Meneer Hansen, incognito de jchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ 19e Jaargang Nr. ioa8 Vrijdag 18 juni 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 11 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (0117a) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS: Fa SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE OOSTBURG over de maand mei 1965 GEBOORTEN: 3, Alexander Johannes, zn. van C. Spanhaak en van T. van Mourik, wonende te Oostburg: 5, Elly Johanna, d. van J. A. Sallet en van J. M. Robijn, wonende te Oostburg; 7, Maria Anna Elisabeth, d. van J. van de Plassche en van F. G. Sack, wonende te Oostburg; 10, Inge Maria, d. van H. B. Reijniers en van C. A. Van Land schoot, wonende te Aardenburg, Eede 11, Jacob Leendert, zn. van V/. J. Ver sprille en van J. Boone, wonende te Oostburg; 11, Frank Alfred, zn. van F. A. R. de Krijger en van O. C. Wille, wo nende te Sluis; 12, Marleen Chantal José, d. van R. A. A. Buijck en van G. H. M. W. Govaert, wonende te Aarden burg, St. Kruis; 16, Adriaan Willem, zn. van A. Meesen en van K. P. Huigh, wo nende te Oostburg; 16. Petra, d. van P. C. Versprille en van M. M. Kloosterman, wonende te Oostburg; 15, Nicole Stepha- nia Henricus Maria, d. van T. C. Ver hulst en van A. S. L. Steijaert, wonen de te Oostburg: 17, Izaak Albert, zn. van I. A. de Paepe en van H. Jongman, wo nende te Breskens; 18. Yoianda Alice Marcel, d. van W. L. P. de Rooze en van M. E. Roedts, wonende te Aardenburg, Eede; 21, Gerard, zn. van W. Fieret en van M. H. de Windt, wonende te Oost burg; 23, Wilhelmina Janna, d. van C. M. de Nood en van S. J. Risseeuw, wo nende te Oostburg: 24, Catharina Ma ria Jozina, d. van J. Faas en van C. M. Buize, wonende te Breskens; 25, Mar leen, d. van H. de Ruijter en van A. E. Buyl, wonende te Sluis; 27, Sabine Georgette, d. van F ,J. Murijn en van R. C. E. L. De Smet, wonende te Sluis; 30, Nanda, d. van W. C. van Noorden en van A. M. Heinsdijk, wonende te Oostburg; 31, Anna Maria Anthony, d. van A. C. E. M. Quataert en van M. P. Dierkx, wonende te Sluis; 29, Johanna Maria Catharina, d. van A. M. J. van Steen en van M. J. Merkies, wonende te Oostburg; 31, Rianne, d. van P. E. Cauwels en van J. S. Moens, wonende te Oostburg. HUWELIJKEN: 6, Georgius Mattheus Maria Thilleman, 26 j. en Maaike Wage, 22 j., beiden wonende te Oostburg; 13, Augustines Theophiel van den Hemel, 40 j., wonende te Groede en Edithe Theophile van de Plasse, 41 j., wonende te Oostburg; 13, Jan Caniere, 20 j., wo nende te Sluis en Agnes Amelia Maria Maenhout, 20 j., wonende te Oostburg: 25, Cornelus Izeboud, 19 j., wonende te Koudekerke en Dina Maatje Neeltje Vreeke, 19 j., wonende te Oostburg OVERLEDEN4, Izaak Aarnout dje Brauwer, 75 j., wonende te Schoondijke; 5, Augustinus Leopoldus Lippens, 69 j., wonende te Biervliet; 6, Emma Maria Pelst, 51 j., ev. G. J. Baute, wonende te IJzendijke; 7, Amelia Catharina Mag- dalena Puijenbroek, 35 j., ev. T. L. Swartelé. wonende te Hoofdplaat: 10, Janna Cornelia Verstraaten, 76 j.. ev. P. van de Wege, wonende te Groede FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Nou pak weg: een kilometer of acht". „Kijk eens aan, ruim voldoende voor een niet al te sterke zender en dito ontvanger". „Waar gaat het eigenlijk om. Win kel?" De ander grinnikte even. „Straks, Hoolwerf. Om verder te gaan: Ome Ben hebben we al enige tijd op de kor rel. We beginnen met onze gegevens al aardig te vorderen en tot voor kort ver keerden we in de vaste overtuiging, dat we de enige jagers waren, doch sedert korte tijd is er nog iemand die pogin gen in het werk stelt om achter de ge heimen van deze heren te komen. En daarom ben ik eigenlijk vandaag hier. Want deze man kennen wij nog niet. En wat belangrijker is: we hebben er zelfs geen idee van, voor wie hij werkt. Daarom willen we in de eerste plaats eens weten, wie dat mannetje is, zie je?" „Ik begrijp hieruit, dat deze laatste persoon ook in Dorringen domicileert". „Nee, dat is nog maar een vermoe