Draagbare radio's van Haneghem's woningtextiel Firma Schippers Nauia net meisje l\ NU SLAAPZAK, STRAKS DEKEN LUCHTBEDDEN tot f 698,- OPGELET! De salarismaatregel voor het burger lijk rijkspersoneel per 1 juli werd van overeenkomstige toepassing verklaard voor het gemeentepersoneel. Voor het gemeentepersoneel werden diverse pensioengrondslagen vastge steld. Ten behoeve van de aanschaf van lesmateriaal voor het verkeersonderwijs voor de lagere scholen werd voor de R. K. Meisjesschool f 500,en voor de R. K. Jongensschool f 563,beschikbaar gesteld. Ter consolidatie van de vlottende schuld werd 'n geldlening van f27.000,- aangegaan bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten. Tijdens de rondvraag bracht weth. Van Rijen lof aan de Provincie voor de snelheid waarmede zij de werkzaam heden hebben uitgevoerd op de rond weg. Hij meende dat men kritiek kan uiten, doch men moet ook de goede kant van een zaak belichten. Hij vroeg nog de aandacht voor de verlichting van de kruispunten Tivoli en Parkzicht. Hij hoopte dat hier boorden of knipper lichten zouden komen en dat de ver lichting nog voor de winter gereed zou zijn. De burgemeester kon nu reeds me dedelen dat de verlichting nog voor de winter zou vijn gerealiseerd en dat men en boorden en knipperlichten zou plaatsen. Dhr. van Cadsand informeert nog eens naar het uniform van de lijkdie- naar en het toestel om de lijkkisten te laten zakken. De burgemeester kon hem wel enigszins gerust stellen, daar het uniform reeds gearriveerd is en het toe stel elke dag kan aankomen. Dhr. Salomé vindt dat de buitenkant van de openbare lagere school er maar verwaarloosd uitziet. Dhr. Van Hijfte zou graag zien dat nog eens overwogen wordt om de huis- vuiïofphaaldienst te reorganiseren. Mogelijk kan men aansluiten bij de reeds bestaande gemeenschappelijke regeling. Na enige discussie werd toe gezegd dat deze zaak nog eens in B. en W. zal worden besproken. Dhr. Cornelis vestigt nog eens de aandacht op het paadje aan de Mauritsweg en de ver lenging van de Slijpstraat. Voor beide is een plan in voorbereiding. Weth. Ter- mote zag graag dat het slachthuis een opknapbeurt zou krijgen. Door de bur gemeester werd toegezegd dat een be groting voor het slachthuis en de open bare school tegemoet kan worden gezien TYPE-EXAMENS Aan de gemeentelijke middelbare handelsavondschool te Vlissingen slaagden voor het diploma typen Ned. 120 aanslagen: C. R. A. Jacobs, J. Moor- lag. M. J. P. Schenkel, J. M. Schreurs. J. H. Schaeffer, G. Schoon, J. Verduijn, A. Vrolijk. A. van de Voorde, Breskens. Ned. 175 aanslagen: J. M. Schreurs en A. van de Voorde, Breskens. Te Middelburg slaagden voor het di ploma machineschrijven Nederlands 120 aanslagen de dames: S. A. Cijsouw. D. S. Goossen. Cadzand: I. Brevet, B. Bot, M. W. L. Verduijn, Oostburg; F. J. J. Fremouw (met lof), J. C. d'Hont (met lof), F. J. Huijgh, M. E. Neele, Schoon dijke; M. J. Salomé, IJzendijke; M. N. Luteijn, Zuidzande. De heren: R. J. Dukelo, Aardenburg; .E Boorsma, A. Brugge, Breskens; A. P. de Lijser, Cadzand: P. C. Baas, Groede: M. J. Abrahamse, J. J. Bertou (met lof), A. A. Bliek, W. Fieret, J. I. de Smit, I. W. Verpoorten (met lof), Oostburg; E. P. R. de Houck, IJzendijke. Machineschrijven Nederlands, 175 aanslagen, de dames: A. S. Cijsouw, Cadzand; S. S. A. Risseeuw, Groede; J. C. d'Hont, Schoondijke; J. M. Ie Grand, Zuidzande. De heer D. C. Geluk, IJzendijke. Machineschrijven Engels), 120 aan slagen, de dames: A. .S Cijsouw, Cad zand; S. S. A. Risseeuw, Groede. Kantoorsteno Nederlands, 130 letter- gr., de dames: P. H. Verdouw, M. I. Vergouwe, Breskens. MULO-EXAMENS Voor het mulo-examen te Vlissingen slaagden de volgende dames en heren. De namen, waarachter een (m) ge plaatst is, slaagden tevens voor het middenstandsdiploma Dames: M. S. W. Kraaijmes (m), Breskens; M. C. Brakman