alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vJ Abonnementsprijs feuilleton Meneer Hansen, incognito :^N's fntes </s W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 dejchakel ALG nieuwsblad 19e Jaargang Nr. 1030 Vrijdag 2 juli 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Pry« der advertenties li ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Niet alleen by andere kranten, óók by de nieuwsbladen nopen de stygin- gen van grond- en hulpstoffen, druk tarieven, bezorgkosten, huren, repa ratie en onderhoud van de appara tuur tot een noodzakelijke verhoging van het abonnementsgeld. We büjven graag het nieuwsblad voor iedereen in onze streek, zodat die verhoging tot het uiterste wordt be perkt. Met ingang van 1 juli 1965 is het abonnementsgeld voor ons blad f 1,75 per kwartaal, voor postabonné's f 2,15. Breskena Raadsvergadering. By de aanvang van de vergadering werd op voorstel van B. en W. besloten, om een gelukwens-telegram te zenden aan Prinses Beatrix in verband met haar verloving met de heer Claus von Amsberg. Door G.S. was goedgekeurd de reeds op 4 sept. 1962 vastgestelde gemeen schappelijke regeling ter behartiging van de ontwikkeling der recreatie in het kustgebied van West Z.-Vlaande- ren. In dece regeling werken samen de gemeenten Breskens, Groede, Nieuw- vliet, Cadzand en Retranchement. De heer Luteyn vroeg of deze goedkeuring nu gevolgd zal worden door concrete voorstellen. Ook de heer Vergouwe wilde wel weten wat er nu gaat gebeuren. De heer Cambier vroeg of er nu een bestuur benoemd zal worden. Burgemeester Eekhout zei dat er nu zal gebeuren hetgeen in de regeling staat. De heer Vergouwe merkte verder nog op of de gemeentelijke herindeling nu ineens geen bezwaar meer inhoudt voor deze regeling. Ligt het nu in de bedoeling van B. en W. om initiatieven te gaan nemen. Het is belangrijk dat het geheel op gang gaat komen. Volgens de voorzitter moet men de kust als één gemeente zien. Of er een bestuur nodig is, zal nog bekeken moe ten worden. Er is reeds een bespreking geweest. Door G.S. zal een voorzitter worden aangewezen. Voorts werd door G.S. medegedeeld dat zij hun advies inzake de gemeente lijke herindeling aan de Minister had den uitgebracht. De heer Cambier be treurde deze gang van zaken. Hij was van mening, dat dit advies toch wel eerst eens aan de betrokken gemeente besturen zou kunnen worden toegezon den. Mevr. Niermans-Gossije wilde graag weten of dit advies by het col lege bekend is. Wij weten er ook niets van zei de voorz. Wij weten ook niet meer dan hetgeen in de dagbladen heeft gestaan. Jammerlyk, vond de heer Cambier. De heer Carels vond een der gelijke handelwijze niet erg democra tisch. Volgens hem moeten de raden eerst worden ingelicht en niet de dag bladen. De bezoldiging van de ontvangers door Frank van Falckenoort. Vlaming dacht bij zichzelf: Flikker op vent, waar bemoei je je eigenlijk mee. Doch hij beheerste zich en ant woordde op afgemeten toon: „Soms krijg je een ideetje en dat zet ik dan alvast op papier. U weet misschien wel, dat in onze schrijverij ideeën goud waard zijn". Gert knikte en stond nog steeds na denkend voor de schrijfmachine. „In derdaad, al zal het niet altijd goud op brengen, wel? Ook wel eens zilver, ver onderstel ik, of bankpapier is het niet?" Vlaming kreeg weer een vreemd ge voel. Die snuiter staat me voor de gek te houden. Hij weet waarschijnlijk meer van me. Maar wat? Wat wil-ie van me? „De schrijverij wordt in ons land niet zo heel best betaald, meneer Hooi wei f". „Ach nee, daar hebt u gelijk in, ma neer Hansen. De één duidend gulden voor een roman van driehonderd blad zijden, de ander drie voor een verkeerd geschreven handtekening op één vej papier. Zo gaat het in