V CORSETTEN J Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1038 Vrijdag 27 augustus '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.' GIRO 358296 MEDISCHE V I'll IJL" I 'l,,r I Rl 3urchtstraat 13 O OSTBURG BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand juli 1965 GEBOREN: 7, Engelina Marie, d. van Meeuwis J. F. Vroon en van Johanna C. de Groote; 7, Suzanna Catharina, d. van Jan W. de Kraker en van Cor nelia L. Lans; 10, Jacob Jannis, zn. van Jacob I. Quaars en van Kathalijntje den Dekker; 12, Silvia L. M., d. van Ja cobus Bonnewei en van Erna L. Lampo; 21, Johnny, zn. van Pieter A. Vermeu len en van Nelly E. de Groot, geb. te Oostburg; 23, Mariëlle Wilma Bandra, d. van Comelis I. Jansen en van Maria A. Jongman, geb. te Oostburg; 25, Diana Liza Maria, d. van Izaak J. van Grol en van Gerda C. van Opdorp; 28, Ron nie Adrianus, zn. van Alfred A. de Bree en van Pieternella E. van Oeffelen. HUWELIJKEN: 9, Johannis A. Boo- gaart, 25 j., wonende te Wageningen en Judith E. Maas, 25 j., wonende te Bres- kens; 16, Michiel de Pooter, 20 j., wo nende te Terneuzen en Theuntje H. van den Heuvel, 19 j., wonende te Bres- kens; 22, Jan P. Willemkens, 22 j. en Anny Driessens, 21 j., beiden wonende te Breskens; 22, Remi C. van Zeele, 25 j., wonende te Breskens en Antoinette E. S. Stevens, 20 j., wonende te Meul- beke (B.). OVERLEDEN: 9, Magdalena de Jonge- Keukelaar, 74 j., wonende te Groede, overl. te Breskens; 13, Janna Maria van der Meer-Smoor, 74 j., wonende te Breskens. INGEKOMEN: 2, Ina C. Dees, van Breda naar W 38; 12, Sara de Lijser, van Utrecht naar J. H. v. Dalestraat 8; 13, Gustaaf F. Steijaert, van Schoon dij ke naar de Hulludwarsstraat 27; 13, Ma- rinus J. de Jonge en gezin, van Aar denburg naar Dr. Broodmanstraat 11 9, Adriana L. Bout-Fenijn, van Rotter dam naar Weijkmanlaan 2; 15, Christi na M. de Crook-Poppe, van Oostburg naar W 62; 20, Louisa M. Verheije, van Voorburg naar Dr Broodmanstraat 21; 20, Emelda M. E. Bruijnooge-Kegels, van Terneuzen naar Sportlaan 12; 20, Wil lem P. Bruijnooge, van IJzendijke naar Sportlaan 12; 29, Willem J. Leenhouts en echtgenote, van Schoondijke naar Dorpsstraat 61; 30, Pieter van der Lijke en gezin, van Axel naar Adm. de Ruij- terlaan 21. VERTROKKEN: 1, Gerhardus A. Gold- schmeding en gezin, van Dr. Broodman straat 11 naar Terneuzen; 2, Izaak A. van der Lijke en echtg., van Dorpsstr. 86 naar Zevenbergen; 2, Ate Jaarsma en gezin, van Crijnssenlaan 13 naar Usquert; 5, Petrus B. van den Bossche en gezin, van Egelantierstraat 6 naar Hoofdplaat; 5, Alida M. Cambier-Streef- kerk en gezin, van Haven Westzijde 17 naar Groede; 8, Pieternella J. C. Launs- pach-Carels, van Nieuwstraat 19 naar Breukelen; 9, Judith E. Boogaart-Maas, van Dr. Broodmanstraat 55 naar Wage ningen; 15, Arsène Ph. M. van den He mel en gezin, van Weijkmanlaan 2 naar IJzendijke; 16, Theuntje H. de Pooter- van den Heuvel, van Nijverheidstraat 9 FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Hoolwerf knikte. „Ik zal het kort ma ken, maar we moeten toch een paar in lichtingen hebben". „Gaat uw gang, meneer, maar maakt u het zo kort mogelijk". Glimlachend betrad Hoolwerf het zaaltje, waar Vlaming voorlopig in zijn eentje lag. „Zo, ik kom eens even kij ken hoe het met je gaat, Vlaming". De aangesprokene, die onder meer nog een verband om zijn hoofd had, keek de bezoeker onderzoekend aan. „Zoals u ziet, hè?" Hoolwerf zette zich neer op de stoel naast het ledikant en legde zijn benen over elkaar. „Om een lang verhaaltje maar kort te houden. Vlaming wie was het?" „Om een lang antwoord maar kort te houden, rechercheur, ik weet het niet". De politieman knikte. „Dit antwoord had ik wel verwacht. Misschien ben je nu tot het besef gekomen, dat je je hebt laten verleiden om in een gevaar lijk spelletje mee te doen? Dat het eh schadelijk kan zijn voor je gezond heid?" naar Terneuzen; 22, Anny Willemkens- Driessens, van Boulevard 77 naar Groe de; 22, Jan P. Willemkens, van Niéuw- straat 17 naar Groede. BINNEN VERHUIZINGEN5, Th. P. Cambier, van Haven Westzijde 17 naar Duinstr. 