Voor doelmatige zonnebrand middelen vereniging „D.I.O" gaf demonstraties, waaraan medewerking verleenden B. Vermandei, jeugdkampioen en P. Ver- meersch, kampioen van Zeeland en Brabant, beiden uit Sas van Gent. De Judo Sportvereniging Breskens gaf eveneens acte de presence. Ook door hen werden verschillende demonstra ties gegeven. Tot slot werd een korfbalwedstrijd gespeeld tus en een Z.-Vlaams twaalf tal en een Walchers twaalftal. Er werd door de Z.-Vlamingen hard en fel ge speeld, waardoor Walcheren nagenoeg geen kans kreeg. Reeds bij de ruststand was er een 40 voorsprong voor de Z. Vlamingen, die tenslotte de eindzege met 71 in de wacht sleepten. Breskens Internationale zwemwedstrijd In het „Koningin Wilhelmina"-zwem- bad te Breskens is een internationale zwemwedstrijd gehouden tegen de St. Niklaase zwemvereniging (België). Niettegenstaande de successen die Scheldestroom de laatste tijd heeft we ten te behalen, moesten zij in hun be zoekers toch de meerdere erkennen. Doch wanneer men bedenkt dat de Bel gen de gehele winter door kunnen trai nen in hun overdekt bad, zal dit geen verwondering wekken. Er stond tij dens de wedstrijden een flinke bries en het water was koud, slechts 17 gra den. De uitslag van de drie best geplaat sten op elk nummer is als volgt: 100 m. schoolslag meisjes 12-13 jaar: 1. P. Erasmus. Sch.str. 1.41.4; 2. J. Fenijn, Sch.str. 1.43.6; 3. B. de Volder, St. zv. 1.44.8. 100 m. vrije slag dames: 1. M. Oordeel, St. zv. 1.16.9: 2. C. Sa- lomé, Sch.str. 1.19.4; 3. P. Donze, Sch. str. 1.20. 100 m. schoolslag meisjes 14-15 jaar: 1. M. Roelant, St. zv. 1.41.5; 2. M. Or- ban, St. zv. 1.47.7; 3. Th. de Winde. Sch.str. 1.49.8. 100 m. schoolslag jongens 14-15 jaar: 1. E. Floebert, St. zv. 1.28.4; 2. J. Veer- duijn, Sch.str. 1.38.5; 3. G. Speelman. St. cv. 1.40.3. 50 m. vlinderslag meisjes 12-13 jaar: 1. B. de Volder, St. zv. 42.8: 2. M. Cambier, Sch.str. 42.9; 3. P. Erasmus, Sch.str. 47.9. 100 m. vrije slag jongens 12-13 jaar: 1. P. Thijssen, St. zv. 1.12.8; 2. M. Eg- gemont, St. zv. 1.18.1; 3. A. de Bree, Sch.str. 1.24.3. 50 m. schoolslag misjes 10-11 jaar: 1. E. Beun, Sch. str. 45.7: 2. D. Nelis- se Sch.str. 54.6: 3. C. Melieste, Sch.str. 54.9. 50 m. vrije slag jongens 10-11 jaar: 1. J. Salomé, Sch. str. 37.9; 2. M. Steels, St. zv. 42.7; 3. L. v. Landegem 43.6. 100 m. vrije slag heren: 1. W. Daelman, St. zv. 1.04.9; 2. W. Jongman, Sch.str. 1.12.5; 3. Smat, St.zv. 1.13.4. 100 m. vrije slag jongens 14-15 jaar: 1. W. de Zeeuw, Sch.str. 1.13.8; 2. P. Nicolai, Sch.str. 1.16; 3. R. de Dekker, Sch.str. 1.16.8. 100 m. rugslag meisies 12-13 jaar: 1. H. Smet. St. zv. 46; 2. M. Cambier. Sch.str. 46.6; 3. L. de Kayzer, St. zv. 49. 50 m. vlinderslag jongens 12-13 jaar: 1. P. Thijssen, St. zv. 32.6; 2. M. Eg- germont, St. zv. 37; 3. F. Verplanke, Sch.str. 46. 50 m. vrije slag meisjes 10-11 jaar: 1. E. Beun, Sch.str. 39.7; 2. C. Me lieste, Sch.str. 50.3; 3. D. Nelisse, Sch.str. 51.8. 50 m. schoolslag jongens 10-11 jaar: 1. J. Salomé, Sch.str. 49.3; 2. A. Bon- dewel. Sch.str. 55; 3. S. Salomé, Sch.str. 57.8. 50 m. vlinderslag heren: 1. W. Daelman, St. ev. 31.6; 2. W. Jongman, Sch.str. 41.3; 3. B. Riemens, Sch.str. 51.9. 100 m. vrije slag meisjes 14-15 jaar- 1. M. Cordeel, St. zv. 1.18.6: 2. P. Donze, Sch.str. 1.22.7; 3. C. Schelfaut, St. zv. 1.28.5. 100 m. vrije slag meisjes 12-13 jaar. 1. C. Salomé. Sch.str. 1.20.7; 2. C Heijboer, Sch.str. 1.25; 3. P. Erasmus, Sch.str. 1.26.5. 4 x 50 m. wisselsl. est. jongens 12-15 j.: 1. St. zv.: G. Lanoy, V. v. Eggermont, F. Schelfaut. P. Thijssen. Tijd: 2.34.2. 