het leven. Wat zul je er aan doen, niet?" werd herzien. Op 19 febr. werd een perceel grond van 440 m2 verkocht aan mevr. Vroon- v. Putten. Door mevr. Vroon was be richt gezonden dat zij van haar voor nemen afziet, daar het volgens het we- deropbouwplan niet mogelijk is op die grond een loods te bouwen. De heer Ca rels meende toch wel in de brief van mevr. Vroon een andere motivering te vinden dan in de raadsstukken. Hij vroeg wat de gestelde eisen waren. Weth. Zegers zei dat bij de aanvraag gesteld was het bouwen van woningen, nu komt men opeens met het plan voor het bouwen van een loods. Dit is vol gens het wederopbouwplan niet moge lijk. Het uitbreidingsplan West dient her zien te worden om te komen tot de bouw van ratiowoningen. Door deze herziening is het mogelijk om 180 wo ningen te bouwen. Op de grond ten noorden van de Pr. Bernhardlaan kun nen 40 ratiowoningen worden gebouwd. Dit houdt in dat de aldaar geprojec teerde étagebouw komt te vervallen. De heer Luteijn wilde wel eens weten wat nu eigenlijk ratiobouw is. Vallen deze étagewoningen niet onder de ratio bouw. Komt hierdoor étagebouw dan te vervallen? De heer Carels vroeg hoe veel woningen er zouden kunnen wor den gebouwd als er étagebouw zou zijn geweest. De heer Cambier zag maar lie ver dat men op een andere plaats be gon met deze ratiobouw. Reeds twee maal hebben wij nu een plan aangeno men om te komen tot étagebouw. Voor Breskens bestaat er behoefte aan. Door mensen wordt er gevraagd naar étage woningen om vrij van grond te zijn. Weth. Zegers zei dat ratiobouw een arbeidsbesparende bouwmethode is. Een voordeel is dat men 1|4 meer bouwvo lume krijgt. Wanneer ratiobouw toege past wordt valt étagebouw af. Een an dere plaats om met de ratiobouw te be ginnen is er niet. Wanneer de plannen voor ratiobouw straks worden goedge keurd behoeft men de eerste jaren niet op een woningtoewijzing te rekenen. Snelheid is de voornaamste manier om uit het woningtekort te geraken. Om de geprojecteerde 60 ratiowonin gen te kunnen bouwen is het nodig de ontworpen straat op de plaats van de Hyacint-, Jasmijn-, Klaproos-, Leeuwe- bek- en de Meidoornstraat aan te leg gen. Aan het architectenbureau v. Has selt en de Koning is opdracht gegeven de benodigde tekeningen te maken. Het benodigde krediet voor het maken van deze tekeningen werd verstrekt, als mede machtiging om naar bevinding van zaken onderhands of openbaar aan te besteden en te gunnen. Door mevr. Niermans werd nog aan dacht gevraagd voor het achterpad van de Boulevard. Er zijn klachten over de aldaar aanwezige sloot. Weth. Zegers zei dat dece sloot eigendom van de be woners is. Omtrent de klachten is ge bleken dat er etensresten in de sloot worden gedeponeerd. Er zal een straatje worden gelegd vanaf de Pr. Bernhard laan naar dit achterpad. Er zal ook een beroep op de bewoners worden gedaan om hun medewerking. Vastgesteld werd een nieuwe verorde- Hoolwerf draaide zich met een ruk om en keek naar de man, die nog steeds in zijn leunstoel bij het raam zat. Deze omklemde de leuningen met beide han den en keek ontzet in de grijze, harde ogen van de rechercheur, die langzaam terug wandelde naar de man bij het raam. Hij bleef vlak voor Vlaming staan en observeerde hem onafgebroken. Met de handen in de zijde staande, knikte hij en zei tenslotte: „Wat dunkt u er van, meneer Hansen, alias meneer Vla ming, laatste woon- en verblijfplaats de strafgevangenis te Scheveningen, zullen we nu eens als grote mensen on der elkaar babbelen? Nou?" HOOFDSTUK 10. Ik ben er weer bij, was de eerste re actie van Vlaming. Op de een of an dere manier zijn ze er achter gekomen. Maar ik ontken alles. Laten ze maar met bewijzen komen. Ik heb alles goed uitgekiend en geen fout gemaakt. Ik