1866 „Volksonderwijs" Prijzen winkelakiie 1S65 te Breskens Stichting Visserijdagen rekening indienen DAMES! Modevakschool E.N.S.A.I.D. beginnen weer op 9 september a.s. K. S. van de Velde-Jacobs SCHEEPSBOUWERS PLAATWERKERS BANKWERKERS MONTEURS Nassau" uit Vlissingen. De zondag. Om twee uur vond de uitreiking plaats op de muziektent door de Vis serij-koningin van de prijzen voor het bloemencorso. Het hoogste aantal pun ten werd behaald door de buurtvereni ging Dorpsstraat met de praalwagen „Kamperen aan zee". Zij verwierven 142 pnt. en verdienden hiermede de le prijs en de wisselbeker. De verdere uitslag is als volgt: „De Zeemeermin", buurtver. Juliana- straat 140V2 pnt.; „Mijn scheepje is mijn vaders klomp", buurtver. Vogelenzang- Verl. Dorpsstraat 140 pnt.; „De stille wachter", buurtver. Havenstraat-Vis serijstraat 135 pnt.; „Uit de vis, voor de vis", buurtver. Grote Kade 134 pnt.; „De Flinstones", Jachtwerf Gebr. Maas 132 pnt.; „De vis, kroon op uw dis", buurtver. Boulevard I271/i pnt.; „Vis fantasie", buurtver. Oranjeplein 124Va pnt. en „Uit schor en slik ontstaan", buurtver. Ph. v. Kleefstraat 124 pnt. Voorzitter Seuss had tevoren nog ge zegd dat het bestuur besloten had om van de vele bekers af te stappen en over te gaan tot het toekennen van vaantjes. Door de jury was bij de uit slag nog medegedeeld, dat het corso als geheel mooier was dan vorig jaar. De wagen van de Dorpsstraat vonden zij het meest originele idee, het sterkst in vormgeving en een sprekend totaal beeld. Na deze prijsuitreiking trok het corso nogmaals door de straten van Breskens, ook nu weer gade geslagen door duizen den belangstellenden. Het corso werd opgeluisterd door de muziekgezelschap pen: Uit het Volk - Voor het Volk uit Breskens. De Unie uit Breda, Elk naar zijn krachten uit St. Kruis, Muziekver eniging Sas van Gent, Muziekvereniging Heijkant en de Drumband uit Groede. Tijdens het corso werden er motor boot-races gehouden door de Brusselse Yachtclub. Onder leiding van dhr. A. Schijve waren er ook nog waterski- demonstraties. Voor beide evenementen bestond eveneens grote belangstelling. 's Avonds waren er nog concerten door De Unie, Elk naar zijn krachten en de muziekvereniging Sas van Gent, op het Spuiplein. In de tent op het Oranjeplein was er cabaret, waaraan medewerkten Rony Tauber, Music Petrol, The Tree Reth- lers (acrobaten), André van Duin, The Beat- Town Skiffers en Frans van Dus- schoten. Voor dit cabaret bestond zeer grote belangstelling, de tent was dan ook vol. Tot slot van deze dag was er nog een taptoe op het Spuiplein door De Unie. De maandag. De maandag stond allereerst in het teken van de jeugd, 's Morgens was er een jeugd-hengelwedstrijd in de Han delshaven, waarvoor grote belangstel ling bestond. De uitslag is: 1. A. Franc ken 597 p.; 2. H. Catsman 411 p.; 3. A. Albregts 379 p.; 4. J. W. Catsman 234 p.; 5. H. Brand 197 p.: 6. B. Leenhouts 160 p.; 7. J. v. Dierendonck 142 p.; 8. A. Klaaijsen 138 p.; 9. A. v. Velzen 128 p.; 10. H. Reijnhoudt 126 p.; 11. L. Kos ten 123 p.; 12. T. v. Opdurp 115 p.; 13. O. v. Vliet 89 p.; 14. W. de Meester 87 p.: 15. L. Siedma 81 p.; 16. U. Fittkau 56 p., tevens een beker voor de le vrouwe lijke prijswinnares; 17. D. Mookhoek 56 p.; 18. J. v. Dierendonck 56 p.; 19. C. Versprille 51 p. en 20. P. de Bakker 51 p. Door de Visserij-koningin werden na afloop de prijzen van deze wedstrijd, die verzorgd werd door de hengelsportver eniging De Zeekrab, uitgereikt. 