Cm), Groede: W. A. de Graag, Oostburg: E. J. Kindts (m), Schoondijke en de heer P. I. van Hee (m), Oostburg. Voor het examen ulo A en wiskunde slaagde te Goes de heer F. J. A. Lijbaart te Biervliet. Voor ulo A en handelskennis slaagde mej. M. C. Bliek te Biervliet. VISMIJN - BRESKENS Week van 11 tot en met 17 juli. 462 kg. bot 484 kg. schar 215 kg. schol 2534 kg. tong 2 kg. griet 3 kg. tarbot 85 kg. kabeljauw 26 kg. paling 15468 kg. export garnalen 622 kg. pellerij garnalen 1007 kg. onverkochte bot DUIVENSPORT P.V. Strijd in vrede" te Groede Uitslag prijsvlucht vanuit Beaumetz op zondag 18 juli j.l., jonge duiven, los 7.55 uur. Aank. Ie duif 9 u. 59 min. 6 sec., snelh. 1123 m. per min. 1, Schautteet-de Roo. 2, 31, 34, 39, 41, Joh. v. d. Wege. 3, 18, 20, 30, L. v. d. Wege. 4, 14, R. Zeegers. 5, 16, O. de Zut- ter. 6, 26, Iz. Schippers. 7, 12, 13, 17, 22, J. van Driel. 8, H. Elfrink. 9, 10, 15, J. Stokkerman. 11, 25, J. Risseeuw. 19, L. v. d. Wege Jz. 21, 28, 35, le overduif, W. Vinjé. 23, 38, 40, J. Vermeulen. 24, H. Simpelaar. 27, W. Willems. 29, 32, J. Ras. 33, A. Ekkebus. 36, M. Robijn. 37, J. Elfrink. Idem oude duiven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, G. Dusar- duijn. 11, J. Elfrink. 12, L. v. d.Wege.14, Joh. v. d. Wege. Duivenver. „DE REISDUIF", Breskens Uitslag prijsvlucht vanuit Vilvoorde op zaterdag 17 juli j.l. Los 13.10 uur. Aankomst le duif 14 u .45 min. 6 sec. Snelheid 846 m. per min. 1, 3, 7, 13, 14, 15, 19, 22, 27, 28, A. W. Verduijn. 2, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 24, 25, 30, J. v. d. Lijke Sr. 5, 6, 20, 29, S. Taillie. 10, 12, D. Pieters. 11, 21, 23, 26, J. Woit- tiez. Mooie successen Zeeuwse wielrenners. De gehouden wielerkoers in Water schoot (België), waar 42 renners aan de start verschenen, gaf voor onder staande zeeuwse renners de volgende resultaten 1. H. de Schipper, 2. Ply- son Jackie, 5. Ko de Vrieze, 6- Jan de Schipper, 7. P. Oomen, 12. J. Westerweele. HULPVERLENING DOOR WIJKVER PLEEGSTER AAN VAKANTIE GANGERS. Vakantiegangers, die in hun woon plaats regelmatig hulp ontvangen van de wijkverpleegster van een kruisver eniging, kunnen deze verpleeghulp in de meeste gevallen ook verkrijgen op het vakantie-adres. Dit kan bijvoor beeld het geval zijn wanneer het het geven van injecties betreft. De eigen huisarts dient de vakantieganger dan een briefje met enkele gegevens mee te geven voor zijn collega in de vakantie plaats. Ook de wijkverpleegsters in de twee plaatsen zullen elkaar over de patiënt (e) dienen in te lichten. Als iemand, die met vakantie is, ziek wordt en er een arts bij roept, kan hij of zij daarna ook de hulp van een wijk verpleegster ter plaatse verkrijgen. Als de patiënt (e) nog niet lid is van een kruisvereniging, zal een nood-lidmaat schap moeten worden aangegaan. Met ingang van 1 januari 1965 is de nieuwe Algemene Bijstandswet in wer king getreden. Op deze wet berust een aantal Rijksgroepsregelingen, waar onder ook één voor zelfstandigen. Deze „Rijksgroepsregeling Zelfstandigen", komt in de plaats van de vroegere Zelfstandigenregeling. Op grond van deze regeling kan aan bepaalde zelfstandigen een periodieke uitkering worden verleend, afgestemd op het normale bedrijfs- of beroeps inkomen en kan veelal bij wijze van lening bedrijfskapitaal worden ver strekt. Aan deze regeling ligt het be ginsel ten grondslag, dat voor zelfstan digen de voortzetting van de arbeids mogelijkheden in het eigen bedrijf als doel voorop dient te staan. De uitvoering van deze regeling. De uitvoering van deze rijksgroeps regeling is opgedragen aan burgemees ter en wethouders van de gemeente van verblijf van de aanvrager. Op de be slissingen van B. en W. is beroep moge lijk. In eerste instantie via een be zwaarschrift bij dit college en daarna bij Gedeputeerde Staten. Is de aan