BRILLEN ai o nieuws blad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen VJ „®e S&rületnaefier" Officiële ingebruikneming nieuwe sportvelden te Breskens feuilleton Meneer Hansen, incognito de (chakel 19e Jaargang Nr. 1031 Vrijdag 9 juli 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties ia ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01171) 429 DRUKKERS-UITGEVERS. -F-4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT tO - BRESKENS - TEL. OOSTBURO Zaterdagmiddag zijn de nieuwe sport velden officiéél geopend. Deze opening geschiedde door burgemeester Eekhout van Breskens door het aftrappen van de bal voor de voetbalwedstrijd van een zaterdagelftal tegen een elftal van West Zeeuws-Vlaanderen. Tevoren was er op het gemeentehuis een officiële ontvangst geweest van genodigden en verenigingsbesturen. Tijdens deze ont vangst sprak burgemeester Eekhout de volgende rede uit: Mijne heren. Het is voor de gemeente Breskens he den een bijzondere dag. Immers, van daag worden de gemeentelijke sport velden officiéél in gebruik genomen. Een wel zeer lange tijd heeft her ge duurd voor aleer dit een feit koii wor den. Doch laat ik, voor ik de sport te Bres kens wat meer van nabij onder uw aan dacht breng, U allereerst hartelijk wel kom zeggen. Het is voor het gemeente bestuur een groot genoegen, dat U aan onze uitnodiging gevolg hebt willen ge ven om hier samen te komen. Het uur van ons samenzijn, 12 u. 30, is nu niet bepaald een tijdstip, waarop men zich gemakkelijk vrij kan maken, nog afgezien er van, dat weerom cp een vrije dag van U, beslag wordt gelegd. Ik kan me levendig indenken, aan de mens is nu eenmaal niets menselijks vreemd, dat het wel enige hoofdorekens en commentaar in Uw woningen gehad zal hebben. Mijn excuus dan ook aan de dames, die het middagmaal onder hoogspanning hebben moeten opdissen. De organisatoren moesten echter deze 12 u. 30 aanhouden, omdat zij de offi ciële opening der velden gepaard wil den laten gaan met enkele voetbal- en korfbalwedstrijden, die elk, zoals U weet, aan een bepaalde tijdsduur ge bonden zijn. Dat deze sportdemonstraties opge luisterd zullen worden door de Bresken- se muziekvereniging en dat zij nog meer glans zullen krijgen door turn- en judo oefeningen, zult u ongetwijfeld op prijs stellen. - U zult dan voorts de drum band uit ons dorp, geassisteerd door de door Frank van Falckenoort. Ook op een dergelijke vraag had de aangesprokene gerekend, eigenlijk al maanden geleden. Neem aan, had hij in zichzelf gedacht, dat men op de een of andere wijze mij niet vertrouwt en men gaat me ondervragen, wat zeg ik dan omtrent de herkomst van mijn geld? En na enige dagen had hij ook daarop een afdoend antwoord gereed. „Meneer de rechercheur", antwoordde Vlaming sarcastisch, „houdt u mij ten goede als ik vaststel, dat dit een brutale vraag is. Bij de politie is men waar schijnlijk uitgegaan van de gedachten- gang: die Vlaming heeft al een paar veroordelingen achter de rug wegens valsheid in geschrifte, dus zal hij wel weer wat op zijn kerfstok hebben.. Ik kan het antwoord op dere vraag schul dig blijven, om welke reden ook. Nie mand kan mij verplichten te antwoor den, maar omdat ik niets te verbergen heb zal ik toch antwoord geven. U mag het allemaal gaan controleren. Op 25 juli van dit jaar is er een tante van me overleden. Er waren twee neven die erfgenaam werden. Die éne neef ben ik. drumband uit Vlissingen horen en zien marcheren. - Kortom, U krijgt enigs zins een indruk van wat Breskens op sportgebied in het kader van de leef baarheid der gemeente te bieden heeft. INGEBRUIKNEMING VAN DE SPORTVELDEN. Heel even kijken we nog om, om ter dege in ons te laten doordringen, wat een achterstand op sportaccommodatie deze gemeente had en wat we nu als rijkdom gekregen