het jaar 1965 een voorschot van f 2386,80 worden uitbetaald en aan de Chr. kleu terschool f 1854,17. De afrekening voor 1964 bedraagt voor de R.K. kleuter school f 305,20 en voor de Chr. kleuter school f 288,77. Volgens een ontworpen rapport van het ingenieurs- en architectenbureau v. Hasselt en de Koning dient de Braak manlaan verbeterd te worden. De aan wezige beton-klinkerverharding dient vervangen te worden door gebakken straatklinkers van A-sortering. De uit komende materialen zullen tijdelijk dienen te worden opgeslagen om t.z.t. elders in de gemeente te worden ver werkt. Verder zal het gedeelte Braak manlaan vanaf de Schoollaan tot aan de Gentsestraat, hetwelk nu 5-m. breed is, verbreed worden tot 6 m. en wel aan de oostelijke, resp. zuidelijke zijde. Als gevolg hiervan zal het rijwielpad aldaar verdwijnen. Het bestaande rijwielpad aan de overliggende zijde zal worden gehandhaafd, echter met gewijzigde be stemming als voetpad. De kosten van een en ander worden geraamd op f 882.500,-. Deze kosten zullen kunnen worden gedekt door putting uit de saldi-reserve, die per 1 jan. f 223.968,53 bedroeg. De heer v. d. Velde meende echter te moeten concluderen, dat wanneer de klinkers in de Braakmanlaan niet deu gen, ze ook in een andere straat niet deugen. De voorz. merkte echter op dat ze wel gebruikt kunnen worden voor goten. Wanneer het ing.bureau dit ad vies geeft, moeten wij er vertrouwen in stellen. De heer Dekker meende dat na sortering de stenen eventueel ge bruikt kunnen worden voor de bestra ting van een achterweg. De heer Claeijs sprak de wens uit dat men zo snel mo gelijk met het werk zal kunnen begin nen. Z.h.st. kon men met het voorstel van B. en W. akkoord gaan. Door de raad werd besloten om de gronden met opstallen van mevr. de Wed. v. Vooren-Bracke, gelegen in het uitbreidingsplan, aan te kopen. Aan de pachter van deze gronden, dhr. M. In- gels, zal een vergoeding worden gege ven. De woning op deze grond werd te gelijkertijd verkocht aan dhr. Ingels voor de- elfde prijs als waarovor de ge meente deze woning heeft gekocht. De totale transacties zullen voor de ge meente een uitgaaf betekenen van f 107.580,- exclusief notaris- en schat- tingskosten. Verder werd het voorstel van B. en W. aangenomen om in het uitbreidings plan reeds e en gedeelte van de nood zakelijke openbare werken uit te voe ren, in het tij zonder in verband met de te verwachten bouw van 20 ratiowonin- gen. Deze werken omvatten het aanleg gen van rioleringen en een 2-tal stra ten, w.lke parallel zullen lopen met de Schoollaan en de Gentsestraat. De kos ten van de uit te voeren werken wor den globaal geraamd op f 106.500,-. Eveneens werd besloten de Openb. lagere school A in de Schoollaan te ver bouwen en uit te breiden. De werken omvatten het slopen van het oude dak en het aanbrengen van een geheel nieuwe dakconstructie met rubber- oid, restauratie van het gymnastieklo kaal, de gang, het achterste leslokaal en spreekkamer hoofd, een nieuwe aan bouw aan het gymnastieklokaal voor opberging leermiddelen, het aanbren gen van de nodige ringleidingen ten behoeve van de later aan te leggen centrale verwarming. De kosten worden geraamd op f 71.909,-. Na de eerste verbouwing zal later nog een tweede verbouwing volgen, welke zal omvatten de bouw van een 'kleed- en wasgelegenheid bij het gym nastieklokaal, de restauratie van twee leslokalen en het aanbrengen van cen trale verwarming. Gezien het verkrij gen van rijksgoedkeuringen zal deze bouw in étappes moeten geschieden. Ten behoeve van de schoolgaande jeugd zullen enkele speelwerktuigen worden aangeschaft en in de speelweide aan de Braakmanlaan worden ge plaatst. De werktuigen omvatten een duikelrek, een klimladder, een klimtoe stel en een zweefpaal. De kosten wor den geraamd op f 1000,- inclusief plaat sen. De heer