V CORSETTENol™!c J Meneer Hansen, incognito de Qhakel Al fi NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. 19e Jaargang Nr. 1025 Vrijdag 28 mei 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 MEDISCHE BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand april 1965 GEBOREN; 2, Theo Camil Marcel, zn. v. Marcel Cyrille Dierikx en van Alice Clara Buysse; 3, Catharina, d. van George Schanck en van Wilhelmina Maasmans fgeb. te Oostburg)19, Kri- na Janneke, d. van Pieter Willem de Jonge en van Cornelia Dina Hennekeij 24, Jannetje Elizabeth, d. van Cornells Boogaard en van Jacomina Wisse; 25, Ronny, zn. van Izaak de Hullu en van Maria Adriana Johanna Poissonnier. OVERLEDEN: Geen. PIUWELIJKEN22, Hendricus Adrianus Dekker, 22 j. en Suzanna Sara Moelaart, 19 j., beiden wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 2, Cornelis J. van Hoeve, van Zuidzande naar W 75; 17, Hendrik H. Visscher en gezin, van Oostburg naar Burg. van Roseveltstraat 6; 22, Jan van de Hoef, van Scherpenzeel naar Lange Heerenstraat 7. VERTROKKEN: 21, Janneke Bruijnooge van Dorpsstraat 63 naar Oostburg; 22, Adriaan J. Jansens en gezin, van O 58 naar Cadzand. GEMEENTE OOSTBURG over de maand april 1965 GEBOORTEN: 3, Catharina, d. van G. Schanck en van W. Maasmans, wonen de te Schoondijke; 6, Alexandra Wilhel mina Maria, d. van E. J. Raes en van W. C. M. van Tilburg, wonende te Oost burg; 10, Maria Elirabeth, d. van M. Verkaik en van M. E. van Luijk, wo nende te Oostburg; 13, Alex André, zn van M. L. Vercruijsse en van M. L. Buijck, wonende te Oostburg; 15, Pieter Abraham, zn. van D. P. Contant en van E. K. Aarnoudse, wonende te Oostburg; 14, Jean Pierre, zn. van G. L. G. Lem- pereur en van L. Verrey, wonende te Sluis; 17, Frank Martin, zn. van A. M. J. Klein Ovenneen en van M. M. P. Cocquyt, wonende te Sluis; 19, Ronald Joachim Angelo, zn. van G. O. Mercy en van M. M. Missiaen, wonende te Oostburg; 22, Frank Bernard Jozelf, zn. van A. F. Stokkerman en van M. A. A. de Loos, wonende te Oostburg; 27, Bian- ca Maria, d. van S. P. de Back en van J. S. van Hoorn, wonende te Retran- chement; 26, Alexander Nicolaas, zn. van A. A. Weeda en van J. C. S. M. van de Wege, wonende te Oostburg; 27, In- grid Emelie, d. van J. E. Buijsse en van E. M. A. Modde, wonende te Groede. HUWELIJKEN: 8, Henricus Johannes Alphonsius Coppens, 21 j., wonende te Terneuzen en Clasina Cornelia Bartel- se, 19 j., wonende te Oostburg; 22, Ray mond Maurice De Waele, 37 j., wonen de te Eeklo (België) en Maria Louisa Margaretha Ghijs, 28 j., wonende te Oostburg; 29, Mattheus Anton Lako, 26 j., wonende te Aardenburg en Anna Elisabeth Verhage, 23 j., wonende te Oostburg. OVERLEDEN: 1, Adriana Maria de Koster, 83 j., wonende te Oostburg; FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Voor de rest was hij tevreden met zijn rustige leventje van laat opstaan en twee keer eten per dag, een pijpje te roken in zijn leunstoel bij het raam en te luisteren naar de radio. Soms, als het weer het toeliet, een kort wande lingetje te maken en dan 's avonds niet te gek laat naar bed. Zo kan ik het wel vijf jaar uitzingen, dacht hij vaak. Mis schien relfs langer. Ik loop nog wel eens tegen een baantje op, dat me lijkt en waarmee ik wat kan verdienen. Niets forceren, alles komt vanzelf naar je toe als je maar geduld hebt, was zijn stelregel. Ja, alles komt vanzelf naar je toe. Ook die mistige novembermorgen, toen hij net de kachel wat opgepookt had, omdat het zo kil was. Want op datzelf de ogenblik werd er gebeld. Hij keek door het raam en zag twee heren staan, gehuld in dikke winterjassen. Wat zullen we nu hebben, dacht hij. Ken ik ze? Hij keek nog eens, maar de gezichten van het tweetal, die hij maar half kon zien, wekte geen herinnerin gen bij hem op, dus zat er niets