hebben. Sportterrei nen, als biljartlakens zo vlak, gunstig gelegen aan de kom der gemeente, om zoomd met een mooie groenstrook, die, vanwege de commercie, zo dicht zal worden ineengestrengeld dat zelfs de meest kundige telelens-fotograaf geen plaatje kan schieten of hij zal de in gang der velden passuren moeten. Daarbij een kleedgebouw, waarin de arbiter en de spelers zich thuis zullen voelen. - Een omgeving overigens, waar in zij in de pauze de traditionele thee kunnen gebruiken, alvorens weer de arena te betreden en douce-cellen om de afgematte lichamen de spirit weer terug te geven. Het geheel is een sieraad voor Bres kens; een parel aan de kroon, die deze gemeente zich bouwt om op allerlei gebied bij te blijven. Ik ben op het oereikte zeer trots t-n U zult me dan ook straks bij de voet balwedstrijd een aftrap zien verrichten, die wellicht voor U niet hoorbaar, maar ongetwijfeld wel begrijpelijk de woorden zal inhouden: „Hup Bres- kens-hup! Het sportveldencomplex zal daarbij dan officieel in gebruik zijn genomen. 0 Heel veel steun heeft Breskens mogen ondervinden van de talrijke instanties, die bij het aanleggen van sportvelden betrokken zijn. Het zou me te ver voeren om ze allen met name te noemen. Maar :.k kan wel zeggen, dat ik nun allen zeer dankbaar ben en dat ik me verheug in hun aan wezigheid hier op onze feestdag. Zonder ook maar iets af te doen van hun aktiviteiten, hun goede raadge vingen en hun warme belangstelling, van de aannemer en onderaannemers van het sportgebouw af via de Heide- Mij., de gewestelijke, provinciale en landelijke sportorganisaties tot aan de Dienst voor Aanvullende Civieltech nische Werken en lest but not least tot de gemeenteraad zelf (die voor de aan leg van het sportcomplex wel zeer diep in de buidel moest tasten), vraag ik verschoning als ik hier, om der wille van de tijd, slechts één persoon met name noem. - En dat is de heer Pie- ter Risseeuw. Want deze heer is al de jaren door, de gemeente en de Bres kense sportverenigingen tot grote steun geweest. Van hem konden wij het wei land gebruiken, ons sportveld. Hij was onze toevlucht, wanneer wij in moei lijkheden zaten, konden bij hem aan kloppen, als er narigheden dreigden. En vonden dan steeds begrip. De heer Risseeuw onze dank Dank gaat ook uit naar het gemeen tebestuur van Groede, op wiens grond gebied wij ons sportveld hadden. Wij Ze liet een klein kapitaaltje na, dat we getweeën hebben verdeeld. Weliswaar buiten een notaris om en nu kan men mij waarschijnlijk vervolgen wegens ontduiking van successierechten, het zij zo. Ik weet niet hoeveel straf er voor staat, maar ik kan wel zeggen dat ik - en mijn neef evenmin - er geen hand tekening voor heb gezet. We hebben dit rustig onder elkaar geregeld, om de eenvoudige reden, dat we er het nut niet van in zagen, om de fiscus de grootste hap te gunnen. Van dat geld leef ik, zo lang de voorraad strekt. Te gen de tijd dat het op is, hoop ik een boek gereed te hebben dat geld zal op brengen om de volgende periode te overbruggen. En lukt dat niet, wel wie dan leeft, dan zorgt. Voorlopig kan ik wel een paar jaar vooruit. Misschien is het ij opgevallen, misschien niet, maar ik leef hier heel sober en geef weinig geld uit. Ik stel werkelijk niet zoveel ■eisen aan het leven. Wilt u nog meer weten? Vrouwen interesseren me niet, drank evenmin. Geen caféhouder in Dorringen heeft me ooit binnen zijn muren gezien. Eens in de drie weken trakteer ik mezelf op een stevige, niet dure maaltijd in de stad. Dat is de enige luxe, die ik mezelf penniteer. En voor de rest ben ik thuis, schrijf of schrijf niet. En zondagsavonds ben ik gedurende een paar uurtjes de gast van mijn beide huisbazinnen. Op hun uit hebben veel gastvrijheid ondervonden. Ik vind het prettig om dit hier te kunnen