BRILLEN Meneer Hansen, incognito de (chakel Al G NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r~ 19e Jaargang Nr. 1027 Vrijdag 11 juni 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01171) 429 .J DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. - GiRO 358296 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand mei 1965 GEBOREN: 3, Adriaan Leonardus, zn. van Leonardus J. Steijaert en van Tan- netje S. Michielsen; 8, Brigitte, d. van Geeraard P. van de Velde en van Sara P. van den Broeke; 11, Robert Jacobus, zn. van Jacobus Meijaard en van Maria M. van der Maale; 17, Izaak Albert, zn. van Izaak A. de Paepe en van Huber- tina Jongman, geb. te Oostburg: 21, Johannes Adriaan, zn. van Johannes L. van der Hooft en van Josina E. Man- have; 24, Silvie, d. van Theo Seuss en van Marianne Koster; 24, Catharina Maria Jozina, d. van Jacobus Faas en van Catharina M. Buize, geb. te Oost burg. HUWELIJKEN: 6, Jakob Minderhoud, 24 j„ wonende te Nieuwvliet en Sonja A. Brevet, 21 j., wonende te Breskens, 28, Jan P. de Ridder, 30 j., wonende te Vlissingen en Pieternella M. Reijnhoudt, 18 j., wonende te Breskens. OVERLEDEN: 12, Johannes Israël, 87 j., wonende te Breskens; 17, Daniël Jongman, 53 j., wonende te Breskens, overl. te Oostburg; 20, Maria S. Lucieer, geb. Brevet, 88 j.. wonende te Breskens. INGEKOMEN: 11, Arend L. Goeseije, van Terneuzen naar Pr. Julianastraat 16. VERTROKKEN: 3, Willem F. Lolkus en gezin, van Boulevard 114 naar Barne- veld; 4, Janneke Morel, van Burg. Ger- ritsenstraat 24 naar Middelburg; 6, Sonja A. Minderhoud, geb. Brevet, van Mercuriusstraat 29 naar Nieuwvliet; 10, Jacob J. van den Broecke, van Ha ven Westzijde 9 naar Oostburg; 24, Wil lem J. Verboom, van Vogelenzang 3 naar Terneuzen; 24, Cornelis P. de Koster, van Boulevard 50 naar Terneu zen: 26, Catharina M. Heijens, van :e Zandstraat 19 naar Terneuzen :28, Hans R. Barduna en gezin, van Wul penlaan 3 naar Zuidzande. PLAATSELIJK NIEUWS Oostburg Raadsvergadering Bij de ingek. stukken was een schrij ven van een aantal huurders van wo ningwetwoningen inzake de aankoop van door hen bewoonde woningen. Voorgesteld werd dit schrijven in han den van een commissie uit de raad te stellen. Deze commissie bestaat uit de heren: Barendregt, Dekker, van Don gen en van Hee. De fa. Gebr. Brugge heeft reeds lange tijd het gedeelte van het Ledelplein. gelegen vlak naast het marktgebouwtje, als zodanig deel uitmakende van de openbare gemeentegrond, in gebruik genomen om daar caravans te plaat sen en te showen. De oppervlakte van het in gebruik genomen terrein be draagt 135 m2. Genoemde firma heeft hiervoor nooit vergunning gevraagd of aangifte gedaan volgens de bepaling FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Na een kwartier wist hij dat degene die binnen was geweest, op zijn gemak het hele huisje aan een grondige in spectie had onderworpen. Nog een ge luk dat men zijn geld niet gevonden had, anders zou hij er gekleurd op ge staan hebben. Voortaan maar geen en kel risico meer nemen en het bij zich steken als hij de deur uitging. Hij ging zitten en begon zijn pijp te stoppen. Wat betekende dit allemaal? Nieuwsgierigheid van de dames Bosho ven? Nee, dat geloofde hij niet. Hij streek een lucifer aan en terwijl hij begon te roken dacht hij na. Zou dit onverwachte bezoek verband houden met die twee zogenaamde uitgevers, die een poosje geleden hem opgezocht had den? Ik heb in dit verband geen enkel aanknopingspunt, dacht hij, maar er gens voel ik dat het ene niet los te ma ken is van het andere. Maar wat moes ten ze van hem? Waar hadden ze naar gezocht? Hoewel hij zijn hersens pijnigde om een redelijke oorzaak op te sporen, bleef hij volkomen in het onzekere. Wat van de verordening precariorechten. In gevolge art. 10 van deze verordening- is men verschuldigd per m2 per jaar