2. Sch.str.: W. de Zeeuw, J. Verduijn, R. de Dekker, P. Nicolai. Tijd: 2.42.4. 5 x 50 m. vrije slag meisjes 14-15 jaar: 1. Sch.str.: P. Donze, C. Heijboer, C. Salomé, M. Cambier, P. Erasmus. Tijd: 3.10.8. 2. St. zv.: C. Heijman, N. Roe lant, B. de Volder. S. Schelfaut, M. Cordeel. Tijd: 3.25.7. 4 x 100 m. wisselslag est. heren: 1. St. zv.: E. Smet, E. Faubert, W Elinck, W. Daelman. Tijd: 5.35.4. 2. Sch.str.: R. v.d. Vijver, B. Riemens, P v.d. Heuvel, W. Jongman. 4 x 100 m. vrije slag est. dames: 1. Sch.str.: C. Heijboer, C. Salomé, M. Cambier, P. Donze. Tijd: 5.43. 2. St. zv.: M. v. Landegem, C. Schelfaut, Y. v. Landegem, M. Cordeel. Tijd: 5.57.5. Visserijfeesten. Nu de kollektes voor de Visserijfeesten 1965 achter de rug zijn, wil het bestuur der Stichting niet nalaten haar welge meende dank uit te brengen aan de bedrijven, horeca en middenstand. De opbrengst dit jaar van de koliek - tes was van dien aard, dat een woord van dank zeker op zijn plaats is. Ons bestuur is hiervoor dan ook zeer erken telijk. De buurtvereniging Boulevard heeft thans ook toegezegd een praalwagen te zullen bouwen, evenals het jachtbouw- bedrijf Gebr. Maas. Ook voor deze toe zegging on^e hartelijke dank. Stichting Visserij dagen Breskens. Geslaagd Aan de Hogere Technische School te Vlissingen slaagde voor het eindexamen werktuigbouwkunde de heer Theo Seuss te Breskens. Hoofdplaat Raadsvergadering. Tijdens de gehouden raadsvergade ring van de gemeente Hoofdplaat wer den de geloofsbrieven onderzocht van het raadslid Th. Haers. Na onderzoek werd hij als raadslid beëdigd. Bij de ingek. stukken was een schrij ven van G.S., waarin zij mededelen, dat advies is uitgebracht inzake de gemeen telijke herindeling aan de Minister van Binnenl. Zaken. Daar op de huidige halte van de bus sen een centrale weegbrug is geplaatst, is de halte verlegd naar de School straat, waar een abri zal worden aan gebracht. Een bezwaarschrift is gezonden aan PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857 tegen de lamp. U weet al, hoe de ge vangenis er van binnen uit ziet, maar dit blijft echter onder ons. Ik wil alleen maar zeggen: de buitenkant is interes santer en het meest interessant op een grote afstand." Hij kwam overeind en stak een hand uit: „Echt, meneer Han sen - laten we maar weer terugvallen op uw incognito - wij zijn niet zulk° schooiers, als u denkt Gek, he? Iemand noemde ons eens zo ik weet werkelijk niet meer wie het was, maar dat doet er ook niet toe. In de eerste plaats wil ik mens zijn, ziet u? Mens tegenover mens. Wat doen we? Scheiden we als goede vrienden? Vlaming kwam lachend overeind en legde zijn hand in die van de recher cheur, die hem stevig drukte en hem tevens even vasthield. „Nou?" Vlaming knikte, nog steeds lachend. „Ik neem mijn scheldwoord terug, me neer Hoolwerf." De ander klopte hem op de schouder. „In bepaalde omstandigheden willen we ook graag helpen. Je kunt nooit we ten, hoe het van pas kan komen, maar als u ons onverwacht nodig mocht heb ben aarzel dan niet en kom naar ons toe. Ik wil altijd graag helpen. Af gesproken?" En toen de rechercheur al lang en breed op zijn fiets vertrokken was, dacht Jan Vlaming: ik zal een boon worden, als ik begrijp, wat hij met dit laatste bedoelt. HOOFDSTUK XI. De feestdagen gingen voor Jan Vla ming bijna ongemerkt voorbij. Behalve dan, dat hij eerste kerstdag door de dames Boshoven uitgenodigd werd om met hen te dineren, welke uitnodiging hij ditmaal heul graag aannam, en het feit, dat men hem vroeg de rest van de dag ook maar te blijven, wat hij even min wilde weigeren, waren de dagen voor hem als alle andere. Op oudejaars avond ging hij