ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1035 Vrijdag 6 augustus '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.*»» - GIRO 358296 PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering. De raad der gemeente Aardenburg hield een extra vergadering naar aan leiding van een voorstel van B. en W. tot het deelnemen aan het ratiobouw- plan voor West Z.-Vlaanderen en het college van B. en W. te machtigen de nodige stappen te nemen om tot reali sering daarvan te komen. In de toelichting schrijven B. en W. dat het bouwteam een ratiobouw-pro- ject heeft ontwikkeld met een bouw- stroom van 300 woningen, geldende voor drie jaren. Wanneer het totale plan binnen de gestelde termijn gereed komt, dan kan een extra contingent verwacht worden. Als type woning is gekozen een 4-slaapkamerwoning. Met het aannemingsbedrijf Leenhouts te Sluis is reeds overeenstemming bereikt ever de bouw. In Aardenburg zullen 40 woningen worden gebouwd. De gemeente zal ech ter moeten zorgen dat het betreffende terrein op 1 april 1966 bouwrijp is. Volgens het schema zal op 1 mei 1966 met de bouw worden begonnen. Het tijdsverloop tussen de aanvang van de bouw en de oplevering van elke woning is berekend op 35 werkbare weken met een frequentie van één woning per dag. De heer Paridaen zei verheugd te zijn met deze bouwmethode en hoopte dat hierdoor een einde zal komen aan de steeds maar moeilijke oplevering van de gebouwde woningwetwoningen. De heer Bonte maakte zich wel enige zor gen over het op tijd klaar zijn van het bouwterrein. Burgemeester van Berckel kon mede delen dat de goedkeuring voor de aan koop van cle gronden reeds is ontvan gen en dat de akten binnenkort zullen worden gepasseerd. Het bouwrijp ma ken zal echter niet in eigen beheer wor den uitgevoerd. Er zullen mogelijk wel moeilijkheden kunnen voordoen bij de Nutsbedrijven daar deze op volle toe ren zullen moeten gaan draaien. De heer Rijckaert zei in de krant te hebben gelezen dat Breskens, waar met de bouw zal worden begonnen, niet op tijd bouwrijpe grond zal kunnen ople veren en vroeg zich af of daardoor niet het hele plan in gevaar zou komen. De voorz. zei dat Breskens wel mee zal doen, doch niet op tijd klaar zal zijn. Er zal voor dit geval overleg moeten worden gepleegd met het Ministerie en het Prov. Bestuur. De heer Buijck informeerde of er ook mogelijkheden zijn om deze wonin gen in Eede te bouwen. Gezien de ar beidsbesparende methoden is dit niet mogelijk, aldus de voorz. De heer Lampo was wel nieuwsgierig naar de huurprijs. Deze zal verschillend zijn en ook mede afhankelijk zijn van de grondprijs der gemeente. Men moet rekenen op f 20,- a f 21,-. De heer Rijckaert hoopte dat B. en W. alles in het werk zullen stellen om spoedig te kunnen beginnen in ver- FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Meteen daarna keerde hij terug in het vertrek, waar de bezoekers immer onbeweeglijk zaten. Hij sloot de slaap kamer achter rich en liep op de beide mannen toe. Met de handen in de zak ken bleef hij voor hen staan, keek cp hen neer en zei op kille toon- „Mis schien willen de heren zo beleefd zijn om te verklaren met welk doel ze hier min of meer wederrechtelijk zijn bin nengekomen? Ik ben werkelijk nieuws gierig". De mannen keken elkander opnieuw aan. Ditmaal nam de kleinste het woord: „Dat is vriendelijk gevraagd, hè? En netjes ook. Ja, onze vriend is een beschaafd mens, dat bemerkte ik de vorige keer al. Een heer, dat zie je zo. Daar moeten we een eerlijk ant woord op geven, wat zeg jij? Ja, dat zijn we verplicht. Het was een keurige vraag, dus daar komt een even keurig antwoord op". Nog altijd waren de gezichten van het tweetal vriendelijk en onpersoonlijk geweest. Maar terwijl de kleinste op stond, kwam er een harde, wrede trek band met de woningzoekenden. De voorz. was verheugd dat men eensgezind dit plan heeft willen aan vaarden. Wit-Gele Kruis. De plaatselijke afdeling heeft onder voorzitterschap van dhr. A. Goossens in hotel „De Rode Leeuw" haar jaar lijkse algemene vergadering gehouden. In zijn openingswoord besteedde de voorz. veel aandacht aan de nieuwe vorm van samenwerking, die thans reeds in de andere afdelingen van West Z.