v. d. Velde vond het be drag wel wat aan de krappe kant en meende dat er teveel aan de grotere jeugd is gedacht, men moet ook de klei nere niet vergeten. De voorz. zei dat er „Niet in het minst", antwoordde Hooi werf, genoeglijk achterover leu nend. „Dat neemt toch niet weg, dat ik u een paar vragen wil stellen. U bent helemaal niet verplicht er op te ant woorden, want nogmaals: wij hebben niets tegen u. Maar als u niets te ver bergen hebt, wel, dan lijkt het mij toe, dat u die vragen zult willen beantwoor den". „Dat zal er van afhangen", antwoord de Vlaming, die nog niet veel van zijn agressiviteit verloren had. Hoolwerf glimlachte nog eens. „We kunnen het proberen. Vraag één: wat bewoog de heer Jan Vlaming om, als ik me goed herinner, na op 15 september of omstreeks die datum ontslagen te zijn uit de strafgevangenis te Scheve- ningen, Dorringen uit te zoeken om daar ah kluizenaar te gaan vertoeven'.1" Vlaming had zo ongeveer al deze vraag verwacht en daarom het ant woord klaar. „In de gevangenis had ik reeds het plan opgevat om pogingen in het werk te stellen een boek te schrij ven". Hij wees naar de schrijfmachine. „U mag alles bekijken en nalezen vat daar ligt, dan zult u zelf tot de conclu sie komen, dat dit de waarheid is. En geen toezicht is in de speeltuin en dat de grotere jeugd over het algemeen de ongelukken veroorzaken. De heer Claeijs vestigde er nog de aandacht op dat er geen concurrerende positie moet komen ten opzichte van de Braakmanspesi- tuin. Ook wilde hij eerst eens afwach ten wat het wordt, alvorens verder te gaan. De voorz. meende dat men niet zozeer moet streven naar een speeltuin, doch naar een plaats waar men de jeugd van de straat kan houden. Er moet alleen in een behoefte worden voorzien. Weth. Dijk lanceerde nog het voorstel om de ouders bijeen te roepen en een speeltuinvereniging trachten op te rich ten. Met alg. stemmen werd tenslotte de goedkeuring gegeven. Aan dhr. V. Verstraete te Hoofdplaat werd een perceel bouwgrond ter grootte van 460 m2 verkocht voor f 10,50 p. m2. Waterlandkerkje Raadsvergadering. Bij de aanvang van de vergadering doet de voorzitter mededeling van de verloving van Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg, welke verloving heden middag officieel is aangekondigd door H.M. de Koningin. Ook sprekende na mens de raad wenst hij het verloofde paar van harte geluk. Hij stelde voor vanwege de raad in vergadering bijeen een gelukstelegram te zenden naar pa leis Soestdijk. Daarmede stemden alle leden in. Bij de ingek. stukken is het schrijven van G.S. waarin medegedeeld wordt, dat het advies van dat college met betrek king tot de gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen, aan de Mi nister van Binnenl. Zaken is uitge bracht. Verder weten we er niets van, zegt de voorzitter. Het schijnt, althans volgens krantenberichten, dat Zeeuws- Vlaanderen in 7 gemeenten zal worden ingedeeld volgens het advies van G S. Wij weten verder niets, alhoewel het advies naar het schijnt belangrijk af wijkt van hetgeen voordien daarover officieel is bikend geworden. Het raadsbesluit tot voorstel tot ver hoging van het presentiegeld van de raadsleden tot f 15,- per lid per verga dering, is door G.S. goedgekeurd. De eindwijziging der begroting dienst 1964, gewone- en kapitaaldienst, wordt uitvoerig behandeld. Het blijkt dat het tekort op de oorspronkelijke begroting- van 1964 niet is weggewerkt kunnen worden. Er blijft nog een tekort over van f 3600,-. De pensioensgrondslagen van de ge- meenteambtena'en werden gewijzigd, evenals de wedden van de ambtenaren ter secretarie en de gemeentewerkman per 1 juli 1965. De verordening op de heffing van -eurloon in de Vleeskeuringskring Oost burg werd gewijzigd wat betreft de keurlonen van koeien en runderen. Het keurloon daarvan wordt per slachtdier