ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN FEUILLETON Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1024 Vrijdag 21 mei 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ DRUKKERS-UITGEVERS F.' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., zorgt ook voor de donors. Zij staan vrij willig hun bloed af om zieken te kun nen genezen. En wat een opoffering getroosten zich de Welfare-werksters om ieder week de langdurige zieken vertroosting en hulp te bieden bij handwerken, enz. Ook in Breskens zijn 2 Welfare-werk sters die vele uren van him kostbare tijd voor dit mooie werk offeren. Een ieder weet hoeveel goeds het Ned. Rode Kruis verricht. Voor de uitoefenin van al de taken, genoemde en ongenoemde, is veel geld nodig. Het Ned. Rode Kruis ontvangt geen overheidssubsidie, wel krijgt het jaarlijks de opbrengsten van de inza melingen en de contributies. Te samen met giften en schenkingen kan het Rode Kruis veel doen. Leg daarom de giftenzakjes alvast met uw gift gereed, als de dames V.V.H. bij u aanbellen. Mocht het zoek geraakt zijn, geen nood. de dames hebben een ander voor bij zich. De financiële steun van het Nederl. volk, doch ook van ons Bressiaanders, is onontbeerlijk voor het werk van het Rode Kruis. Zeilwedstrijd. Door de Watersportvereniging „Bres kens" is zondag de uitgestelde Schelde- mond-wisselprijs (voor teams) en de Breeon Cup vervaren. Om 10 uur werd gestart vanaf de Westdam van de Handelshaven, waar het startschot door middel van een ka nonnetje werd gegeven. Met een wisse lende wind gingen de 17 jachten in de richting van Vlissingen, waar bij boei W 10 werd gedraaid om dan richting Paulinapolder te varen. Via het Hoofd plaatse vaarwater ging het vervolgens naar Nieuwe Sluis, waar nabij het de- magnetiseringsstation werd gedraaid om de thuishaven weer op te zoeken. De best berekende tijd werd behaald door Scaldis II van dhr. Provoost uit Dordrecht in 4.52.16. De uitslag van de Breeon Cup is als volgt: Klasse II: Zeezot van Veere, eig. dhr. Deerns uit Veere; Tonnerre de Bres kens, eig. P. Vroon, Breskens. Klasse III: Scaldis II, eig. dhr. Provoost, Dordrecht; Fairwind, eig. dhr. Schut ter, Rotterdam; Amarylys, eig. Gebr. Maas, Breskens; Furie, eig. dhr. Eg- germont, Gent; Petit Prince, eig. dhr. d'Otreppe, Namen; Zuna II, eig. dhr. Franqui, Brussel; Piombina, eig. dhr. Moorkens, Antwerpen; La Li- corne, eig. dhr. Van Stappen, Brussel; Fino, eig. dhr. Reynertz, Brussel Bummler IV, eig. dhr. J. Maas, Bres kens. De uitslag van de teamwedstrijd is als volgt: 1. Watersportvereniging Breskens met: Tonnerre, Bummler en Amarylys; 2. B.R.Y.C. met: Fino, La Licorne en Zuna II; 3. Kon. Roei- en Zeilver. De Maas met: Zeeszot, Fairwind en Fantasia. Vergadering K.V.P. Door de K.V.P., afd. Breskens, is in het Wit-Gele Kruisgebouw een alge mene vergadering gehouden, waarvoor een goede belangstelling bestond. Voorzitter v. Schaick kon hier dan ook zijn vreugd over uitspreken. Uit voerig werd van gedachten gewisseld over de komende gemeenteraadsverkie zing in 1966. Besloten werd nu reeds een aantal mensen te polsen voor een even tuele kandidatuur. Bij de bestuursverkiezing kwam naar voren het bestuur uit te breiden met 2 leden. De gedachten gingen voorname lijk uit naar een 2-tal dames, die zo spoedig mogelijk gevraagd zullen wor den. Opening zwembad. Zaterdag 22 mei zal het Koningin Wilhelmina-zwembad te Breskens wor den opengesteld. Als badmeester zal voorlopig weer optreden mevr. Simons uit Vlissingen. H engelwedstrijd. De zeehengelsportvereniging „De Zee krab" te Breskens heeft aan het „Dui- velshoekje" haar eerste onderlinge wed strijd gehouden, waaraan 63 hengelaars deelnamen. Slechts 6 kg. vis werd ge vangen. De uitslag is: 1. L. Riemens 679 pnt.; 2. S. Versprilie 556 p.; 3. C. Dijl 454 p.; 4. A. Versprille 347 p.; 5. L. de Vriend 323 p.; 6. A. Visser 