v.d. Bfiek te Aardenburg en als plaats vervanger dhr. J. Luteijn te Groede. Verder werd nog een huisho; delij'k reglement vastgesteld. Deze matig be zochte vergade: ing werd tevens bijge woond door de heer H. Moeliker, as sistent bij de Rijkstuinbouwvoorlich tingsdienst te Terneuzen. Oranje-comité. Tijdens een bijeenkomst in het ge meentehuis heeft het Oranje-comité de organisatie van de bevrijdingsfeesten administratief af ge. loten. Bij een terug blik werden tal van ervaringen uitge wisseld. De festiviteiten op 5 mei wer den als bijzonder geslaagd aangemerkt. Wat de financiële zijde betreft, is een niet ongunstig resultaat behaald. De plaatselijke bevolking had een bedrag van f 1554,95 opgebracht, hetwelk door de gemeente in geld en diensten werd verdubbeld. Er is een batig saldo van f 75,-. De Novib-acties op het Ledelplein en aan de R.K. kerk brachten ïesp. f 308,51 en f 204,85 op. Uit het omvangrijke Oranje-comité is een werkgroep samengesteld, waarin ritting hebben de he en J. Barendregt, H. Storm, J .Langendijk, J. v. Gorp. H. Bronnenberg, H. de Lozanne, J. Bot, C. Kruf, J. te Beek en J. K. Ruiter. Werkgroep B.O.S.K. In de bu"gerzaal werd een voorlich tingsavond gehouden van de afdeling Zeeland van de Bond ter bevordering van de belangen van spastici. Voorzitter F. Koster uit Middelburg kon slechts een weinig aantal belang stellenden welkom heten. Onder hen waren de burgemeester van Oostburg en de schoolarts H. Timmer uit Cad- zand. Uit de uiteenzetting van het doel van de bijeenkomst bleek, dat het in de be doeling ligt om in Z.-Vlaanderen een werkgroep op te richten. Dit in verband met de moeilijke verbindingen vanuit de streek met overig Zeeland. Verder gaf spr. een uiteenzetting over de doelstel ling van de bond, die 15 jaar geleden is opgericht, in 1957 gevolgd door de stichting van de afd. Zeeland. De doel stellingen van de bond zijn: 1. bevorde ring van het medisch onderzoek" 2. het mogelijk maken van de juiste behande ling; 3. bevordering van onderzoek naar de meest geschikte onderwijsmethode, 4. het doen inschakelen in het arbeids proces; 5. de rechtstreekse steun en 6. de voorlichting. Vervolgens hield de heer H. Roebels, kinderarts en genecsheer-divecteur van het zeeho~pitum „Zonneveld" te Oost- kapelle, een inleiding over de behande ling van spastici in het algemem. Hier bij deelde hij mede. dat voor opname van spastische kinderen in Zonneveld als voorwaarde wordt gesteld dat het kind in staat moet rijn aangepast on derwijs te volgen. Met klem wees hij er op, dat spastische kinderen wel „ach ter", maar veker niet allemaal „achter lijk" zijn. Verde1" zei spr. nog dit alles in het werk wordt gesteld om te dach ten de in Zonneveld ondergebrachte kinderen uit Z.-Vlaanderen - 11 in to taal - met de medewerking van auto bezitters elk weekeind thuis te laten doorbrengen. Tot slot ve~toonde hij en kele films over het Zeehospitum Zon neveld. Door de geringe belangstelling kon de oprichting van ern werkeroep niet doorgaan. Er werden echter 2 contact- pe" sonen vom* de stve~k aangewezen. Voor W. Z.