den. Doch dat is voorlopig alles wat wij 9, Jan Levinus Hemmekam, 47 j., wo nende te Oostburg; 11, Maria Anna Becu, 80 j., wv. J. de Vlieger, wonende te Oostburg; 11, Pieter Levinus Henri cus Bouwens, 85 j., wonende te Water landkerkje; 16, Adriaan Triou, 74 j., wonende te Schoondijke; 17, Daniël Jongman, 53 j„ wonende te Breskens; 16, Laurentius Gilles Jacob de Smet, 87 j., wonende te Biervliet; 20, Gustaaf Dominicus van den Bossche, 70 j., wo nende te Oostburg; 19, Catharina Jo hanna Bossand, 81 j., wv. A. J. Risseeuw, wonende te Oostburg; 27, Izaak Schijve, 93 j., wonende te Oostburg; 30, Reinil- da van Haele. 79 j., ev. E. Buyck, wo nende te Aardenburg. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering De raad der gemeente Aardenburg heeft een gelukwens-telegram gezon den aan de nieuw benoemde Commis saris der Koningin in Zeeland, mr. J. v. Aartsen. In dit telegram spreken zij de hoop uit, dat de heer van Aartsen en zijn gezin in Zeeland een plezierige en vruchtbare tijd zullen mogen doorbren gen. Bij de ingek. stukken was een schrij ven van Ged. Staten van Zeeland, waar in zij meedelen dat de goedkeuring aan het uitbreidingsplan in onderdelen (plan Oost) wordt onthouden. Als ar gumenten worden naar voren gebracht dat: 1. de ligging niet gunstig wordt ge acht; 2. de uitvoering te duur zal zijn en 3. het reeds goedgekeurde uitbrei dingsplan West voldoende ruimte biedt voor het bouwen van woningen. Een bericht van G.S., waarin wordt medegedeeld, dat aan de Minister van Binnenl. Zaken advie3 is uitgebracht inzake de gemeentelijke herindeling, was voor weth. Lansu aanleiding zijn verwondering uit te spreken over de gang van zaken. Reeds enige weken ge leden was de pers op de hoogte gesteld van het betreffende advies, terwijl de gemeentebesturen het slechts met deze blote mededeling moesten doen. zonder op de hoogte te worden gesteld van de finesses. Een verzoek van dhr. A. Verstraete om het kolenpakhuis van de fa. Cuele- naere aan de west Molenstraat onbruik baar te verklaren, werd in handen van B. en W. gesteld voor nader advies. De gemeenterekening 1963 werd voor lopig vastgesteld met in de gewone dienst aan ontvangsten f 1.344.503,64 en aan uitgaven f 1.303.731,01, dus een batig slot van f 40.772,63. In de kap.- dienst waren de ontv. f 2.650.936,27 en de uitg. f 2.804.746,15, dus een nadelig slot van f 153.809,88. Naar aanleiding van de vaststelling van deze rekening trok de heer Rijckaert fel van leer te gen het feit, dat met de uitbreiding van de gemeentelijke speeltuin geen voort gang wordt gemaakt. Gezien het batig slot is het toch wel mogelijk m geld beschikbaar te stellen voor deze speel tuin. Burgemeester van Berckel en weten. We hebben er zelfs geen idee van wie hij is, waar hij woont en hoe lang hij de heren al op het spoor is. Daarom wil ik nu proberen via jullie wat meer inlichtingen te krijgen". „Maar als jij niet weet wie hij is en hoe lang hij al bezig is, hoe kunnen wij dan inlichtingen geven?" Winkel kneep een oog half dicht en kwam terug naar de tafel, waaraan Hoolwerf zat. Hij leunde er met zijn ellebogen op en keek zijn collega lachend aan. „Kom nou, Hoolwerf, je bent rechercheur en ik weet, dat je hier al een paar aardige, vrij raadselachtige misdrijven hebt opgehelderd. Laat je hersens eens werken en verplaats je eens in mijn gedachtengang. Wat doe je dan?" Hoolwerf dacht een poosje na. „Het is me niet erg duidelijk begon hij. Winkel ging weer zitten. „Die snuiter is zo ongeveer eind oktober-begin no vember met zijn werkzaamheden be gonnen. Woont hij hier in Dorringen9 Waarschijnlijk niet al te ver van Ome Ben Lagov vandaan? Brengt dit je mis schien op een spoor?" Hoolwerf dacht opnieuw na en liet iedereen, die in de onmiddellijke nabij heid van de villa op nummer 2 aan de Boslaan woonde, de revue passeren, doch hij zag geen enkel aanknopings punt. De hele Boslaan herbergde gere nommeerde mannen en vrouwen, die allen een behoorlijke positie bekleed- weth. Lansu merkten op dat de heer