-Vlaanderen op gang is. Er zal een gemeenschappelijk fonds komen waarin iedere afd. zijn bijdrage per lid be taalt. Uit dit fonds zullen dan de per soneels- en vervoerskosten van de wijk verpleegsters worden betaald. Ook zal er een nieuwe verdeling van de werk terreinen komen voor de zusters. Deze indeling zal echter los komen te staan van de thans bestaande bestuurlijke grenzen, die ongewijzigd zullen blijven. De vergadering kon met het voorge stelde plan akkoord aan en besloot tot deelname. Door de steeds gestegen personeels- en vervoerskosten diende de contributie drastisch te worden verhoogd. De ta^ rieven zijn thans f 10.-, f 15.- en f 20,- per jaar. Tot bode van de vereniging werd aangesteld dhr. C. Dhondt. In de plaats van het aftredend be stuurslid, dhr. J. de Rijcke, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd gekozen dhr. O. Hageman. De voorz. dankte dhr. de Rijcke voor de vele jaren dat hij als bestuurslid heeft gefungeerd. De af tredende bestuursleden mej. G. Buijsse en C. v. d. Wijnckel werden herkozen. Het aantal leden bedraagt thans 841, waarvan 383 uit Aardenburg, 340 uit Eede, 59 uit St. Kruis en 59 uit Heille. Uit het jaarverslag van sekretaris G-. van Vooren bleek, dat vooral de bejaar denzorg de laatste jaren is toegeno men. Bretkena Voetbal. Morgen, zaterdag 7 aug. a.s„ zal dc voetbalver. „Breskens" op het nieuwe sportterrein een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen de Duitse voet balclub ,,D. J. K." uit Büschdozf. De wedstrijd zal om 16.00 uur aan vangen. Judo-examens. Dezer dagen slaagden voor het exa men bruine band de onderstaande le den van de Judo Sportvereniging „Breskens". De dames: M. Boeckhout en T. Flik- weert. De heren: P. Pielaat, J. Verhage, A. Verhage, H. Fenijn, J. de Boer Sr., J. de Boer Jr., G. Verheije en J. Risseeuw. Voor het examen gele band slaagden de heren: J. v. d. Velde en P. Cornelis. Judo-successen. Bij de te Knokke gehouden indivi duele judo-wedstrijden wisten de leden op zijn gezicht. Hij deed een pas naar voren en beet de bewoner toe: „Meneer de boekenschrijver of wat je dan ook bent, we komen hier maar één vraag stellen en daarop willen we ook maar één antwoord, namelijk de waarheid. Wat doe je hier in Dorringen, in dit huisje, nu al weken? En waarvoor? Wie is je opdrachtgever?" Vlaming wankelde even en deed een pas achteruit. Maar de ander was nog vlugger, nam met een vlugge greep de stropdas en een gedeelte van het over hemd van Vlaming tussen zijn handen en trok hem vlak naar zich toe. „En vlug een beetje, meneer Hansen, ofwel Vlaming. En heel vlug ook, want wij hebben bepaalde methoden om mensen van jouw slag te ondervragen". Vlaming, die het benauwd kreeg, be gon toch wat van zijn zelfbewustzijn terug te krijgen. Hij werd heen en weer geslingerd tussen de angst voor zijn belagers en de woede, omdat men hem in zijn eigen huisje vernederde en ge weld pleegde. Met al de kracht die hij bezat, greep hij plotseling zijn aanval ler beet en gaf hem zoin duw, dat deze zijn evenwicht verloor en achterover tegen het kacheltje tuimelde, in de vaart een stuk van Jan's overhemd af scheurend. De man brandde zich, vloekte van de pijn en krabbelde overeind. Juist wilde hij zich op Vlaming werpen, toen de ander in aktie kwam. Bliksemsnel van de Breskense Judo Sportvereniging zeer mooie resultaten te behalen. De heer P. Pielaat werd le en won daarmee een mooie beker. 