gebracht van f 15,- op f 20,-. Verder komt het onderhoud van wo ningwetwoningen ter sprake. B. en W. komen met een voorstel om middels een contract het verfonderhoud van buiten- èn binnenkant van kozijnen en buitendeuren te spreiden over een pe riode van 10 jaar volgens een vastge steld schema. Volgens de voorzitter zijn er aan dat periodiek schilderwerk veel voordelen verbonden. De vergadering besluit in principe daarmdee akkoord te gaan en B. en W. te machtigen ver dere stappen te dien aangaande te doen. Nieuwvlïet Raadsvergadering. De raad der gemeente Nieuwvliet ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. C. Everaars. Ingekomen was het bericht inzake het advies van G S. aan de Minister omtrent de gemeentelijke herindeling- van Z.-Vlaanderen. Daar het adviee niet ter kennis van de gemeentebestu ren is gebracht, kunnen B. en W. geen mededelingen doen. B. en W. vragen zich echter wel af waarom de dagbla den wel ingelicht waren en de belang hebbende gemeenten niet? Mededeling van G.S. was ontvangen dat de gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de ontwikkeling der waarom ik Dorringen uitgekozen heb? Wel, mijn oog viel op een advertentie, waarin zomerhuisjes werden aangebo den voor de winter. Het klinkt natuur lijk gek, maar zo ongeveer stond het in de krant. Dus reisde ik naar Dorringen, zag dit huisje en huurde het. Glat u even naar de dames Boshoven toe, dan kunnen zij u bevestigen, dat ik prompt op tijd mijn huur betaal" „Nou, meneer Vlaming, als u dat gé- rust kan stellen wil ik u wel verklaren, dat ik het onmiddellijk wil accepteren. Uw antwoord is bevredigend. Vraag twee: Waar leeft u van? Met andere woorden: hoe komt u aan her gelet?" De politieman wees naar het kacheltje, dat lustig brandde en vervolgde- „Die brandt niet op lucht; kolen kosten te genwoordig heel wat geld. U moet eten en drinken, de huur betalen. U hebt een schrijfmachine gekocht en papier. Uw schoenen zullen wel eens verzoold moe ten worden en dat radiootje komt ook niet uit de Klokzeep, naar ik mag aan nemen. U doet van tijd tot tijd inkopen in ons mooie dorp Enfin, daarvoor is geld nodig. Dus, om kort te gaan, wat zijn uw bronnen van inkomsten, me neer Vlaming?" (Wordt vervolgd). recreatie in West Z.-Vlaanderen is goedgekeurd. G.S. maken echter nog de opmerking dat de bindende kracht van de structuurschets soepel zal moeten worden toegepast. Voorts delen zij me de, dat door hen een voorzitter zal wor den aangewezen, doch dat er bij hen bedenking bestaat een lid van hun col lege aan te wijzen. De prijzenkaart welke is bijgevoegd bij de exploitatieverordening voor Nieuw- vliet-bad ontmoet bedenking. De bij dragen welke door particulieren moe ten worden verleend in de kosten van publieke werken zijn te laag. G.S. stel len voor deze prijzen met f 3,50 te ver hogen, waarbij ook gelet is op de in middels ingetreden prijsstijgingen. B. en W. willen eerst advies inwinnen bij het ing.-bureau, daar deze de prijzen kaart heeft ontworpen en de benodigde berekeningen heeft gemaakt. Door het bestuur van het Groene Kruis was verzocht om een hogere ge meentesubsidie te mogen ontvangen Het bestuur wijst in zijn toelichting er op, dat de contributie voor de leden ook per 1 jan. is verhoogd tot f 10,- en f 12,50. Op het verzoek werd gunstig beschikt, daar men begrip heeft voor de moeilijkheden van de vereniging. De gemeenterekening 1964 werd voor lopig vastgesteld. De gewone dienst sluit met 'n batig saldo van f 5747,44, hetgeen geen ongunstig resultaat mag worden genoemd. Voor de begroting 1964 werd de laatste en slot wijziging vastgesteld. De begroting 1965 werd gewijzigd i.v.m. de verhoging van de subsidie aan het Groene Kruis. De dekkingsmiddelen kunnen worden gevonden door verla ging van de post onvoorziene uitgaven. Hoofdplaat Hengelwedstrijd. De Hoofdplaatse zeehengelvereniging „H.S.V. De Schelde" hield een onder linge wedstrijd, waaraan 40 hengelaars deelnamen. De uitslag was: 1. Const. Pielaat 698 pnt.; 2. Joh. v. Dierendonck 618 p.; 3. R. v.d. Rostijne 484 p.; 4. A. Verstraete 410 p.; 5. P. van Dierendonck 392 p.; 6. B. de Poorter 366 p.; 7. W-. van Acker 364 p.; 8. J. Pielaat 352 p.; 9. L. Pielaat 289 p.; 10. mevr. v. Zeele 287 p. In totaal werden er 87 vissen gevan gen. De volgende clubwedstrijd zai ge houden worden op 1 aug. Biervliet Willem Beuk.elsz.