's Middags was er een wielerkoers voor adspiranten en nieuwelingen, ver zorgd door de wielerclub Bresaens. Bij de adspiranten, die 20 km. moesten af leggen, won B. van Lare uit Oostburg de eindsprint van het peloton voor C. de Smit uit Hoofdplaat. Hij legde de af stand af in 40 min. 30 sec. 3e werd J. Blok, Kruiningen; 4. T. Strosnijder, Kruiningen; 5. T. Schouwenaar, Krui ningen; 6. C. Priem, Ovezande; 7. G. Dukalo, Aardenburg; 8. A. Kuzee, Ka- pelle; 9. M. Leurgans, Breskens; 10. A. v. d. Wandel, Aardenburg. Bij de nieuwelingen, die 70 km. moes ten afleggen, was het A. Versluis uit Lexmond die reeds na enkele van de 50 ronden in de aanval ging. A. Wou ters en H. de Schipper gingen echter achter hem aan, doch het duurde tot half de koers voor het peloton de vluch teling inhaalde. Deze stunt leverde Ver sluis heel wat premies op. Enkele ron den voor het einde ontsnapte Wouters uit Zundert en wist met 20 sec. voor sprong de ronde van Breskens te win nen. Voor deze wedstrijd bestond grote belangstelling, waarbij er voor de ren ners zeer veel premies waren te win nen. De plaatselijke favorieten de Gebr. de Schipper reden ook nu weer een goe de koers. Jammer was het voor J. de Schipper dat hij pech kreeg, De uitsalg luidde 1. A. Wouters, Zundert, 70 km. in 1 uur 45 min.; 2. W. Evertse, Zierikzee; 3. J. Kieviet, Borssele; 4. H. de Schipper, Breskens; 5. P. Oomen, Breda; 6. A. Versluis, Lexmond; 7. v. d. Berge, Baarn; 8 J. Beun, Biervliet; 9. de Zoete. Baarn" 10. C. Koeken, Achtmaal; 11. J. Freij- ters, Zegge; 12. J. Westerweel, Sluis13. Soeteman, Baarn; 14. E. Plieger, Lex mond; 15. P. Roovers, Made. Op het Spuiplein werd een grote a vond-jaarmarkt gehouden, waarvoor een uitermate grote belangstelling be stond, evenals voor het concert door de plaatselijke muziekvereniging op het Spuiplein en drumbandshow van de ge combineerde drumbands uit Breskens en Vlissingen. Dit viel bijzonder in de smaak van het publiek. Met een knallend vuurwerk op de oude veerhaven, dat door duizenden bezoekers werd gade geslagen, zijn deze 13e Visserijfeesten tenslotte afgesloten. Na afloop kwam het Stichtingsbestuur nog bijeen in hotel Valk, waar voorz. Seuss deze dagen als geslaagd noemde. Het financieel resultaat had beter kun nen zijn. De inkomsten zijn hoofdzake lijk des zaterdags minder geweest. Het cabaret des zaterdags trok minder be zoekers dan men verwacht had. Doch dank zij het gemeentebestuur en de goede gaven van de horeca- en mid- denstandsbedrijven zijn wij nog niet ge ruïneerd. Wij gaan verder. Vol lof was spr. wederom over de medewerking die van vele zijden is ontvangen. Met na me noemde hij het gemeentebestuur. Zij hebben alles gedaan wat zij konden; ook de Visserij-koningin en. de hofda mes hebben zich goed van hun taak ge kweten. Als aandenken kregen zij een armband aangeboden. Ook zijn mede- comitéleden wilde hij bedanken voor de uitstekende medewerking vóór en tij dens de feestdagen. Burgemeester Eekhout zei o.m. dat hij deze dagen niet alleen in het commer ciële vlak wilde zien. Hij schatte het aantal bezoekers op 25.000. Spr. schetste het begin van de Visserijfeesten, hoe men toen met wagens met een trekker of een paard er voor reed. De tijd brak aan, dat men meer te vervullen had op cultureel gebied. De Visserij dagen kre gen al spoedig bekendheid in de streek en dat de feestdagen wederom ge slaagd zijn, is een bewijs van saamho righeid. Tot slot bracht hij dank aan het ge hele Stichtingsbestuur en tot de heer Seuss zei hij„U bent een voorzitter, die ik zelf zo graag zou willen zijn, U doet alles zo rustig en ziet overal altijd de zonzijde van". PLAATSELIJK NIEUWS Groede Zomeravond-concert. Maandagavond gaf de Kon. Harmonie „Veronica" uit Zuidzande een zomer avond-concert op het Prinses Marijke- plein voor