vrager het daarna nog niet eens met de genomen beslissing, dan kan hij tenslotte nog in hoger beroep gaan bij de Kroon. Wanneer is de regeling van toepas sing? Deze kan dan worden toegepast, in dien de zelfstandige door de bestaande instituten voor kredietverlening niet of niet voldoende kan worden geholpen. Hierbij dient niet alleen te worden ge dacht aan bankinstellingen, maar ook aan de Borgstellingsfondsen voor de Middenstand, het Borgstellingsfonds voor de Landbouw en de Waarborgin- stituten voor de Tuinbouw. Deze kre dieten worden op economische gronden verstrekt, terwijl bij de toepassing van de „Rijksgroepsregeling Zelfstandigen" sociale omstandigheden van doorslag gevende betekenis kunnen zijn. Wie komt in aanmerking voor uit keringen? Dat zijn de ondernemers, die: a. in het bezit zijn van de voor hun bedrijf of beroep wettelijk vereiste vergunningen b. geestelijk en lichamelijk geschikt zijn hun bedrijf of beroep uit te oefenen; c. nog geen 65 jaar zijn. d. niet rechtens van hun vrijheid zijn beroofd. Bij deze voorwaarden kan nog worden opgemerkt, dat, indien verwacht kan worden, dat de zelfstandige, ondanks de uitkering, toch geen voldoende mid delen van bestaan zal kunnen vinden in de voortzetting van zijn bedrijf of beroep, hem bijstand kan worden ver leend om een ander zelfstandig bedrijf of beroep te gaan uitoefenen. Hierbij geldt dan wél, dat de belanghebbende gedurende een redelijke tijd reeds zelf standig moet zijn geweest. Een en an der ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders. Dit college kan tevens voorwaarden stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering of de beroepsuit oefening. Tevens kan worden voorge schreven, dat de ondernemer verplicht Heerlijk warm, gemakkelijk wasbaar de nieuwste dessins Verschillende prijzen Breskens Dorpsstraat 3 vanaf f 49,50 compleet met tasje, batterij en oortelefoon VERDER ALLE PRIJSKLASSEN Dorpsstraat 67 Breskens Telefoon (01172) 617 is, de aanwijzingen van een of meer met name te noemen instanties op te vol gen. Administratie. Het verlenen van bijstand is mede afhankelijk van het inzicht, dat B. en W. heeft kunnen verkrijgen in de be drijfsuitoefening van de aanvrager. Een deugdelijke, overzichtelijke, financiële administratie is hiervoor noodzakelijk. Uitkeringen. Uitkeringen, die krachtens de „Rijks groepsregeling Zelfstandigen" kunnen worden verleend, zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin de aanvra ger en zijn bedrijf verkeren. Er zijn twee mogelijkheden. I. zij, die met behulp van krachtens de regeling te treffen voorzienin gen in staat en in de gelegenheid zijn hun bedrijf of beroep voort te zetten of tijdelijk door een ver vanger te doen voortzetten; II. zij, die hun beroep of bedrijf tijde lijk niet of nagenoeg niet kunnen uitoefenen of doen uitoefenen. De voorzieningen voor zelfstandigen bedoeld onder I., zullen bij voorkeur ge richt zijn op de bedrijfs- of beroeps uitoefening. Deze bijstand kan bestaan uit: a. een rentedragend krediet. De hoog te van de rente wordt door B. en W. vastgesteld op grond van de te verwachten financiële uitkomsten van uitoefening van het bedrijf of het beroep; b. een renteloos krediet; (Voor a. en b. stellen B. en W. een aflossingsregeling vast) c. een bedrag om niet. Het college van B. en W. overweegt deze mogelijkheden in de vermelde volgorde. Een combinatie daarvan is mogelijk. Bij het verlenen van een uit kering kunnen, in overleg met de aan vrager, bindende aanwijzingen worden gegeven, die een juiste besteding van de verstrekte gelden verzekeren. Maxi mum-bedragen worden in de regeling niet genoemd. De uitkeringen waarvoor de zelfstan digen, bedoeld onder II, in aanmerking kunnen komen, dragen meer het ka rakter van voorzieningen in de per soonlijke behoeften. Grondslag hiervoor is een periodieke