Visserijfeesten te Breskens alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen op 11, 15 en 16 augustus a.s. feuilleton Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1034 Vrijdag 30 juli 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT tO - BRESKENS - TEL. Nu het programma voor de dertiende Visserijfeesten is vastgesteld. heeft voorzitter E. Seuss tijdens een perscon ferentie in hotel „Het Wapen van Bres kens" opening van zaken gegeven. De Visserij dagen zullen dit jaar wor den gehouden op 14, 15 en 16 augustus. Dit jaar zal als garnalen-koningin fungeren mej. I. Faas, met als hofda mes mej. H. Faas en mej. A. Albregtse. Voonzitter Seuss schetste de toestand van de Stichting Visserij dagen, die fi nancieel niet zo rooskleurig was. Doch dank zij de medewerking van B. en W., de Horeca en de Middenstand, is deze moeilijke situatie opgelost kunnen wor den. Voor de buurtverenigingen was het niet mogelijk om voor de geboden som een praalwagen te maken. Toch hebben zich reeds 9 buurtverenigingen opgegeven voor deelname met een praalwagen. Ook staat de deelname van een 10-tal groepen en diverse mu ziekverenigingen reeds vast. De heer C. Kosten, voorzitter van de visserij vereniging „Ons Belang", zei dat de Visserijfeesten bedoeld zijn om re clame te maken voor de visprodukten. Zaterdag 14 aug. houdt de vereniging „Zevibel" een reünie in „De Uitkomst". Er zal een officiële ontvangst plaats hebben door het gemeentebestuur. Op deze reünie zal ook de Commissairs der Koningin, mr. J. van Aartsen, aanwe zig zijn. Tijdens deze reünie zal door het gemeentebestuur de wimpeluitrei king plaats vinden. De wimpel zal wor den uitgereikt aan de bemanning van het schip, dat in 1964 de hoogst gemid delde prijs heeft gemaakt voor zijn vis produkten. De wimpel draagt de kleu ren van Breskens rood-groen met het jaartal. De bemanning ontvangt een insigne. In het vismjjngebouw zal aan de reünisten een koffietafel worden aan geboden, waarna door voorzitter Seuss de Visserijfeesten officieel zullen wor den geopend. Na deze opening zal men naar het winnende schip gaan, waar door de Commissaris de wimpel zal worden gehesen. Hierna zal een feestelijke rondvaart plaats hebben met de Breskense vis sersvloot, waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. 's Middags om 15 uur organiseert de Breskense zwemvereniging „Schelde- stroom" de jaarlijkse havenwedstrijd. Ook trekt het bloemencorso door de straten van Breskens, opgeluisterd door de muziekverenigingen: Breskens, Sint Jansteen, Hulst, Clinge en de Doedel zakband „De Schotjes" uit Tilburg. 's Avonds zullen er op het Spuiplein en aan de vismijn diverse concerten worden gegeven. Op het Oranjeplein zullen „De Schotjes" een show geven. door Frank van Falckenoort. Een enkele keer, als de zon in de middag een beetje kracht begon te krijgen, ging hij naar buiten en dren telde wat rond het zomerhuisje, zijn onafscheidelijke pijp in de mond. On gemerkt keek hij dan ook naar het erf van zijn buurman, dat weliswaar met een hoge heg gescheiden was van het bezit der dames Boshoven, doch door de kleine gaten heen zag hij duidelijk, dat er bij de achterdeur heel wat ge lopen werd, want daar was de sneeuw ten dele weggesc-hept en ten dele vast gelopen. Er werd dus waarschijnlijk meer van de achteringang gebruik ge maakt als van de voordeur. Ook al zo verdacht. Doch al deze wetenschap deed hem niet veel bereiken. Hij wist alleen dat zijn buurman hem enkele malen per dag met de kijker beloer de, dat hij dikwijls bezoek ontving, on der andere van de beide heren, die bij hem geweest waren als de zoge naamde