de toeristen en inwoners van Groede. Na afloop volgde nog een lam pion-optocht door de gemeente. Schoondijke Gevonden voorwerpen. Geruite mohairsjaal, witte nylon handschoen, 12 zakdoeken, contactsleu tel Ford-Taunus, portemonnaie met en zonder inh., 1 ring en ketting, dames polshorloge, zwarte dames handschoen, vulpen in étui, gouden dop. Alles terug te bekomen ter gemeente-sekretarie. Aanrijding. Gedurende de enorme drukte van zondag reden twee Belgische auto's in de Dorpsstraat op elkaar. Er bleek al leen blikschade te zijn. Ongeval. De heer J. G. Butler is een ernstig ongeval overkomen met een tractor. Tijdens werkzaamheden met de oogst kwam zijn nieuwe tractor achterover te kantelen in een sloot. Zodoende kreeg hij het gevaarte bovenop zich. Drie uren heeft hij onder de trekker in de droge sloot gelegen. Omdat hij niet thuis kwam om te eten, gingen zijn huisgenoten een kijkje nemen op het land. Met een kraanwagen moest de trekker worden opgetrokken voor hij bevrijd kon worden. Met een shock en zware kneuzingen is hij in Oostburg in het ziekenhuis opgenomen. Retranchement Het Zwin in bloei. Wij wijzen de natuurliefhebbers er op, dat het natuurreservaat Het Zwin thans weer in volle bloei staat. De be kende „schorrebloemen" zijn erg in trek. Zij, die in deze omgeving hun va kantie doorbrengen, nemen er wat mee als aandenken. In België wordt in deze bloemen ook handel gedreven. Collecte. De collecte voor het orgelfonds bracht in de N.H. kerk f 35,55 op. Succes voor vroegere dorpsgenoot. Aan onze vroegere dorpsgenoot P. J. Alderlieste, thans wonende te Ede, werd te Delft de titel register-ingenieur toe gekend. Zijn proefschrift was getiteld: De bereiding van lactose-arme, niet ge denatureerde proteïnen uit wei. WIELERSPORT Wiéier successen van onze renners. In stromende regen werd te Zedel- gem (B.) een wedstrijd gehouden met 27 vertrekkers op een heel goed par koers. In deze wedstrijd werd hard ge reden. In de 2e ronde al waagde Jan de Schipper met aan zijn wiel Sjaak Beun, een uitlooppoging; nog 4 Belgen gingen mee en zodoende ontstond een kopgroep van 6 man. Henk de Schip per kreeg al spoedig in de gaten dat het vooraan goed ging en waagde sa men met Claeys ook de sprong en kreeg aansluiting. Deze kopgroep van 8 man bleef bij elkaar, doch 4 km. voor het einde kreeg Jan de Schipper pech. Voor Henk was dit het teken om extra zijn best te doen en de Breskense eer hoog te houden. Ondanks het feit, dat Henk dacht dat er nog twee ronden te rijden waren, kwam hij toch nog juist op tijd in een goede positie voor de eindsprint. In deze sprint was Henk Claeys en Beun veruit de baas, zodat hij met een mooie overwinning en een erepalm huiswaarts kon keren. INGEZONDEN De Visserijfeesten 1965. Het Comité der Stichting Visserij da gen kan tot zijn voldoening mededelen, dat de Visserijfeesten 1965 wederom zijn geslaagd, dank zij de medewerking van praktisch alle ingezetenen van onze gemeente. Voor de zo spontane medewerking, vooral ook door de buurt verenigingen en bedrijven, horeca, win keliersvereniging en middenstand en verder aan alle ingezetenen onze wel gemeende dank. Rest ons nog een woord van dank voor de Rijkspolitie, de heren van de pers, ons onvolprezen eigen muziek gezelschap met drumband en zeer ze ker ook voor de kaartverkopers, maar vooral ook voor de heer J. Boekhout, wonende in de Dr. Broodmanstraat, die zowel de voorbereiding als de feesten gedurende de afgelopen dagen belan geloos heeft gefilmd en waarbij alle Bressianers de gelegenheid zullen krij gen deze film in het a.s. najaar te zien. Laat ons allen met vereende krach ten de Visserijfeesten 1966 tegemoet treden, zodat ook deze t.z.t. zullen sla gen. Het Comité. Zondagsdienst dierenartsen W. Kapsenberg, Sluis, tel. (011781 225 VISMIJN - BRESKENS Week van 8 t.e.m. 14 augustus 1965 625 kg. bot. 585 kg. schar. 