weet het heel zeker. En al kent hij mijn ware naam en heeft hij in mijn verle den gesnuffeld, dat wil nog niet zeg gen, dat ik me zo maar in m'n nek laat pakken. Nog steeds keek de rechercheur op hem neer. Maar Vlaming kreeg plotse ling de brutale moed van vroeger terug. Hij keek de man voor hem met opge trokken wenkbrauwen aan en ant woordde op koude toon: „Meneer Hool- werf, jullie zijn allemaal schooiers: dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites van nieuwe aardappelen met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. IJsen ijstaarten altijd in voorraad. Elke dag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelendt ning betreffende de burgerlijke stand. In deze verordening wordt bepaald dat het kantoor voor de burgerl. stand voor het publiek geopend zal zyn van maan dags t.e.m. vrijdags van 8,30 tot 12 uur. Op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen is het kantoor gesloten. Het afsluitdijkje van het zwembad moet voor de a.s. najaarsstormen wor den hersteld. De kosten worden ge raamd op f 6000,-. De heer Carels In formeerde hoever het staat met een nieuw zwembad? Mevr. Niermans her innerde er aan dat men al enkele jaren geleden is wezen kijken naar enkele zwembaden, doch tot op heden is nog niets bekend van een nieuw bad. De heer Vergouwe vond het belangrijk dat het geld er komt. Weth. Zegers zei dat er reeds een be spreking is geweest met een vertegen woordiger van de Ver. van Nedetl. Ge meenten omtrent een nieuw bad. Er zyn echter nog zoveel moeilykheden te overwinnen dat op dit moment geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan. De kosten van het te maken werk zijn zeer laag in verhouding lot het werk. De heer Carels informeert op welk gebied de moeilykheden dan wel liggen. Weth. Zegers merkte op dat er meerdere gemeenten zyn die een nieuw zwembad willen hebben. Ook financieel zijn er moeilykheden. De kosten moe ten te dragen zijn. Door de heer Cam bier werden de besprekingen nog eens toegelicht. De gedachten van Breskens gaan uit naar een 50 m. bad. hetwelk een uitgaaf van f 600.000,- a f 700.000,- zullen vragen. De heren willen wel een 25 m. bad aanleggen, hetgeen ook nog een uitgaaf van f 450.000,- vergt. De heer Carels informeert nog naar een eventuele subsidie van toto's e.d. De voorz. wees er op dat by het reali seren ook. het aantal bezoekers eer, grote rol zal spelen. Men moet het zwembad ook zien als recreatief belang. Uiteraard zullen ook de kosten van de te verwachten exploitatie een rol spe len. Biervliet Raadsvergadering. De raad der gemeente Biervliet heeft een openbare vergadering gehouden. weet je dat? En nu mag je voor wat mij betreft proces-verbaal opmaken wegens belediging van een ambtenaar- in-functie, ik neem er geen woord van terug. Ik woon hier nu ruim drie maan den als een behoorlijk mens en ik heb niemand ook maar één strobreed in de weg gelegd. Wat m'n verleden betreft, daar wil ik alleen dit van zeggen: ik heb de straf daarvoor uitgezeten tot en met de laatste dag. Van dat ogenblik af ben ik net weer als ieder ander mens en bezit ik dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten. Aan die plichten heb ik me gehouden, nu sta ik ook op mijn rechten. En één van die rechten is, dat ik mij niet alles laat aanleunen wat men in deze woning, die ik huur en op tijd betaal, tegen mij wenst te zeggen". Hij stak zijn vinger uit in de richting van de deur. „En nu eruit. En als dit soms voor jullie een motief zou zijn om mijn verblijfsvergunning niet te ver lengen, dan zal me dat ook een zorg zijn, want ik ben beslist niet met Dor ringen getrouwd. Ik vind ergens anders ook wel weer een onderkomen". Hooi werf was bij die laatste woorden gaan glimlachen en liep