y CORSETTEN Nationale herdenking Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1021 Donderdag 29 april 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prys der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 vj DRUKKERS-UITGEVERS R SMOOR. DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS DINSDAG 4 MEI 1965 TE BRESKENS Evenals vorige jaren zal, ter herdenking van de in de oorlog en bij de bevrijding gevallenen, een stille tocht naar de begraafplaats gemaakt worden. Het vertrek van het gemeente huis geschiedt om 19.40 uur. Na aankomst op de begraaf plaats bestaat gelegenheid tot het leggen van bloemen op de graven en bij het monu ment, waarna de zangvereni ging „God is mijn lied" een toepasselijk lied zal zingen. Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal op de begraaf plaats volkomen stilte in acht worden genomen. Hierna wordt de „Last Post" ten gehore gebracht, waarna de zangvereniging de plech tigheid zal besluiten. Naar aanleiding van het bo venstaande verzoekt de bur gemeester aan de ingezetenen om van 18 uur tot zons ondergang de vlaggen half stok te hangen. PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering. Bij de ingek. stukken van de raad van Breskens was een jaarverslag van de Classicale Commissie voor Maatschap pelijk Werk en Gezinszorg in West Z. Vlaanderen. alsmede een opgave van het aantal dagen waarop in 1964 ge zinsverzorging heeft plaats gehad. Naar aanleiding van dit verslag informeerde mevr. Niermans-Gossije naar de be FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Hij knikte in zichzelf en stak een si garet op. Alsof het pasklaar gemaakt was. Tussen 1 oktober en i mei. Wie daarna leefde, zag dan wel weer. Al leen zou hij het zo moeten versieren, dat hij er vóór 1 oktober al terecht zou kunnen, want om nog veertien dagen bij die morsige Marie Willink te ver blijven, daar voelde hij bitter weinig voor. Dorringen nooit van gehoord, maar ja, aardrijkskunde was niet bepaald zijn beste vak vroeger. Schrijven entaal en rekenen, daarin was hij een uitblin ker. Daar profiteerde hij vandaag weer van, van zijn schrijfkunst. Hij zou het aan de ober kunnen vra gen, maar bij nader inzien was het niet verstandig. Zo weinig mogelijk vra gen, alles proberen zelf uit te kienen. Hij rekende met de ober af met een briefje van honderd, kreeg het wissel geld terug en stapte naar buiten. Op het stationsplein keek hij naar de bord jes van de interlokale buslijnen en na enige tijd had hij het dorp Dorringen gevonden. Ieder uur ging er een bus kendheid van het spreekuur van de maatschappelijk werker, iedere woens dag om 11 uur op het gemeentehuis. Volgens spr. zou hier nogmaals de aandacht van de bevolking op geves tigd dienen te worden. Volgens weth. v. d. Hooft is al herhaalde malen in een plaatselijk blad de aandacht hier op gevestigd. Desondanks is hij bereid om met de maatschappelijk werker nog maals contact op te nemen. Ged. Staten hadden een ontwerp-be- sluit toegezonden inzake de verhoging van de wethouderssalarissen per 1 jan. 1965. De heer Vergouwe was verheugd dat nu eindelijk bij G.S. de gedachte was doorgedrongen dat deze bezoldiging te laag was. Z.h.st. werd de bezoldiging nu gebracht op f 2592,-. Met een opmerking van de heer Cam- bier omtrent het goedkeuren van de ge meenschappelijke regeling inzake de Algem. Bijstandswet, door G.S., werd besloten deze regeling vast te stellen. Als lid van de raad van afgevaardigden werden gekozen burgemeester J. A. Eek hout en de heer J. Vergouwe. Van het Vormingscentrum Hedenesse was mededeling ontvangen, dat uitslui