of korter f 3,-. Daar de firma geen aan gifte heeft gedaan is zij een ambtshalve aanslag opgelegd van f 405,-. Door de fa. Brugge werd een bezwaarschrift in gediend tegen de opgelegde aanslag, waarin zij aanvoeren dat zij deze aan slag ongegrond beschouwen. Op 21 april werd geconstateerd dat de firma de geplaatste caravans van het Ledelplein verwijderde. Naar aan leiding hiervan is de opgelegde aanslag ambtshalve verminderd tot 112 gedeel te of f 33,75. B. en W. stelden voor om op het ingediende bezwaarschrift af wijzend te beschikken, omdat de aan slag is opgelegd overeenkomstig de be palingen van de geldende verordening Precariorechten en adressanten het „ongegrond" zijn van de aanslag niet nader motiveren. Z.h.st. ging de raad met het voorstel akkoord. De circulaire van de Minister vari Binnenlandse Zaken inzake de salaris maatregelen voor het gemeente-perso neel, werd van overeenkomstige toepas sing verklaard. Overeenkomstig de aanwijzingen van het Centraal Bureau inzake gemeen schappelijke behandeling van gemeen telijke personeelsaangelegenheden wer den gewijzigd het Algemeen Ambtena renreglement, de Arbeidsovereenkom stenverordening en de Uitkeringsveror dening. Door de verdere bebouwing in de van Ostadestraat is het verkeer door de Bestevaerstraat sterk toegenomen en wordt het doorgaand verkeer door het dubbelzijdig parkeren in die straat ernstig belemmerd. B. en W. stelden daarom voor tot instelling van een één zijdig wachtverbod. Z.h.st. werd beslo ten een wachtverbod in te stellen voor de oostelijke zijde van de Bestevaer straat. In juli 1960 werd een nieuwe bouw verordening vastgesteld. Voor de toe passing van deze verordening werd eveneens een bebouwde kom vastge steld. In maart 1961 werd een nieuwe algemene politieverordening vastge steld met als toepassing dezelfde be bouwde kom als die voor de bouwver ordening. Bij de toenmalige vaststelling- is geen rekening gehouden met de thans geldende uitbreidingsplannen. Daar enige uitbreidingsplannen reeds zijn gerealiseerd of in de nabije toe komst gerealiseerd zullen worden, is het wenselijk ook de bebouwde kom met deze gebieden uit te breiden. Bij besluit van G.S. van 14 dec. 1962 is de bebouw de kom vastgesteld als bedoeld in art. 8 van de Wegenverkeerswet, art. 27 van de Wegenwet. Bij de vaststelling van deze bebouwde kom is met de te voor ziene uitbreidingen rekening gehouden en alle thans vastgestelde uitbreidings plannen vallen binnen de grenzen van deze bebouwde kom. Daar het bij toe passing van de verschillende verorde ningen en besluiten eenvoudiger is met één en dezelfde bebouwde kom te wer ken, stelden B. en W. voor, voor de toe passing van de bouwverordening en de moesten ze van hem hebben5 Wat drommel, waarom lieten ze hem niet met rust? Of zouden het toch rechercheurs ge weest zijn? Larie, die braken niet over dag in bij afwezigheid van de bewoner, zonder daartoe toestemming te hebben. En hij was voldoende bekend in het we reldje van recht en wet om te weten, dat zo'n toestemming moest komen van de officier van justitie en dat men daar bij dan beslist niet geheimzinnig of om zichtig te werk ging. Integendeel. Daar zou de plaatselijke politie eveneens aan te pas moeten komen en zo'n operatie bleef niet onopgemerkt. Die zou binnen een uur als een lopend vuurtje door het dorp gegaan zijn. Nee, politie was praktisch uitgeslo ten. Zo men al een vermoeden had dat hij middels een valse handtekening in het bezit was gekomen van het pakje geld, dat in de kluis van de Enschedese bank lag opgesloten, had men hem ze ker al in de kraag gegrepen en opge sloten. Hij kende de methoden van de justitie in dergelijke gevallen maar al te goed. Als ze maar het minste, ge ringste bewijsje in handen hadden, sloegen de heren toe. In gedachten ging hij nog eens de hele weg vanaf zijn ontslag uit de ge