Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1012 Vrijdag 7 mei 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 V. DRUKKERS-UITGEVERS F* SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS IJzendijke Raadsvergadering. De raad van IJzendijke kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. Ficq. De heer J. Cornelis was wegens ziekte afwecig. Aan de Openb. lagere school werd een krediet beschikbaar gesteld van f 445,70 voor de aanschaf van een nieuwe re kenmethode. Aan het Bach-comité te Aardenburg werd een bijdrage van f 25,- gegeven, als sympathiebij drage. Ten behoeve van een leerling uit IJzendijke, die de hogere landbouw school te Roermond bezoekt, werd voor 1965 een subsidie van f 100,- verstrekt. De Kath. Levensschool voor jonge werknemers in Z.-Vlaanderen, te Sluis kil, krijgt voor iedere deelnemer uit de gemeente voor 1965 een subsidie van f 70,-. Op een verzoek om subsidie van de Nederlandse Vereniging tot bescher ming van dieren, werd afwijzend be schikt. De raad ging akkoord met de vast stelling van een gemeenschappelijke re geling inzake de adviescommissie inge volge de Algemene Bijstandswet. Het ontwerp-voorstel van Ged. Staten om per 1 jan. de wethouderssalarissen te verhogen, werd aangenomen. Alvorens de woning van dhr. P. van Haele aan de Zuidstraat aan te kopen, ging men eerst in besloten zitting. Na heropening werd in het kader van het saneringsplan Zuidstraat en omstre ken, de woning Nieuwstraat 3 aange kocht voor f 2500,-. De noodwoning van dhr. J. Willemsen, aan de Verlengde Molenstraat, werd aangekocht voor f 2500,-. Deze noodwoning zal worden afgebroken om ruimte te krijgen voor de bouw van het. gymnastieklokaal. De hondenbelasting werd gewijzigd en vastgesteld voor een luxe hond op f 15,- en voor een waakhond op f 12,-. Ten behoeve van het uitbreidings plan van het sportcomplex werd het raadsbesluit tot aankoop van grond van dhr. v. d. Stallen, gewijzigd. De verordening tot regeling van de subsidiëring van het godsdienstonder wijs op de Openb. lagere school, werd vastgesteld op f 200,- per jaar, voor één lesuur per week. Op voorstel van B. en W. werd het krediet voor electrificatie van onren dabele en superonrendabele percelen met algemene stemmen verhoogd. Deze verhoging kost f 18.690,- extra, doch door het toekennen van deze verhoging- zullen hopenlijk nog dit jaar alle per celen zijn aangesloten. Door de voorz. werd medegedeeld, dat op 8 mei een boerenmarkt zal wor den gehouden met kramen. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen. Deze commissie krijgt een subsidie van f 250,- om al de werkzaamheden, die nodig zijn om deze markt nieuw leven in te blazen, te kunnen uitvoeren. De markt zal worden gehouden wekelijks FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Cilly was nog niet zo heel happig. „Dat is tenslotte onze zaak meneer. We zullen het in overweging nemen. Als u ons uw adres achterlaat, zullen we u met een paar dagen schrijven". Ze dacht: als er een komt, komen er mis schien meer. En de voTgende kunnen we misschien wel vijf en zeventig gul den vragen. Maar dit was niet de bedoeling van Jan Vlaming. ,,Hoor eens, dames, ik wil spijkers met koppen slaan. Ik huur uw huisje van eh laten we zeggen: mor gen af, tot 1 mei. We delen het verschil: tegen vijf en zestig gulden per maand. Ik betaal u drie maanden vooruit. Als u ja zegt krijgt u, wat mij betreft, ter stond geld. Tegen een behoorlijke kwi tantie. Dan heb ik een onderkomen waar ik tot rust kan komen en waar wellicht de inspiratie weer terugkomt. En u hebt voor de hele winter één huis je produktief gemaakt. Zijn we alle maal tevreden. Nou?" Cilly dacht nog even na. Het was niet gek. En een mens moest niet altijd proberen het onderste uit de kan re van 11 tot 14 uur. De voorz. deelde mede dat de restau ratie van de molen snel vordert. De molen zal tegen brand en stormschade worden verzekerd voor een bedrag van f 