgt een subsidie van f 50,- uit de gemeente kas. De voorz. meende dat de uit 20 le den en 2 leidsters bestaande groep veel doet voor de jeugd en dat daarom de gemeente dit werk zeker moet stimu leren. De heer Claeys bracht nog naar voren het goede werk dat door deze groep wordt gedaan, waarbij hij vooral wees op het bezoeken van zieken en be jaarden in het St. Antonius-gesticht te Oostburg. Dit is op zeer hoge prijs ge steld door de mensen. Jammer vond hij het echter dat er nog niet meer ver enigingen zijn in de gemeente. Van de gemeente uit moeten wij dit toch sti muleren, meende hij. Nabij de Nieuwlandse Molen zal een bochtverbetering moeten geschieden en een gedeelte van het wegvak Nieuw landse MolenBiervliet zal eveneens moeten worden verbeterd. Het ontwerp plan is reeds door G.S. goedgekeurd. Bovendien is door het college een bij drage van 75 pCt. in de kosten toege zegd. B. en W. stellen voor deze voor waarden te aanvaarden en hen te machtigen het nodige te doen tot uit voering van deze wegverbetering. Door G.S. was tevens ontheffing ver leend om openbaar aan te besteden. Zonder op- of aanmerkingen kon men zich met het voorgestelde verenigen. Breskens Afscheid Ds. v. d. Molen. Ds. L. v. d. Molen uit Cadzand heeft afscheid genomen van de Vrije Eivan- laten, dat is altijd gevaarlijk. Natuur lijk heeft die inbreker er lucht van ge kregen, dat u veel geld verdient met uw boeken. Nog een geluk, dat hij het niet heeft kunnen vinden". 's Avonds maakte ze zijn brood klaar en zette thee. Terwijl hij at en dronk, babbelde ze opgewekt met hem over al lerlei onbelangrijke dingen, waarna ze alles afwaste en nog ©ven bij hem kwam zitten. „Zal ik straks nog even een kop je koffie voor u zetten?" Hij schudde zijn hoofd. „Ik hoef van avond niets meer". „Maar uw taart dan?" „Neemt u alstublieft een stuk mee voor u en uw zuster. Ik kan hem onmo gelijk alleen opeten. Het zou zonde zijn, als hij bederft". De volgende morgen was ze al weer vroeg bij hem, maakte zijn ontbijt klaar, waarna ze hem uit bed hielp en hem ondersteunde, terwijl hij naar de woonkamer liep. Daar brandde de kachel alweer lustig. Hij stopte zijn pijp en luisterde naar de geluiden in de slaap kamer en het keukentje. Om half tien kwam ze binnen en ging aan de tafel zitten, terwijl ze een siga ret opstak. „Zo, dat is weer aan de kant. U ziet er vanmorgen uitstekend uit. Binnen enkele dagen bent u weer helemaal de oude. Geen hoofdpijn?" „Ik voel me zo fris als een hoentje", erkende hij naar waarheid. „Zoveel te beter. Goed geslapen?" gelische Gemeente Nieuwvliet in de Vrije Evangelische kerk te Breskens. Door Ds. v. d. Molen werd eerst een afscheidspreek tijdens een kerkdienst gehouden. Na deze dienst volgde een af scheidsbijeenkomst, waar eerst het woord werd gevoerd door ouderling I. Vergouwe uit Nieuwvliet. Hij dankte ds. v. d. Molen voor de 8 jaar samenwer king en hoopte dat de dominé in zijn nieuw beroepen gemeente Leeuwarden een zegenrijke tijd tegemoet mag gaan. Ds. W. F. Praas uit Breskens meende dat de aanwezige bloemen bij dit af scheid niet gemist konden worden, zij vertolken eigenlijk iets dat niet te zeg gen is. Samen hebben wij veel mogen beleven in West Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer wij de balans opmaken, zijn de 8 jaar samenwerking goed geweest en hebben wij in goede harmonie de ge meente mogen dienen. Wij wensen U veel sterkte toe en hopen dat U in Leeuwarden een gezegende tijd tegemoet mag gaan. Ds. J. Karelse uit Goes zei namens de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten, dat er altijd een dag van komen en een dag van gaan is. Wij willen daarom op doze dag geen klaaglied laten horen. Ds. de Jong uit Yerseke zei namens de Zeeuwse Vrije Evangelische Gemeen ten, dat ds. v. d. Molen een stukje van ons is geworden. U hebt in veel gemeen ten gesproken en wij zien U daarom niet zo gaarne vertrekken. Namens de gemeente Leeuwarden sprak de heer J. Brouwer. Deze zei da) men in Leeuwarden de komst van de dominé met vreugde tegemoet ziet. Ds. Hoogerwerf uit Aardenburg zei dat men als dominé dicht bij elkaar staat. Hij hoopte dat de bestaande sa menwerking mag worden voortgezet en zc nodig verstevigd zal worden. Ds. Doornink uit Groede. die namens de Herv. kerk Cadzand, Nieuwvliet, Re- tranchement en de Recreatie-commissie het woord voerde, meende zijn rechter hand te verliezen. Ds. Spaans uit Breskens dankte na mens de Herv. kerk en de tentzendinu voor de goede samenwerking. Burgemeester J. A. Leenhouts van Cadzand schetste de goede verstand houding tussen kerkelijke en burgerlijke gemeente, waarin ds. v. d. Molen een dankbaar aandeel heeft gehad. De heer Verhage uit Cadzand belicht te namens de Herv. kerk Cadzand de sterke eigenschappen die een Fries heeft en waarop de Zeeuw dikwijls jaloers is. Hij prees de ruime visie, die ds. v. d. Mo len heeft ten opzichte van anders-den kenden, die men ook in de kerkeraad heeft ervaren. Ds. v. d. Molen dankte alle sprekers voor hun waarderende woorden. Hij zei o.m.: Toen wij 8 jaar geleden hier kwa men voelden wij ons direkt thuis en vonden direkt aansluiting bij de bevol king. Het heeft mij veel strijd gekost om dit beroep aan te nemen. Eens moet men echter gaan. Dank bracht hij nog voor de gelegenheid die hij heeft gehad om aan de openb. school te Cad zand bijbelles te geven. Na deze bijeenkomst was er nog een „Heerlijk". „Cillie komt straks ook hier, drinken we samen koffie. Als u het goed vindt natuurlijk". „Daar kan ik vanzelfsprekend niets op tegen hebben". 's Middags kwam ze met een schaal warm eten, legde een servet over de de ken en begon een bord te vullen met soep. Ze ondersteunde hem, toen hij overeind kwam en duwde een kussen in zijn rug. Verbaasd staarde hij naar de soep en het pannetje, waarin de rest van het eten was. Toen keek hij naar Ankie, die glimlachte. ..Is het naar uw zin, meneer Hansen?" Hij slaakte een diepe zucht. „Ik snap van dit alles niets. Waarom doet u dit allemaal? Zoals nu weer dit eten. Waar heb ik dit allemaal aan te danken?" Ankie stond met haar handen in de zij toe te kijken. „Dat is ook onzin, wat u nu zit uit te kramen! We kunnen u toch niet aan uw lot overlaten? U bent toch een huurder van ons?" „Jawel, maar niet met de kost er bij". Ze ging langzaam zitten en keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. „Vindt u het dan niet goed?" „Niet goed?" herhaalde hij. „Ik ik vind het geweldig. Ik val van de ene verbazing in de andere. Nu ja ik zal het u allemaal vergoeden natuurlijk". De wenkbrauwen van de vrouw gin gen mogelijk nog hoger. „Wie spreekt

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1