n de speciaalzaak slaagt U altijd deelnamen. De uitslag was als volgt: 1. J. de Vrieze, Souburg ,1.58.20; 2, J. Westerweele, Sluis, op 10 m.; 3, A. Wurth, Brouwershaven, op 25 sec.; 4, H. de Schipper, Breskens; 5, J. Hinne- man, IJzendijke; 6, J. den Hartog, Put- tershoek; 7, A. van Ham, 's-Gravendeel 8, J. de Schipper, Breskens; 9, W. Evertse, Zierikzee; 10, G. Veldhuizen. Maasdam; 11, C. Koeken, Achtmaal; 12, K. Dekkers, Breda; 13, J. Kiviet, Borssele; 14, P. van Stralen, Poeldijk; 15, G. van Vugt, Strijen. De uitslag van de koers voor ads- piranten was: 1, J. Blok, Kruiningen in 48.40; 2, T. Stroosnijder, Kruiningen op 10 sec.; 3, T. Schouwenaar, Kruiningen; 4, C. de Smit, Hoofdplaat; 5, B. van Lare Oostburg; 6, C. Priem, Ovezande; 7, J. Hendriks, Zundert; 8, P. Vermeule, Middelburg; 9, K. van de Wandel, Aar denburg; 10, H. van Hooydonk, Zundert. Oostburg Intrede Ds. van Drunen. In de Hervormde kerk te Oostburg heeft zondag j.l. Ds. Th. A. C. van Drunen zijn intrede gedaan. De beves tiging geschiedde door Ds. S. Tijmstra uit Twinsk in Noord-Holland. Hierbij waren aanwezig Ds. Luuring uit Cad- zand, Da. de Neeling uit Zuidzande, Da. van Kempen uit Cadzand (Hedenesse), Ds. Doornink uit Groede, Rector Ver dunnen van het St. Antoniusziekenhuis te Oostburg, Ds. Balk uit Sluis, Ds. Brinkman uit Schoondijke, Ds. Even huis uit Biervliet, Ds. van der Molen uit Cadzand en Burgemeester J. van Leeuwen uit Oostburg. Het chr. ge mengd kerkkoor onder leiding van de heer J. Basting uit Breskens, verleende medewerking. Na afloop van de dienst werd het woord gevoerd door de heer J. Colijn namens de kerkeraad, die ver heugd was wederom een hervormde dominé in Oostburg te hebben. Ds. Luuring, die als consulent van Oostburg sprak, zei dat weer een nieuwe tijd in het geestelijk leven van Oostburg was aangebroken, hetgeen ook voor de ring en de classis van toepassing is. Namens de kerkvoogdij sprak de president-kerk voogd, de heer Sanders. Hij hooptee dat Ds. van Drunen zich spoedig zou thuis voelen in Oostburg. Er wachten vele moeilijke werkzaamheden, doch ik hoop dat u de kracht moge ontvangen voor dit werk, aldus de heer Sanders. Ds. Evenhuis sprak namens de classis IJzendijke en zei dat Oostburg een ge meente is met een aparte signatuur. Het is een levendige gemeente. Ds. Balk uit Sluis zei dat men samen moest pro beren de gemeente voor afglijden te behoeden. Burgemeester Van Leeuwen van Oostburg zei dat het een goede ge woonte is burgerlijke autoriteiten bij een dergelijke gebeurtenis uit te nodi gen. Er is reeds maanden over een nieuwe dominé gesproken en ik hoop dat u goed moge werken in dit centrum De heer Leenhouts sprak namens de Geref. Kerk te Oostburg. Rector Ver dunnen sprak namens het Katholieke volksdeel en zei verheugd te zijn over deze intrede. Hij hoopte dat men goed samen zou kunnen werken. Dominé Van der Molen uit Cadzand zei namens de Vrije Evangelische ge meente dat hij hoopte op een vrucht baar contact te kunnen rekenen. De heer De Lozanne, hoofd van de open bare lagere school, zei dat voor Ds. Van Drunen op de scholen een belangrijke taak op het gebied van godsdienst onderwijs ligt. Ds. Van Drunen dankte alle sprekers en zei veel vertrouwen in de toekomst te hebben. Hij hoopte dat zijn collega's en de plaatselijke kerkelijke autoritei ten hem met advies zullen bijstaan om het vele werk te kunnen verrichten. Ernstig auto-ongeval. In de Brouwerijstraat alhier is een ernstig ongeval gebeurd, waarbij mevr. J. K. érnstig werd gewond. Mevr. K., die met mevr. v. d. S.