2e werd de heer H. Fenijn en 4e de heer A. Ver hage. Geslaagd. Aan het Instituut voor Modevak- en Kunstnijverheidsonderwijs Ensaid zijn geslaagd voor sierkunst in handwerken de dames: Marie Verplanke te Biervliet en Ria de Martelaere te Groede, welke werden opgeleid door mevr. J. Jansen-Verhage te Breskens. Groede Raadsvergadering De raad der gemeente Groede wees in zijn gehouden vergadering een sub sidieverzoek van de Bond tegen het vloeken af. Een verzoek van de Zeeuwse Land bouw Mij. om bij de definitieve vaststel ling van de lijst van beschermde mo numenten een zorgvuldig getoetst ad vies uit te brengen, zal t.z.t. de volle aandacht hebben. De Stichting Zeeuwse Muziekschool te Middelburg had verzocht de gemeente lijke subsidie van f 430,- te verhogen tot f 940,- gezien het groot aantal leer lingen (8), dat zich voor muzieklessen heeft aangemeld. Het doet B. en W. vreemd aan, dat ook voor die kinderen subsidie wordt gevraagd wier ouders in staat zijn, de lessen zelf te bekostigen. De financiële positie der gemeente laat het echter toe op het gedane verzoek gunstig te beschikken. B. en W. stellen daarom voor het verzoek in te willigen. Naar hun mening verdient het echter aanbeveling het stichtingsbestuur te laten weten, dat de raad het aanbeve lenswaardig vindt, dat er een subsidie regeling wordt ontworpen waarbij meer rekening wordt gehouden met de finan ciële draagkracht der ouders van de leerlingen. De heer Krane werd herbenoemd als lid van de woonruimtecommissie. In Groede hoopt men in jan. 1967 te starten met de bouw van ratiowonin- gen. Wil deze start inderdaad plaats vinden dan zal de gemeente over vol doende bouwrijpe grond moeten be schikken. Er zullen 20 woningen wor den gebouwd. Dit betekent dat de ge meente voor deze bouw grond zal moe ten kopen of onteigenen en dat deze grond bouwrijp zal moeten worden ge maakt. B. en W. hadden liever gezien dat de 20 woningen in de vrije sector waren toegewezen. Dan had de gemeente geen grond behoeven aan te kopen of te ont eigenen en geen riolering aan te leggen. Bovendien zijn er in de kom der ge meente nog enkele bouwvallen, wier sloop en een daarop gevolgde herbouw het aesthetisch aanzien der gemeente alleen maar ten goede kunnen komen. Ook vragen B. en W. zich af, of door ratiobouw de belangen van de kleine en middelgrote aannemers niet in het ge drang komen. Zij vrezen zulks in niet kwam deze overeind en greep zijn maat beet. „Ho-ho, Peter, wat kalmer aan. We schijnen ons toch een beetje in onze vriend vergist te hebben. Hij is een tik keltje agressief. Ga zitten, vooruit Hij gaf de kleine man een duw, zodat deze in de leunstoel tuimelde, trok met zijn voet een gewone stoel bij en wees Vlaming er naar. „Allé, Vlaming, nou geen flauwekul meer, anders ga ik ook meedoen. Pak die stoel en kom er bij. Misschien kunnen we als mannen on der elkaar tot een vergelijk komen. Ik ben niet bang voor geweld, dus maak je in dit opzicht geen illusies. Vooruit, ga zitten. En jij, Peter, houd je gemak. We hebben onze instructies, laten we ons daaraan houden". Er was iets in de blik van de lange man dat Vlaming deed gehoorzamen. Hij keek nog eens schichtig naar de met Peter aangesprokene en ging toen op de stoel zitten. Peter wreef zijn han den, waarmee hij tegen de kachel was gekomen. Vlaming las de moordzucht in zijn ogen en begreep, dat die kleine misschien nog de gevaarlijkste van het tweetal was. Toch constateerde hij tot zijn eigen verbazing dat hij niet meer bang was. Ondanks de dreigende blik van de een en de dwang van de ander „Wat moeten jullie van me? Waarom laten jullie me niet met rust?" vroeg hij op nijdige toon. De lange was weer gaan zitten, keek geringe mate. Wanneer Groede niet aan de voorgestelde ratiobouw meedoet, komt de gemeente „vermoedelijk" de eerst volgende drie jaren voor geen en kele toewijzing in aanmerking. Dit zou wel zeer te betreuren zijn daar er altijd nog woningzoekenden zijn. B. en W. stellen daarom contre coeur voor de gemeenschappelijke technische dienst „West Z.