Rijckaert het deed voorkomen of de speeltuin een levensbelang is voor de gemeente. De heer Rijckaert merkte op, dat er in 1965 nog niets gebeurd is. Hierin werd hij gesteund door de heer Rosseel, die opmerkte, dat ingevolge een eerder genomen raadsbesluit ieder jaar een verbetering moest worden aange bracht. Weth. Lansu vond de houding van beide raadsleden nogal negatief. Het college heeft wel degelijk oog voor deze speeltuin en de daarbij liggende complexen, doch zij moeten zich toch afvragen welke belangen het zwaarst wegen. Er zijn veel kapitaalintensieve werken die dringend moeten worden uitgevoerd. Z.h.st. werd akkoord gegaan met de in ontwerp toegezonden regeling voor gemeente-ontvangers. De salarismaat regelen voor sekretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand werden van toepassing verklaard. Het sekretariepersoneel zal in het genot van de salarismaatregel van 1 jan. J965 worden gesteld. Ook het gemeente-per soneel zal met ingang van dezelfde da tum van deze maatregel genieten. Bij al deze salarismaatregelen stelde de heer de Klerck voor om het kleed- en fietsgeld van de gemeente-arbeiders niet tot f 100,- maar tot f 150,- per jaar te verhogen. Zijn voorstel werd echter verworpen met de stemmen van de he ren Lampo, Paridaen, Rosseel, v. Bellc- gem, Rijckaert, Lansu en Slager tegen. De voorz. lichtte nog toe dat in ver schillende andere gemeenten in de om trek is geïnformeerd naar de betref fende vergoedingen en bovendien krij gen de werklieden, die met riolerings werkzaamheden zijn belast, extra kle ding van de gemeente. Ter gelegenheid van de Gentse feest- week van 19 t.e.m. 22 juli, zulien de winkels in de gemeente geopend zijn tot 9 uur 's avonds. Door de R.K.J.B. te Eede was ver zocht om een subsidie te mogen ontvan gen voor het houden van een jaarlijkse veekeuring. B. en W. stelden voor om evenals andere jaren f 100,- toe te ken nen. De heer Rosseel vroeg of het niet mogelijk was een rekening en verant woording van dere veekeuring te krij gen. De heer v. Bellegem lichtte toe dat dit niet mogelijk is, daar ieder jaar het geld op is. Er worden prijzen ge kocht voor het beschikbare geld. De voorz. meende verheugd te moeten zijn dat een veekeuring in zijn agrarische gemeente nog voorkomt. Met de stem van de heer Rijckaert tegen werd de subsidie verleend. Aan de Stichting Vorming Bedrijfs- jeugd Walcheren werd een subsidie van f 30,95 toegekend voor een uit de ge meente Aardenburg afkomstige leer ling. Voor het verbeteren van de weg Aar denburgSt. Kruis dienden enkele be sluiten te worden genomen. Deze weg wordt verbeterd met toepassing van de subsidieregeling van het tertiaire we genplan. De provincie heeft reeds een toezegging gedaan van 75 pCt. De heer Rijckaert informeerde naar het stukje den. En daarnaast had je het vakantie verblijf van de dames Boshoven, twee tamelijk slome vrouwen, min of meer oude vrijsters, die bij voorbaat uitge schakeld konden worden, en Plotseling ging hij rechtop zitten. Winkel zag deze onverwachte reaktie. „Wie is het?" vroeg hij nieuwsgierig. Hoolwerf keek de ander even aan en schudde toen zijn hoofd. „Nee, dat is te gek. Ik zou het me niet kunnen voorstellen. Welke periode begon her ongeveer, zei je?" „Laten we zeggen: eind oktober. Toen kregen wij het eerste bericht, dat iemand Ome Ben in de gaten hield". „Eind oktober", herhaalde Hoolwerf. „Wacht eens even, misschien is er een houvast. Hoewel het mij persoonlijk ab surd lijkt. Maar ja, we hebben ons zo vaak vergist". Hij pakte het telefoon boek en bladerde er even in. Toen be gon hij een nummer te draaien en luisterde. „Met vakantiebedrijf Boshoven? Ha, juist, ik hoor het al. Juffrouw Cillie geloof ik, nietwaar? Goedemorgen, u spreekt met de gemeentepolitie, met Hoolwerf. Een kleine inlichting, juf frouw Cillie. Het gaat over de bewoner van uw zomerhuisje Ja, juist, meneer Hansen. Wilt u me misschien even ver tellen sedert wanneer meneer Hansen in uw huisje woont? Wat zegt u? Onge veer half september? Weet u dat