-K. en het 3-jarig meisje E. V. op het trottoir liepen te wandelen, werden door een Belgische personenauto, bestuurd door mevr. M. viaan. Evenwel begon de onrust bij de bewoner van het zomerhuisje „De Riet vink" met de dag te groeien, want hij had nu gedurende drie dagen het huis van zijn buurman met de kijker geob serveerd en een aantal dingen en voor vallen gezien, die hij niet begreep en waardoor hij kribbig begon te worden. Zijn doorgaans onverstoorbare natuur en humeur werden geweld aangedaan, want gedurende deze drie dagen had hij ontdekt, dat zijn buurman op ge zette tijden met een grote kijker naar hem of het zomerhuisje zat te loeren. Hoewel hij niets liet merken, als hij de kijker op zich gericht zag en uiterlijk onverstoorbaar zat te roken en te kij ken, voelde hij zich allesbehalve op zijn gemak. Steeds meer kwam hij tot de conclusie, dat die Lagov wel wat met de politie te maken zou hebben, want waarom beloerde hij anders zijn buur man? Op zijn beurt bekeek Vlaming met zijn kijker het doen en laten van de heer Lagov, hoewel dit niet veel resul taat opleverde. Af en toe was er bezoek in de grote kamer, die hij met zijn kij ker duidelijk naar zich toe kon halen. Dan zag hij, dat er lange gesprekken werden gevoerd. Doch soms leek het huis uren achtereen uitgestorven, als of Lagov vertrokken was, want nergens zag hij dan enig teken van leven. (Wordt vervolgd). B.-S., aangereden. De Belgische auto reed vanaf de markt de Brouwerijstraat in en kwam teveel op de linker straat helft. Bij een teken van een mede- inzittende drukte de bestuurster in- plaats van op de rem, op de gaspedaal en maakte toen een scherpe bocht naar rechts. De auto reed het trottoir op en raakte de drie voetgangsters, om via de pui van het hotel „De Eenhoorn' tegen een lichtmast tot stilstand te ko men, waarbij deze afbrak. Mevr. K. werd meegesleurd en raakte bekneld tussen de verwrongen bumper. Hierbij liep zij ernstige verwondingen op, o.m enkel-, heup-, arm- en ribfracturen, jaismede een hersenschudding. Haar toestand is zeer ernstig. Zij was op familiebezoek vanuit Canada in Oost burg. Mevr. v. d. S.-K. werd tegen de grond gesmakt en liep enkele lichte verwondingen op. Het meisje rolde on der de gehele lengte van de auto door en kreeg veel schaafwonden. Dr. G. de Bruijckere uit Oostburg verleende eer ste hulp. Nader vernamen wij dat mevr. v. d. S.-K. inmiddels is overleden. Schoondijke Kettingbotsing. In de Dorpsstraat had een ketting botsing plaats, waarbij drie auto's wa ren betrokken. Deze auto's reden in een file vanaf Breskens richting Dorpsplein Doordat de tweede bestuurder zijn auto niet tijdig tot stilstand kon brengen, botste deze op zijn voorganger. Een derde auto botste eveneens op de eerste twee. De auto's werden bestuurd door J. J. S. uit St. Michiels, G. A. V. uit Brugge en F. R. C. uit Loppem. Sluis Vergadering V.V.V. De V.V.V. te Sluis hield in café Lam- minsvliet de algemene jaarvergadering onder voorzitterschap van dhr. P. van Hootegem. Uit het jaarverslag van de secreta ris, dhr. van Beijsterveld, bleek dat het dagtoerisme een belangrijk onder deel van het bezoek aan Sluis betrof. Vooral het stadhuis trok veel belang stelling. Niettemin valt er ook een toe name te bespeuren van een langer ver blijf en het is daarom van het grootste belang dat door particulieren meer kamers worden beschikbaar gesteld. Daar in Sluis een goede middenstands organisatie ontbreekt, moet de V.V.V. enkele taken overnemen, die niet op hun terrein liggen. Het is daarom des te meer te betreuren, dat verschillende middenstanders zich nog afzijdig hou den, alhoewel het grootste deel hun taak wel begrijpt. In 1964 hebben weer verschillende evenementen plaats ge vonden, o.a. verlichting van verschil lende zich hiertoe lenende objecten, tentoonstellingen in de raadhuiskelder, het bezoek van de grenadiers, carillon concerten, het oudheidkundig congres, enz. Verschillende konden gefinancierd uit de buitengewone bijdragen, een of fer, waar helaas niet alle leden toe bereid varen. Bij de bestuursverkiezing