op de normale tijd naar bed, dat wil zeggen, zo tegen half elf en op nieuwjaarsdag was hij niet vroe ger of later op. Plichtsgetrouw ging hij 's middags naar Cillie en Ankie om hen een voorspoedig nieuwjaar toe te wen sen, liet zich daar weer verwennen door thee met restanten kerstkrans, uitgaan de van de stelregel: wat je geen cent kost. moet ie aannemen. En trok tegen donker weer terug naar „De Rietvink", waar hij zijn kacheltje oppookte en de radio aanzette om naar wat vrolijke rmviek te luisteren. De volgende dag deed de winter in heel zijn hevigheid intocht, want des nachts was de temperatuur al gezakt tot enkele graden onder nul en toen Jan 's morgens zijn ogen opende en naar bui+en keek, zag hij dat alles, wat de vorige avond erauw en grijs was ge weest, plotseling omgetoverd bleek in een smetteloos wit, terwijl de dikke vlokken nog immer het tapijt groter en zwaarder maakte. (Wordt vervolgd). G.S. inzake de samenvoeging van de calamiteuze polders en waterschappen in West Z.-Vlaanderen. Inzonderheid geldt het hier het voorstel om de wa terschapslasten te heffen op basis van de belastbare opbrengst voor bebouwde en ongebouwde eigendommen. Voor heen werden de eigendommen belast naar oppervlakte. Voor de Hoofdplaat se bevolking wordt een zwaardere last van f 2900,- verwacht. De nieuwe noord-zuidstraat in het zuid-west uitbreidingsplan zal genoemd worden Pastoor J. A. M. v. d. Muijseii- bergstraat. In verband met de gedeeltelijke op heffing gem. classificatie zal aan het ge meente-personeel een hogere uitkering worden gegeven, dit met ingang van 1 jan. 1965. Tot nieuwe schoonhoudster van het gemeentehuis werd benoemd mevr. O. de Ruijsscher-de Puijsscheleire, zulks met ingang van 1 juli 1965. De benoe ming geschiedt op arbeidscontract. Het architectenbureau Rothuizen en van 't Hooft te Goes werd aangesteld als stedebouwkundige. De woningwetwoning Mgr. Luypenstr. 6 werd verkocht aan dhr. J. Steijaert voor f 9500,-. Ooitburg Raadsvergadering. De raad der gemeente Oostburg ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. van Leeuwen. Aan het begin van de vergadering werd besloten om een gelukwens -tele gram te zenden aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in verband met hun verloving. De voorz. deelde mede dat met de hoofden van de scholen en de inspec teur overleg is gepleegd inzake het vast stellen van de vakanties voor het vol gende schooljaar. Overeengekomen werd de vakanties iets te verdelen en in zes maal te geven. De verdeling is dan als volgt: herfstvakantie, Kerst vacantia, voorjaarsvakantie in februari, Paas- en Pinkstervakantie en dan de zomerva kantie. Voor de bijz. scholen zullen hier enkele kleine afwijkingen in kunnen zitten, daar zij altijd met bijzondere dagen zitten. Naar aanleiding van het door G.S. verzonden advies omtrent de gemeen telijke herindeling aan de Minister van Binnenl. Zaken, meende de heer Baren- dregt te moeten opmerken, dat het te genvalt een dergelijk bericht te ontvan gen zonder een toelichting er bij welk advies dit behelst. Spr. wilde graag van de voorzitter weten of de pers nu wel of niet was ingelicht. Dit is mij niet be kend, zei de voorz. Ik weet echter wel dat dit advies een interne aangelegen heid is. Ik had liever gerien dat G.S. hun advies hadden bekend gemaakt. Zover als uit de kranten is op te ma ken, is het advies niet overeenkomstig vroegere voorstellen. De verordening op de heffing van keurlonen in de Vleeskeuringskring Oostburg werd gewijzigd. Voor koeien en runderen wordt het keurloon ver hoogd tot f 20.