tend om financiële redenen men van de bouw van een vormingscentrum afziet en men zijn intrek zal nemen in een te stichten gebouw te Aardenburg. De indertijd van de gemeente Breskens ge kochte grond, groot 6.84.00 ha., waar van lVz ha. pachtvrij is gemaakt, werd nu voor f 76.015,53 aan de gemeente aangeboden. Mevr. Niermans informeer de nog naar de oorzaak van de finan ciële moeilijkheden. Was het niet mo gelijk dat Hedenesse met de gemeente een oplossing kon vinden? Wat moet er met de pachter gebeuren? De heer Ca- rels meende dat 5 ha. nog niet pacht vrij zijn. Wat kan er nog bij de prijs komen als de pachter een vergoeding eist? Hoe lang is deze grond nog ver pacht, zijn er moeilijkheden te ver wachten voor de pachter en hoe staat het met de rechten van de pachter in zake het eerste recht van koop? De heer Cambier was van oordeel dat de vroeger opgelegde bestemming verval len was en het nu dus weer agrarische grond zal worden. De heer Vergouwe in formeerde naar eventuele plannen in de toekomst voor dit terrein i.v.m. de re creatie. Weth. Zegers zei dat men altijd bij geruchte gehoord had dat het niet door zou gaan met de bouw, echter officieel had men van Hedenesse nooit iets ver nomen in clie richting. Enige tijd ge leden kreeg de burgemeester mondeling de mededeling, dat het plan niet te realiseren zou zijn. Het plan van de ar chitect was dermate uitgebreid, dat er nagenoeg geen mogelijkheid was om een rijkssubsidie los te krijgen. Men had Aardenburg toen reeds aangekocht, zo dat de gemeente Breskens nooit de kans gehad heeft om iets te doen. Be treffende de pachtersvergoeding kan men pas gaan praten als men met plan nen komt om iets te gaan doen. Volgens het uitbreidingsplan is het geen agra rische grond, zodat de pachter geen voorkeursrechten heeft. De prijs is der heen. Hij keek op de stationsklok en zag, dat hij over een kwartier kon vertrex- ken. Nee, eerst maar eens een stukje eten in de stad. Na de middag was vroeg genoeg. De dames C. en A. Boshoven keken nieuwsgierig vanuit hun raam naar de man in zijn manchester jasje en flap perende das, die naar hun woning liep. Ze draaiden zich naar elkaar toe en gelijktijdig klonk hun vraag: „Ken jij hem?" Gelijktijdig was ook hun ontken ning. Cilly wachtte rustig tot de bel ging, waarna ze naar de voordeur liep. De man boog en zei: „Mevrouw, ik kom eens kijken naar dat huisje met stook- gelegenheid, waarmee u geadverteerd hebt". De vrouw kreeg een schok van ver wondering. Ze monsterde een vriende lijk lachende man en nodigde hem ver volgens uit binnen te komen. In de voor kamer werd hij voorgesteld aan Ankie. Men bood hem een stoel en keek hem vervolgens vragend aan. Doch daar nie mand een woord zei, vroeg Cilly: „Mag ik vragen, meneer wat uw bedoelin gen zijn met dit huisje? Wilt u er wo nen of Vlaming had zijn plan de campagne al klaar. „Dames", antwoordde hij op correcte toon, „ik zoek rust, alleen maar rust. Ik ben en nu moet ik een be roep doen op uw discretie, een dringend beroep zelfs ik ben schrijver en wat MEDISCHE 3urchtstra*t 13 OOSTBURG mate dat er voor de gemeente geen ver lies inzit. Voor de recreatie kan men nu op minder dure grond iets gaan doen. Z.h.st. ging men hierna akkoord met de aankoop. Ten behoeve van de Stichting Visserij - dagen werd in de vorige vergadering be" sloten de reeds toegekende subsidie van f 2500.