15, A. J. de Crook en gezin, van W 62 naar Vogelenzang 9; 8, A. H. P. Baas en gecin, van Jasmijnstr. 8 naar Egelantierstr. 14; 9, J. den Dekker en gezin, van Klaproosstr. 12 naar Azalea- str. 14; 9, Wed. J. de Jonge-v.d. Velde, van Klaproosstr. 12 naar Azaleastr. 14; 12, A. v. d. Gruiter en echtg., van Ege lantierstr. 12 naar Papaverstr. 7; 12, D. I. Christiaansen en echtg., van Ege lantierstr. 12 naar Papaverstr. 7; 12, J. de Kok en gezin, van Dorpsstr. 61 naar Weijkmanlaan 8; 14, J. J. van Esch en echtg., va,n Haven Westzijde 23 naar Haven Westzijde 17; 14, M. A. Manneke en gezin, van Parklaan 18 naar W la: 16, C. J. Boekhout en gezin, van Gouds- bloemstr. 9 naar Papaverstr. 5; 19, G. J. Mollet en gezin, van Hyacintstr. 7 naar Papaverstr. 3; 20, J. B. Pijcke en gezin, van Hyacintstr. 9 naar Daliastr. 20; 22, C. A. Verstraaten en echtg., van Pr. Julianastr. 29 naar Egelantierstr. 6; 22, J. Hoogstad en gezin, van Jasmijn str. 5 naar Papaverstr. 4; 23, J. Melieste en gezin, van Narcisstr. 9 naar Papa verstr. 8; 23, Th. Seuss, van v. Zuijenstr. 3 naar Nieuwstr. 19; 23, M. Seuss-Koster en dochter, van Boulevard 43 naar Nieuwstr. 19; 26, W. Roos en echtg., van Begoniastr. 13 naar Adm. de Ruijter laan 31; 26, J. M. Boidin, van Begonia str. 13 naar Adm. de Ruijterlaan 31; 26, W. O. R. van Quekelberghe en ge zin, van Narcisstr. 7 naar Adm. de Ruij terlaan 19; 26, H. de Meester en gezin, van Crocusstr. 7 naar Adm. de Ruijter laan 25; 26, A. A. van Eetveldt en ge zin, van Crocusstr. 9 naar Adm. de Ruij terlaan 27; 26, A. Kareis en gezin, van Jasmijnstr. 1 naar Adm. de Ruijterlaan 23; 26, A. P. Verhage en gezin, van Klap roosstr. 5 naar Egelantierstr. 12; 26, A. de Meester en gezin, van Narcisstr. 11 naar Adm. de Ruijterlaan 29; 30, J. J. van den Heuvel en echtg., van Mercu- riusstr. 10 naar Nieuwstr. 2; 30, J. H. van den Heuvel en echtg., van Nieuwstr. 2 naar Mercuriusstr. 10; 30, J. van den Heuvel en echtgenote, van Nieuwstr. 2 naar Mercuriusstr. 10; 30, P. den Dek ker en gezin, van Narcisstr. 10 naar Pa paverstr. 1; 30, W. A. van Maaren-Fe- nijn, van Pr. Julianastr. 8 naar de Hul- lustr. 16; 30, P. J. Erasmus en gezin, van Hyacintstr. 1 naar Papaverstr. 2. PLAATSELIJK NIEUWS Schoondijke Kïllektes. In de gemeente Schoondijke heeft de kollekte „Draagt elkanders lasten" f 76,75 opgebracht, de A.V.O.-kollekte f 81,72 en de Sakor-kollekte f 160,55. Beeldhouioiverk. Het beeldhouwwerk „de Zaaier", ver vaardigd door de Veerse beeldhouwer Philip ten Klooster, staat sinds enkele „Dat doe ik wel. Ik ben niet van plan „Meneer Hoolwerf, ik begrijp niet, wat u bedoelt. Ik speel nergens in mee en ik bemoei me nergens mee. Met nie mand en niets. Ik woon alleen maar in „De Rietvink" en wens met rust gela ten te worden. Door iedereen, ook door de politie. Ik doe niets, wat niet mag en ik begrijp ook nergens wat van". Hij is bang, was Gert's eerste reactie. Ze hebben hem natuurlijk bedreigd en gewaarschuwd niets tegen de politie te zeggen. „En dat pak slaag dan?" De patiënt maakte een beweging. „Het was een inbreker. Ze Hij was al eerder geweest. Een poos geleden. Ze hadden alles overhoop gehaald, maar ik heb geen idee, waar ze naar zochten. Geld in ieder geval niet. Ik snap er niets van". „Vertel me dan eens precies, wat er gebeurd