BRILLEN BLEU's ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN VJ ,/©e ^rülemaefier" ■V s fr"es 'y$ W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 New Long Lookl WRANGLER JEANS Blauw, zwart en wheat denin Blauwe denin jacks Corduroy-zwart Cowboy-riemen met buckles Zwarte riemen vanaf f 4,95 Weekenders met zadelsteek een speldje gratis KLEDINGMAGAZIJN FEUILLETON Meneer Hansen, incognito DRUKKERS-UITGEVERS F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., 19e Jaargang Nr. 1033 Vrijdag 14 mei 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 439 OOSTBURO dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. IJs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, by BLUE BELL Bij aankoop van een Wrangier broek of jack Spuiplein BRESKENS PLAATSELIJK NIEUWS Nleuwvliet Raadsvergadering. Bij de ingek. stukken van de raad van Nieuwvliet, die maandag in open bare vergadering bijeen kwam, was een advies van de Woonruimtecommissie, om over te gaan tot het vorderen van woningen, die alleen in de zomermaan den bewoond worden en daardoor aan de normale bewoning onttrokken wor den. Burgemeester J. C. Everaars deelde mede, dat eerst na het zomerseiozen tot deze vordering zal worden overge gaan, daar nu door de eigenaars af spraken zijn gemaakt voor het a.s. sei zoen. Aan de verordening op de heffing van begrafenisrechten werd de Konink lijke goedkeuring verleend. Een kleine redactieverbetering werd alsnog aange bracht. Een subsidieverzoek van de Europese beweging werd afgewezen. De Stichting Bach-comité te Aarden burg had verzocht in het nadelig ex ploitatiesaldo over 1964 een subsidie te mogen ontvangen. Alhoewel men het belang van deze uitvoering ten volle kon onderschreven werd, gezien de fi nanciële positie der gemeente, afwij zend beschikt. De wethouderssalarissen werden ver hoogd van f 1200,- tot f 1392,-. Deelgenomen zal worden aan de streekcommissie ingevolge de Algem. Bijstandswet. Tot gemeentelijke verte genwoordigers in het college van kies mannen werden aangewezen de heren P .Quaars en Klaaijsen. Nu men in Nieuwvliet over een sport veld beschikt zal overgegaan moeten worden tot aanschaf van een grasmaai- machine. Op de begroting is reeds een bedrag van f 800,- hiervoor uitgetrok ken. Dit bedrag moet onvoldoende wor den geacht. Een bedrag van f 2000,- werd alsnog gevoteerd waarvoor de be groting 1965 werd gewijzigd. Aan de Cadzandseweg zullen 3 Bo- gaerswoningen worden gebouwd. Daar men moeilijkheden krijgt met de num mering stelden B. en W. voor om de gehele Cadzandseweg van een nieuwe nummering te voorzien. Een te laat binnengekomen verzoek van de Kath. Militaire Tehuizen om subsidie werd wederom afgewezen. Zuidzande Raadsvergadering De raad van Zuidzande heeft in zijn vergadering besloten een nieuwe poli tieverordening vast te stellen. Burgemeester J. de Wilde zei dat de aangeboden concept-verordening voldoet aan de allerlaatste eisen en is aange past aan de plaatselijke omstandighe den en behoeften. Hij wees er tevens op dat er grote voordelen zijn verbonden aan een verordening die aangepast is om er mee te kunnen werken. Op verzoek van G.S. werd een gedeel door Frank van Falckenoort. „Ziezo, jongen", zei hij zacht tot zich zelf. „Je hebt het voor elkaar. Alle is precies volgens de plannen verlopen, zonder enige stagnatie of niet voor ziene toevalligheden. Voor de eerstko mende jaren geen geldzorgen, een dak boven je hoofd en genoeg ping-ping om te bikken. Je bent altijd een vreselijk lui mens geweest, al wilde je dat nooit voor anderen weten. Zelfs in de gevan genis probeerde je die baantjes te krij gen, waarin je niet veel behoefde te doen. En dan nog liefst zittend werk. Nu kun je voorlopig precies doen en la ten waar je zin in hebt. 