165.000,-. Tijdens de rondvraag vestigt weth. van Rijen de aandacht op de droeve balans van 1964 inzake de ongelukken op de Rondweg om IJzendijke. Hij wijst er op dat door de provincie heel weinig wordt gedaan om hierin verbetering te brengen en ziet dan ook met angst het komende seizoen tegemoet. Hij dringt er met klem op aan dat er spoedig iets aan wordt gedaan. Spr. vroeg zich af hoeveel slachtoffers er nog moeten val len eer men een lichtbron op de kruis punten plaatst en waarom men geen aflopende snelheid instelt, zoals toch was voorgesteld. De voorz. zei nog eens bij de provincie aan de bel te zullen trekken. De heer van Cadzand informeerde wanneer het begrafenis-toestel komt. Ook vestigde hij de aandacht op de wei nig piëteitvolle aanwezigheid van de grafdelver. De voorz. zei dat het toestel reeds lang besteld is, doch er is een lange levertijd. Aan de grafdelver zal een passend uniform worden verstrekt. De heer Geernaert vroeg nogmaals aandacht voor de „doorn in zijn oog" zijnde bouwvallige muziekkiosk op de markt. Hij vond het toch maar een on ding. Aardenburg Raadsvergadering. Tijdens deze vergadering werd ak koord gegaan met de wijziging van de wethouderssalarissen. Ook werd beslo ten om de wijziging van het bezoldi gingsbesluit voor het rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing voor het gemeentepersoneel te verklaren. De plaatselijke verenigingen het Wit- Gele Kruis en het Groene Kruis zullen over 1965 een verhoging van de ge meente-subsidie ontvangen, berekend naar de helft van de te ontvangen con tributie. Het subsidie-verzoek van de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen voor het jaar 1966 werd afgewezen. Door een tweetal personen was be zwaar gemaakt tegen de hen opgelegde aanslag Straat- weg- en rioolbelasting. De heer I. Butler te Den Haag voerde aan dat het perceel Burchtstraat 12 niet meer in zijn bezit is. B. en W. stel den voor het verzoek niet in te willigen en de aanslag, groot f 14,79 alsnog voor betaling aan te bieden .Door de heer O. Debbaut was bezwaar gemaakt tegen een aanslag, groot 6,94. In zijn be zwaarschrift merkte de heer Debbaut op slechts A.O.W.-uitkering te hebben en vanwege zijn lichamelijke gesteld heid was hij niet in staat te werken. B. en W. merkten ook hier op dat geen gronden aanwezig zijn om onthef fing te verlenen en meenden dat be langhebbende in staat moet worden ge acht dit gering bedrag te betalen. Bo vendien zou het lichtvaardig inwilligen van dergelijke verzoeken aanleiding halen. Ze keek eens naar haar zuster. „Wat denk jij er van?" Ankie verschoot van kleur. „Wel als je het mij vraagt als meneer ons huisje wil huren tot volgend jaar mei dan zou ik zeggen: dat moeten we dan maar doen, hè? Dan weten we wat we hebben. Temeer, omdat meneer drie maanden vooruit wil betalen". Jan Vlaming dacht: dit win ik en ondertussen haalde hij zijn portefeuille te voorschijn, waarin hij enkele brief jes uit de tas in ondergebracht had. Demonstratief trok hij enkele briefjes van honderd te voorschijn, telde er één af en nog één, die hij op de tafel legde. Daarna keek hij lachend naar Cilly. „Wel? Dit is boter bij de vis zou ik denken. Wat doet u?" Hij stak zijn hand uit en toen aar zelde Cilly niet langer, want geld oefen de altijd een magische invloed op haar uit. Tenslotte had je meer aan één vo gel in de hand dan tien in de lucht. HOOFDSTUK 5. Meneer Hansen installeerde zich met een de volgende dag reeds in „De Riet vink". Nadat hij zijn huur betaald had in ruil voor een getekende en gezegelde kwitantie, had hij in gezelschap der beide dames het huisje bekeken en goedkeurend geknikt. Dat was nu pre cies wat hij zich in de gevangenis al had voorgesteld: een klein huisje met kunnen geven tot onvoorziene konse- kwenties. Tijdens de rondvraag gaf de heer Rijckaart kritiek op het beleid van het college van B. en W„ dat naar zijn me ning onvoldoende aandacht besteedt aan de speeltuin. Ook