-, met maximaal f 1000,- te ver hogen, mits de horeca-bedrijven en middenstand eveneens hun bijdragen verhogen. Door de winkeliersvereniging „Ons Belang" wordt een aktie georga niseerd ten bate van het Visserijfeest. De Stichting vraagt thans om de op brengst van deze aktie als bijdrage van de middenstand te willen zien. Zonder op- of aanmerkingen kon men zich hiermede verenigen. De exploitatie van de badstranden te Breskens, gelegen tussen paalhoofd 9 en de westelijke dam van de veerhaven en het strand gelegen tussen de veer haven en de handelshaven, zijn in de raad onderwerp van langdurige discus sie geweest. Bij raadsbesluit is de ex ploitatie overgedragen aan de N.V. Ex ploitatie Mij. Zeebad Breskens, die op haar beurt de exploitatie weer over droeg aan een particulier. Deze laatste heeft bericht per 1 jan. 1965 van ver dere exploitatie af to zien. Dit impli- seert dat met ingang van het a s. zo merseizoen de N.V. zelf de stranden zal gaan exploiteren. Dit houdt o.m. in het schoonhouden der stranden. Afge zien van de kosten hieraan verbonden, is het bovendien moeilijk iemand hier voor aan te trekken, die op ongeregelde tijden deze werkzaamheden verricht. Daar B. en W. het schoonhouden van de stranden uit recreatief oogpunt van essentieel belang achten, stelden zij voor dat de gemeente in de vorm van geld of in het beschikbaar stellen van personeel haar bijdrage zal leveren. Door N.V. Zeebad zijn de kosten van het schoonhouden op f 1300.- begroot. De heer Cambier meende dat de ge meente karig geweest was en vond dat er wel iets meer uit de bus had kun nen komen. Het overschietende gedeel te van de opgemaakte begroting is nog een zware last voor de N.V. Mevr. Nier mans had graag gezien dat het op bouwen en afbreken van de dagverblij ven voor rekening van de gemeente zou zijn genomen, evenals het aantrekken van een badman. De heer Luteijn vond dat niet alleen het schoonhouden van het strand van zeer groot belang is, doch ook het bieden van accommodatie, waaronder het plaatsen van dagver blijven. De heer Carels wilde de exploi tatie van de stranden niet los zien van de gehele exploitatie. Er is slechts een heel klein gedeelte uit de bus gekomen. In het topseizoen kan het strand nog niet voldoen aan de aanvragen daar wij overwerkt. Men kent mij en ik kan me in mijn woonplaats ternauwernood op straat vertonen of enfin, u begrijpt het wel. Ik wil rust, vandaar dat ik naar dit aardige dorp getogen ben, waar ik die rust hoop te vinden. En als ik hier kom, dames als ik hier kom, dan ben ik hier strikt incognito. Ik moet be slist op uw discretie kunnen rekenen. Ben ik wat tot rust gekomen, dan ga ik zeker weer schrijven en ik veronder stel, dat ik hier wel de nodige inspira tie zal kunnen opdoen". Ankie Boshoven, die in haar jonge ja ren veel romantische dromen had ge droomd, jaren gewacht had op de prins uit die dromen, die evenwel nooit naar Dorringen was gekomen, en trots alle teleurstellingen, die het leven haar ge bracht had ten opzichte van haar idealen, voelde onmiddellijk dat hier de romantiek in eigen persoon tegenover haar zat: een schrijver! Iemand die boeken maakte, zo maar verzon. En nog wel een beroemdheid! Zelf had ze veel gelezen, maar niet voornamelijk werk van Nederlandse auteurs. Ze dweepte met Dickens, maar ook met Kirst, ver slond de detectives, die de Dorringse leesbibliotheek in voorraad had, terwijl ze tenslotte ook wel boeken van Neder landse schrijvers las. En nu zat zo'n schrijver plotseling in levende lijve voor haar. Ja, hij had wel iets artistieks over zich met dat fluwelen jasje. Of was het nog steeds een badgemeente in opkomst zijn. In de beginjaren hebben de stran den veel geld gekost. Weth. v. d. Hooft stelde dat deze zaak in het college ernstig bekeken is. De gemeente legt een onevenredig groot deel op tafel voor de