-Vl. waren dit mevr. T. Vis- Mink uit Oo^t^urg en dhr. P. de Lijser uit SI'-is, te-wijl voor het Ooste'ijk deel nog een 3e zal worden aangetrokken. Retranchement Bezoek van de Garde Grenadiers. Zondagavond bracht het tamboer corps van de Gavde Grenadiers uit Arnhem, dat onder leidin^ stond van seraeant-maioor tamboer W. P. Reijn- ders, een bezoek aan Ret~ancherpent Het corrr werd vergezeld doov het mu ziekaezelschaD Apollo" uit Sluis onder leiding van de heer Frans van de Bos sche, aangevuld met de leden van „Ons Meneer had anders maar te kikken en Maa" reenter was helemaal niet van plan om te kikken. Hij wilde alleen maar met rust eelaten worden. Magv dat kon ie zo niet zeggen natuurlijk Tenslotte was ze een van de beide huis bazinnen en als ze verdord wilde, zette ze je zo op straat. Fn het beviel hem hier hurt zo goed. Maar dat gedrentel van die ouwe vrijster in de buurt stond hem beslist niet aan. Dan dook hij maar achter rijn schriifmachine en tikt'3 wat. Dat mop--t ze horen en els ze in de vevonderstelling leefde dat hij weer aan het schrijven was, liet ze hem met een met, ru~t en ving er vandoor. 's Zondagsavonds wé'd hii op de kof fie genodigd Dat wa* van het begin af aan zo ge"-e^st, on weigeren zou in dit geval p^n belediging zijn. Overigen* vond bij het één ke°r in de we°k niet zo pror om em uqar imrtms in hun ge- zel-mhae t.p 'prkcpn, temeer omdat de koffie uitstekend ^-as en vergezeld ging van e~n dikke nlak oave. „Tart u rm e~n olaloe cake, meneer Hansen?" ..7al ik me lafon verleiden9 Voo-mt, vo-t zo'n vriendeliik aanbod bezwh'k ik tur^ern omdat uw caf-e o -k ro verr-d-k^l^'k is. Het zon misdadig ziin om te wei'»p"en". Met het gevolg, dat. Ankiö bioa^dp -"an gennpo-en en Oiïb' goedkeurend knikte. Zondagavonds at bii noMt, want dat was de koffie-met- oal"e-avond waaien hh w°i genoeg had. Scheelde weer een maaltijd. Genoegen" uit Retranchement. Het gezelschap werd verwelkomd door loco-burgemeester C. J. Almekinders. Hierna volgde e.n muzikale rondgang door de gemeente, gevolgd door een taptoe op de Ma1 kt-, welke door het tal rijke publiek met grote aandacht werd gevolgd. Na afloop dankte de heer Almekindeiv namens de bevolking beide corpsen vo r hun voortreffelijke show. Hij sprak de hoop uit, dat Retranchement in de toe komst nog meermalen met hun bezoek veieerd zal worden. Betere straatverlichting. Gedurende de laatste maanden is de straatverlichting te Retranchement aanmerkelijk verbeterd. Enige lampen van geringe capaciteit zijn door grotere vervangen, terwijl ook het aantal licht- mesten is vergroot. Tevens is de nacht verlichting belangrijk verbeterd. Schoondijke Moedermiddag Woensdag 12 mei werd in de Landbouw- huishoud chool „Prinses Marijke" te Schoondijke een „moedermiddag" ge houden voor de leerlingen der 2e klas. Mej. Jansen van het arbeidsbureau hield een lezing over de verdere oplei ding en de diverse beroepen bij een ge tuigschrift van de 2-jarige opleiding. Op zeer interessante en suggestieve wijze werd door mej. Jansen het pro bleem benaderd en voorgelicht. De moe de s volgden met grote belangstelling de lezing, zodat de vele vragen die ge steld werden, een ruime discussiemoge lijkheid opende. De~e vragen betroffen voornamelijk de assistenten-opleiding. Uit bet oogpunt dat het 3e leerjaar na dere toegang verleend tot de verschil lende verzorgende beroepen, bijv. „inas" en .kinderverzorgster", waren vele ouders voor deze assistenten-opleiding. Na een bezoek aan de lessen in de *chool werd een serie dia's vertoond over de werkzaamheden in en buiten choal Het geheel was een zeer geslaag de middag. Voorlichtingsmiddag nieuwe vormingsklas. Voor de voorlichtingsmiddag van de Landbouwhuishoudschool „Prinses Ma rijke", die gehouden werd voor die meis jes, welke de nieuw te vormen „Vor mingsklas" zouden kunnen bezoeken, wa- ^en vele meisies uit W. Z.-Vlaanderen naar deze middag gekomen om te horen wat een V.K. inhield en wat je met een getuigschrift van de V.K. alzo kunt doen. Na een bezoek aan de leerlingen van de tegenwoordige V.