is die avond". „Ik herinner me niet alles, meneer Hoolwerf. Ik had boodschappen ge daan in het dorp. Toen ik thuis kwam, was er iemand binnen en die sloeg me. Ik heb me nog verweerd, maar hij was veel sterker. Ik denk, dat ik buiten wes ten raakte. Toen ik weer bij kwam, lag ik hier". „Hoe zag die inbreker er uit?" „Ik weet het niet. Het was donker", loog Vlaming. „Je dient natuurlijk geen aanklacht in, hè?" veronderstelde Gert. dagen in de hal van het gemeentehuis. Over enkele weken - na het gereedko men van de sokkel - zal hij worden ge plaatst in het plantsoen van de Kon. Wilhelminastraat. Het beeld is ver vaardigd van brons en heeft een zeer echte uitdrukking. Bejaarden-reisje. De be jaarden-vereniging van Schoon dijke heeft donderdag 19 aug. een trip door Walcheren en Zuid-Beveland ge organiseerd met in aansluiting daarop een bezoek aan de Wouwse Plantage. Via Antwerpen werd 's avonds de terug tocht aanvaard. Nederland—D uit.sland. Een dezer dagen speeide de jeugd van Schoondijke (Sasput) een vriendschap pelijke wedstrijd tegen de jongeren van de kerkelijke gemeente Schmachtendorf uit Duitsland Deze heeft sinds 2 jaar een ,Jugendwirtschaftsheim' in Schoon dijke. Hoewel op blote voeten en gym schoenen werd gevoetbald, was het een spannende match, die eindigde in een 5-3 overwinning voor de Schoondijkena- ren. Ongetwijfeld zullen in de toekomst meer van dergelijke ontmoetingen plaats hebben. Biervliet Zeilwedstrijden De jachtclub Vremdijck te Biervliet heeft in de Braakman zeilwedstrijden gehouden. Deze wedstrijden, die om het Braakman-kampioenschap gingen, wer den verzeild in twee klassen: de Span- kerklasse en volksboten. In de morgenuren was er weinig strijd vanwege de windstilte. Hierdoor moest ook het parcours worden inge kort. De heer Huisman uit Oostburg wist toch nog een kleine voorsprong te behalen. Ook 's middags werd het parcours ingekort, waardoor er 2 x 1 uur gezeild werd. In het Braakman-restaurant werd de uitslag bekend gemaakt. Hierbij wa ren aanwezig burgemeester A. F. Hans- sens van Hoek en burgemeester A. P. Kostense van Biervliet. De uitslag in de nationale Spankerklasse is als volgt: 1. Gebr. Huisman, Oostburg, wissel beker en beker van het recreatie-cen trum Braakman; 2. De Vos Zn., Hulst; 3. Verbrugge Zn., Terneuzen; 4. D. v. d. Walle, Hulst. Volksboten: 1. dames v. Westen, Gent, wisselbeker en beker van recreatiecen trum Braakman; 2. Fr. Hommens, Ter neuzen. Schakelklasse: de heer en mevrouw Kind-v. d. Poel, Hulst. Aan de heer St. v. Eerdenburgh uit Stekene werd de poedelprijs uitgereikt. Van Eerdenburgh had tijdens de start met pech te kam- me in m'n eigen kamer te laten afdro gen. Ik heb niets gedaan en ik bemoei me nergens mee". „Kun je een signalement opgeven? Je hebt toch wel iets van hem gezien? Zijn stem? Heb je die ook gehoord?" De patiënt dacht een poosje na. „La ter", zei hij met een zucht. „Ik ben doodmoe. Laat me alsjeblieft met rust". „Nog één vraag, Vlaming. Wat moest je met die kijker, die je half januari in het dorp hebt gekocht?" „Niks. Ik kocht hem voor de vakan tie. Het was een koopje". Gert stond op, wel begrijpend, dat hij niet veel wijzer zou worden. „Probeer er maar weer gauw bovenop te komen. Ik wip nog wel eens aan". „Ik ben geroerd door jullie belang stelling", antwoordde Vlaming sarcas tisch. Tien dagen lag Vlaming in het zie kenhuis, waarna hij met een auto naar „De Rietvink" werd teruggebracht, om dat Ankie Boshoven toegezegd had, dat ze wel een oogje in het zeil zou houden. Gedurende deze tien dagen was ze en kele malen bij hem op bezoek geweest en hoewel de patiënt haar komst aan vankelijk met gemengde gevoelens had aanvaard - vrouwen