terug naar de stoel aan de andere kant bij het raam en ging op zijn gemak weer zitten. Hij haalde een pakje sigaretten uit zijn zak en hield het de ander voor. „Meneer Vlaming, soms zijn wij, politiemensen, aan één kant een beetje doof. Dat was net ook het geval. U zei iets, wat wij onder voorzitterschap van burgemeester A. P. Kostense. Bij de ingek. stukken was bericht van G.S. dat de begroting 1965 was goedge keurd. Voorts werd door G.S. medege deeld, dat aan de Minister van Binnenl. Zaken advies was uitgebracht inzake de gemeentelijke herindeling in Zeeuws - Vlaanderen. Door het raadslid Klaeijsen waren enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W. Hij vraagt o.m. aandacht voor het kruispunt te Drie wegen hetwelk gevaarlijk zal worden, nu de weg BiervlietNieuwlandse Mo len verbeterd wordt. Het Burgemeester Verplanke-plein is volgens hem drin gend aan een maaibeurt toe. Bovendien informeert hij naar de banken die er geplaatst zouden worden. De voorzitter is ook van oordeel dat het genoemde kruispunt gevaarlijker zal worden dan het tot nu toe is geweest. In het college zijn hierover reeds ge sprekken gevoerd. Gedacht is aan het plaatsen van borden met een maximum snelheid, hetgeen echter geen voldoen de oplossing zal inhouden. De gedach ten gaan meer uit naar het maken van een voorrangskruising. Alvorens tot een maatregel over te gaan zal eerst nog het advies van de rijkspolitie gevraagd worden. Het maaien van het Burge meester Verplanke-plein is zeker nood zakelijk. Het gemeentepersoneel is ech ter dermate overbelast, dat nog geen gelegenheid is gevonden om dit te doen, het heeft echter wel de aandacht van B. en W. De zitbanken zijn reeds lang geleden besteld, de levertijd is echter van dien aard dat de banken nog steeds niet zijn gearriveerd. De bezoldigingsregelingen voor sek- retaris, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand werden gewijzigd. Ook de circulaire van de Minister van Binnenl. Zaken werd van overeenkom stige toepassing verklaard. Het presentiegeld voor de leden van de raad werd met ingang van 1 jan. verhoogd tot f 20,- per bijgewoonde vergadering: per bijgewoonde commis sievergadering zal dit f 10,- bedragen. De auto-toelage voor de gemeente opzichter zal i.v.m. de gestegen kosten worden verhoogd tot f 1100,- per jaar. Aan de R.K. kleuterschool zal voor allemaal waren, maar ik heb her niet goed verstaan. Dat hindert niet. Steekt u een sigaret op en maakt u zich niet kwaad. Dat doe ik ook niet. Dat- heeft zo weinig zin. We gaan eerst rustig een sigaret roken. En als ik u gerust kan stellen: de gemeentepolitie van Dor ringen heeft niets tegen u. absoluut niets. Als u zich gedraagt als ieder an der behoorlijk mens meneer Vla ming, dan is dit alleen maar een reden om verheugd over te zijn. Waarom geef ik u anders de tip voor wat betreft uw verblijfsvergunning? Als ik lelijk had willen doen. had ik kunnen zeggen: Meneer, de drie maanden zijn om, dus: opgemarcheerd, weg uit Dorringen. In- plaats daarvan zeg ik: Gaat u naar het gemeentehuis en daar zal men uw ver blijfsvergunning zonder enig bezwaar voor drie maanden verlengen. En dan gaat u ineens tegen mij te keer. Nooit geweten, dat schrijvers zo agressief wa ren". Vlaming had aarzelend een sigaret genomen en er de brand ingezogen aan het vlammetje, dat Hoolwerf hem voor hield. Terwijl hij rookte, haalde hij zijn schouders op en antwoordde: „Laten we elkaar niet voor de gek houden, me neer Hoolwerf. Als u zoveel van mij weet, moet het u bekend zijn. dat ik tot voor kort geen schrijver was. Laten we heel voorzichtig aeggen, dat ik thans pogingen in het werk stel om het te worden. Hebt u er bezwaar tegen?"

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1