-klas, met het doei nader kennis te maken met de werk wijze in de^e klassen en een bezichti ging der school, ontstond een geani- mc" rd gesprek tussen de aanwezigen. Via dia's werd nog nader kermis ge maakt met het schoolleven. Aangenomen mag worden dat weer vele meisjes van deze zeer nuttige en degelijke opleiding gebruik zullen ma ken na het behalen van hun diploma 3- of 5-jarige cursus H.B.S. of M.M.S. en 4-jarige U.L.O. Uitvoering Sportvereniging In zaal Wijffels gaf de Schoondijk'e Sportvereniging haar jaarlijkse uitvoe ring. De voorzitter, de he^r van Nieuwen- huijzen, heette allen harteliik welkom. Een speciaal woord van welkom sprak hij tot wethouder Toesseint en de aan wezige oudevs der kinderen. Afgewisseld met enkele demonstra tie' T an turners van de vereniging Sluis, ^aven de diverse jongens- en me^es- groepen. onder lei 'ing van de Instruc teur. de heer Fraanje. een proeve van hun kunnen. Al stond het tarnen mis schien niet op hoog peil, gesteld ma°' echter worden dat het doel een goede en eepaste ontspanning te bieden, ze ker i.s bereikt. Dot de vereniging een ze'-ere popu- lairiteit geniet, mag zeker blijken uit de 125 leden. Met een woord van dank aan de in- Heel voorzichtig informeerden de zu"- ters wel eens naar ziin sch"ijven. En heel onv*icMig deelde Jan Vlaming dan mede, d"t hij weer begonnen wa=, maar niets wilde forceren. Voor schrijven moet je inspiratie hebben en die blijft coms dazen. weken weg, ziet u? Ja, d: dames snapten dat best en vroegen niet verder. P ecies t'en u'-r stond hij op, dankte in vriendelijke bewoordingen vo°r de heerlijke kof de en de voortreffelijk'3 cake. nam met em buiging af-cheid en oina dan we°r terug naar zijn „Riet vink". Ziezo, daar was hij weer voor e:n weekje af. Enkele malen had hij de berekenin gen gemaakt betreffende ziin uitgaven en d?e vielen hem wonderwel mee. Veel bad hij voor zichvdf met nodig. Een gastronoom w°s hii nooit geweest en e°n bor~el interesseerde h°m heiema°l n'et. Vrgnwen blekenden praktisch mets vo°r hem. Hii woo trouwde ze. om dat ze e~ immers oltbd op uit waren znve°l mogelijk geld uit zün zakken te klormen. De enige l"xe, die hij zichzelf gunde, was e~m in d° drie weken e°n busreis ie na°r Enschede, waar hij d°n in eei goedkoop restaurant zichzelf trcctee^de op ern grofe schaal erwten- coen met wort en kbdf. Ven'oWn* doo -b'eo hij r*e winkelstraten en tekeek de étaia-mg Om de dag te besluiten met een hios-oopje en Iaat in de avond te rug te keren naar Dorringen. structeur en alle medewerkenden, sloot- de voorzitter deze aangename avond. Sluis Défilé en taptoe. Voor de vierde maal heeft in Sluis het elfde bataljon der garde-grenadiers uit Arnhem, aangevuld met een afd. pantservoe: tuigen, de bevolking kennis laten maken met een indrukwekkend militair schouwspel. De toeschouwers maakten daarbij kennis met de YP 418, het nieuwe pantservoertuig van Neder! fabrikaat, waarmee het elfde bataljon als eerste is uitgerust. Voor de kleurige en muzikale noot bij het défilé - en la ter bij de taptoe - zorgden het in cere monieel tenue gestoken tamboercorp;: van de grenadiers. Het geheel stond on der leiding van de kapitein der grena diers J. Tj assens. 