moest je in de ga ten houden; die waren er altijd op uit om van je te profiteren - kwam hij tot de ontdekking, dat ze alleen maar uit pure belangstelling kwam, waarbij ze bloemen of fruit meebracht en gezellig pen, waardoor hij achter kwam te lig gen. Toch zette hij door en wist bij het veld te komen. BreskenB Uitzonderlijke vangst. De heer A. Jansen heeft aan de west- dam van de Handelshaven een uitzon derlijke vangst gedaan. Hij ving een tong van 401A cm. lengte en een ge wicht van 752 gram. Voor de heer Jan sen was het een hele toer deze gewel dige vangst op het droge te halen. Ooatburg Bridgedrive. In hotel „De Korenbeurs" is een toe risten-bridgedrive gehouden, welke werd georganiseerd door V.V.V. Oostburg en de Bridge-sociëteit. Deze drive is een succes geworden, zowel voor de organi satoren als voor de deelnemers. Er werd door 30 paren deelgenomen, die verdeeld over 3 groepen er lustig op los boden om het hoogste aantal punten te scoren. Door dhr. J. v. d. Sande werden de deelnemers welkom geheten namens de V.V.V. De wedstrijdleiding bestond uit het echtpaar Rozenkranz uit Oostburg, die direkt na afloop de prijzen bekend maakte. De toeristenprijzen, bestaande uit V.V.V.-legpenningen, werden toegekend aan het paar Wage-v. d. Hooft en het echtpaar Schuurs. De uitslag is als volgt: Groep A: N.-Z.-lijn: 1. F. M. J. C. van HeeF Brevet: 2. mevr. Verstraetenmevr. Rosseel; 3. mevr. Ouweneelmevr. Drenth; 4. echtpaar N. J. S. Sieverding: 5. echtpaar Ph. A. de Vuijst. O.-W.-lijn: 1. heren Wagev. d. Hooft; 2. echtpaar Hendrikse; 3. echtpaar De Witte; 4. echtpaar Dekker; 5. heren DriessensBaas. Groep B: N.-Z.-lijn: 1. H. HoffmanJ. Sturm: 2. W. van VeenR. F. M. Verstraeten. 3. P. OuweneelA. J. Verstraeten: 4. A. van MaleF. de Smet; 5. mevr. Belde- rokmevr. Brevet. O.-W.-lijn: 1. echtpaar Schuurs; 2. de heer Noletmevr. Meeuwen; 3. heren IJsebaertMeeuwen; 4. heren Verhae- gheDe Cock; 5. echtpaar Driessen. Groep C: N.-Z.-lijn: 1. K. BelderokP. van der Plas; 2. mevr. Hoffmanmej. Verstrae ten; 3. echtpaar J. A. Faas; 4. echtpaar P. J. Acke; 5. echtpaar W. Kamminga. O'.-W.-lijn: 1. mej. N. Risseeuwde heer H. J. ten Broeke: 2. echtpaar Ver- kruijsse; 3. mevr. Mascleemevr. Chris tiaansen 4 5. echtpaar Hoegen5-4 echtpaar H. van Eek. met hem babbelde over koetjes en kalf jes, de avondlijke overval zorgvuldig vermijdend. Zodoende ging hij Ankie met andere ogen bekijken. Op de dag van zijn ontslag kwam hij tot de con clusie, dat niet alle vrouwen er op uit waren om alleen maar te plukken, doch dat er ook onbaatzuchtigen onder hen waren. In zijn wisselvallige leven had hij nooit echte hartelijkheid van de zwakke sekse ondervonden. De toewij ding van deze vrouw bezag hij aanvan kelijk met een aangeboren wantrouwen en toen bleek, dat ze geen enkele te genprestatie verwachtte en hem mede deelde, dat zij en haar zuster bereid waren om hem een halve maand huur te schenken als gevolg van deze narig heid, ging hij zich werkelijk verbazen. Toch bleef er bij hem nog enige terug houdendheid en reserve bestaan, hoe wel hij ook weer getroffen was over haar hartelijkheid. Niemand had hem ooit, voor zover hij zich kon herinne ren, bloemen of fruit gegeven. Natuur lijk had hij vroeger wel kontakt gehad met vrouwen. Er was er zelfs één ge weest, die gedurende korte tijd een kleine rol in zijn leven had gespeeld. Aanvankelijk had hij gedacht, dat ze verliefd op hem was geworden tn iets van wederliefde was in hem gaan groeien. Doch toen zijn portefeuille leeg en zijn crediet uitgeput raakte, was ze even plotseling uit zijn leven verdwe nen als ze er in gekomen was en sedert-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1