de \chakel alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 feuilleton Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWSBLAD 19e Jaargang Nr. 1032 Vrijdag 16 juli 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f2,15 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS R SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.-* - GIRO 35B296 c eS dat houdt U fit en wijs! S$f Gaat U even om heerlijke patates frites van nieuwe aardappelen met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. IJs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke dag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand juni 1965 GEBOREN: 5, Wil fried Jacobus Eduard, zn. van Herman E. de Krijger en van Catharina C. M. Traas; 11, Ellis Char lotte, d. van Johannes J. den Hamer en van Margareta S. de Bruijn. HUWELIJKEN: 3. Kornelis Verhoef, 25 j., wonende te Groede en Maria C. J. Brouwer, 22 j., wonende te Breskens; 4. Cornelis A. Verstraaten, 22 j. en Adriana P. van den Broecke, 21 j., bei den wonende te Breskens; 15, Willem D. Verplanke, 22 j. en Marie N. van Be- lois, 18 j., beiden wonende te Breskens' 24, Willem J. Jongman, 22 j., wonende te Rotterdam en Yvonne P. M. Goet- hals, 22 j., wonende te Breskens. OVERLEDEN: 13, Jan Manneke, 93 j., wonende te Breskens; 16, Apolonia A. Leenhouts, geb. Elenbaas, 67 j., wo nende te Breskens, overl. te Vlissingen; 18, Jacob Johannis Verduijn, 14 j., wo nende te Breskens, overl. te Utrecht; 23, Maria P. van de Velde, geb. Klaeij- sen, 73 j., wonende te Breskens, overl. te Oostburg. INGEKOMEN: 1, Frangois J. van Rose- velt en echtgenote, van Groede naar Pr. Bernhardlaan ong.;. 10, Gideon C. Dreve en gezin, van Aardenburg naar Ringlaan 55; 10, Anna M. L. Kok, van Amsterdam naar Oranjeplein 11; 18, Pieter Kramer, van Urk naar Haven straat 44; 24, Judith E. Maas, van Am stelveen naar Dr. Broodmanstraat 55; 28, Wilhelmina A. Ekkenbus, van Re- tranchement naar Scheledstraat 3. VERTROKKEN: 1, Jacques A. Noord- hoek en gezin, van Wulpenlaan 1 naar Groede; 2, Neeltje J. Vermeulen, van Ph. van Kleefstraat 6 naar Middelburg; 3, Maria C. J. Verhoef, geb. Brouwer, van Azaleastraat 13 naar Westdorpe; 9, Jack C. Fortrei, van Steenoven 10 naar Den Helder; 10, Richard J. Koene en echtgenote, van Egelantierstraat 19 naar Terneuzen; 22, Gerarda G. Scher- penzeel, van Oranjeplein 11 naar Amersfoort; 24, Yvonne P. M. Jong man, geb. Goethals, van Dr. Broodman straat 42 naar Vlissingen; 29, Pieter A Leenhouts, van Dorpsstraat 115 naar Groede; 29, Abraham C. van Overbeeke en gezin, van Sportlaan 12 naar Krui- ningen. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering Door de heer A. Blondeel was een schrijven gezonden aan de raad om spoedig uitvoering te geven aan het raadsbesluit tot het weer in erfpacht geven van een perceelsgedeelte, gele gen aan het pad dat de Wandeldreef met de Eedeweg verbindt. Door de heer Paridaen was in de vo rige vergadering al een vraag over deze kwestie gesteld. Hem is toen medege door Frank van Falckenoort. Enige tijd zat hij overeind en keek naar het winterlandschap, doch draai de zich vervolgens opnieuw in de de kens en sliep nog een half uurtje, waar na hij huiverend opstond, zich als de poes met een paar streken waste, vlug aankleedde om vervolgens het kachel- je in de kamer aan te maken. In het keukentje keek hij zijn voor raden na en constateerde met voldoe ning. dat hij het wel een paar dagen zou kunnen uithouden. Als ik niet be sliste naar buiten hoef, ga ik niet. Zo gek ben ik niet op al die sneeuwt roep. dacht hij. Hij pookte het kleine kacheltje