anders 5, Pieter de Potter, 85 j., wonende te Cadzand; 5, Abraham Beun, 83 j., wo nende te Sluis; 6, Abraham Vonhout, 76 j., wonende te Oostburg: 6, Janna Maria Schrijvers, 99 j., wv. J. Boeye, wonende te Oostburg; 12, Andreas van den Navoij, 83 j., wonende te Water landkerkje; 15, Richardus Joannes Ar- noldus van de Waeter, 72 j., wonende te Groede; 17, Angelina Maria Kalle, 81 j., wv. P. J. van Troost, wonende te Oostburg; 16, Theophiel Buyck, 84 j., wonende te Oostburg; 18, Jacobus Leo- nardus de Lannoije, 92 j., wonende te Oostburg; 22, Cornelia Magdalena Aal- bregtse, 64 j., wonende te Oostburg; 22, Hendrikus Corthals, 72 j., wonende te Aardenburg; 24, Izaak Johannes van der Weele, 74 j., wonende te Oostburg: 27, Emma Virginia Sutin, 80 j., wv. P. J. Pielaat, wonende te Hoofdplaat, 30, Emilie Marie Aers, 68 j., wv. A J. Dhondt. wonende te Groede. PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Vergadering Havenbelangen. De vereniging „Havenbelangen Bres kens" heeft in hotel Valk zijn jaarlijk se algemene vergadering gehouden. Het bestuur zal burgemeester J. A. Eekhout van Breskens verzoeken een onderhoud aan te vragen bij de Hoofd ingenieur-directeur van Rijkswaterstaat te Middelburg, teneinde van gedachten te kunnen wisselen over een bevredi gende oplossing voor de Delta-water- kering rondom de Handelshaven. Voorzitter K. Maas wilde echter lie ver maar ineens naar de top toestap pen, zijnde de Minister van Verkeer en Waterstaat. De waterstaatkundig hoofd ambtenaar, de heer C. v. d. Made uit Breskens, die deze vergadering als gast bijwoonde, raadde hem dit echter ten sterkste af. Tijdens de jaarvergadering in 1964 heeft voorzitter Maas mededelingen ge daan over besprekingen, welke het be stuur met Rijkswaterstaat heeft gehad. Uit dere besprekingen is gebleken uat er plannen bestaan om rond de Han delshaven een vrij hoge muur te ma ken. Na deze mededeling was men van de zijde van Rijkswaterstaat niet meer bereid verdere gegevens te verstrekken, hetgeen wel te betreuren is. Toch is men er in geslaagd om via enkele relaties gegevens te verkrijgen. Zo kon men melding maken dat om financiële rede nen en technische moeilijkheden de bouw van de muur enkele jaren is uit gesteld. Bij waterstaat zou men bereid zijn te komen tot een compromis, welke bestaat in het aanbrengen van een cou pure in de muur van halve hoogte, waardoor de overgang naar en van de haven veel lager zou worden. De heer Maas was evenwel de me ning toegedaan, dat de gehele muur zou kunnen vervallen, waarvoor dan in de havenmonding 'n beweegbare storm- vloedstuw van aluminium zou moeten worden geplaatst. In Hamburg is zoiets ook geschied. Dit zou echter wel inhou op om naar de deur te lopen en die te openen. Eén van het tweetal nam zijn hoed af en glimlachte. „Meneer Hansen, als ik me niet vergis?" „Ja, dat klopt, tenminste De man op de stoep kneep een oogje dicht. „We weten het, meneer Hansen. Incognito, nietwaar? Maar hebt u geen vrees. Uw geheim is bij ons zo veilig als op de bank. Kunnen wij u even spre ken?" Bij het woord „bank" verschoot Jan Vlaming even van kleur, doch hij liet niets merken en was niet van plan de heren binnen te laten. „Waar gaat het over?" informeerde hij en er lag een niet te miskennen klank van wantrouwen in zijn stem. De man die tot nu toe alleen maar zwijgend had toegekeken, nam nu het woord. „Is het misschien mogelijk dat we ons gesprek binnen voortzetten? De tem peratuur is niet bepaald aangenaam voor een praatje op de stoep, nietwaar?" Vlaming keek de heren nog eens een keer aan en deed toen een paar stappen terug. „Komt u dan maar verder", ant woordde hij gelaten. In het voorkamertje wees hij hen een stoel bij het raam. Terwijl hij langs zijn tafel liep, zag hij het half betypte vel papier in de schrijfmachine