recreatie, terwijl het voor de gemeente geen enkele bron van inkomsten geeft. Het beschikbare geld wordt steeds uit de algemene mid delen geput. Wanneer de gemeente weer deelneemt in deze strandexploitatie, welke mogelijk 25 jaar kan duren en men het beschikbaar gestelde bedrag gaat verkapitaliseren, komt men aan een groot bedrag. Er moet een duide lijke afbakening der taken zijn De ge meente moet dit niet allemaal doen. doch de instanties die hiervoor geëigend zijn. In 2e instantie meent de heer Carels dat er regelrecht geen geld terug komt in de gemeentekas, doch hij vraagt zich af welke bedragen bij de jachthaven terug komen. Ook bij de jachthaven heeft de gemeente belang. De recreatie brengt echter een veelvoud op ten op zichte van de jachthaven. In de Visse rijfeesten worden ook belangrijke be dragen geïnvesteerd. Wanneer men deze bedragen gaat verkapitaliseren komt men aan een veel groter bedrag als hetgeen men nu voor Zeebad geeft- Over een gemaakte opmerking als zou Zeebad niet iets speciaals vragen, meent de heer Cambier dat alles gevraagd wordt in de overgelegde begroting. De gemeente heeft er iets uitgenomen. Spr. zou dan ook verder willen gaan als het voorstel wan B. en W. en het volgende willen voorstellen, n.l. dat onder ver antwoording van Zeebad door de ge meente een 3-tal objecten zullen wor den uitgevoerd: le. opbouwen en afbre ken van de dagverblijven; 2e. het schoonhouden van het strand en 3e. het aanschaffen van 20 nieuwe dagver blijven, waarvoor de gemeente garant is voor rente en aflossing. Mevr. Niermans vond de badman op het strand toch wel een uiterste nood zaak. Dat het schoonhouden 25 jaar zou duren is voor haar geen zekerheid. Wanneer de N.V. winst gaat maken is deze hulpverlening niet meer nodig. Als vertegenwoordiger van de raad in de N.V. Zeebad meent de heer Vergouwe, dat de man die het strand heeft ge ëxploiteerd er van af heeft gezien om dat er geen winst te maken is. Naar aanleiding van de gehouden besprekin gen meende hij, dat men nu dit voor stel maar moest aannemen en dan met sept. opnieuw gaan praten voor het sei zoen 1966. Men moet nu niet zover gaan met de voorstellen, daar men de conse quenties niet kan overzien. Bovendien komt men vanavond toch niet uit deze kwestie. manchester? Cilly Boshoven, de nuchtere, niet in het minst geïmponeerd door het feit, dat de bezoeker zich als auteur voorge steld had, taxeerde hem in stilte. En dacht: als we dat mannetje nemen, zal hij prompt op de eerste van de maand vooruit moeten betalen. Schrijvers en zo zijn in de regel armoedzaaiers, levende van de ene week in de andere, nei als schilders. Zo verzot als Ankie op lezen was, zo weinig belangstelling had Cilly voor een boek. Wat daarin stond, was toch allemaal onzin. Allemaal verzin seltjes. Daar ging je je goeie geld toch zeker niet voor uitgeven? Nee, Cilly was helemaal niet enthou siast over deze eerste sollicitant voor „De Rietvink". Maar ze moest toch maar niet al te kieskeurig zijn, want wie haalde het in zijn hoofd om in de win ter in een zomerhuisje te gaan zitten9 „Juist, meneer eh Jan Vlaming, die vast niet achterlijk was, begreep de kleine wenk. Maar ook daar had hij op gerekend. In de bus van Enschede naar Dorringen had hij zijn plan helemaal in elkaar gezet, met naam en alles. „Laten we zeggen: Hansen, dames. Onder dit pseudoniem heb ik vroeger wel eens geschreven. Tegenwoordig be zit ik een andere schuilnaam. Dus la ten we het houden op Hansen". „Juist, meneer Hansen. Voor hoe lang was u van plan om het geadverteerde

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1