goed op, zodat het vertrekje al spoedig be haaglijk aandeed. Na het ontbijt schoor hij zich en installeerde zich ver volgens bij het raam met zijn onaf scheidelijke pijp. Natuurlijk was het een mooi gezicht al die sneeuw, maar je moest er niet doorheen hoeven. Dan had je er alleen maar last en ellende van. Doch hij hoefde er niet door; vandaag niet en morgen evenmin. Daarna zou hij wel weer zien. deeld dat gewacht wordt op de tekenin gen tot wijziging van het wederopbouw- plan, waartoe reeds geruime tijd aan de stedebouwkundige opdracht is ge geven. Onlangs is nog eens op spoed aangedrongen. Zodra de nieuwe teke ningen er zijn, zal de juiste grenslijn van het opnieuw in erfpacht uit te ge ven perceel bekend zijn. Hierna zal de akte tot verlenging van erfpacht kun nen worden opgemaakt. Na deze ver zekering van het college van B. en W. werd het schrijven voor kennisgeving aangenomen. Op een subsidieverzoek door de Bond tegen het vloeken werd afwijzend be schikt. Het Reizend Zeeuws Volkstoneel te Hulst had verzocht om een bijdrage van f 100,- in de te maken kosten voor deelname aan een internationaal ama teur-toneelfestival te Monaco. Het ge zelschap zal daar Nederland vertegen woordigen op uitnodiging van het Werk verband Kath. Amateurtoneel en de Nederl. Amateur Toneel Unie. Na af trek van de door de leden te leveren bijdrage zal nog een bedrag van f8000,- resteren. Naar mag worden verwacht zal door het Rijk, Provincie en gemeen te Hulst ongeveer f 5000,- worden bij gedragen. Resteert nog een bedrag van f 3000,-. Hoewel B. en W. respect heb ben voor de prestaties van deze toneel groep, achten zij het niet verantwoord, het gevraagde bedrag uit de gemeen tekas beschikbaar te stellen. Zij stel den voor om afwijzend op het verzoek te beschikken. Z.hs.t. ging men hier mede akkoord. De Stichting „Bach-Comité" te Aar denburg kreeg voor 1965 de gevraagde f 500,-. Om de begroting 1966 van de Vlees keuringsdienst Oostburg sluitend te krijgen moeten de keurlonen voor rundvleees drastisch worden verhoogd. De voor het rijkspersoneel per 1 juli voorgestelde verhogingen werden van overeenkomstige toepassing verklaard voor de sekretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Ter uitvoering van het goedgekeur de uitbreidingsplan West dienen de gronden, daarin gelegen, te worden aangekocht. In verband met de plan nen voor ratiobouw is het van het grootste belang, dat spoedig over de benodigde bouwgrond kan worden be schikt. Voorgesteld werd nu reeds tot aankoop over te gaan. Voorlopige con tracten werden door belanghebbenden reeds getekend. Als koopprijs werd overeengekomen de door de taxateurs bepaalde bedragen, welke neerkomen op f 2,50 per m2. Het erfpachtsrecht van een perceel, uitgegeven aan de fa milie Reijniers, zal moeten worden ontbonden voor het benodigde gedeel te. Bij de rondvraag verbaasde de heer Rosseel zich over de trage gang van zaken bij de verbeteringswerkzaamhe den, zoals het schoonmaken van het standbeeld op de markt, het schilderen van de muziektent, etc. Hij zou meer vaart achter deze werkzaamheden wil Terwijl hij naar buiten zat te kijken, viel zijn oog op een der bovenramen van zijn buurman's woning. Hé, wat schitterde daar af en toe? Net of men een brandglas op hem richtte, dat de den de schooljongens vroeger ook wel op elkaar. Had hij er zelf ook niet aan meegedaan in zijn jonge jaren? Jan Vlaming boog zich wat dichter naar het raam toe en tuurde naar bo ven. Nu was het ineens afgelopen. Eigenaardig, wat kon dat zijn? Hij ging weer rustig achterover zit ten en dacht na. maar in de ruit spie gelde opnieuw