50 voertuigen met 250 man defileer den langs het bordes van het stadhuis voor de wnd. Commissaris der Koningin in Zeeland, gedeputeerde J. v. Dongen. Op het bordes hadden zich tevens de overige genodigden opge teld, w.o. de commandant van het elfde pantser in fanterie bataljon, luitenant-kolonel D. v. Vooren, de vertegenwoordiger van de territoriaal commandant Zeeland, ma joor jhr. D. Valckenier van Geusau, het gemeentebestuur van Sluis, alsmede vrijwel de voltallige gemeenteraad er- militaire en burgerlijke autoriteiten. Na de parade bood het gemeentebe stuur van Sluis de officiële gasten in estaurant „Balmoral" een diner aan. Tijdens dit diner he~dacht burgemeester P. v. Hootegem de overleden Commissa ris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die ere-grenadier was en die bij het traditionele bezoek van de grenadiers aan Sluis altijd aanwezig was. Spr. deed de suggestie van het be zoek van de grenadiers een jaarlijks te rugkerende gebeurtenis te maken, welk voorstel overste v. Vooren beloofde in overweging te zullen nemen. Ook overste v. Vooren herinnerde aan de overleden Commissaris, die bij bui tenlandse oefeningen van de grenadiers altijd van zijn belangstelling blijk had gegeven. De heer v. Dongen herinnerde can de goede betrekkingen die tussen de grenadiers en Zeeland bestaan. „Toen ik vanmiddag al die pantserwa gens zag dacht ik even, dat Sluis met geweld zijn zelfstandigheid zou verlie zen", hetgeen enige hilariteit verwekte. In de avonduren verzorgde de band van sergeant-majoor Reijnders, samen met de muziekvereniging „Apollo" een taptoe op de markt. Een en ander werd besloten met een bal in het parochie huis. Zondag speelde een elftal van de gre nadiers tegen de amateur le klusser Vlissingen. De grenadiers die enige con- t"actepelers in hun midden hadden, wonnen de strijd met 32. De ruststand was 11. Sreskens Aanranding. In de Langeweg is het 16-jarig meisje L. de L. uit Cadzand aangerand door de 16-jarige B. M. uit Aardenburg en 15-jarige A. S. uit IJzendijke. Beide jongens waren met hun brommer het meisie, dat met haar fiets niets ver moedend rustig voort reed, gevolgd. Het meisje werd in de graskant ge dreven en van haar fiets gesleurd. Hier ontstond een worsteling waarbij oneer bare handelingen plaats vonden. Op het hulpgeroep van het meisje kwam de landbouwer W. aangelopen De beide jongens sloegen op de vlucht. W. trachtte hen met zijn auto te vol gen, doch zij sloegen een zijweg in, die vo^r de auto niet te berijden was. Na aangifte begon de rijkspolitie di rect met een onderzoek, waarbij later op de dag beide jongens konden wor den aangehouden. Na een verhoor en bekentenis werden zij weer op vrije voeten gesteld. INGEZONDEN TONEELUITVOERING TE OOSTBURG Op woensdag 2 juni a.s., des avonds 8 uur, zal de Christelijke Toneelvereni ging te Terneuzen een uitvoering geven in het Ledel-theater te Oo^tburg. Ongevoerd zal worden: „Bazuinen om Jericho", een spel in drie bedrijven door Ben van Eijsselsteijn. „Bazuinen om Jericho". Een titel, d'e de kern raakt. Want het gaat over nv- ven, die maar niet willen vallen. In de oorlo^ waren die muren in puin getal len. En het was de bedoeling geweest, dat dit p"in zó zou Mijven liegen. Ma-<r juist dit is niet gebeerd. De muren werden weer ODge^ouwd. De zuilen wed den verstevigd. En is het offer van hloed en leven daarvoor aebracht? On een Drentse boerderij in de oor logsjaren henft de nood een aantal men*en dicht bij elkaar gebracht. 7e vergeten hun verschillen. Ze horen daar samen. De communist, de jood~e bankie**, de vurige anti-revolut:onair, ze leren elkaar kennen en waarderen. Ze hebben de dood ro dikwijl- voor oaen gehad: ze zien het leven met andere ogen. De climax komt, wanneer de zoon van hun gastheer van het oostfront thuiskomt. Het zijn da<?en vol anest en liefde, da gen vol schrille contrasten. M^ar late^* - jaren na de oorlog - ziin de muren wear in ere hersteld. De standpunten staan feller dan ooit te genover elkaar. Fn de vraaq- is: „W"'t hebben wij met onze vrijheid gedaan?" „Was onze vrijheid zulke offers waard?" Voordat echter bovengenoemd toneel spel ten tonele wordt gebracht-, bren gen zij U het historische spel van eeuwen geleden: „Het vrouwtje van Stavoren", spel in drie bedrijven. Zie de advertentie in dit nummer. 