vond hij het niet juist dat een gedeelte van het Kaai- plein als terras voor een hotel werd ge bruikt. Hij kwam hierdoor in debat met wethouder Lansu, die van de heer Rijckaart naast zijn negatieve kritiek ook een positief geluid wilde horen. Oroede Raadsvergadering De raad der gemeente Groede kwam in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars. Bij de ingek. stukken deed de voorz. mededeling, dat hij van 6 t.e.m. 26 mei verlof zal hebben. Het instructiebad zal op 27 mei offi cieel ingebruik worden genomen. Van Ged. Staten was bericht ontvan gen dat de begroting 1965 was goedge keurd. De voorz. toonde zich hierover zeer verheugd. Van de schoolartsendienst Zeeuws- Vlaanderen was een verslag ontvangen over het medisch onderzoek 'van de kleuterschool. Hieruit bleek dat de ge zondheidstoestand van de kleuters zeer goed is te noemen. Van de 60 leerlingen werden er 59 onderzocht. Hiervan heb ben 51 een goede algemene toestand en van 8 is die matig. 18 leerlingen hebben een slecht gebit en 5 een slechte hou ding. De jaarwedde van de wethouders zal met het salarispeil van 1 januari j.l. meegaan en worden verhoogd van f 1680,— tot f 1992,—. De Stichting Bach-Comité te Aarden - burg verzocht een gemeentelijke subsi die in het nadelig saldo over 1964. Op grond van de minder gunstige finan ciële positie der gemeente werd hierop afwijzend beschikt. Aan de Uitvalsweg, nabij de openb. en R.K. school was in het uitbreidings plan een perceel grond gereserveerd voor de bouw van een gymnastieklokaal. Achteraf vond de raad het beter de o.l. school te verbouwen tot gemeente lijk sportlokaal. Het perceel grond aan de Uitvalsweg kwam daardoor vrij voor andere bebouwing. B. en W. vroegen advies aan de stedebouwkundige, die het terrein geschikt achtte voor de bouw van 2 bungalows. Spoedig hadden twee gegadigden zich gemeld voor het bouwen hiervan. B. en W. vonden hierin aanleiding het college van G.S. te vra gen artikel 20 van de wederopbouw van toepassing te doen zijn, in afwachting van een latere herziening van het uit breidingsplan. In beginsel hadden G.S. geen bezwaar tegen de bouw van deze bungalows, desniettemin meenden zij aan het besluit ex art. 20 van de Weder- opbouwwet goedkeuring te moeten ont houden, omdat in het besluit „geen aanvragers" zijn vermeld. Deze mede deling doet het college van B. en W. erg vreemd aan. Als één van de provinciale één woonvertrek, een slaapkamertje, een miniatuur keukentje en 'n douche celletje, die tevens W.C. was. Wat wilde hij nog meer? Keurig gemeubileerd en straks zou er ook gestookt kunnen wor den. Kijk, als hij zuinig deed, zong hij het zeker wel een jaar of vier uit. Mis schien verdiende hij er af en toe nog wat bij, je kon nooit weten, waardoor hij het met nog een jaar kon rekken. Daarna zou hij wel weer zien. Daarover maakte hij zich nu nog geen zorgen. Nadat hij zijn tevredenheid over het huisje had betuigd, smolt ook bij Cilly Boshoven het ijs een beetje. Ze wees hem de andere huisjes aan; hij ging nog even mee naar binnen om een kop je thee te drinken en een sigaret te roken en nam met een vriendelijke handdruk afscheid tot de volgende dag. Met de avondsneltrein reisde hij te rug naar Rotterdam en was tegen tie nen weer bij Marie Willink, die hem al geschrapt had. „Ik dacht: die komt niet meer te rug", was haar oordeel, toen ze hem binnenliet. „En? Geslaagd?" Hij knikte en ging de huiskamer bin nen. „Ja, het is voor elkaar. Ik ga weer timmeren. In de nieuwbouw. In Maas tricht, bij een kennis van me. Goed loon en een kosthuis heb ik ook al. M'n nieuwe baas is zo Hij hief zijn duim omhoog. „Een voorschot heb ik ook al gekregen". Hij haalde zijn portefeuille te voorschijn, nu wat omzichtiger en ambtenaren even de telefoon had ge bruikt om naar de namen van de ge gadigden te vragen, was het mogelijk geweest voor G.S. een besluit te nemen. De thans genomen beslissing betekent onnodige vertraging in afhandeling