-. Naar aanleiding van de wijziging van de begroting 1964 werd door de heren v. Dongen en de Coene de aandacht ge vestigd op de huisvuilophaaldienst. Zij noemden dere dienst zeer provisorisch. Sinds de auto van de gemeente het enige tijd geleden begaf, werd besloten met een geleende auto van een aanne mer het huisvuil op te halen. Door de raad is reeds besloten een nieuwe auto aan te schaffen, doch G.S. hebben dit besluit nog steeds niet goedgekeurd. Oostburg voelt er echter niets voor om toe te treden tot de gemeenschappelijke huisvuilophaaldienst. De huidige ma nier van werken bevredigt echter even min. De voorz. was zelfs de mening toegedaan dat de eigen ophaaldienst toch in het geding begon te komen. De heer de Coene vestigde de aandacht van B. en W. er op, dat de mensen van de huisvuilophaaldienst wel een abnormale zware taak hebben. Ook wilde hij we ten of de firma, die de vrachtwagen beschikbaar stelt, dit wel mag doen. Naar hij had gehoord zou dit alleen door een expediteur mogen geschieden. De voorz. kon hem echter geruststellen. Volgens inlichtingen is de aannemer volledig bevoegd dit werk te doen Met algem. stemmen is mej. L. J. Meeusen tot onderwijzeres in vaste dienst benoemd aan de o.l. school. Voorgesteld werd de pachtovereen komsten aan de Tragel te ontbinden. De heer Dekker vroeg of dit geen moei lijkheden met de pachters zou kunnen geven. Wetli. Modde zei dat overeen stemming is bereikt met de pachters. Zij zullen een vergoeding krijgen al naar gelang er nog oogst op staat of niet. Het grondexploitatieplan Tragel werd herzien. De voorgestelde grond prijs zal f 32,50 gaan bedragen. Boven dien willen G.S. nog een verhoging van f 3,50. De heer Barendregt vond dit be drag voor Oostburg cocii wel wat op lopen. Hij vroeg voor welk doel G.S. die f 3,50 nog eens opgelegd wilden zien. De voorz. zei dat dit bedrag is voor reser vering i.v.m. extra uitvoeringen, zoals boombeplantingen en andere verfraai ingen. De heer Barendregt vroeg of het niet mogelijk zou zijn om voor Oostburg één uniforme grondprijs vast te stel len. Wel aantrekkelijk, vond de voorz., doch dit zou de woningwetbouw onmo gelijk maken omdat dan die grondprijs veel te hoog zou komen te liggen. Een warm pleidooi hield de heer Baren- dregt voor het verlagen van de grond prijzen in de binnenstad; veel mensen zouden hier graag willen wonen als de grondprijs niet zo hoog zou liggen. De voorz. vond het echter normaal dat men een hogere grondprijs moet beta len om in de binnenotad te wonen. Tijdens de rondvraag vroeg de heer v. Hee of het geen tijd begint te wor den om aan bejaarden-woningbouw te gaan beginnen. De voorz. zei dat dit wel de aandacht heeft. Er is al over ge dacht, doch wij willen eerst de ontwik keling van de ratiobouw afwachten. De heer de Coene vestigt de aandacht cp de hoge begroeiing van de Kroonwijk. Vooral in de Quarles v. Uffordweg is het verschrikkelijk. De mensen krijgen er steeds minder zon in huis waardoor het geweldig vochtig wordt in de wo ningen. Naar de voorz. kon mededelen is er in april reeds een bespreking ge weest met een ambtenaar van het Staatsbosbeheer. Besloten is de bomen aan de huizenzijde te kappen, doch van wege tijdsgebrek is men er nog niet in geslaagd dit werk door de plantsoenen dienst te laten uitvoeren. De heer le Nobel meende te moeten opmerken, dat dhr. Bertou nog steeds niet bezig is zijn schuur af te breken. De voorz. zei dat de schuur reeds op 1 april afgebroken zou moeten geweest zijn. Dit is echter niet gebeurd. Door het gemeentebestuur is hem een brief geschreven, dat uiteindelijk op 1 juli de schuur gesloopt zou moeten zijn en zo niet, dan zou de gemeente