's Morgens lang' slapen, hetgeen tevens inhoudt, dat je maar twee keer per dag hoeft te eten. Er zal in dit gezegende oord wel een leesbibliotheek zijn, dus je kunt net zo veel lezen als je wilt. Af en toe een kleine wandeling maken en voor de rest rentenieren. Een vriendelijk mens. onze Schiedamse Toon, om de slome Jan Vlaming' alle geheimen toe te vertrou wen. We zullen hem dankbaar in ere houden. Vanwege de twintig duizend piek. En eh Jan: kassie-an, hè? Geen vrouwen, geen drank en geen cent te van de Mariastraat en Dorpsplein aangewezen als voorrangskruising. Voorts werd als voorrangssplitsing aan gewezen de uitweg voor de boerderij van dhr. W. Basting. Het voorstel van B. en W. tot vaststel ling' van een nieuw ambtenarenregle ment en arbeidsovereenkomstenbesluit werd z.h.st. aangenomen. De vergoedingen ten behoeve van de Stichting Kleuterschool Zuidzande over 1964 werden vastgesteld op f 1776,- voor lokaalvergoeding en f 298,- voor de ver goeding per kleuter. Over 1965 zal ge noemde stichting' voorschotten ontvan gen tot een bedrag van resp. f 1800,- en f 300,-. Voor de aanschaf van drie Zweedse banken op de kleuterschool stelde de raad f 202,50 beschikbaar. Volledige instemming kon de raad geven aan de instelling van een ge meens chappelij ke regelingscommissie van advies Algem. Bijstandswet, welke regeling' voorziet in de vorming van één commissie van advies voor geheel West Z.-Vlaanderen. Als vertegenwoordigers der gemeente in de raad van afgevaar digden ingevolge deze nieuwe gemeen schappelijke regeling werden benoemd de heren P. Mol en C. de Neve. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zal aan mej. J. Wage als schoonhoudster van de ge meentegebouwen met ingang van 1 dec. '64 op haar verzoek eervol ontslag wor den verleend. Aan de provincie Zeeland zullen en kele percelen grond worden verkocht, welke nodig zijn voor de verbetering van het wegdek OostburgZuidzande. Aan de Kamerikstraat betreft het een perceel van 55 ca. en aan de Eikenstraat van 90 ca. Beide percelen zullen worden verkocht voor f 1,- de massa elk. Een perceel van 300 ca. aan weerszijden uit einde Eikenstraat en een perceel nabij de kleuterschool, groot 45 ca., zullen worden verkocht voor f 14,- per ca. Voorts zal een vergoeding worden ge geven van f 200,- voor het verplaatsen van 40 m. afrastering en f 50,- voor ver plaatsing van een hek. Het Comité Herdenking Adegem krijgt een subsidie van f 0,25 per inwoner. Eveneens zal aan het Bach-comité te Aardenburg een subsidie worden ver leend van f 20,- voor de uitvoering van de Matthaus Passion, welke in 1964 een tekort heeft gehad. De Jubileum-commissie Politie Sport bond kreeg ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan een bijdrage van f 10,-. De Kath. Sociaal Pedagogische Zorg voor Zeeland te Hulst zal voor één in woner uit Zuidzande f 50,- ontvangen. Voor het Maatschappelijk Werk in West Z.-Vlaanderen voteerde de raad een bedrag van f 867.-, terwijl de Com missie voor Gezinszorg een subsidie van f 566,38 verkreeg. Goedgekeurd werden de wijzigingen van de begrotingen voor 1964 en 1965. Tijdens de rondvraag verzocht de heer Mol het college van B. en W. de mogelijkheid te willen onderzoeken om in Zuidzande te komen tot aanleg van een instructiebad. onnodig uitgeven. Dan kun je het 't langste uitzingen". Hij kwam overeind en beende door de kamer, bekeek alles tevreden en pakte toen zijn koffer, die hij ging uitpak ken. De nieuwe kleren hing hij in de kast en keek en knikte nog eens. Dat was dat. Zo, de schoenen uit en de pan toffels aan. Bij het raam ging hij in de leunstoel zitten en begon er een pijp te stoppen. Zorgvuldig