van zaken. Ook was er nog steds geen goed keuring op het raadsbesluit varT fe bruari 1964, voor het bouwen van een 4-tal woningen aan de Uitvalsweg, waar een versleten schuur staat. G.S. meende hier hun goedkeuring te moeten ont houden, daar de Uitvalsweg als een min of meer drukke verkeersweg werd aangemerkt. In oktober 1964 rijn een tweetal G.S - leden naar de situatie wezen kijken en gingen toen akkoord. De burgemees ter vroeg de goedkeuring van de raad om over deze zaken een onderhoud met G.S. aan te vragen, namens de raad. De heer Salomé betreurde deze toestand ten zeerste en vond het jammer dat alles zo lang moet duren. De heer Marijs drong op de meeste spoed aan en vond dat men B. en W. toch niet maar met een kluitje in het riet moest sturen. Het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis krijgen met ingang van 1 jan. een verhoging van de gemeente subsi die. Voor gezinnen zal dit f 6,25 gaan bedragen en voor alleenstaanden f 4, Het verslag van de commissie tot we ring van het schoolverzuim over 1964 constateerde, dat er in dat jaar geen ongeoorloofd verzuim is geweest. Men ging akkoord met de gemeen schappelijke regeling ingevolge de al gemene Bijstandswet. De heer Marijs informeerde wat de gevolgen zijn als men niet met deze gemeenschappelijke regeling meegaat. Hierop antwoordde de burgemeester, dat Groede dan zelf voor een adviescommissie moet zorgen. Men loopt dan de kans dat men niet zulke deskundige adviezen zal krijgen. Als leden in de raad van afgevaardig den werden benoemd, de heren Ver meulen en Salomé. Bij wijziging van de begroting werd f 600,uitgetrokken voor het te hou den bevrijdingsfeest. Verder werd nog een bedrag geraamd van f 2000,voor het zomerseizoen 1965. B. en W. menen dat, nu het instructiebad in gebruik zal worden genomen, het aanbeveling verdient te trachten een badmeester of badjuffrouw aan te trekken, die van 's middags 2 tot 's avonds 7 uur toezicht kan houden. Het moet te gevaarlijk worden geacht om kinderen zonder toezicht van dit bad gebruik te laten maken. Waaraan burgemeester Ever aars nog toevoegde dat het wel iemand moet zijn die verantwoordelijkheidsge voel heeft en de kinderen de beginselen van de zwemkunst kan leren. Hij deed een beroep op de raadsleden om een goede kracht op te sporen. Tijdens de rondvraag vestigde de heer Vermeulen de aandacht op de te plaatsen lichtmasten. In de begroting is een post uitgetrokken voor de plaatsing van een 5-tal masten. Hij had graag gezien dat er 2 aan de provin ciale weg bijgeplaatst zouden worden. De burgemeester zei, dat B. en W. de zelfde gedachten hadden, doch men is trok er een tientje uit, dat hij voor de vrouw neerlegde. „Hier, Marie, een ex traatje voor jou. Je zult het best kun nen gebruiken. Laten we zeggen: ais dank voor je vriendelijke ontvangst en dat je me in de gelegenheid stelde om hier te maffen". „Ach, gekke vent, dat was toch niet nodig. Je hebt al een tientje gegeven". „Kun je het gebruiken of niet?" „Een overbodige vraag, hè?" „Steek het dan bij je. En als ik hier vannacht nog mag slapen? Morgen ga ik al naar m'n nieuwe kosthuis. In Maastricht. Twee oude mensen. Net iets voor mij". „Koffie?" „Graag. Zeg, mag ik die oude tas niet houden? Ik moet morgen nog een paar dingen kopen, zie je?" Ze knikte. „Natuurlijk. Laten we zeg gen dat je hem gekocht hebt voor dit tientje", antwoordde ze lachend. Voor het naar bed gaan deponeerde hij 't in het papier gepakte sleuteltje weer in de geheime bergplaats en zette het ledikant er op. Zo Toon, zei hij tot zichzelf, als je thuiskomt mankeert er hier tenminste niets. Alleen in Ensche- de in dat kluisje tja daar is wel wat veranderd. Er ligt ook wel een pak je in, netjes met zegels en touw, maar ik denk niet dat de slager er een onsje worst voor geeft, beste jongen. De volgende morgen nam hij met een handdruk afscheid van Marie Willink

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1