614 kg. schol. 5149 kg. tong. 1 kg. griet. 59 kg. tarbot. 35 kg. rog. 229 kg. kabel jouw 8 kg. paling. 19064 kg. export garnalen. 471 kg. onverkochte bot. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Zondag 22 aug. Aardenburg, geen opgave Biervliet, 10.30 uur, Ds. Evenhuis Breskens, 9.30 uur, Ds. Spaans Cadzand, 9.30 uur, Ds. Gelderman, Enschede 19.30 uur, Eerw. Heer Begeer Extra collecte kerkvoogdij Groede, 9.30 uur, Ds. Doornink Hoofdplaat, 9.30 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 9 uur, Ds. Evenhuis Oostburg, 9.30 uur, Ds. van Drunen H. Doop Retranchement, 9.30 uur, Ds. v. d. Blink, vlootpredikant. H. Doop Schoondijke, 9.30 uur, Ds. Rothfusz, Vlissingen St. Kruis, 11 uur, Ds. Luuring Sluis, 9.30 uur, Ds. Balk St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Balk Waterlandkerkje, 10 uur, Eerw. Heer de Vries IJzendijke, 9 uur, Ds. Bergsma Zuidzande, 10.45 uur, Ds. van Drunen en Da. de Neeling. H. Doop Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9 uur, Ds. v. d. Molen Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. v. d. Molen Cadzand, 9 uur, Ds. Praas Retranchement, 10.30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, dhr. Blokland, Roosendaal Evang. Luth. Gemeente Groede, 9.30 uur, Dr. Lindijer, Rotterdam R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 15 aug. 11e na Pinksteren H. Mis 7 en 10.30 uur. Hoogmis 8.30 uur In de week H. Mis 7.30 uur Woensdag gezinsmis 19 uur Zaterdag^Lof^^uur iepr.koelkast 149111 2e kampeertent 45 5 38 3e slaapzak 36086 4e,, zonnebed 11448 je,, haardroogkap 99910 6e strijkplank 5 3198 7e,, parasol 795 8e strijkijzer 118122 9e,, mand boodschappen 67573 10e deken 86794 ne„ kistje sigaren 78682 12e,, pechlamp 29655 13e,, mand boodschappen 100050 14e flanellen laken 57999 15e,, mand boodschappen 28231 16e,, flanellen laken 15810 17e,, mand boodschappen 38864 18e,, mand boodschappen 52670 19e,, mand boodschappen 1 56721 Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t^jn. 's m&andagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke. Dr. Ossewaarde, Breskens, tel. Ol 172-506 Spreekuur Maatschappelijk Werk Gedurende de maanden juli en Aug., bij dringende zaken, 's avonds tussen 6 en 7 uur tel. (01173) 338. Een ieder die nog een vordering heeft op de Stichting, kan zijn tot en met 4 september a.s. aan het adres van de penningmeester, J. P. A. de Bliek, Ph. van Kleef straat 32, Breskens De nieuwe naai- en knip- lessen, evenals de examen opleidingen van de Nieuwe leerlingen kunnen zich opge ven na 4 september Ook U kunt Uw stof vakkundig laten knippen of pasklaar maken bij Ph. van Kleefstraat 6, Breskens Gediplomeerd lerares Verloting t.b.v. een schoolreis-en vakantiehuis op Schouwen Prachtige prijzeno. m. 2 luxe auto's, enz. (zie de affiches) LOTEN verkrijgbaar a f 1,— aan onderstaande adressen te Breskens C. J. Maas, Boulevard 76 F. Koster, Dorpsstraat 111 J. de Vuijst, Nieuwe Sluis W 20 A. Verstraaten, Nieuwe Sluis W 43 Hooftman, Spuiplein J. Carels, Spuiplein G. de Meijer, Scheldekade L. van der Hooft, Dorpsstraat Fa. Smoor de Hulster, Dorpsstraat J. Boorsma, Oranjeplein A. Haartsen, Boulevard Gevraagd voor NIEUWBOUW VISSERSVAARTUIGEN geheel afgewerkt Hoog loon. Goede sociale voorzieningen Fa. GEBR. VAN DE SANDE Scheepswerf - Machinefabriek BRESKENS Telefoon (01172) 765

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3