Koelkasten PHI UPS draagbare radio Medewerkers medewerksters Visserijfeesten te Breskens Fa. SCHIPPERS X enkele akiieve mensen NYLON HAARLINTEN vele kleuren vanaf f 299,- 125 liter Fa. Schippers Nauta OPROEP!! van f 149,- nu f 124,- Stichting Visserijdagen te Breskens kaartverkoop REPARATIES KUNSTGEBITTEN die over bouwrijpe grond beschikt. Tijdens de rondvraag deelde de voorz. nog mede, dat B, en W. besloten heb ben om gedurende de eerste drie we ken van aug. het instructiebad gratis voor de jeugd open te stellen. De lei ding is opgedragen aan een werkstu dent. Behalve op zaterdag en zondag zal het bad geopend zijn van 1012 en van 13.30—17.00 uur. Onderscheiding. Burgemeester J. C. Hoftijzer heeft aan de heer G. de Groote de ere medaille in brons verbonden aan de Grde van Oranje-Nassau, uitgereikt. Deze eer viel de heer de Groote te beurt voor het feit dat hij 40 jaar werk zaam was op het landbouwbedrijf van de familie de Feijter-de Regt te Schoon- dijke. Burgemeester Hoftijzer verricht te deze plechtigheid in de woning van de heer de Groote en wenste hem, even als zijn familie, geluk. De werkgever van de heer de Groote sloot zich hierbij aan. Sluis Kollekte. De kollekte ten bate van „Kinder- zorg" te Middelburg, heeft te Sluis in het eerste kwartaal van 1965 f 80,60 opgebracht. IJzendljke Geslaagd. Aan de eerste Nederlandse Modevak school te Breda slaagde voor het diplo ma modiste-adspirant-lerares mej. P. L. van Sorgen uit IJzendijke. Breskens Duizenden bezoekers bij autocross. Naar schatting 6000 op sensatie belus te toeschouwers hebben zondag te Bres kens de capriolen gade geslagen van ruim 20 autocrossers. De evenementen werden georganiseerd door de Eerste Voorschotense Auto Cross Organisatie. De autocross bleek een kermisachtig vermaak, waar de liefhebbers gaarne enkele guldens entree-prijs voor over hadden. De duizenden waren gekomen om spectaculaire dingen te zien en stelden het wedstrijdelement secundair. Ze werden in hun verwachtingen volkomen tevreden gesteld. Pre-historische mon sters, waaraan nog te zien viel dat ze ooit wel eens als personenauto's op de weg hadden gereden, gierden over het land. Knallende botsingen, slippartijen met pirouettes, uit sponningen vliegen de ruiten, vormden de ingrediënten van een snelle show die door het publiek vanaf veilige afstand met een welgeval lig oog werd bekeken. Voor de coureurs zelf was de hoogste eer te behalen door met wat er van hun vehikel was overgebleven, zo snel mogelijk de eindstreep te passeren. Slechts weinigen slaagden daarin. De crosses waren een geslaagd toeristisch evenement. Het strikt zakelijke karak ter van de cross was er overigens oor zaak van dat het spektakel bijna een uur later begon dan was aangekondigd. Enkele honderden belangstellenden hadden zich n.l. opgesteld op de dijk en waren verzekerd van een fraaie gratis zit- of staanplaats. De organisatoren stelden aanvankelijk het doorgaan van de cross afhankelijk van het laten ver wijderen van de illegale toeschouwers. Aanrijding Op het Molenwater ontstond zater dagmorgen een aanrijding tussen een personenauto en een bromfietser. De brommer, die bestuurd werd door de 15-jarige I. F. uit Breskens, kwam van uit de Burg. Gerritsenstraat op het mo ment, dat de personenauto, bestuurd door I. v. d. B., eveneens uit Breskens, kwam aangereden. De brommer ver leende geen voorrang en botste op de personenauto. Dokter v. d. Maas verleende de eer ste hulp en liet F. met ernstige verwon dingen naar het ziekenhuis te Oostburg vervoeren. Beide voertuigen werden beschadigd. Tonnerre de Breskens in Kanaal op de vijfde plaats. In de klasse 2 (24 tot 30 voet) van de Kanaalrace „Royal Regatta van Cowes" heeft het jacht „Tonnerre de Breskens" de 5e plaats