uitgevers, en dat men door gaans via de achterdeur naar binnen ging en ook langs deze weg de woning weer verliet. In tegenstelling met andere jaren zal er 's avonds in een overdekte ruimte aan de haven een cabaret worden ge geven. Hier zullen optreden „The Bel gian Stars", Jeanny Durant uit Gent en nog vele anderen. Deze eerste dag zal worden besloten met een taptoe door de Breskense mu ziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" op het Oranjeplein. In de loop van zaterdag zal het mijn- bestrijdings-squadron 127, bestaande uit de mijnenvegers Lochem, Grijps- kerk en Sneek, de haven binnenlopen. Deze drie schepen zijn voor het publiek te bezichtigen. 's Zondags zal om 2 uur de prijsuit reiking van de praalwagens plaats vin den op het Spuiplein. Hierna zal de stoet nogmaals door de straten trekken en vergezeld worden door de muziek verenigingen: Breskens, De Unie uit Breda, Sint Kruis, Sas van Gent, Hei kant en de drumband uit Groede. Door de Brusselse Yachtclub B.R.Y.C. zullen motorbootraces worden gehou den, terwijl o.l.v. dhr. A. Schijve uit Nieuwvliet waterskie-demonstraties in de haven zullen worden gegeven. Ook zullen weer concerten worden gegeven door de diverse muziekverenigingen. 's Avonds is er weer een cabaret in de overdekte ruimte op de haven. Hieraan zullen meewerkenRonny Tober, The three Retlers, André v. Duin, Frans v. Dusschoten en vele anderen. Er zal plaats zijn voor 2000 personen. Met een muzikale show door de Unie op het Oranjeplein zal deze tweede dag wor den besloten. De maandag is er 's middags een wielerkoers voor nieuwelingen en adspi- ranten. De route van dese koers is: start Oranjeplein, vervolgens Mercu- riusstraat, Nieuwstraat, dr. Broodman- straat, Vogelenzang, Molenwater, Em- mastraat, Oranjeplein. De jaarlijkse avondmarkt zal dit jaar worden gehouden op het Spuiplein. De Breskense drumband, versterkt met de drumband „Juliana" uit Vlissingen, zal op het Spuiplein een show geven, waar na om 21,30 uur de feestelijkheden met een groots vuurwerk zullen worden be sloten op de oude veerhaven. Burgemeester Eekhout gaf nog een overzicht van de totstandkoming- dei- Visserijfeesten. 13 jaar geleden werd de veerhaven verlegd en de rijksweg bui tenom het dorp gelegd. Men meende dat dit een doodsteek voor de midden stand zou betekenen. Eensgezind kwam naar voren dat men deze economische slag moest te boven komen. Bovendien was het in de opkomst-periode van het toerisme in West Z.-Vlaanderen. Men stelde Zundert als voorbeeld. Door een ieder werd meegewerkt om de feesten Na enkele dagen begon het geloer hem danig de keel uit te hangen. Op een middag toen hij ontdekte dat zijn buurman weer met de kijker vanuit het bovenraam hem observeerde, trok hij in een impuls de vitrage dicht en zei: „Ontplof jij, vervelende kerel. Als het zo doorgaat, krijg ik het nog een keer op m'n zenuwen. Probeer nu maar eens, of je nog wat kunt zien". In de middag zat hij weer een poosje achter de schrijfmachine en probeerde een verhaaltje op papier te zetten, maar voor de zoveelste keer liet hij dit werk na een klein half uurtje rusten en was er meer dan ooit van overtuigd, dat hij zelfs daar te lui voor was. En, dacht hij om zichzelf te troosten, zo lang ik geld heb, maak ik me niet druk. Waarom zou ik? Het was vrijdag en hij pakte zijn tasje om nog enkele noodzakelijke in kopen te gaan doen in het dorp. Het was nu, ondanks de sneeuw, vrij rede lijk weer en het kon altijd weer slech ter worden. De radio voorspelde lang zaam invallende dooi, wat betekende dat dan een smeerboel van jewelste zou volgen, waartegen geen schoen bestand