vangenis na tot zijn thuiskomst hier in Dorringen. Alles liet hij nog eens de revue passeren, maar hij kon niet het geringste foutje ontdekken. Alles klop ,,©e ^Srillemaeher" OOSTBURG algemene politieverordening dezeifde bebouwde kom vast te stellen als in dertijd door G.S. voor de toepassing van de Wegenverkeerswet en Wegenwet. Zonder op- of aanmerkingen kon men zich met het voorgestelde verenigen. Voorgesteld werd het grond- en ex ploitatieplan StadhouderslaanOude- stad te herzien. In 1959 werd de grond prijs bepaald op f 11,50. De nog aanwezige grond in de Stad houderslaan zal worden bestemd voor de bouw van een b.l.o.-school. In ver band met deze bouw is een herziening van het exploitatieplan noodzakelijk, daar sinds 1959 aanzienlijke kosten stijgingen hebben plaats gehad en nog enige openbare werken, alsmede een bedrag voor openbare verlichting dient te worden opgenomen. Tevens zal re kening moeten worden gehouden met verhoging van renteverlies. Door een en ander komt de grondprijs op f 16,65 per m2. Door G.S. zijn richtlijnen ge geven voor de grondprijsvaststelling. De berekende grondprijs moet daarom nog verhoogd worden met f 3,50 per mZ Voorgesteld werd de grondprijs nu vast te stellen op f 20,15 per m2. Nadat bur gemeester van Leeuwen nog had mee gedeeld dat de plannen voor de bouw van de b.l.o.-school goed vorderen, ging men met de vaststelling akkoord. De rekening van baten en lasten van het Woningbedrijf over 1963 en de re kening van inkomsten en uitgaven van de gemeente over 1963 werden aange boden en in handen van een commissie gesteld. Voorgesteld werd het bouwplan aan de Tragel te ontsluiten en machtiging te verlenen tot het aanbesteden van de openbare werken. De heer Barendregt meende dat dit plan was opgezet voor de bouw van betere woningen. Er is al veel gesproken over het bouwen van woningen. Ik hoop, dat niet de gehele Tragel vol komt met woningwetwonin gen, doch dat er ook plaats is voor de bouw van betere woningen. De voorz. zette uiteen dat er grond beschikbaar moet zijn voor de eventuele bouw van ratiowoningen. Ook zal het bouwen van betere woningwetwoningen niet uit het oog worden verloren. Tijdens de rondvraag deelde de voorz. mede, dat er een tweetal werkbespre kingen zijn geweest met de diverse hoofden van scholen om te komen tot een zoveel mogelijk samenvallen van de vakanties. Gezien de verschillende on derwijsinrichtingen en het niet samen vallen van de lesuren, stuit dit nogal op moeilijkheden. Getracht zal worden hiervoor toch een oplossing te vinden. De heer Barendregt vestigde nog- ^ens de aandacht op de weg bii Technische school. De toestand is zeer slecht. Wanneer deze school straks in gebruik wordt genomen, zal deze weg toch verbeterd dienen te worden. De te nauwkeurig, omdat hij ook niets aan het toeval had overgelaten. Maar toch Neem nu eens aan, dat men hem vanaf het ogenblik van zijn ontslag gevolgd had. Dan wist men, dat hij de vrouw van Schiedamse Toon be zocht had, dat hij daar twee nachten had geslapen en dat hij met de trein naar Enschede was geweest, daar een bank had bezocht en toen naar Dorrin gen reisde, waar hij hier „De Rietvink" huurde om er weer een dag later zijn bivak op te slaan. In dit geval zou zijn schaduw zeker op de bank geïnformeerd hebben, wat hij, de pas uit de gevan genis ontslagen Jan Vlaming daar had gedaan. In dit geval zou de bank in lichtingen moeten geven, want het bankgeheim bestond al lang niet meer. „Een pakje gehaald uit de kluis en er weer één in gelegd". „Een pakje? Wat voor pakje?" „Ja, dat weten wij ook niet. Meneer had het over een belang rijke uitvinding". „Uitvinding? Laat me niet lachen. Vlaming is een man netje, die al een paar keer gezeten heeft voor valsheid in geschrifte". En dan zou men de handtekening gaan contro leren die hij geplaatst had en die luid de