het flitsen. Wat bete kende dat? Wat deed zijn buurman? Hij kwam behoedzaam overeind en deed een paar passen terug. Even stond hij besluiteloos, liet zich toen op zijn knieën vallen en kroop zo langzaam naar het raam terug. Om de hoek van de vensterbank keek hij heel voorzich tig weer naar boven, zodat men hem nu vanuit het huis niet meer kon zien. Daar had je het weer, precies zoals vroeger met dat brandglas. Hij herin nerde zich nog, dat hij net zo lang bij zijn moeder om een dubbeltje gebedeld had tot hij het kreeg om zo'n vergroot glas te halen. Ja, dat geblikker was precies eender. Wacht eens: een brandglas was ook een vergrootglas. Zou die buurman van hem soms met een kijker naar hem zit ten turen? Dat moest haast wel. Maar wat wilde hij van hem? Vlaming schoof heel voorzichtig len zien. De heer Rijckaert vond dat het onderhoud van de gemeente-wo ningen veel te wensen overliet. Hij was van mening dat de werkzaamheden op het Kaaiplein zeer vertragend hebben gewerkt. Bijzonder ontstemd was hij over het nog steeds niet uitvoeren van het raadsbesluit om over te gaan tot verbetering en uitbreiding van de speel tuin. Reeds in een vorige vergadering heeft weth. Lansu hem van repliek ge diend inzake deze verbetering en uit breiding. Het wordt van dhr. Rijckaert een stokpaardje om iedere vergadering over de speeltuin te spreken. De heer de Clercq kon zich met de klachten van de heer Rijckaert wel verenigen. Hij sprak vooral over het lang uitblij ven van de aanleg van een fietsenrek bij de o.l. school en verwaarlozing van de begraafplaats. Sluis Raadsvergadering De raad van de gemeente Sluis kwam onder voorzitterschap van burgemees ter P. van Hootegem bijeen. Besloten werd een gelukwens-telegram te zen den aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in verband met hun verloving. Overgegaan werd tot vaststelling van een bebouwde kom ingevolge de Bos- wet. In deze Boswet wordt bepaald dat het rooien van bomen over het alge meen een verplichting geeft tot op nieuw beplanten. In de door de gemeen teraad aan te wijzen bebouwde kom is deze verplichting echter niet van toepassing- Diverse salarisverordeningen voor het personeel der gemeente werden in gaande 1 juli 1965 gewijzigd, dit over eenkomstig de rijksregelingen. De heer j. I. Coppens werd aange steld als gemeentewerkman met de proeftijd van 1 jaar. Aan Leenhouts Aannemersbedrijf te Sluis werd bouwgrond verkocht voor de bouw van 10 woningen en 4 garages. De verkoopprijs der grond voor de wo ningen bedraagt f 30,- per m.2 en f 1200,- per kavel voor de garages. In dien de garages echter niet gebouwd v/orden, wordt de daarvoor bestemde weer naar voren en tuurde over de ven sterbank heen naar boven. Het flikke ren bleef nog enige tijd aanhouden, toen was het ineens afgelopen. Er kwam een hand te voorschijn die het raam op een kier zette en daarna zag hij niets meer. Wantrouwend als hij was, kwam hij overeind en ging in het midden van de kamer bij de tafel zitten. Wie is die buunnan. die Lagov? En waarom be- spionneerde hij hem? Wie weet hoe lang en hoe vaak hij dat al deed. En wat bedoelde die rechercheur met dat gezegde van: twee rustige mensen, die elkaar de deurdrempel niet platlopen; kon je ook geen ruzie krijgen; heel ver standig, meneer Vlaming Daar had die rus vast een bedoeling mee gehad. Wat betekende dit allemaal? Er zat er gens iets niet lekker. Hij stopte opnieuw zijn pijp en dacht na. Laten we nu eens van het begin af aan beginnen. Jan. Daar was allereerst het bezoek van die zogenaamde uitge vers. Die kwamen niet om een boek van hem te kopen, maar om