werden her kozen de heren P. van Hootegem, A. de Bruijn en G. Buskens. De heren M. D'Hoore en J. van Catz stelden zich niet meer herkiesbaar. In hun plaats werden gekozen de heren A. Verwilst en J. Smallegange. Tot leden van de kas- commissie werden aangewezen de he ren F. Ceulenaere, G. Tanghe en J. dn Fossé. De gewone rekening sloot met een nadelig slot van f 95,63 en de bui tengewone rekening had een batig saldo van f 1463,69. Door het bestuur werd een noodza kelijke contributieverhoging voorge steld. Met algemene stemmen werd be sloten de contributie te verhogen van f 10,tot f 20,De bijdragen aan de buitengewone rekening zullen met 10 pCt. worden verhoogd. Men kan door deze verhoging weer verschillende eve nementen financieren, zoals de verlich ting van het stadhuis. Mogelijk zal er een comité komen om de lustrumvie ring van de stadhuisfeesten voor te be reiden. Retranchement Uitstapje bejaarden. De bejaarden van Retranchement maakten dezer dagen een uitstapje per bus. Gestart werd om half acht. De tocht voerde over Terneuzen en Hulst naar Antwerpen, waar in het „Cen trum" koffie werd gedronken. Hierna volgde een rit door de mooie omgeving van Turnhout. Bij Tilburg werd het middagmaal gebruikt. In Den Bosch bezocht het gezelschap de St. Janskerk, waarna de reis werd voortgezet via de Langstraat naar Raamsdonkveer, waar de tocht opnieuw werd onderbroken. Vervolgens werd gereden naar Krui ningen en van Perkpolder naar Sluiskil. Hier werd voor de laatste maal gepau zeerd. Ruim 9 uur arriveerde het ge zelschap in Retranchement, waar de drumband „De Jantjes van Sluis" de bejaarden inhaalde. Op de markt zorg de .Apollo" met enkele marsen voor een gezellige ontvangst. Tot slot dankte burgemeester Leenhouts allen, die fi nancieel en op andere wijze hun mede werking aan het welslagen van deze tocht verleenden. Zuidzande Wielerkampioen van Zeeland. Bij de gehouden wielerkoers voor amateurs over een afstand van 150 km. in de gemeente Lieshout (Noord-Bra bant) is Wim du Bois kampioen van Zeeland geworden. Bresken» Vergadering „Zeebad". Door de „N.V. Zeebad Breskens" is in het Casino de algemene aandeelhou dersvergadering gehouden. Voorzitter J. Carels sprak in zijn jaaroverzicht over de verwezenlijking van de plannen, waar verschillende aandeelhouders op de vergadering in 1964 nogal sceptisch tegenover stonden, doch die nu in 1965 allen verwezenlijkt kunnen worden. Zo zijn er nieuwe toiletten, douches met koud en warm water, scheer- en strijk tafels aangebracht. Het aantal over nachtingen in 1964 steeg met 65 pCt. ten opzichte van 1963 tot een totaal van 27.000. De N.V. moet nu niet stil gaan zitten, er liggen plannen gereed waarvan de kosten op f 500.000,wor den geraamd. De plannen hebben be trekking op beplanting van het 3e ter rein, aanleg van een totale riolering met pompstation, totale aanleg van waterleiding en electriciteit en een ge heel nieuw wegenplan. Door de gemeen te Breskens zal bij het ministerie van Economische zaken worden getracht een subsidie uit de recreatiepot te krij gen voor al deze uit te voeren werken. Dank zij de samenwerking van de ge meente en de V.V.V. enerzijds en „Zee bad" anderzijds, is de achteruitgang van'het strand opgevangen kunnen wor den. De strandexploitatie is uitgebreid. Het strand tussen de handelshaven en de veerhaven wordt deze zomer op ge regelde tijden door de gemeente gezui verd van vuil, hetgeen een aanmerke lijke verbetering ten opzichte van voor gaande jaren betekent. De administratie van de badcabines is gedeeltelijk door de V.V.V. overgeno men. Voor een en ander is zeker een woord van dank op zijn plaats. Hieruit blijkt nog eens te meer wat door een goede samenwerking tot stand is te brengen. De verwachtingen voor 1965 zijn weer hoog gespannen. Gezien de verbetering van de