zoog hij er de brand in en rookte enige tijd behaag lijk. Opnieuw keek hij rond. Een klein radiootje moest er natuurlijk ook nog komen. Morgen moest hij toch naar de stad om te proberen een tweedehands schrijfmachine op de kop te tikken. Dat was altijd al zijn ideaal geweest: een schrijfmachine te bezitten. En het leek ook echter voor een schrijver, als hij zo'n tikmachine bezat. Hij begon te grinniken. Meneer Han sen, schrijver incognito; een beetie overspannen. Vandaar dat hij zich voorlopig ging verstoppen in Dorringen. Laat Toon maar zoeken, als hij straks tot de ontdekking komt, dat de ping ping uit de bank verdwenen is. Tien tegen één. dat hij nooit van Dorringen gehoord heeft. Ben je mal, Marietje zal hem wel inlichten en als Toon gaat zoeken, reist hij eerst naar het zuiden. Een baan in Maastricht als timmer man. Nu ja, in huisklusjes was hij wel handig, maar voor de rest Kende hij eigenlijk wel een vak? Eens was hij as sistent geweest op de boekhouding van een groot bedrijf. Daar leverde hij zijn eerste prestatie: een bijna feilloze handtekening, die hem tweeduizend gulden opleverde. Maar toen was hij nog te groen en ging de eerste de beste avond aan de rol. Stom natuurlijk, want de volgende morgen was hij te be roerd geweest om naar zijn werk te gaan en diezelfde dag werd het bedrog met de handtekening ontdekt. Waarna zijn eerste kennismaking volgde met de binnenkant van de gevangenis. Wat ben je van je beroep? Kantoor bediende. Op het kantoor hier werken geen gedetineerden. Wat denk je van de mattenmakerij Een snertvraag na tuurlijk, want het kon hun niets sche len, hoe je er over dacht. Dus matten maken. Voor de rijksgebouwen. Een boevenwerk. Maar ja, dat Klopte im mers precies. In de bak was je immers een boef? Ze hadden aan zijn mattenmakerij niet veel verdiend. Hij zelf trouwens evenmin. Standjes van de werkmeester, dat hij zo weinig uitvoerde. Ja, hij ging zich daar uit de naad werken. Maar ging die streepjassen nu eens vertellen, dat je een hekel aan werken had? Zes maanden matten vlechten. De eerste beginselen zul je wel op de kleuter school geleerd hebben, niet? had de werkmeester gegrapt. Ja, met papier matjes. Maar matten maakte je met dat gemene koord, waar je vingers ka pot van gingen. De hele cel stonk van het cocosvet, waarmee je de spijlen af en toe moest invetten. Via de reclassering naar een andere baas. Op een expeditiekantoor. Vracht brieven tikken en plakadressen. En pak ketten gereed maken. Met een jakke rende en vloekende chef achter je aan. Al spoedig had hij de bijnaam „vlugge", natuurlijk sarcastisch bedoeld, want hard werken had nooit in zijn boekje gestaan. Binnen zes weken was hij er uit gevlogen. Nog twee van jou soort er bij, had de chef gezegd, en we zijn binnen het jaar failliet. Probeer ergens ambtenaar te worden. Maar zelfs daar voor zul je je werktempo moeten op voeren. Twintig jaar lang twaalf ambachten, dertien ongelukken. Inclusief de diver se vakanties, variërende van drie maan den tot twee jaar. Dat was het beroer de als ze eenmaal van je wisten, dat je zo mooi handtekeningen na kon ma ken. Was er ergens iets loos op dat ge bied, dan dacht men meteen aan Jan Vlaming, de expert. Bij nacht en ontij hadden ze hem uit z'n bed gehaald. Alsof-ie aan de lopende band handte keningen nabootste. Alsof hij de enige was in het vak. Twee keer zelfs onschul dig drie dagen vast gezeten, hindert niets Vlaming, trekken we er de vol gende keer dan wel af. Zulke grapjas sen. Hindert niets Maar nu konden ze hem niets ma ken. Het duurde nog maanden, voor Toon vrij kwam en die zou wel de laat ste zijn om naar de poliite te gaan.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1