zelf het werk ter hand nemen. Op korte termijn zal het obstakel dan ook verdwenen zijn. Voorts vraagt de heer le Nobel hoever het staat met de herziening van de lonen van de brandweerlieden. De voorz. zei dat inlichtingen zijn inge wonnen en dat er aan gewerkt wordt. De verhoging zal echter ingaan per 1 jan. 1965. Qroede Raadsvergadering. Door de raad van Groede werd be sloten ee,n gelukwens-telegram te zen den aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in verband met hun verloving. Burgemeester Everaars deelde mede dat verwacht wordt dat Groede een 20- tal woningen zal krijgen van de in West Z.-Vlaanderen te bouwen ratiowonin- gen. Deze woningen zullen dan in de eerste drie jaar worden verwezenlijkt. Om deze bouw toe te lichten zal er nog een niet-officiële vergadering worden belegd met de Stedebouwkundige. De salarismaatregelen voor het ge meente-personeel werden, overeenkom stig de rijksregeling, verhoogd met 0,3 pCt. Voor de gemeente-ontvanger werd een nieuwe bezoldigingsverordening vastgesteld. Van G.S. was bericht ontvangen dat zij hun advies inzake de gemeentelijke herindeling ter kennis van de Minister van Binnenl. Zaken hebben gebracht. Het is B. en W. van Groede niet bekend welk advies dit is. Zij betreuren dat de dagbladen wel in de gelegenheid zijn gesteld van dit advies kennis te nemen en de belanghebbende gemeentebestu- xen niet. Door G.S. is thans goedkeuring ver leend aan de gemeenschappelijke rege ling ter behartiging van de ontwikke ling der recreatie :n West Z.-Vlaande ren. Aan deze goedkeuring hebben G.S. toegevoegd, dat zij bereid zijn een voor zitter te benoemen, doch dat zii geen aanleiding kunnen vinden een iid van hun college met deze taak te belasten. De voorz. deelt mede, dat de ccmnrssie uit 11 leden bestaat, 2 uit iedere ge meente. Voor Groede heeft namens het college van B. en W. zitting de burge meester, zodat uit de raad nog één lid moet worden aangewezen. Na een ge houden stemming werd weth. Cijsouw aangewezen. De heer Vermeulen infor meerde of er al iets bekend is omtrent de benoeming van een voorzitter. De voorz. lichtte toe dat vroeger de heer Dikötter dit heeft gedaan. Doch op het ogenblik is hier nog weinig van te zeg gen. Het moet wel iemand zijn die bo ven de partijen staat. Uit het jaarverslag van de School- artsendienst in West. Z.-Vlaanderen bleek dat er meer onderzoeken waren geweest, hetgeen zijn oorzaak vindt in het aanstellen van een derde schoolarts. Aan de fruitteeltvakschool te Philip pine werd een subsidie van f 50,- per leerling uit de gemeente toegezegd. De jubileumcommissie 40 jaar district West van de Ned. Politie Sportbond kreeg i.v.m. dit jubileum f 25,-. Het Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam zal in 1966 f 0,01 per inwo ner krijgen. Het subsidieverzoek van de Kath. Militaire Tehuizen werd afgewe zen. Men was van mening dat hier een taak voor de overheid lag. In de rechtspositieregeling van het ge meente-personeel werden verschillende wijzigingen aangebracht. De Federatie van Verpleeginrichtin gen voor langdurige zieken vroeg voor 1966 een subsidie van t 0.01 p. inwoner. Op voorstel van B. en W. werd hiertoe besloten. Op verzoek van het Bestuur van de School met de Bijbel te Groede werd een vergoeding toegekend voor vakon derwijs. Tevens werd besloten een voor schot aan genoemd schoolbestuur uit te betalen. De verordening op de heffing en in vordering van keurlonen is goedge keurd. Voor vlees dat in de kring wordt ingevoerd zal men voor keurloon f 0.05 per kg. moeten betalen. Het bepaalde

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2