accomodatie op het strand en de camping, mag een vermeer dering van de overnachtingen zeker te gemoet worden gezien. Uit de verlies- en winstrekening is gebleken dat de tot nu toe gedane grote investeringen zeer zeker verant woord zijn geweest en de eerste moei lijke aanloopjaren klaarblijkelijk achter de rug zijn. Door het bestuur werd een voorstel gedaan aan de aandeelhouders om met de gemeente Breskens een lening of huurkoopovereenkomst aan te gaan voor de aanschaf van 20 nieuwe dagver blijven voor het strand. Deze machti ging was volgens de statuten noodza kelijk. De machtiging werd door de ver gadering verleend. Voorts werd door de vergadering machtiging verleend om in voorkomende gevallen het bedrag, ge noemd in art. 10 van de statuten te verhogen, hetgeen noodzakelijk is, ge zien de gestegen kosten van materialen. Door een der aanwezigen werd de suggestie gedaan om de jaarstukken in het vervolg op een betere en overzich telijke wijze te laten opmaken. Ook het bestuur was deze mening toegedaan en zei in de toekomst dit te zullen bekijken. De begroting voor 1965 gaf een be hoorlijke stijging van de inkomsten te zien van f 14.000,—, hetgeen moet wor den gezocht in de verhoging van de campingtarieven. Aan deze verhoging is niet te ontkomen, gezien de grote investeringen en gestegen kosten. De totale exploitatierekening voor 1965 beloopt een bedrag van ongeveer f 50.000,De heer P. Zegers werd met algemene stemmen herkozen als be heerder. van af weten. Hij vond deze handel wijze wel erg grof. Door B. en W. werd voorgesteld aan de minister een schrij ven te doen toekomen waarin de plan nen van beide voorstellen nog eens werden belicht. Zij schrijven dat zij zich hebben laten voorlichten door een aantal deskundigen, n.l. de professoren Groenman en Prins. Op grond van wetenschappelijke overwegingen moest een voorgestelde Braakman-gemeente worden verworpen. Het rapport gaf echter ook constructieve mogelijkheden aan. Hoewel zij betogen dat IJzendijke zeker wel zelfstandig zou kunnen blij ven, hebben zij als tweede mogelijkheid aangeduid een combinatie van IJzen dijke, Hoofdplaat en Biervliet. In het tweede voorstel van G. S. wordt IJzen dijke met Hoofdplaat en een gedeelte van Biervliet, met een gering aantal inwoners samengevoegd. Door de ge meente IJzendijke is daartegen geen bezwaar gemaakt. De conclusie waar toe de gemeente IJzendijke na het tweede herin delingsplan kon komen was, dat G. S. zich hadden laten leiden doofr goed gefundeerde overwegingen. Het heeft de gemeenschap van IJzen dijke dan ook zeer verbaasd uit pers berichten te moeten vernemen dat in het derde herindelingsvoorstel een ge heel andere indeling wordt geponeerd en wel dat IJzendijke zou worden ge voegd bij Breskens, Schoondijke, Groede en Hoofdplaat. Er zijn achtereenvol gens drie voorstellen gekomen, die tel kens essentieel verschillen. Tussen het oorspronkelijk voorstel tot vorming van een Braakman-gemeente en het nu ge publiceerde ligt wel een diepe kloof zodanig dat men moeilijk kan begrijpen dat het inzicht in de gmeentelijke her indeling in luttele jaren zo grondig kan zijn veranderd. Het is moeilijk na de gedane twee voorstellen en de derde ontwikkelde gedachte, nog enig peil op deze overweging te trekken. Men krijgt in elk geval de gedachte dat IJzendijke in sterke mate door wisselende gedach ten is getroffen en wel in die zin dat de motiveringen in de verschillende voor stellen elkaar niet steeds geheel dek ken. Het gemeentebestuur meent dan ook tegen deze gang van zaken ernstig bezwaar te moeten maken. Men heeft zich principieel niet uitgesproken tegen herindeling. Indien de uiteindelijk in derde fase te ontwikkelen gedachte aanmerkelijk zou afwijken van het tweede plan dan zullen wij niet nalaten onze meningen bij een opnieuw te vol gen