306 p.; 7. S. v.d. Velde 298 p.; 8. I. Ver- duijn 288 p.; 9. L. v.d. Hooft 267 p.; 10. C. Riemens 247 p.; 11. J. v.d. Velde 185 p.; 12. J. Albregtse 147 p.: 13. P. Beun 142 p.; 14. Ph. Keijmel 136 p.; 15. A. v.d. Velde 136 p.; 16. P. Versprille 133 p.; 17. W. de Meester 126 p.; 18. I. Chris- tiaansen 123 p.; 19. A. de Looze 116 p.; 20. Verherbrugge 115 p. Biervliet Sportdag. Op het gemeentelijk sportterrein te Biervliet wordt op zondag 23 mei de eerste sportdag gehouden van de Ze- Bra-kring. Meisjes en jongens uit de kringen Oostburg, Hulst, Zuid-Beve land, Zevenbergen en Steenbergen zul len elkaar bekampen. De voorwedstrij den beginnen om 12 uur. Hierin wor den de oefeningen gejureerd. Ook atle tiek voor jongens en meisjes vormt een belangrijk onderdeel. In het middagprogramma, dat om 3 uur begint, zijn o.a. opgenomen: de monstratie-oefeningen, piramidebouw, finale 100 m. jongens en 80 m. meisjes en hoogspringen, lange afstandslopen (1500 m. en 800 m.) voor jongens en 400 m. voor meisjes, estafette, hindernis loop en touwtrekken. Oostburg Schoolvoetbal. In het Oostburgse gemeentehuis is, in het bijrijn van het onderwijzend per soneel en een groot aantal jeugdige voetballers, de prijsuitreiking geschied van het schoolvoetbal-toernooi 1965 in het district West Z.-Vlaanderen. De heer A. Gossije uit Oostburg, voor zitter van de commissie, die jaarlijks dit Paas-schoolvoetbaltoernooi organi seert, bracht dank aan allen die tot het welslagen van het schoolvoetbal hun medewerking hebben verleend. Hierna bracht burgemeester J. van Leeuwen op zijn beurt dank aan de commissie voor de vele arbeid hiervoor verricht. Hij zei dit werk bijzonder te waarderen, waarna hij de prijzen uit reikte. De winnaars waren: Afd. A: 1. R.K. lagere school Hoofd plaat, wkselbeker en medaille: 2. R.K. lagere school Eede, medaille; 3. Openb. lagere school Aardenburg, medaille. Afd. B: 1. L.T.S. III Oortburg, wissel beker (definitief) en medaille; 2. R.K. H.B.S. III Oostburg, medaille; 3. Kon. Wilhelmina Lyceum III Oostburg, me daille. Afd. C.: 1. R.K. ULO Oostburg, wissel beker en medaille: 2. R.K. H.B.S. II Oostburg, medaille; 3. Kon. Wilhelmina Lyceum II Oostburg, medaille, Afd. D.1. R.M.L.S. I Schoodijke, wis selbeker en medaille; 2. Kon. Wilhel mina Lyceum I Oostburg, medaille; 3. Lagere Landbouwschool I Schoondijke, medaille. De extra-prijs, een medaille, geschon ken door de gemeente Oostburg, werd toegewezen aan het elftal van de Openb. lagere school te Oostburg, die in de afd. A als vierde was geëindigd. Aan het slot van de bijeenkomst wenste de heer Gossije de als 1 en 2 geëindigde elftallen in de afd. A. B er. C veel succes bij de op 8 juni a.s. te Vlissingen te spelen provinciale kam pioenschappen, waarna hij nog eens ex tra dank bracht aan de heer A. P. de Groote uit Oostburg, voor diens vele werk als sekretaris van de commissie van de organisatie van de districts schoolvoetbalwedstrijden, welke dank door de aanwezigen werd onderstreept met een hartelijk applaus. Fruittelersvergadering Tijdens een vergadering in hotel „De Eenhoorn" is de fruittelers-studieclub West Z.-Vlaanderen opgeheven en is meteen definitief overgegaan tot de op richting van de afdeling West Z.-Vlaan- deren van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (N.F.O.1. Tot 1 jan. 1965 bestonden op dit gebied in Z.-Vlaande- ren een aantal aparte organisaties, t.w. de N.C.B., de N.F.O. en bovendien nog drie studieclubs, t.w. Oostburg, Ter- neuzen en Hulst. Toen per 1 jan. 1965 de N.C.B. en N.F.O. samenvloeiden tot één neutrale organisatie, werd ook van de zijde der studieclubs er veel voor ge voeld over te gaan tot de N.F.O. Deze heeft in de streek nu drie afdelingen, t.w. Oost-, Midden- en West Z.