uitspreken. De derde juli 1965 luidt voor Bres kens een nieuwe tijd in. Hand-aan- hand (hoe prozaïsch klinkt dat!) trek ken het gemeentebestuur en de plaat selijke verenigingen op voor bundeling en stimulering van de jeugd op sport gebied. Met medewerking en onmisbare voorlichting van het Provinciaal Op- bouworgaan van de Stichting Zeeland werd door het Gemeentebestuur een Commissie Verenigingsaktiviteiten in gesteld. In deze Commissie hebben ver tegenwoordigers van de diverse vereni gingen samen met een vertegenwoor diger van de gemeenteraad en van het B. en W.-college zitting. Aan haar zal, doch dat dient nog uitgewerkt te wor den, ook opgedragen worden het be heer en het onderhoud van de velden. Initiatiefnemer en grote promotor van deze aktiviteiten is wethouder Van der Hooft. Het spijt ons, dat hij hier niet aanwevig kan zijn. Ik had hem gaarne van deze plaats dank willen zeggen voor het vele werk en de grote toewijding om tot deze bundeling te komen. Ik richt me om deze reden nu tot U, meneer Cambier. U is n.l. de verte genwoordiger van de gemeenteraad in deze Commissie en U wilde zo goed zijn het voorzitterschap van de heer Van der Hooft vandaag waar te nemen. Namens het gemeentebestuur zeg ik U en in U de mede-commissieleden èn al degenen, die U hebben willen helpen, dank voor het organiseren van deze- dag. Ik ben er van overtuigd, dat de Commissie in goede harmonie veel voor de Breskense jeugd zal weten te berei ken. Ik vertrouw er op, dat de jeugd dat zal waarderen en dat zij zich mede ver antwoordelijk zal voelen - en daar ook naar zal handelen - voor een goed ge bruik van het sportcomplex. Ik weet, meneer Cambier, dat het voor U vandaag een zeer drukke dag is. Als voorzitter van de Breskense zwem vereniging Scheldestroom, welke ver eniging op zo eclatante wijze winnaar werd van de Zeeuwse zwemcompetitie, wordt uw aanwezigheid hedenmiddag ook aan het zwembad gevraagd. Ik ben blij, dat U en vele van uw werkende leden toch nog een ogenblik bij ons kunt blijven. Mijne heren, ik hoop, dat ik op deze „staande visite" niet te veel van uw aandacht - en van uw voeten - heb gevergd. Ik eindig met de wens uit te spreken dat de Breskense sportvelden tot in lengte van jaren aan hun doel zullen mogen beantwoorden. De heer Th. Cambier bracht als wnd. voorzitter van de Commissie Vereni gingsaktiviteiten de gelukwensen over aan de burgemeester. Voor onze ge meente is het een belangrijke dag om drukkelijke en, overigens vriendelijke door mij gewaardeerde uitnodiging. Dat is dat. Nog meer vragen?" „Meneer Vlaming," antwoordde Hool- werf gemaakt-vriendelijk, „het is dat u zo aanhoudt, dus heb ik de moed om nog een derde vraag te stellen. Hoe was de naam van die tante?" „Gerda Vlaming, weduwe zonder kin deren en zonder verdere familie dan mijn neef en ik. Overleden op 25 juli in Rotterdam, aldaar op maandag 29 juli begraven. Adres was: Crooswijkse- straat 134c, Ik zat toen nog vast, maar mijn neef heeft de honneurs waargeno men, de inboedel verkocht en daarvan een klein bedragje moeten betalen. Hij heeft ook de begrafeniskosten en zo voor zijn rekening genomen en nader hand, toen ik vrij kwam, hebben wij het geld verdeeld. Veel was er natuurlijk niet, maar ik kan er een paar jaar zui nig van leven. Hoe ik hier leef, enfin, dat weet u zelf ook wel zo'n beetje." Hoolwerf knikte. „Meneer Vlaming, het is een erg aannemelijke verklaring en ook die accepteer ik. Van die suc cessierechten heb ik geen verstand. Als er geen aanklacht tegen u wordt inge diend, heb ik er niets mee te maken. Laat ik dit gedeelte uit uw antwoord meteen maar vergeten, dat is voor u en mij beter. U hebt dus verder geen enkel inkomen?" Hoolwerf keek hem doordringend aan, deze nieuwe sportvelden, naar de eisen des tijds aangelegd, aan de