wettelijke procedure naar voren te brengen. De bijzondere aandacht van de minister wordt nogeens gevestigd op de volgende regels. Voor IJzendijke is het bijzonder pijnlijk te moeten er varen dat hun toekomstbelangen op drie geheel verschillende wijzen kunnen worden veilig gesteld. Klaarblijkelijk hebben creteria als sociale oriëntatie, afstand tussen bestuur en bestuurderen en sociaal economische structuur bij de eigenlijke herindeling geen rol gespeeld. Dhr. Van Hij f te meent toch dat dit schrijven wel iets te voorbarig is, hij heeft niet zoveel vertrouwen in de pers. De burgemeester zegt dat men wel op goede voet met de pers staat en dat zij in deze wel goede inlichtingen heeft gekregen. Echter mogen wij natuurlijk niet op deze gegevens afgaan. Hierna werd met algemene stemmen besloten dit schrijven ter kennis van de minister te brengen. Tot lid van de raad van afgevaar digden voor de Algemene Bijstandswet werden benoemd de heren P. van Rijen en J. van Cadsand .Dhr. Cornells maakt zich zorgen over het feit dat de be jaarden in deze raad niet vertegen- PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857 IJzendQke Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering kon burgemeester J. Ficq dhr. Cornelis weer welkom heten na herstel van zijn ziek te. Bij de ingekomen stukken was een uitnodiging voor het bezoeken van de commandopost van de B. B. te Oostburg Besloten werd toe te treden tot het Bouwfonds Nederl. Gemeenten. Voor deze toetreding zullen 5 aandelen A en 5 aandelen B genomen moeten worden. Ook zal een éénmalig bedrag als kosten van toetreding moeten worden betaald. Het geheel zal voor de gemeente f 425, kosten. Met algemene stemmen werd hiertoe besloten. Van G. S. was bericht ontvangen dat zij aan de minister van Binnenlandse Zaken advies hadden uitgebracht inzake de gemeentelijke herindeling van West Z.-Vl. Dhr. Cor nelis vond dit maar een eigenaardige gang van zaken. De brief van G. S. aan de raad behelst slechts enkele regels. Hij vond dit maar een bot mes waarmee men de keel wordt afgesneden. Heel de ze zaak is in IJzendijke te stil verlopen. Er is niets gedaan en de bevolking is niet gehoord. De burgemeester zei dat men nu en in de toekomst niets zal nalaten om de zelfstandigheid van IJzendijke te behouden. Wethouder Van Rijen betreurt dat men in de pers moet lezen wat er te doen is en dat de ge- gemeentebesturen, die er toch zeker het meeste mee te maken hebben er niets woordigd zijn, doch de burgemeester stelt hem in deze wel gerust. De salarismaatregelen voor 1964 en 1965 werden voor het gemeenteperso- neel toegepast. Het raadsbesluit tot verkoop van grond aan dhr. R. Marteijn werd inge trokken, op zijn eigen verzoek. Met de ontwerpbesluiten van G .S. inzake de bezoldigingsregeling voor ge meente-ontvangers, sekretarissen, ont vangers en ambtenaren van de burger lijke stand werd akkoord gegaan. Door B. en W. werd voorgesteld de presentiegelden voor raads- en com missievergaderingen vast te stellen op f 20,en f 10,Dhr. Cornelis meende dat een zo hoge vergoeding niet nood zakelijk is. De burgemeester was het met deze zienswijze niet eens. Hij meende dat voor een dergelijke om vangrijke taak een honorering zeker op zijn plaats is. Men ziet overal in het verenigingsleven ook meer vergoedin gen naar voren komen, o.a. voor sek- .'re/fea^isisen en pjennmgm.ee/sters. Men moet blij zijn nog iemand te kunnen vinden voor bepaalde functies. Men kon met het voorstel wel akkoord gaan. Het verzoek van de fruitteeltvak school te Philippine om f 50,per leer ling uit de gemeentekas, werd goedge keurd. Door 1 leerling uit IJzendijke wordt deze school bezocht. Overeenkomstig het advies van het Centraal Orgaan werd de verplaat singskosten verordening gewijzigd.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2