-Vlaan- deren. Tot bestuursleden werden gekozen de heren A. v. d. Bliek te Aardenburg, M. van Iwaarden te Aardenburg, J. Luteijn te Groede, A. de Milliano te Waterland kerkje en U. van Waes te Schoondijke. De onderlinge verdeling der bestuurs functies zal later geschieden. Als afge vaardigde naar de kring Zeeland van de N.F.O. werd aangewezen de heer A. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand april 1965 GEBOORTEN: 5, Abraham Johannes, zn. van Jacobus Johannes Provoost en van Elisabeth Katharina Boidin; 17, Ronald René, zn. van Izaak den Dekker en van Maria Jozina de Kruijter; 23, Joseph Omer Hendricus Maria, zn. van Camillus Marinus Maria Scherbeijn en van Ria Magdalena Vanhulle; 27, Ma- linda Suzanna Christiana, d. van Ja cobus Ekkebus en van Maria Krocké; 29, Krijn Frangois, rn. van Marinus Boone en van Johanna Dekker; 30, Henk Augustinus, zn. van Cornelis Her man Verstraaten en van Ivonne Marie Hamelijnck; 30, Boukje Pieternella, d van Jan Harkema en van Pieternella Rokven, wonende te Tietjerksteradeel. HUWELIJKEN: 16, Joost Post, 24 j., wonende te Vlissingen en Irène Erica Albert De Smet, 20 J, wonende te Bres kens; 27, André Izaak de Nijs, 21 j., wonende te Cadzand en Gerrit.ien Christina van Exter, 21 j., wonende te Breskens. OVERLEDEN: 10. Wilhelmina Cornelia Weeda, weduwe van Pieter Jacobus Quaak, oud 90 j.; 24, Janna Maria Hoogstad, d. van Johannis Hoogstad en van Johanna Standaert, oud 6 maan den. INGEKOMEN: 1, Antonius C. C. M. de Weerdt, van Vlissingen naar Oranje plein 3; 1, Dingna H. J. Vermeulen, van Heemstede naar Ph. van Kleefstraat 6; 2, Jakob Kooij, van Middelburg naar W 31; 7, Gerarda Scherpenzeel, van Cothen naar Oranjeplein 11; 20, Joost Post, van Vlissingen naar Crijnssenlaan 5; 23, Daniëlle S. Albregtse-van Houte, van Cadzand naar Boulevard 96; 27, Carla A. Jansen, van Wessem naar Veerhaven ong.; 27, Christine H. de Visser-van Dijk en kinderen, van Am sterdam naar Boulevard 29. VERTROKKEN: 27, Gerritjen C. de Nijs-van Exter. van Burg. Gerritsen- straat 1 naar Cadzand. PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Rode Kruis-collecte. Bovenstaande collecte zal gehouden worden van 24 mei t.e.m. 6 juni. Door de P.T.T. rijn deze week envelopjes huis- aan-huis bezorgd waarin men een be drag, dat men gaarne wilt geven, in kan sluiten. Het Rode Kruis komt U tegen op al Uw wegen, is een spreekwoord gewor den. Vroeger hielp het Rode Kruis al leen in oorlogstijd, doch nu ook bij alle mogelijke rampen in vredestijd. Hoe dikwijls zien wij ook in onze omgeving de Rode Kruisauto voor vervoer van zieken. Voor langdurige zieken vaart- het hospitaalschip van het Ned. Rode Kruis, de „J. Henri Dunant" dertig weken per jaar. Ook dit jaar zijn er patiënten uit West Z.-Vlaanderen bij. Het Rode Kruis door Frank van Falckenoort. In het vertrek heb ik inderdaad een schrijfmachine gezien en één keer zag ik de man er achter zitten werken. We hadden elkander overdag tweemaal ontmoet. Éénmaal toen hij achter zijn huisje stond te kijken en ik met de om heining berig was en één keer in het dorp. We hebben alleen een groet ge wisseld. Het feit evenwel, dat hij juist het laatste huisje bewoond, dat dus het dichtst bij mijn huis staat, geeft me te denken. We moeten er rekening mee houden, dat hij iemand is van de te genpartij omdat je nooit kunt weten, van welke methodes zij gebruik maken. Een tweede mogelijkheid is ook, dat hij een handlanger is van de justitie, of zelfs iemand van de contra-dienst. Ik signaleer dit alles, omdat ik het hele zaakje een beetje verdacht vind. Met mijn kijker heb ik hem overdag meer malen bekeken. Doorgaans zit hij voor het raam en rookt een pijoje. Voor het raam namelijk, waardoor hij de zij'rant van mijn huis in het oog kan houden. Daarom zal ik vanaf vandaag de con tacten verbreken en eerst jullie instruc ties afwachten". De man keek nog eens over het vel papier en vouwde het toen weer dicht. „Dat is het dus, jongens. Het lijkt me het beste, dat jullie