beoefenaars van de veldsporten ter beschikking te kunnen stellen. Welk een verschil met het oude voetbalterrein en de bunker als kleedlokaal. Alhoewel wij lang op de totstandkoming hebben moeten wachten, kunnen wij nu wedijveren met veel andere sportvelden in de provin cie en zelfs in het land. Dit zal het enthousiasme onder de sportlieden ze ker ten goede komen en zo zullen de prestaties, waaraan men de beoefening toetst, groter worden. Onze dank vloeit voort uit het feit dat U, meneer de burgemeester, de sport een warm hart toedraagt. Een beroep deed dhr. Cambier op de besturen en zeker niet in mindere mate op de sportbeoefenaars, om deze ac commodatie met zorg te willen behan delen, opdat na verloop van enkele ja ren deze velden en kleedlokalen nog aan de eisen zullen mogen voldoen. De heer A. F. v. d. Pluijm uit Vlis singen bracht namens de K.N.V.B., afd Zeeland, zijn gelukwensen over. Spr. zei o.m. dat in Breskens al veel is moe ten worden opgebouwd. De nieuwe vel den noemde hij een parel aan de kroon van de sportvelden in Zeeland. Hij hoopte dan ook dat vele sportvereni gingen met genoegen op deze mooie sportvelden mogen spelen en dat de jeugd er nog lang plezier van mag heb ben. De heer I. W. de Feijter uit Goes, die namens de Koninkl. Ned. Heide Mij. sprak, noemde de ingebruikname meer dan een stuk werk. Vroeger beperkten wij ons tot de landbouw, maar tegen woordig is het een groot voorrecht bij te mogen dragen tot het scheppen van sportaccommodatie. Hij bood als sluit stuk een electrische klok aan voor het kleedlokaal. Na deze bijeenkomst in het gemeen tehuis werd een aubade gebracht door de muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk", waarbij de genodigden op het bordes stonden. Hierna gingen de leden der plaatse lijke verenigingen in optocht naar de sportvelden, waar door een 2-tal meis jes, n.l. C. v. Houte en J. v. d. Molen aan mevr. Eekhout een bouquet bloe men werd aangeboden. Op het sportveld verrichtte burge meester Eekhout de aftrap voor de voetbalwedstrijd West Z.-Vlaanderen zondagvoetbal t tegen Walcheren za terdagvoetbal). Het was een spannende wedstrijd, waarin de zondagspelers voor de rust veel mooie kansen met pech beloond zagen. Bij de ruststand hadden de zaterdagspelers een voor sprong van 42. Uiteindelijk wisten de zondagspelers toch de baas te blijven en de wedstrijd te winnen met 65. Na de voetbalwedstrijd werd door de drumbands van „Uit het Volk - Voor het Volk" en „Oranje-Nassau" uit Vlis singen een show gegeven. Ook de turn- doch Vlaming sloeg zijn ogen niet neer en lachte. „Ik leef van m'n centen, om het zo maar te noemen. Net als m'n buurman: rentenier." „Ja, die buurman meneer Lagov hoe vindt u hem? Aardige man, niet?" Vlaming haalde zijn schouders op. Het spijt me, maar ik heb hem slechts een paar keer ontmoet en bij die gelegen heid hebben we elkaar alleen gegroet, meer niet." „Wat is uw indruk over hem?" De man wreef zich in de handen. „Wat moet ik daarop antwoorden? Nogmaals, ik ken hem niet. Een nogal in zichzelf gekeerde man. Maar ik neem aan, dat hij van mij hetzelfde zal zeg gen, als u 't hem vraagt." Hoolwerf keek eens naar buiten naar de villa. „Twee rustige mensen, die el kaar de deurdrempel niet platlopen. Zo heb je ook de minste kans om ruzie met elkaar te krijgen. Heel verstandig, meneer Vlaming. Wel, .we zijn klaar. Gaat u morgenochtend even naar het gemeentehuis; ik zal er voor zorgdragen dat uw verblijfsvergunning met drie maanden wordt verlengd. Een beter be wijs, dat wij niets tegen u hebben, is er niet, zou ik denken. Blijf u netjes gedragen, meneer Vlaming, en u hebt geen kind aan ons. Doe geen gekke din gen, geen gevaarlijke karwijtjes, want vroeg of laat loopt u dan toch weer

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1