-rit De autoclub „W.Z.A." organiseerde de jaarlijkse „Willem Beukelszoon-rit" van Schoondijke naar Biervliet, een kaartoriëntatie van 65 km. lengte. De uitslag was: 1. P. Toussaint, Cadzand 53 str.p.2. A. de Badts, Schoondijke 72 str.p.; 3. G. Boonman, Oostburg 73 str.p.; 4 G. Ter- mote, IJzendijke 74 str.p.; 5. H. van de Vijver, Biervliet 75 str.p.; 6. Rissecuw. Zuidzande 75 str.p.; 7. A. J. Verstraete, Oostburg 78 str.p.; 8. T. van Tichelen. Biervliet 79 str.p.; 9. C. Kolijn, Schoon dijke 84 str.p.; 10. De Jonge, Schoon dijke 84 str.p. Een speciale verrassing voor de 33 deelnemers was de haringtractatie hal verwege. Schoondijke Raadsvergadering Tijdens de raadsvergadering der ge meente Schoondijke werd een telegram gezonden aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in verband met hun verloving. Aan de heer A. van Lare werd eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Openb. lagere school i.v.m. zijn benoe ming aan de lagere school te Axel. Aan de heren P. v. d. Walle en C. Boekhout werden in de Veldstraat e°n 2-tal perceeltjes grond verhuurd voir f 15,- per jaar, voor het plaatsen van twee demontabele garages. De vuilnisstortplaats aan de Molen kreek wordt gesloten. Met dhr. Steen- hart is overeenstemming bereikt dat een hem toebehorend weiland aan de weg naar Sasput zal mogen worden ge bruikt als stortplaats. Deze stortplaats mag echter alleen benut worden voor het storten van kleine hoeveelheden afval. De raad wilde echter wel het vuil met een laag grond bedekt zien en aan de westzijde een camouflerende heg. Op verzoek van de Stichting Geref. Bejaardencentrum te Schoondijke werd de vroeger verleende subsidie van f 1000,- per jaar ingetrokken. Deze sub sidie werd indertijd gegeven als rugge steun voor de stichting, echter met de bepaling, dat t.b.v. niet-Gereformeerde ingezetenen van Schoondijke 4 bedden moesten worden gereserveerd. Ook de jaarlijkse subsidie van f 150,- aan het bejaardencentrum „Rozenoord" te Sluis werd ingetrokken. Aan de plaatselijke Oranjevereniging werd een subsidie van f 1000,- gegeven, echter onder voorwaarde, dat bij een volgend te houden feest een lijstcollecte gehouden moet worden. De Landelijke Contactraad voor de gemeentelijke bemoeiing met lichame lijke opvoeding en sport, kreeg een sub sidie van f 25,- per jaar. Aan de heren C. Quist en K. deKoeijer zijn in het uitbreidingsplan een 2-tal percelen grond verkocht voor de bouw van een bungalow ter grootte van 680 m2 voor f 12.275,-. De bezoldiging van de wethouders en gemeente-ontvanger werd herzien. In de be jaarden woningen zullen ver moedelijk t.b.v. de bewoners gasgeijsers worden geplaatst. De kosten zullen be streden dienen te worden uit een huur verhoging van ong. f 0,30 per week. Met alg. stemmen werd benoemd als gemeente-ontvanger de heer E. Lieven uit Glanerbrug bij Enschede. In sept. zal hij met zijn werkzaamheden kun nen beginnen. Hierdoor is een eind ge komen aan een vakature die een jaar geduurd heeft. De verantwoordelijkheid van de kas werd opgedragen aan de heer Musson, commies ter sekretarie. die tot kassier werd benoemd. Voetbalwedstrijd t.b.v. rijtoer ouden van dagen. Op het Gemeentelijk sportterrein vond de jaarlijkse voetbalwedstrijd plaats tussen de middenstand en de ambtenaren, ten bate van „de