en in een impuls pakte hij de hoes en schoof die over machine en papier heen. Daarna den dat de oost- en westhavendam op Deltahoogte zouden moeten worden ge bracht. Doch het gebied rond de ha ven zou dan vrij van een muur kunnen blijven. Teneinde dit te kunnen berei ken zou een gezamenlijke actie moeten worden op touw gezet door o.a. de ge meente Breskens, de kadebewoners, de V.V.V. en N.V. Zeebad Breskens. De heer v. d. Made zei van een ja renlang uitstel niets af te weten. Ten aanzien van het geval Hamburg raad de hij de heren aan eens een kijkje te gaan nemen, doch vestigde er wel de aandacht op, dat de belangen daar ge heel anders liggen dan in Breskens. Ge zien de zeer hoge financiële kosten is het aanbrengen van een stormvloed- stuw economisch niet uitvoerbaar. Ver der wilde hij geen mededelingen meer doen, daar men bezig is met een nieuw plan, waarbij de muur 3,25 hoog zal worden en de moeilijkheid van de cou pure vrijwel is opgelost. De oprit bij garage Heijboer v. d. Vijver zal wor den verlaagd. Het nieuwe plan is reeds doorgezonden naar het Vrije van Sluis. Ook zal nog een vergadering met het gemeentebestuur worden gehouden zo dat verdere mededelingen niet konden worden gedaan. De heer Maas deelde nog mede dat er een gesprek met het gemeentebestuur van Breskens heeft plaats gehad inzake het overnemen van de haven. Uit dit gesprek is gebleken, dat zij niets voelen voor het overnemen van de haven, waarvoor ook Havenbelangen niets voelt. Veel lof had de heer Maas voor de wijze waarop Waterstaat in het afgelo pen jaar steun heeft verleend bij di verse aangelegenheden, waarmee hij vooral doelde op de verbetering van de ligplaatsen voor de jachten en de me dewerking bij uitbreiding en verbetering van bedrijven. Uit officieuze bronnen had hij ver nomen dat de haven van Hoofdplaat zal verdwijnen. Voor West Z.-Vlaanderen zal er dan maar één haven meer over blijven en dat is die van Breskens. Op een gestelde vraag zei de heer v. d. Made, dat hem officieel niets bekend is over het verdwijnen van de Hoofdplaat se haven. Uit het jaarverslag van sekretaris den Hamer bleek, dat het ledental 39 bedraagt. De vereniging heeft voorts het verlangen te kennen gegeven lid te willen worden van de Koninkl. schip- persvereniing „Schuttevaer". Met algem. stemmen werd de heer P. Vroon herkozen als bestuurslid van Ha venbelangen. Verg. Alg. Woningbouiovereniging. De Algem. Woningbouwvereniging „Breskens" heeft in „De Uitkomst" ging hijzelf in zijn leunstoel zitten. „Wat verschaft mij het genoegen van uw bezoek, heren?" vroeg hij op sar castische toon, hetgeen de bezoekers niet ontging. „De eer en het genoegen zijn geheel aan onze kant", zei een van de heren met een buiging in de richting van Vla ming. „Laten we maar meteen tot ons onderwerp komen, meneer Hamen. We hebben namelijk interesse voor uw schrijverij. Met andere woorden: we komen u eens polsen, of we samen niet tot zaken kunnen komen". Jan Vlaming, die al visioenen zag van een cel, want hij vermoedde aanvanke lijk dat de bezoekers rechercheurs wa ren en men achter zijn handtekening vervalsing was gekomen, voelde zich plotseling een stuk lichter. Doch hele maal begreep hij het tweetal nog niet, dus vroeg hij: „Zaken? Wat voor za ken?" De spreker grinnikte. „Kom, meneer Hansen, we respecteren natuurlijk uw incognito. Dat neemt niet weg - hij wees naar de schrijfmachine - dat u hier natuurlijk niet stil zit. We kunnen niet aannemen, dat zo'n vruchtbare schrijver als u de hele dag voor het raam gaat zitten pijpjes roken en naar buiten kijken. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, dus u schrijft. En wij zijn uitgevers van boe ken. Derhalve wij hebben interesse voor uw pennevruchten. Duidelijk?" haar algemene ledenvergadering gehou den. Voorzitter W. C. van der Hooft vond het teleurstellend dat de opkomst zo gering was, hetgeen volgens hem te wijten was aan verschillende factoren. Zo noemde hij de televisie, sport en studies. De vergadering is wat aan de late kant, hetgeen zijn oorzaak vindt in het te laat gereed komen der diverse jaarstukken. Van de vele ingek. stukken werd al leen een schrijven van het gemeente bestuur van Breskens behandeld. In dit schrijven vraagt het gemeentebestuur een vertegenwoordiger aan te wijzen in de Commissie Open Bejaardenwerk. Door het bestuur was aangewezen Zr. Schilders, die gezien haar werkzaam heden hiervoor het meest geschikt moest worden geacht. Uit het jaarverslag van sekretaris P. J. Woittiez bleek, dat het aantal leden 35 bedraagt. Per 31 dec. 1964 waren 17 normale woningen en 15 bejaardenwo ningen in exploitatie. In aanbouw zijn nog 63 woningen. De aanbesteding van 42 woningen van het contingent 1964 heeft veel zorgen opgeroepen. Als ar chitect voor deze woningen is aange wezen de heer J. Loonen te Breskens. Teneinde een sneller gereed komen der woningen te bevorderen, werd contact opgenomen met Leenhouts' Aanne mingsbedrijf te Sluis. De prijs van deze aannemer voor de 42 woningen bedroeg f 689.290,-. In sept. werd van het Min. van Volkshuisvesting bericht ontvan gen dat de bouw aan genoemde aanne mer kon worden opgedragen. Men is aan dere woningen reeds begonnen. Echter doen zich enkele moeilijkheden voor t.a.v. een 14-tal woningen, welke gebouwd worden tussen de Langeweg en v. Zuijenstraat. Bij graafwerkzaamhe den is men op een oude sloot gestuit en op de oude Langeweg. Hier zal men nu moeten overgaan tot heien. Getracht zal worden de hoge kosten, die hieruit voortvloeien, zo redelijk mogelijk te ver delen in de huren. Naar aanleiding van het jaarverslag meende de heer Maas op rozen te zitten. Er zijn 35 leden en 120 woningen in aanbouw. De voorz. zei dat dit niet zo is en gaf een overzicht van de verdeling der woningen, waarbij hij de aandacht vestigde op de sanerings- en bedrijfs woningen. De heer Maas stelde voor om het gemeentebestuur te vragen meer woningen voor de vereniging beschik baar te willen stellen. De heer Zegers wees nog op de tegen valler bij de grond. Wanneer straks moet gebouwd worden op grond van de huidige Bloemen wijk zit hier ook dit ge vaar in, gezien de vele septietanks die er zitten. Hij deed daarom het voor stel om de huidige gebruiker van die Vlaming knikte. Nu begreep hij de situatie geheel en al. Doch daarmee was weer een nieuwe moeilijkheid ont staan, want wat kon hij de heren uit gevers verkopen? Niets, om de eenvou dige redenen, dat hij helemaal geen schrijver was. Zijn probeersels waren van het eerste vel af al mislukkelingen en hij wist nu al, dat hij in geen jaren een boek voor elkaar zou kunnen krij gen. Hij miste ten enemale daarvoor de nodige fantasie, de lust en het geduld. Hij had er een hekel aan om zich in te spannen en had intussen al lang be grepen, dat een boek schrijven voorna melijk bestond uit transpiratie en in veel mindere mate uit inspiratie. Doch hoe ter wereld waren die twee op het idee gekomen, dat hij een bekende schrijver zou zijn? Was dat soms werk van Ankie? Hij zag er haar best voor aan. „Ik moet de heren teleurstellen", ant woordde hij op kalme toon. „In de eerste plaats ben ik hier - in Dorringen - om wat tot rust te komen. Ik was overwerkt en enfin, laat ik u verdere bijzonderheden sparen, die doen niets ter zake. Ik ben niet van plan voorlo pig serieus aan het werk te gaan. Soms krijg ik een bepaald idee en schrijf dat op - hij wees nu op zijn beui't naar de overdekte machine - voor later. Geeft u mij uw adres, dan kan ik te zijner tijd wel eens zien, nietwaar?" De bezoekers keken elkander een

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1