behaald. Winnaar werd het Australische jacht „Caprice of Huon". Wieier successen van onze plaatselijke renners. Te Bouchaute (B.) waar het parcours uit zeer slechte keien bestond en het dus bijzonder moeilijk fietsen was, voor al voor de Nederlanders, werd het tem po zeer laag gehouden, omdat de mees te renners zichzelf en hun fiets wilden sparen. Door een in het begin ontstaan kopgroepje van 3 man werd wel ge fietst, zodat het gehele peloton op een parcours van 7 km. gedubbeld werd. Hinneman uit IJzendijke waagde ook de sprong in de ruimte om goede 4e te worden. Jan de Schipper won de sprint van het peloton en werd 5e. J. Beun uit Biervliet werd 9e. Henk de Schip per moest opgeven wegens pech. Na afloop van de wedstrijd deed zich nog een merkwaardig incident voor doordat de jury meende de prijzen en kel te moeten uitreiken aan de eerste 4 renners en aan no. 9 J. Beun. De an dere renners hadden volgens de jury te weinig strijdlust getoond om voor 'n prijs in aanmerking te komen. 0 Te St. Kruis (B.) was het parcours wel bijna even slecht, maar toch had de wedstrijd hier een normaal verloop. Alleen was het jammer voor Jan de Schipper dat hij door een kleine bles sure niet zo goed kon rijden. Nadat halverwege de wedstrijd een groepje van 3 renners een voorsprong had van 400 m., dacht Henk de Schipper dat dit de goede ontsnapping kon zijn en waag de de sprong met J. Beun aan zijn wiel. Hoewel niemand het verwachtte, om dat Beun niet de kracht had om de kop over te nemen en later dan ook te rug viel, bereikte Henk de kopgroep en ging meteen door om een premie mee te nemen. Jammer was dat Henk in zijn Middelkamp-trui te veel opviel, want de Belgen wisten nu direkt dat het de Hollander was die in de sprint bijna niet te kloppen is. Om beurten probeerden zij dan ook te demarreren om Henk, die elke demarrage moest be antwoorden, „kapot" te krijgen. Dit is hun bijzonder goed gelukt, want in de eindsprint had Henk, ondanks goede pogingen, weinig meer in te brengen en moest met een 4e plaats genoegen nemen. 4e Henk de Schipper, 15e Jan de Schipper. Groede Zang- en muziekavond. Voor vakantiegangers en belangstel lenden wordt zondagavond in de Ned. Herv. kerk een zang- en muziekavond gehouden, om half acht, en waaraan meewerken het kerkkoor uit Sluiskil, Jan Basting, Ineke de Bree, A. Salomé, trompet en Piet en Adrie Oosterling; blokfluit. VISMIJN - BRESKENS Week van 25 t.e.m. 31 juli 1965 710 kg. bot 180 kg. schar 71 kg. schol 2394 kg. tong 1 kg. griet 11 kg. tarbot 6 kg. rog 24 kg. kabeljauw 49 kg. paling 9830 kg. export garnalen 44 kg. pellerij garnalen Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddag» 12 uur Um 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Sehoondljke Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. (01172) 466 PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857 misschien op een gegeven ogenblik 'n beetje lastig zijn, dat zijn vliegen in de zomer ook. Eén klap en ze zijn dood. Jij bent ook zo'n vliegje, zie je? Denk nu maar niet, dat je ons geïmponeerd hebt zoeven. Peter zal met alle genoe gen willen demonstreren wat hij in zijn knuisten heeft en ik eveneens. Maar ik ben er voor geweld tot het laatste te bewaren. Als er geen enkele andere mo gelijkheid overblijft. Misschien hebben weal een vermoeden, voor wie jij werkt. Nogmaals, het interesseert ons eigeniyk niet veel. wy gaan toch onze eigen gang. Daarom geven wij de voorkeur aan de weg van de minste weerstand. Dus kort en bondig: jy verdwijnt mor gen, voor goed. Is dat duidehjk? Waar heen. zal ons een zorg zijn. Maar zover mogeiyk van Dorringen vandaan. We weten niet wat dit karweitje je op brengt en dat kan ons verder ook niets schelen. Ik heb al gezegd, dat we tot op