uit te vis sen ja, wat eigenlijk? Om uit te vis sen, wat hij hier in zijn eentje deed? Maar waarom wilden ze dat weten? Waren ze ook van de politie? O nee, daar leken ze helemaal niet op. Toch hadden ze met hun bezoek een bepaal de bedoeling gehad, dat had hij ge voeld. Maar wat? Punt twee: de inbraak. Men had tij dens zijn afwezigheid het hele huisje grond gevoegd bij de grond voor de wo ningen tegen een prijs van f 30,-. B. en W. stellen voor om tot aan koop van een huisvuil-auto over te gaan. Deze aanschaf zal uit- twee ge deelten bestaan, t.w. aankoop chassis en een huisvuil-opbouw. De kosten zul len f 40.000,- bedragen. Bij de vaststel ling van de begroting 1965 was dit be drag reeds geraamd. Tijdens de rondvraag feliciteerde de heer Wage burgemeester van Hootegem met zijn benoeming als wnd. burge meester, nu hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hij sprak de hoop uit, dat hij het genoegen zal mogen hebben om Sluis als een zelfstandige gemeente achter te kunnen laten. Beide wethouders waren afwezig, weth. Gevaert wegens ziekte en weth. van Hal wegens vakantie. Zuldzande Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Zuidzande besloten een gelukwens-telegram te zenden aan H.K.H. Prinses Beatrix naar aanleiding van haar verloving met de heer Claus von Amsberg. De raad besloot burgemeester J. de Wilde aan te wijzen als vertegenwoor diger van de gemeente in het bestuur van de Schoolartsendienst en de Stich ting Z.-Vlaams Borgstellingsfonds. Aan de sekretaris, ontvanger en amb tenaar van de burgerlijke stand zal evenals aan het gemeente-personeel, een uitkering ineens worden verleend. De verhoging van de bezoldiging van het gemeente-personeel per 1 jan. werd met alg. stemmen goedgekeurd. Het presentiegeld voor de raadsleden zal per bijgewoonde vergadering ver hoogd worden tot f 20.- voor commis sievergaderingen zal dit f 10,- bedra gen. Om de begroting van de Vleeskeu ringsdienst in de kring Oostburg voor 1966 sluitend te krijgen, is wederom een verhoging noodzakelijk. Het keur loon voor koeien en runderen zal met ingang van 1966 met f5,- worden ver hoogd en f 20,- gaan bedragen. De kasgeld-positie der gemeente is onderzocht, dat leed geen twijfel. Iemand was binnen geweest - Joost mocht weten hoe - en was aan het snuffelen gegaan. Maar zijn geld had den ze niet gevonden en het kleine geld, dat nonchalant op de schoorsteenman tel had gelegen, bij elkaar een paar gulden, had men ook onberoerd gela ten. Wat had men bij hem gezocht? Geen afdoend antwoord op te geven. Vervolgens: het bezoek van die rus, die alles van hem wist, maar toch ver bazend nieuwsgierig was. Nog een ge luk, dat er op 25 juli inderdaad een tante van hem was overleden. Als die rus dat ging onderzoeken, zou alles kloppen. Behalve natuurlijk het geld, dat ze nooit had bezeten. Ze was im mers van de armen begraven? En er waren alleen maar schulden achterge bleven. Of meneer Vlaming die mis schien wilde betalen? Uit piëteit tegen over de overledene. Ja, Vlaming was gek. Hij was alleen maar komen kijken of er nog wat te halen viel. Schulden had hij niets mee te maken. Maar dat behoefde die rus natuurlijk niet te we ten. Zo kon hij een vrij aannemelijke verklaring geven omtrent de herkomst van zijn geld, in het midden -latende hoeveel het was. Hoolwerf had er niet naar gevraagd, dus waarom zou hij het zeggen? Dat met die verblijfsvergun ning was natuurlijk maar een loentje, een motief. Doch wat konden ze hem maken? Immers niets? Toch vertrouw de hij die rus niet helemaal. Hij had

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1