uitkering, welke naar een percentage van het genoten inko men wordt berekend. Eventuele door de aanvrager op andere wijze verkregen inkomsten worden in mindering ge bracht. Het percentage van het genoten inkomen, dat als maatstaf voor uitke ring geldt, bedraagt voor: a. kostwinners 75 pCt. b. alleenstaanden, niet jonger dan 18 jaar, 60 pCt.; o. thuiswonenden, niet jonger dan 18 jaar, 45 pCt. Hiervoor gelden wél maximumbedra gen, die periodiek kunnen worden her zien. Deze bedragen kunnen worden verhoogd met kinderbijslag, een ver goeding voor vaste bedrijfslasten en de premiekosten van verzekering tegen geldelijke gevolgen van arbeidsonge schiktheid en met de kosten voor ge neeskundige verzorging. Naast deze uit keringen kan een al dan niet rente dragend krediet of een bedrag a fonds perdu worden verleend, gericht op de instandhouding van het tijdelijk niet uitgeoefende bedrijf of beroep. Bijzonderheden. Bij de uitvoering' van de „Rijks groepsregeling Zelfstandigen" laat het college van B. en W. zich ten aanzien van de kredieten bijstaan door een ..Plaatselijke Commissie Zelfstandigen". Deze heeft een brede samenstelling. Ook personen uit het bedrijfsleven kun nen daarvan deel uitmaken. Aanvragen voor bijstand kunnen schriftelijk of mondeling worden in gediend bij het gemeentebestuur in de woonplaats. Het is niet noodzakelijk, dat dit door de aanvrager zelf wordt gedaan. Wie na een maand nog geen beslissing op zijn aanvraag om bijstand heeft ontvangen, kan in beroep gaan Gevraagd voor de huishouding. P. van Putten, v. Zuijenstr., Breskens JANSEN brengt maandag op de markt te Breskens voor ieder wat wils. Reclame damesblouses f 9,95, 2e voor de halve prijs. Damestruien en -vesten 10 pCt korting. Nachthemden, nylon a f 6,95. Duster schorten f 9,90. Weekendshirts f6,95, 2 stuks f 12, Traditielakens 1-pers. f 5,95, 2-perB. f 6,95. Slopen 2 stuks f 3, Op al onze andere artikelen 10 pCt. korting. Pepita regenjassen van f 49,N U f 35,- Komt en ziet wat JANSEN U biedt Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t.ejn. 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Ossewaarde, Breskens, tel. OH72-566 Spreekuur Maatschappelijk Werk Gedurende de maanden juli en Aug., bij dringende zaken, 's avonds tussen 6 e,n 7 uur tel. (01173) 338. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk Zondag 25 juli Biervliet, 9.30 uur, Eerw. Heer Rijpma, cand. t. d. H. Dienst Breskens, 9.30 uur, Eerw. Heer Verduijn Cadzand, 9.30 uur, Ds. Luuring 19.30 uur, Ds. Luuring Collecte verwarmingsfonds Groede, 9.30 uur, Ds. Doornink Hoofdplaat, 9.30 uur, Ds. Klein Kranenburg, Hoevelaken Nieuwvliet, 9 uur, Ds. Evenhuis Oostburg, 9.30 uur, Ds. van Drunen Collecte noodl. kerken en personen Retranchement, 9.30 uur, Eerw. Heer de Vries Schoondijke, 10.30 uur, Ds. Brinkman Sluis, geen opgave St. Anna ter Muiden, 11 uur, geen opgave Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 9 uur, Ds. Brinkman Zuidzande, 9.30 uur, Da. van Kempen Collecte noodl. kerken en personen Vrij Evang. Gemeente H. Avondmaal Breskens, 9 uur, Ds. v. d. Molen Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. v. d. Molen Cadzand, 9 uur, Ds. J. Enter Retranchement, 10.30 uur, Ds. J. Enter Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, Ds. Borger, Nijverdal Evang. Luth. Gemeente Groede, 11 uur, Ds. Doornink R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 25 juli 7e na Pinksteren H. Mis 7 en 10.30 uur. Hoogmis 8.30 uur In de week H. Mis 7.30 uur Maandag feest van de H. Anna, moeder van de H. Maagd Woensdag gezinsmis 19 uur Zaterdag Lof 19 uur op de wijze, zoals hiervoor is vermeld, goed wordt uitgevoerd Zowel voor het bezwaarschrift als voor beroep en hoger beroep, is een eenvoudige brief waarin de redenen zijn vermeld, vol doende.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3