zekere hoogte nette mensen zijn. Pe ter loopt wel eens wat hard van stapel, maar ja zo is de jeugd nu eenmaal. Onstuimig en zo. Neem het hem maar niet kwalijk. Straks scheiden we mis schien als de beste vrienden. Dus kort en bondig, Vlaming, jij verdwynt mor gen en laat je gezicht hier nooit meer zien. Wij zijn geen onmensen en bereid je schadeloos te stellen. Zeg maar hoe veel". Vlaming had met groeiende belang stelling en verbazing naar de redevoe ring geluisterd. Evenwel begreep hy er niets van. Wat bedoelden ze met: wie is .ie opdrachtgever? Wat was dat alle maal voor onzin? Waarom wilden ze hem ineens weg hebben? Waarom mocht hij niet in dit huisje blijven wo nen? Hij deed toch niemand overlast? Geen mens. Had het soms wat uit te staan met die halve gare buurman, die hem halve dagen zat af te loeren? Wat betekende dit allemaal? En dat vroeg hy dan ook. „Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat moeten jullie van me? Waarom komen jullie hier? Wat is dat allemaal voor onzin'5" (Wordt vervolgd). Nog slechts een week rest ons om de jaarlyks terugkerende Visserijfeesten te vieren. Dank zij de medewerking van alle ingezetenen beloven de a.s. Visserij feesten wederom onvergetelyke te zul len worden, hetgeen moge blyken uit de uiteenzetting van het programma in dit blad van vrijdag j.l. Alle negen buurtverenigingen zijn druk aan het werk met de bouw van een praalwagen. Er wordt hard gewerkt en getracht om de wagens nog mooier en grootser van opeet te maken als voor heen. De stoet met praalwagens en di verse groepen zal wederom veel bekijks hebben. De Stichting kan thans tot haar vol doening mededelen, dat alle buurtver enigingen kunnen rekenen op een ver hoging van f 100,- op het destijds door ons garant gestelde bedrag voor de bouw van een praalwagen. Er rest ons nog een woord van dank aan alle ingezetenen die door hun spontane medewerking de komende Visserijfeesten wederom tot onvergete ïyke zullen maken. De Stichting doet hierby alsnog een beroep op alle dorpsgenoten om tijdens de feestdagen de vlaggen uit te hangen en de feestverlichting te doen branden. Dorpsgenoten, doet allen Uw best om de feesten zoals voorheen in alle op zichten te doen slagen. Stichting Visserij dagen Breskens. DUIVENSPORT Duivenver. „DE REISDUIF", Breskens Uitslag prijsvlucht vanuit Mons op zaterdag j.l. Los 10.00 uur. Aank. Ie duif 11 u. 42 min. 51 sec., snelh. 1048 m. per min. 1 en le overd. J. v.d. Lyke Sr. 2, 5, 15, 19 W. Boekhout. 3, 8, 14 D. Pieters. 4, 12, 18. 26 A. W. Verduun. 6, 11, 13 16, 17 S. Taillie. 7, 22, 23 J. Woittiez. 9. 10. 20, 21, 25 W. Carels. 24 A. Jansen P.V. „Strijd in vrede" te Groede Uitslag prijsvlucht vanuit Clermont op zondag jl. Jonge duiven. Los 7.10 uur. Aank. le duif 10. 09. 55 uur. Snelh. 1314,46 m. per min. 1, 43, 57, 60 W. Vinjé. 2, 21 H. Elfrink. 3. 9, 13, 14, 19. 20, 24, 25, 28, 40. 46, 50, 61 G. Dusarduijn. 4, 6, 11, 51 Schautt.- de Roo. 5, 29, 56 J. Merk. 7, 15 Ch. Ras. 8, 27 J. Risseeuw. 10, 42, 44, 45, 55 Jac. Becu. 12 J. Elfrink. 16 J. Ras. 17, 33, 48, 58 H. Simpelaar. 18, 53, 54 en le overd. M. Robijn. 22 D. Morel. 23, 49. 63, 64 O. de Zutter. 26, 37 Joh. v.d. Wege. 30, 36, 38 Joz. vd„ Wege. 31 J. van Driei. 32 J. Versprille. 34. 35 W. Willems. 39 J. Stok- kerman. 41, 52, 62 D. Ekkebus. 47 A. Ekkebus. 59, 66 R. Zeegers. 65 J. de Duivenver. „Nog Sneller", Breskens Uitslag derby-vlucht vanuit Clermont, op zondag j.l.. jonge duiven. Los 7.10 u. Aank. le duif 10 u. 8 min. 36 sec., snelh 1336 m. per min. 1, 47, 53, 64, 90, 104 M. Quaars. 2, 6 28. 44, 74 en le overd. J. Buize. 3, 4, 9. 30, 37, 59, 83 J. van Oostenbrugge. 5, 77 A. v.d. Heuvel. 7, 39, 87, 117 Jn. Faas. 8, 34, 78, 91 J. de Meester. 