morgen eens een kijkje gaan nemen in Dorringen. Zon der natuurlijk bij ome Ben aan te gaan. Bedenk maar een aannemelijk excuus en bezoek die snuiter, die Hansen. Maak een praatje met hem, maar laat niets doorschemeren. Schrijver is-ie hè? Wel, jullie zijn uitgevers en hebben interes se voor romans. Zoiets, hè? Dan hoor je al gauw genoeg of het allemaal klopt. Probeer er achter te komen waar hij vandaan komt. Enfin, dat is jullie wel toevertrouwd. Maar eh geen geweld. Tenminste voorlopig zeker nog niet". De anderen knikten. „We bedenken wel wat, chef. We gaan die meneer mor gen een beleefdheidsbezoekje brengen. Als boekenuitgevers". „Uitstekend. Overmorgen verwacht ik jullie. En dan in Rijswijk". Intussen vegeteerde Jan Vlaming in zijn kluizenaarsbestaan, zoals hij het noemde. Iedere morgen werd hij zo te gen half tien wakker, rekte zich be haaglijk uit en draaide zich nog eens een keertje om. Maar om tien uur vond hij het welletjes, stapte uit bed en zette het theewater op, waarna hij zich was te en kleedde om vervolgens op zijn ge mak het ontbijt klaar te maken. Dan zette hij de radio aan, zocht naar een pittig muziekje en ging eten, waarna hij afwaste en een pijp opstak. Kranten las hij niet. Nieuws kreeg je voor niks door de radio, dus waarom zou hij geld geven voor een krant? Een enkele maal ging hij achter de schrijfmachine zitten en draaide er een vel papier in. Dan zoog hij op het mond stuk van zijn pijp, tuurde enige tijd naar buiten en begon te tikken. Ten slotte heet ik schrijver te zijn en eigen lijk heb ik altijd veel bewondering ge had voor die mensen met hun fanta sie, die 70 maar verhalen aan de lopen de band uit hun schedel schudden. En een keer zei hij hardop tegen zichzelf: „Waarom zou ik het niet proberen? Het moet gek gaan. als ik niet een of ander spannend verhaal in elkaar flans". Dus zette hij zich ernstig ach ter de machine en begon te tikken. Doch na een uurtje had hij er al ge noeg van, begonnen de toppen van zijn vingers en zijn rug pijn te doen en ge loofde hij het verder wel. Af en toe keek hij naar de half vol getypte vel len en grinnikte. Zelfs daar ben ik nog te lui voor, dacht hij. Ik deug alleen maar voor rentenier. Zo lang ik geld heb. tenminste. Soms las hij na wat hij had geschre ven, dan veranderde hij met potlood hier en daar wat aan. Een enkele keer schoof hij het half betikt vel opnieuw in de machine en begon weer te schrij ven, maar dat duurde niet lang. Stik, zei hij een keer tot zichzelf. Met schrijven zul je je brood ook niet kun nen verdienen, Jan Vlaming. O, pardon- meneer Hansen. Toch wel een mooi pseudoniem 'voor een schrijver- Han Hansen. Een klankverwantschap. Dat klonk goed. Nee, de schrijfmachine werd niet vuil door het veelvuldig gebruik. Wel de leunstoel bij het raam. Daar kon hij rustig uren blijven zitten kijken. Laatst was zijn buurman aan het werk bij de omheining, die zijn bezitting scheidde van het grasveldje, dat bij „De Riet vink" behoorde. Een eigenaardige snui ter, vond hij. Twee keer had hij hem gezien en beide keren had men elkaar begroet. Meer niet. Als buurman was hij eigenlijk verplicht geweest hem een avondje uit te nodigen, maar per slot van rekening was hij hier incognito en alle vermaningen ten spijt, sche n het toch wel een beetje uitgelekt te zijn in het dGrp, want de laatste tijd gebeurde bet meermalen, dat men hem vriende lijk groette: „Dag meneer Hansen" Vooral vrouwen. Dus een van die zusters moest gekletst hebben en dat zou die Ankie wel geweest zijn. Die liep toch al af en toe in de buurt van „De Rietvink" te slenteren. In het begin had ze hem een paar keer bezocht, tot rijn grote ergernis. Of het meneer beviel in „De Rietvink" en of hij soms bijzondere wensen had'J Maar meneer vond het huisje uitste kend en had verder niets nodig. O nee?

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1