0 Uitstekend Toneelweekend op „Hedenesse" Op 15 en 16 mei organiseerde het Oecumenische Vormingscentrum „He- denesse" een toneel weekend voor pl.m. 30 jong volwasrenen met als onderwerp: het monerne toneel. Het programma omvatte o.a. op za terdagmiddag een inleiding op het boek „Met gesloten Deuren" van Jean Paul Sartre, door de heer A. J. van Bergen, adviseur voor het Amateurtoneel in Zeeland. 's Avonds werd een bezoek gebracht aan de Korrekelder in Brugge, waar het toneelstuk n.a.v. het genoemde boek werd opgeveerd. Ook de éénacter „Gang naar de Grens" van Jean Rijs werd voor 't voetlicht gebracht. Na afloop volgde er een geanimeerd gesprek tussen de deelnemers aan dit weekend met regis seur en acteurs. 's Zondags werden er discussie-groe pen. gevormd. De conclusies van al deze groepen werden daarna in een alge mene discussie onder de loep genomen. „Met gesloten Deuren", een klassieke éénacter met verschillende mónerne fa cetten, zoals de vereenzaming van de mens, waarop het existensialisme van Sartre voor een groot gedeelte steunt. Tenslotte werd dit stuk zondagsmid dags vergeleken met moderne stukken. Het mode ne toneel berust volgens de heer A. v. Bergen vooral op het werk van de schrijvers Brecht en Pirandello. Het is echter moeilijk het moderne to neel in een bepaald genre onder te brengen, daar het zich nog volop aan het ontwikkelen is. Kenmerkend is ech ter, dat de afstand tussen de schrijver, de regi seur en het publiek steeds gro ter wordt. Voor de regisreur is het bij zonder moeilijk om een stuk op de plan ken te brengen zoals de schrijver het inderdaad ook heeft bedoeld. Het pu bliek moet zich echter niet alleen af vragen wat bedoelt de schrijver, maar ook wat bedoelt de regisseur. Opmerkelijk tijdens dit weekend was de geringe deelname van jong-volwas- renen uit eigen streek, die van deze unieke gelegenheid onvoldoende hebben geprofiteerd. C. J. Schepens. VISMIJN - BRESKENS Week van 9 t.e.m 15 mei 1965 449 kg. bot 794 kg. schar 3106 kg. schol 6446 kg. tong 516 kg. griet- 335 kg. tarbot 155 kg. rog 2562 kg. kabeüauw 513 kg. wij ting 51 kg. wulken 27 kg. paling 9075 kg. export garnalen 1393 kg. onverkochte schol 676 kg. onverkochte gul 14 kg. onverkochte wijting 1124 kg. onverkochte bot KORFBAL. B.K.C. jun.Sioift jun. 57. Onder prachtige weersomstandighe den speelden de ^toekomst" van P.K.C pn Swift- ern prima partij korf hah waar in ze elkaar geen chnmbre-d toegaven. Dat de winst uiteindelijk bij de Middel burgers terecht is gekomen, is envel e^n kwestie van het betere schot. Tn e^n hooa tempo begon deze wedstrijd. De B.K C.'ers moesten hieraan „eTren wen nen", al vrij vb1 g keken ze tegen ern 02 achterstand aan. J. Ve**drijn bracht hierin echter rao verandering 12 en W. de Ze°uw w'st uit een goed genomen straf worp de paHiien on ge- liike hooo-te te bren°"en. B.K.C. had de smaak er van te pakken, want even la ter scoorde A. "Rijc'-aert uit een af standschot ce1fs 32 De Middelbur gers ~a+en intussen ook niet stil, v at reo-peerde in 3. Even verslapte B.K.C., wat Bvdft de gelegenheid gaf er 34 var» *e maken. Uit e^n dom* P. Ni- colai goed genomen strahvoro werd het echter weer gelijk 44. Swift die even later eok een ^trafworp kreeg, wist deze ook in een doelpunt om te zetten, zo-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2