was. Als hij voldoende voorraad had, kon hij het desnoods wel een volle week uitzingen. Op zijn gemak, stevig ingepakt, wan delde hij naar het dorp. waar hij ver schillende winkels bezocht. Daar hij al enige weken niet naar Enschede ge- te doen slagen. Wanneer wij, aldus de burgemeester, de beginperiode nog eens bezien, hoe de eerste twee jaar met boerenwagens werd gewerkt en later op auto's werd overgegaan, mogen wij wel vaststellen dat met eensgezindheid iets bereikt is. Met spanning en vertrouwen zien wij ook dit jaar weer de Visserij feesten tegemoet. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand juni 1965 GEBOREN: 20, Jozina Janneke Thea, d. van Izaak Jan Brugge en van Maria Elizabeth de Brauwer. OVERLEDEN: 27, Elizabeth Martijn, 49 j„ echtgenote van G'ornelis Izaak Serlé, wonende te Schoondijke, overl. te Oost burg. HUWELIJKEN: 18, Jacobus de Jonge, 22 j., wonende te Biervliet en Suzanna van Hoeve, 22 j., wonende te Schoon dijke. INGEKOMEN: 1, Pieternella M. Mog- gré, weduwe Duin, van Oostburg naar Pr. Bernhardstraat 2; 1, Johannes I. de Bruijne, van IJzendijke naar Pr. Bernhardstraat 2; 11, Anthonie A. Contant, van Arnhem naar Willems- weg 39; 15, Sara de Ruijsscher, weduwe van Hoeve, van Biervliet naar Pr. Bernhardstraat 2. VERTROKKEN: 18, Suzanna van Hoe ve, e.v. de Jonge, van O 69a naar Bier vliet; 28, Petronella A. Wander, van W 43a naar Schiedam. PLAATSELIJK NIEUWS Biervliet Raadsvergadering. De gemeenteraad van Biervliet heeft als eerste gemeente in West Z.-Vlaan- deren besloten zijn medewerking te verlenen aan de ratio-bouwplannen. B. en W. werden gemachtigd tot de uit voering over te gaan. De bedoeling is dat in aug. 1966 een aanvang zal wor den gemaakt met de bouw van 20 wo ningen in het nieuwe uitbreidingsplan. Naar burgemeester A. Kostense mede deelde, heeft het college reeds maatre gelen genomen teneinde de benodigde grond bouwrijp te kunnen opleveren. Van mevr. E. Destella te Gent werd een perceel grond gekocht voor de prijs van f 3,- per m2. Het perceel is groot 91 are. Voor de gemeente is hier een bedrag van f 27.300,- mee gemoeid. Dit perceel ligt binnen het ontwerp uit breidingsplan en is bestemd voor in dustrieterrein. Aan dhr. C. de Boevere werd een per- weest was als gevolg van het koude weer, kocht hij een paar extraatjes voor de zondag en tegen dat het don ker begon te worden sloeg hij weer de weg in naar huis, in een uitstekende stemming. Als het nodig is heb ik voor een dag of tien eten en drinken, dacht hij, dus als het weer omslaat kan ik rustig iedere dag thuis blijven. Ik heb m'n radio, m'n pijp en tabak, m'n warme bed, m'n kacheltje en voldoende kolen. M'n natje en droogje staan weer voor enkele dagen klaar. Ik bezit een schrijf machine en er is papier, dus kan ik me op alle mogelijke manieren vermaken. Alles dank zij de welwillende medewer king van vriend Toon. Er zijn dus toch nog wel vriendelijke mensen in de we reld, die wat voor een ander over heb ben. Eigenlijk moest hij Toon een kaartje sturen op de dag van zijn ont slag uit Scheveningen. Met er bijvoor beeld op geschreven: Welkom thuis; je dankbare oud-celgenoot Jan Vlaming. Maar ja, je kon nooit precies weten, wanneer je zou worden ontslagen. Toon was in de bak altijd een net mens en al was hij dan recidivist, er bleef altijd een kans bestaan dat hij vervroegd in vrijheid zou worden gesteld. Hij beklom de hoogte, waarop de zo merhuisjes gebouwd waren, onderwijl de sleutel uit zijn zak halend. Terwijl hij de deur ontsloot keek hij, gewoon tegetrouw, even naar het huis van zijn ceel grond in de Beukelsstraat verkocht ter grootte van 