-Vlaanderen" te be richten, dat Groede aan de realisatie van de ontworpen plannen medewer king zal verlenen. De raad machtigde het college de no dige stappen te nemen om de voor de bouw van de ratiowoningen benodigde grond tijdig in bezit te krijgen. Dit be helst o.m. het benoemen van een taxa teur en het treffen van maatregelen voor het voeren van een eventuele ont eigeningsprocedure, als de eigenaar on verhoopt niet tot overdracht op vrijwil lige basis bereid zou zijn. Aan mej. H. de Jonge werd eervol ontslag verleend als leidster van de kleuterschool „De Wantenwever". Mej. de Jonge is benoemd tot hoofdleidster aan een kleuterschool te Zierikzee. Een krediet van f 1400,- werd ver strekt voor de uitbreiding van de ver lichting. De heer Vermeulen informeer de nog naar een indertijd gestelde vraag voor de herziening van het verlich tingsplan. De voorz. kon mededelen dat aan de P.Z.E.M. een rapport is ge vraagd. Dit rapport is echter nog niet binnen, doch wordt wel op korte ter mijn verwacht. Ooatburg Geslaagd. Mevr. M. S. Schijve-van Gijzen te Oostburg slaagde te Eindhoven voor de hoofdakte lager onderwijs. Schoondijke Raadsvergadering De raad der gemeente Schoondijke kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Hoftijzer. Als enigste en belang rijkste punt vermeldde de agenda een voorstel van B. en W. tot definitieve deelname aan de ratiobouw. Door de voorzitter werd een duide lijke uiteenzetting gegeven over de plannen die door het bouwteam zijn voorgelegd. B. en W. meenden grote waardering voor het bouwteam te moe ten hebben en hoopten, dat alle ge meenten in West Z.-Vlaanderen achter de>ze plannen kunnen staan. Door de raadsleden werden nog en kele vragen gesteld, die van informa tieve aard waren. Z.h.st. werd besloten aan deze ratiobouw deel te nemen. De voorz. meende de raad te moeten bedanken voor deze vlotte beslissing. Wanneer het schema kan worden ge handhaafd zal Schoondijke als tweede gemeente aan de beurt zijn waar men met de bouw kan starten. De 20 te bouwen woningen zullen iets groter zijn dan de normale woningwetwonin gen en hebben 4 slaapkamers. Schoon dijke is een van de weinige gemeenten nog even naar de man in de andere leunstoel, die druk bezig was met zijn handen en drukte zijn sigarettenpeuk uit. „Vlaming, laten we elkander nu maar niet langer voor de gek houden, want dat heeft geen zin meer. Je hoort dat wij weten, wie je in werkelijkheid bent. Zal ik een boekje over je open doen? Je bent een specialist in het ver valsen van handtekeningen en daar voor heb je al het een en ander opge knapt. Je bent verleden najaar pas vrij gekomen en vier of vijf dagen la ter zat je hier te niksen. Zogenaamd, als de boekenschrijver Hansen, een in cognito voor je werkelijke naam. Nu ja, die schrijverij van jou is natuurlijk camouflage. We hebben je pennevruch- ten bestudeerd en hoewel wij er niet zo heel veel verstand van hebben, begreep ik toch wel dat gee,n enkele uitgever ook maar één stuiver zal geven voor die flauwekul - hij wees naar de schrijf machine - die jij daar uitgedacht hebt. Dat neemt niet weg dat je toch een handige jongen bent in jouw vak. En daar heb ik wel een beetje respect voor. Ik heb nooit een hekel aan mijn tegen stander, misschien uit een soort spor tief oogpunt, wie zal het zeggen. Maar jij zit ons in de weg, beste jongen, en dat weet je zelf deksels goed. Nu kun nen we twee dingen doen: er op tim meren, net zo lang tot je zegt wie je opdrachtgevers zijn. Maar veel kunnen ze niet betekenen, zie je? Ze kunnen

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1