zeker? O juist ja, een paar dagen nadat de tussen de Heerenweg en de Groenen dijk en vraagt wat de bedoeling hiermee is. De voorz. zegt dat dit moet blijven liggen in verband met een eventueel aan te leggen rondweg rond Aarden- burg. Besloten werd het opgemaakte ontwerp goed te keuren, n.l. het vote ren van 25 pCt. der werkelijke kosten van uitvoering, het opdragen van uit voering aan de provincie en het be schikbaar stellen van f 1695,-- in de kosten van het opmaken van het ont werp. In verband met de reeds gerealiseer de bebouwing, alsmede met het oog op het tot uitvoering brengen van het uit breidingsplan West in de zeer nabije toekomst, is aan de P.Z.E.M. verzocht: een plan op te maken met een kosten raming voor de aanleg van een behoor lijke verlichting aan de Eedeweg. De kosten van aanleg, alsmede een verbe tering van de bestaande verlichting, worden geraamd op f 5520,-. De heer de Klerck vroeg aandacht voor het stuk naar de v. Eeghenstichting. Hij vond het jammer dat dit stuk er niet bij is. De voorz. lichtte toe dat er vooral in dit gedeelte verlichting moet komen i.v.m. de ontsluiting en de uitbreiding. Z.h.st. ging men akkoord met deze ver betering. De o.l. school aan de Markt zal een nieuw schoolbord krijgen. De voorz. lichtte toe dat het in de bedoeling ligt om gedurende drie jaar een nieuw bord aan te schaffen. De heer de Klerck vroeg nog aandacht voor de schoolban ken van de le en 2e klas. Deze zijn te klein; hij zou ze graag vernieuwd zien. Van het hoofd der school is reeds een schrijven binnengekomen. Met de in specteur van het lager onderwijs zal dit bekeken worden. Tijdens de rondvraag doet de heer de Klerck de suggestie om als voltallige raad met het college de gemeente eens rond te gaan en de uit te voeien wer ken eens te bezichtigen. De heer Rijckaert had veel klachten over het parkeren op het Kaaipleln. Er moet aan de zijde van het hotel Ceule- naere een parkeerverbod komen. Voor de voetgangers is het een zeer gevaar lijke toestand geworden. Ook wilde hij wel eens weten hoever het staat met de woningwetwoningen in Eede. De voorz. zegt dat het wachten is op de schilder. De heer Buijck brengt de nieuw aan gelegde verlichting in Eede ter sprake. De bewoners aan de Scheidingsstraat voelen zich wel tekort gedaan ten op zichte van de andere. De voorz. zegt dat het plan is opgesteld door deskun digen van de P.Z.E.M. en dat men daar dan op moet vertrouwen. B. en W. zul len echter dit nog eens bekijken. Breskens Bejaarden-uitstapje. De leden algemene bond van bejaar den maakten zaterdag j.l. hun jaar lijkse rijtoer. Eerst met de boot, ging het via Veerse dam naar de Ooster- scheldebrug. Om 4.15 uur stond de kof fie al klaar in Goes. Jammer dat het daar regende zodat men de stad niet in laatste zomergasten vertrokken waren. Goed, dat wilden we alleen maar we ten. Nee, niets bijzonders. We hebben niets tegen deze meneer. Gewoon een routinecontrole, iziet u? Volkomen ge lijk, u hebt een lot uit de loterij met deze meneer Hansen. Een rustige man, hè? Ja, ik ben het met u eens, heel sympathiek. Dat was het, juffrouw Cil lie en hartelijk dank. Tot ziens!" Hoolwerf legde de hoorn op de haak en keek zijn collega aan. „Circa half september is een zkere meneer Hansen bewoner van een der zomerhuisjes van het vakantiebedrijf Boshoven". „Nou, en?" „Deze meneer Hansen is een schrij ver, die hier incognito verblijft om uit te rusten. Dat zegt nog niet zo heel veel. Maar wat belangrijker is: op het vakantiebedrijf staan acht huisjes °n deze meneer bewoont huisje „De Riet vink", het meest afgelegene van het 8- tal en grenzende aan de villa van de heer Lagov". HOOFDSTUK 9. Winkel keek de ander met een triom fantelijke blik aan. „Zo", antwoordde hij op bedachtzame toon, „dan moet die meneer Hansen degene zijn, die blijk baar opgedragen is Ome Ben te obser veren. Wat weet je van hem, Hool werf?" „Waarde collega, het antwoord is: niets. Maar dan ook beslist niets. Wat

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1