730 m2 voor f 5,- p. m2. Besloten werd het krediet in reke ning-courant bij de N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten te 's-Gravenhage te verhogen van f 80.000,- tot f 150.000,-. Ten behoeve van de gemeente-sekre- tarie zal een fotocopieer- en lichtdruk apparaat worden aangeschaft. De kos ten bedragen f 1350,-. De postcommandant der rijkspolitie had advies uitgebracht omtrent de ver keersmaatregelen op de weg Biervliet- Hoofdplaat voor het kruispunt te Drie wegen. Aan het verkeer op de weg Nieuwlandse Molen - Hoofdplaat zal voorrang moeten worden verleend bo ven het ter plaatse kruisende verkeer. .Dit weggedeelte wordt op het ogenblik van een nieuw wegdek voorzien en men verwacht na het gereedkomen van deze werkzaamheden een toename van het verkeer op deze weg. Besloten werd in overleg met de gemeente Hoofdplaat en het waterschap „Het Vrije van Sluis" aan G.S. te verzoeken van deze weg een voorrangsweg te maken. Van het Ministerie van Onderwijs is een urgentieverklaring ontvangen voor het verbouwen van de Openb. lagere school A en het daarbij behorende gymnastieklokaal. De plannen zijn ter goedkeuring doorgezonden aan de bouwkundig inspecteur. Per 1 okt. vervallen de erfpachten van W. Naeije-de Jonge in de Beukels straat ter grootte van 10 ca., H. van den Hemel, B. v. Maarleveldstraat groot 4 ca. en Wed. M. Moggré-Brevet, groot 2 ca. De perceeltjes zijn uitgegeven voor f 1.-. B. en W. stelden voor deze per ceeltjes opnieuw aan belanghebbenden uit te geven voor de tijd van 30 jaar, echter onder verhoging van de canon tot f 5,- per perceel. Z.h.st. kon men met deze verhoging akkoord gaan. Van het Min. van Binnenl. Zaken was een circulaire ontvangen met betrek king tot de nieuwe salarissen per 1 juli 1965. Voorts waren door G.S. nadere richtlijnen gegeven betreffende de sa lariëring van de le ambtenaar ter sek- retarie en de hoofden van gemeente werken per 1 juli 1965. Het voorstel van B. en W. om deze salarismaatrege len van overeenkomstige toepassing te verklaren, werd zonder op- of aanmer kingen aangenomen. Bresken* Geslaagd. Aan de Technische Hogeschool te Delft is geslaagd voor het examen wiskundig ingenieur de heer T. de Crook te Breskens. Geslaagd. Aan de Modevakschool Ensaid te Breda slaagden voor het diploma cou- buurman, doch daar was niets bijzon ders te zien. Er brandde nog nergens licht. Maar terwijl hij op de drempel stond, aarzelde hij een ogenblik. Wacht eens, wat had hij wèl gezien? De man liep weer naar buiten langs zijn huisje naar de voorkant, waar het grote raam van de kamer was. Op de hoek bleef hij staan en constateerde, dat de overgordijnen voor het raam dichtgetrokken waren. Terwijl hij als gefascineerd naar het raam tuurde, zocht hij in zijn geheugen: heb ik die gordijnen dichtgetrokken of niet, voor ik naar het dorp ging? Vanmiddag deed ik de vitrage dicht, toen dat ge- loer van buurman Lagov me begon te vervelen. Maar heb ik daarna ook de overgordijnen dicht getrokken? Ik kan me er niets van herinneren. Zou ik soms weer inbrekers gehad hebben tij dens het uurtje, dat ik naar het dorp was? Hij voelde automatisch naar zijn binnenzak, waarin zich het dikke pak bankbiljetten bevond, want sinds de inbraak nam hij geen enkel risico meer en als hij de deur uitging, al was het voor een uurtje naar zijn beide huisbazinnen, nam hij altijd al zijn geld mee. Trots dit alles groeide zijn ongerust heid, toen hij voor de tweede keer naar binnen ging. In de gang zette hij de tas met boodschappen neer, sloot de deur achter zich en zonder zich de tijd te

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1