beslist niet Jan Vlaming. In dit ge val waren ze prompt de volgende dag hier al op bezoek geweest om nadere inlichtingen. Nee, zo was het beslist niet gegaan, want hij zat hier al we ken en behalve die twee zogenaamde uitgevers had niemand hem nog lastig voorz. lichtte toe dat deze weg eigen dom is van het Waterschap het Vrije van Sluis. Er Is reeds een bespreking geweest, doch wij wachten op een uit nodiging voor een verder gesprek. De heer Kamminga bracht de huis vuilophaaldienst nog eens ter sprake en vroeg hoever het hiermee stond. De voorz. kon hieromtrent nog geen ver dere mededelingen doen. IJzendJjke Aanrijding Op de hoek MarktKoninginnestraat kwam een bus van de Z.V.T.M., bestuurd door de H. uit Axel, in botsing met een Belgische personenauto, bestuurd door D. J. uit Antwerpen. De bus week te veel naar links uit. De personenauto werd beschadigd. Botsing. Op de weg IJzendijkeMollenkot is maandagmiddag omstreeks 5 uur de motorrijder P. uit Middelburg in bot sing gekomen met de bromfietser S. uit Vogelwaarde. S. werd hierbij gewond en op advies van dokter Lockefeer naar het ziekenhuis te Oostburg overge bracht, waar bleek dat hij een been ge broken had. Op dezelfde weg liet dhr. v. 't L. uit Middelburg een omgevallen motor, die hij overeind zette, uit zijn handen val len, juist op het moment dat dhr. v. S. uit Breskens met zijn personenauto passeerde. De auto werd beschadigd. Breskens ,,Scheldestroom"-successe7i. Op zaterdag 5 juni j.l. trotseerden „Scheldestroom"-leden het koude weer en doken te Souburg voor de eerste keer in dit seizoen in het koude water, om deel te nemen aan de eerste zwemcom- petitiemiddag. Ieders verwachting was somber gestemd daar onze leden prac- tisch nog niet getraind waren. Toch wist „Sc heidestroom" nog 9 van de 15 prijzen te behalen. Als eerste wist de semi-veteraan P. v. d. Heuvel te winnen op de 100 m. schoolslag. Daarna was het M. Cam- bier die de 100 m. rugslag voor zich op eiste bij de meisjes. P. Donze bewees met 1.21 over 100 m. vrije slag, dat er met haar ook nog rekening gehouden moest worden. Ook wist zij het nummer 4 x 50 m. wisselsl. est. pers. meisjes te veroveren. Op dit nummer wist D. Bon- dewel bij de dames op de 3e plaats te eindigen, voorwaar een prachtig resul taat. Dat de fam. Cambier in goede vorm stak, bewees de jeugdige Jenny Cam bier door op de 50 m. sch.sl. meisjes 8-9 jaar eerst aan te tikken. Deze afstand bij de meisjes 10-11 jaar werd op fraaie wijze gewonnen door Elly Beun. Bij de jongens 8-9 jaar was het I. v. d. gevallen. Zelfs de plaatselijke politie groette hem vriendelijk. Dus waar maakte hij zich zorgen over? Jawel, maar het feit dat er tijdens zijn afwezigheid iemand had gesnuf feld in zijn papieren en kleding en wie weet waar nog meer, viel niet te looche nen. Dat stond als een paal boven wa ter. Maar wie? Wie interesseerde zich 70 plotseling voor hem? En voor wie toonde men plotseling zoveel belangstel ling? Voor Jan Vlaming, de ex-gevan gene, de vervalser van handtekenin gen? Of voor meneer Hansen, de schrij ver, die de rust had gezocht? Hij stond op en begon weer rusteloos door het vertrek te lopen. Wat beteken de dit allemaal? Verdraaid, wat moesten ze van hem? Waarom lieten ze hem niet met rust? Opeens bleef hij stilstaan. Of zouden het heel gewone inbrekers geweest zijn? Doodgewoon een paar zware jongens? Wat hadden ze gedacht te vinden? De honderdduizend? „Ver hip" zei hij overluid en liep naar de as bak om zijn pijp uit te kloppen. Een mens zou het er van op de zenuwen krijgen. Als ik nu maar enig idee had wat dit te betekenen heeft. Als ik maar enig idee had HOOFDSTUK 8. „Ik heb geen idee", bekende de vol gende morgen rechercheur Gert IIool- werf van dè Dorringse gemeentepolitie aan de bezoeker, die hem glimlachend

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1