10, 13, 52, 55, 63, 76, 108 J. van Gijs. 11, 14, 26, 35, 41, 43, 67, 73, 81, 102 P. Blaakman. 12, 20, 31 H. Schelstraete. 15, 19, 60, 96 I. de Jonge. 16, 25, 36, 93 Ad. Verstraaten. 17, 84, 92 J. Wisse. 18, 54, 58, 116 J. Pycke. 21 C. van Opdurp. 22, 38 J. Faas- de R. 23, 112 I. Ritico Zn. 24, 86 A, Versprille-H. 27 W. Verstraete. 29, 40, 109 J. Quaars-V. 32 A. Vermeulen. 33, 68 T. Smallegange. 42 A. v.d. Voorde. 45, 70 J. v.d. Broecke. 46 A. Bondewel. 48, 62, 88, 118, 121 Ab. Verstraaten. 49 L. d Meester. 50 R. v. Quekelberghe. 51, 65, 97, 99 P. Cornelis. 56 H. de Krij ger. 57, 122 G. van Grol. 61 ,114 A. Cor nelis. 66 J. Klaaijsen. 69 G. Boekhout. 71, 89 G. v. d. Velde. 72 W. Fenijn. 75 M. de Reu. 79, 94, 106 J. v.d. Velde. 80, 95 J. Oosterling. 82. 124 J. Maas. 85 J. Jacobs. 98. 115 J. Robijn. 100, 107 Jac. Pleyte. 101 J. Donze. 103 M. Faas. 105. 111, 123 J. Datthijn. 110, 113 P. V. d. Walle. 119 A. Hamehjnck. 120 J. Carels. Vlieger. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn geliefde echtgenote, onze moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, mevrouw JANNA MARIA VAN DER MEER, geb. SMOOR, betuigen wij onze hartelijke dank, in het bijzonder aan dokter Van der Maas en zuster Schilders voor de zorgvuldige behandeling. Uit aller naam A. VAN DER MEER. Breskens, augustus 1965. Begoniastraat 1 TROPIC SYSTEM Breskens - iel. (01172) 617 Groede - iel. (01171) 258 KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Zondag 8 aug. Aardenburg, 11 uur, Da. de Neeling Biervliet, 9.30 uur, Ds. Evenhuis H. Doop Breskens, 9.30 uur, Ds. Kleinkranenburg, Hoevelaken 11 uur Duitse dienst Cadzand, 9.30 uur, Ds. Gelderman, Enschede 19.30 uur, Eerw. Heer de Vries Extra collecte onderhoud kerkelijke gebouwen Groede, 9.30 uur, Ds. Doornink 19.30 uur, koor- en muziekavond Hoofdplaat, 9.30 uur, Eerw. Heer Begeer Collecte noodl. kerken en personen Nieuwvliet, 9 uur, dhr. Dales, Retranchement 11 uur Duitse dienst Oostburg, 9.30 uur, Ds. van Drunen Retranchement, 9.30 uur, Eerw. Heer de Vries Schoondijke, 9.30 uur, Ds. van Wijck, Edam St. Kruis, 11 uur, Eerw. Heer de Vries Sluis, 9.30 uur, Ds. Balk St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Balk Waterlandkerkje, 10.30 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 9 uur, Ds. Bergsma Zuidzande, 9.30 uur, Da. de Neeling Extra collecte recreatie Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9 uur, dhr. de Lugt Nieuwvliet, 10.30 uur, dhr. de Lugt Cadzand, 9 uur, dhr. de Visser Retranchement, 10.30 uur, dhr. de Visser Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, Ds. van Mechelen, Heinenoord Evang. Luth. Gemeente Groede, 11 uur, Ds. van Wijck, Edam R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 8 aug. 9e na Pinksteren H. Mis 7 en 10.30 uur. Hoogmis 8.30 uur In de week H. Mis 7.30 uur Woensdag gezinsmis 19 uur Zaterdag Lof 19 uur Langs deze weg worden de be woners van de DORPSSTRAAT dringend opgeroepen om vrijdag 13 augustus a.s., des avonds naar de Haven-Westzijde te ko men, om in het pakhuis van de fa. Vroon, aldaar, de bloemen op de praalwagen te helpen be vestigen. De commissie. Groede Breskens tel. (01 171) 258 tel. (01172) 617 of gevraagd voor aan de toegangen tot de gemeente op 14 en 15 augustus Wij kunnen nog gebruiken voor de verkoop van programma's der Visserijfeesten op 14, 15 en 16 augustus a.s. Drukkerij „Cadsandria" Dorpsstraat 35 Breskens SNELLER, BETER EN GOEDKOPER LUCIEER, Oranjeplein 6, Breskens Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden. Dynamo's voor de kustvaart, Auto- dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKET,BEDRIJF, Spuistraat 29, Vllsslngen. Telefoon 01184-3808 (b.g.g. 4285). U belt en onze reparatiewagen komt.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2