rijtoer ouden van dagen". Het was een boeiende wedstrijd die door de ambtenaren met 52 werd ge wonnen. De voorzitter van het Comité rijtoer dankte na afloop de spelers en over handigde de wisselbeker aan de aan voerder der ambtenaren, burgemeester J. C. Hoftijzer. In zijn wederwoord zei de burgemees ter, dat de ambtenaren een volgend jaar de beker zeker weer zouden ver dedigen. Dit hield dus in, dat volgend jaar wederom een dergelijke wedstrijd zal plaats vinden, die dan hopelijk iets meer publiek zal trekken. Oostburg Oprichting hengelsportvereniging In hotel „Victory" is op initiatief van enkele hengelsportliefhebbers een ver gadering belegd om te komen tot op richting van een hengelsportvereniging. De heer K. Everse, die namens de ini tiatiefnemers sprak, zette uiteen dat de op te richten vereniging zal trach ten om van de gemeente vergunning te krijgen om in het Vestje te mogen vissen. Uit een oriënterende bespreking met burgemeester v. Leeuwen is geble ken dat alleen kans op een vergun ning bestaat, als dit door een officiële vereniging wordt gevraagd. Na nog en kele toelichtingen werd besloten de ver enig ing op te richben, die de naam het Vestje zal krijgen. Er werd een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin werd bepaald, dat rowcl junioren als senioren lid kunnen worden. Het aantal leden is echter aan een maximum gebonden. Het entree geld werd vastgesteld op f 5,-. De con tributie werd bepaald op f 5,- per jaar voor seniorenleden en f 1,- voor ju- niorsnleden (10 tot 15 jaar). Verder werd besloten een bestuur samen te stellen. Als voorzitter werd ge kozen de heer K. Everse, als sekretaris dhr. I. Herman, penningmeester dhr. F. van Hee. Als adjunct zullen optreden de heren F. den Hollander en A. Carpen- tier. Als controleurs werden gekozen de heren J. Bertou, J. den Hollander, S. de Kan, L. Matthijs en A. v. Pamelen. Wanneer men in verenigingsverband zal gaan vissen, zal voor de eerste keer een feestelijke wedstrijd worden gehou den. Na afloop van de vergadering werd door de heer W. Pieters een interessan te film over het leven, de voortplanting en de groei van de vissen vertoond. Geslaagd. Voor het eindexamen H.B.S.-B slaag den van de Kath. H.B.S. en M.M.S. voor W. Z.-Vlaanderen „St.-Eloy" te Oost burg de volgende leerlingen: Wies Dierick, Aardenburg; Annelies Sturm, Waterlandkerkje; Peter Bree- poel, Hubert Raes, Lau de Smet, allen te IJzendijke; Jan de Dobbelaere en Karei van de Vijver, Biervliet; Freddy Lambert, Oostburg. Er werden geen kandidaten afgewezen. Geslaagd. Aan het Kon. Wilhelmina Lyceum te Oostburg slaagden voor het examen H.B.S.-A de dames: M. Brevet en R. Harmsen te Oost burg; M. J. S. Hennekeij, Retranche- ment; L. J. van der Slikke, Schoon dijke en S. E. Woittiez te Breskens. De heren: S. J. Boorsma, Breskens; H. C. de Klerck, Schoondijke; I. J. de Visser, Retranchement; E. Mussche en H. R. Verploeg te Oostburg. Er werd geen enkele kandidaat afgewezen. Voor het eindexamen H.B.S.-B slaag den: De damesM. Bossand te Oostburg en J. J. de Keunink te Cadzand. De heren: J. J. de Bruijne te Water landkerkje, P. de Bruijne te Cadzand. M. A. Deurwaarder en J. J. A. Kolijn te Oostburg, P. Luteijn te Zuidzande en A. P. M. Maenhout te Breda. Er werden geen kandidaten afgewezen. Breskens Alweer successen voor „Scheldestroom" Zaterdag j.l. heeft de zwemvereniging „Scheldestroom" voor de vierde en laat ste maal deelgenomen aan de Zeeuwse zwemcompetitie. Deze competitiemiddag werd georganiseerd door de „Bruinvis" te Sas van Gent. Dat „Scheldestroom" ook de?e mid dag successen zou behalen, hadden we verwacht, maar dat ze 12 van de 15 zwemnummers zouden winnen, was wel boven alle verwachting. Op het nummer 100 m. rugslag jon gens 14-15 jaar, kwam zelfs geen an-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2