r Bemanning reddingsbootPresident Wierdsma' uit Breskens werden onderscheiden Meneer Hansen, incognito Kon. Nederlandse Schouwburg to Gont. x ev? (/s W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1019 Vrijdag 16 april 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 -J DRUKKERS-UITGEVERS FSMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT .10 - BRESKENS - TEL. Zaterdagmiddag is in hotel Valk te Breskens de bemanning van de red dingsboot „President Wierdsma" gehul digd voor hun knappe, doch zeer gevaar lijke redding van de 22 mensen van de Griekse kolenboot „Spyros Armenakis", die in de nacht van 13 op 14 februari j.l. op de Nollenplaat voor Vlissingen in zwaar stormweer is vergaan. De president-directeur van de Koninkl. Zuid-Iiollandse Maatschappij tot red ding van schipbreukelingen, de heer Van Munster van Heuven, zei dat hier een staaltje van heldenmoed en zee manschap is geleverd, waarop de maat schappij zeer trots is. Wij willen dan ook deze moedigheid belonen met een pas sende onderscheiding. Uit handen van de president-direc teur kreeg schipper W. van den Broecke de grote zilveren medaille met oorkonde, de bemanningsleden werden onder scheiden met de grote bronzen medaille en eveneens een oorkonde. Dere be manningsleden zijn: stuurman C. Eras mus, le machinist R. van Quekelberghe, 2e machinist J. Pleijte en de opstappers W. van den Broecke, J. Fenijn en L. Moelker. Hun dames werd een tuil bloemen aangeboden. Mr. Van Munster van Heuven kon nog mededelen, dat men bezig is met het ontwerpen van een nieuwe reddings boot voor Breskens. Verwacht wordt, dat men rond de jaarwisseling kan aanbe- besteden. De bemanning moet kunnen vertrou wen op hun schip, evenals de vrouwen moeten weten, dat hun mannen op een goed schip het ruime sop hebben ge kozen. Wij zullen dan ook het beste materiaal ter beschikking stellen. Veel lof had spreker voor de „President FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Hij stapte het station van het Hol landse Spoor binnen en kocht een en kele reis Rotterdam. Toon had het hem zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Een briefje voor zijn vrouw had hij de ge vangenis uitgesmokkeld, waarin Toon zijn vrouw verzocht de brenger, Jan Vlaming, die in de bak zijn vriend was geweest, een paar nachten huisvesting' te verlenen. Hij kon dan wel op het zol derkamertje slapen. Toon had het hem goed geïnstrueerd, want dat slapen op het zolderkamertje had natuurlijk een bedoeling. Jan moest dan van de gelegenheid gebruik maken om te controleren, of het sleutelt ie van de kluis nog onder de losse plank lag. En zo ja, dan moest hij Toon een prent briefkaart sturen, waarop onder meer het zinnetje voorkwam: „De kinderen zijn nog steeds bij oma en vinden het er prettig". Jan Vlaming had zoge naamd wel wat moeite gehad met het in zijn hoofd prenten van deze zin, maar tenslotte was hij er toch in geslaagd en op de laatste avond van hun samenzijn had Jan de zin nog enkele keren moe Wierdsma", die al veel goede diensten heeft bewezen. Voor de genodigden liet de heer Van Munster van Heuven het gebeurde nog eens de revue passeren. Met een stormachtige w.z.w. wind met windkracht 10 strandde de Griek 's a- vonds op de Nolleplaat. De „President Wierdsma" was binnen korte tijd aan wezig bij het in nood verkerende schip. De bemanning en de vrouw van de mar conist wilden het schip wel verlaten. In paniek gooiden zij koffers en plunje- zakken op de reddingsboot. Zelf durf den zij echter niet te springen. Toen er eindelijk enkelen over waren, werd de verbinding tussen de schepen verbroken door een zware golf. Schipper Van den Broecke ging na middernacht met 21 opvarenden naar Vlissingen, nadat de kapitein had geweigerd het schip te verlaten. Tegen 2 uur kwam men in Vlissingen aan. Daar nog iemand in nood verkeerde, voer de reddingsboot nogmaals terug. Onder de morgen gaf de kapitein de hopeloos geworden strijd op. Met een overgeschoten lijn en een rubbervlot werd hij in veiligheid ge bracht. Om kwart over zes kon de ka pitein in Vlissingen aan wal worden gezet. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door burgemeester J. A. Eekhout, jhr. T. v. Suchtelen van de Haare, directie secretaris en de heer B. de Jong, inspec teur van de reddingmaatschappij. Zondag 18 april 1965 HET GEZIN VAN PAEMEL Toneelspel door Cyriel Buysse ten herhalen. Door dit zinnetje op de kaart zou Toon de zekerheid hebben, dat het sleuteltje nog aanwezig was. Aanvankelijk had Toon in de brief aan zijn vrouw vullen schrijven over één nacht logies, doch Jan had gezegd: „Ja, maar Toon, stel je eens voor, dat ik er de eerste nacht niet in slaag om zonder dat je vrouw het merkt, dat ledikant je een eindje op zij te schuiven om naar die sleutel te kijken? Dan weet ik nog niks. Je mag eigenlijk wel een paar nachten voor me vragen". Toon had zijn vriend op de schouders geklopt. „Al ben ie in menig opzicht een sufferd, soms heb je goeie ideeën, Jan". Terwijl Jan in de trein stapte, grin nikte hij. Je moest eens weten man, welk een briljant idee ik uitgekiend heb. Je sliep geen nacht meer rustig. In Rotterdam stapte hij op het Sta tionsplein in de tram naar Schiedam en na enig zoeken vond hij de straat, waar de dierbare wederhelft van Toon domicileerde. Om half tien belde hij aan. Een slor dig uitziende vrouw in een vettige och tendjas keek hem wantrouwend aan. „En?" „Bent u mevrouw Willink?" „Ze zeggen het. Hoewel ik er dikwijls niet veel van merk. En wat zou dat?" Jan had wel een beetie ervaring met vrouwen. Hij boog -ich wat dichter naar haar toe en zei: „Ik heb een briefje van Toon bij me. Als ik misschien even mag dat houdt U fit ers wijs Gaat U even om heerlijke patat js frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. Ijs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, PLAATSELIJK NIEUWS Hoofdplaat Raadsvergadering Tijdens de gehouden vergadering van de raad der gemeente Hoofdplaat, heeft burgemeester J. F. Temmerman mede gedeeld, dat de plannen voor de ratio- bouw bij Ged. Staten zijn ingediend. Het betreft een plan voor de jaren 1965 t.e.m. 1967. Op een gestelde vraag ant woordde de voorz. dat er in Hoofdplaat nog 12 woningzoekenden zijn. Va tgesteld werd een verordening tot aanpassing van de pensioenen voor wet houders aan de algemene bezoldigings maatregel per 1 jan. Eveneens werd vastgesteld een bezoldigingsmaatregel voor het gemeente-personeel, de sekre- taris-ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan de gemeente arbeider De Vilder zal een rijwiel- en kledingtoelage worden toegekend. In het zuid-west uitbreidingsplan is een nieuwe straat aangelegd. Voorge steld werd om deze straat naar de over leden Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. de Casembroot te noemen. Daar men nog geen antwoord had op het ver zoek hiertoe aan mevr. de Casembroot gedaan, werd besloten dit punt aan te houden. Aan de Kath. Reclasseringsvereniging, afd. Zeeland, werd een subsidie toege kend van f 50,- voor het jaar 1965. Door het Groene Kruis Biervliet- Hoofdplaat en het Wit Gele Kruis Hoofdplaat-Biervliet waren verzoeken ingediend om de subsidie te verhogen, gerien de steeds stijgende kosten en de geraamde tekorten van beide verenigin gen. Besloten werd per 1 jan. een subsi die te verlenen van f 7,50 per lid per jaar, behoudens het recht van weder opzegging. Onderhands werd gegund het verbete ren van de weg HoofdplaatNieuw- landse Molen. Ingeschreven werd voor f 130.502.-, hetgeen f 20.000,- minder is dan de raming. In deze kosten wordt door de provinie 65 pCt. bijgedragen, zodat voor de gemeente nog 35 pCt. rest om te financieren. Onderhands werden verkocht de wo ningen Molenweg 6 aan A. L. Tanghe voor f 4100,- en Mgr. Luijpenstraat aan binnenkomen? Mijn naam is Vlaming. Jan Vlaming". Het gezicht van de vrouw in de deur opening klaarde op. Ze week naar ach teren. „Kom dan maar verder". Jan stapte binnen, waarna de vrouw de deur sloot. „Kijk maar niet naar de rommel, want de kinderen zijn net naar school en als ik alleen thuis ben, kan het me verder weinig schelen". „Dat kan ik me voorstellen", was het diplomatieke antwoord. Ze wees in de kamer naar een stoel en ging zelf ook zitten. „Kom je ook van Ze wenkte met haar hoofd. „Inderdaad mevrouw. Genezen ver klaard, zullen we maar zeggen". Hij grinnikte en er kwam een flauwe glim lach op het fletse gezicht van de vrouw. Intussen had Jan het briefje te voor schijn gehaald en gaf het haar. Ze maakte het open en begon te lezen. In die tijd keek Jan eens om zich heen. Veel soeps stond er ook niet in de wo ning. Ontegenreggelijk waren het dure meubels geweest, doch slecht onderhou den en nu ook vol rommel. Een propere huisvrouw bezat Toon nu niet bepaald, maar dat kon hem minder schelen. Hij had hier maar één taak en als die afge lopen was, bestond huize Willink niet meer voor hem. De vrouw was klaar met lezen en keek de bezoeker aan. „Hoe gaat het met 'm? Kan hij er een beetje tegen?" Jan Vlaming haalde zijn schouders dhr. Steijaert-Pijcke voor f 9500,-. Aan de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs te Hoofdplaat werd een extra bijdrage toegekend van f 150,- voor het onderhoud van de school. Aan het Kath. Instituut voor Sociale Opleidingen te Breda werd een jaar lijkse bijdrage van f 15,- per leerling uit Hoofdplaat verleend, onder het recht van wederopzegging. Thans wordt door één leerling uit de gemeente aan dit in stituut onderwijs ontvangen. Aan het Comité Herdenking Adegem werd het gevraagde kwartje per inwo ner toegekend. Ter gelegenheid van het 4e lustrum van de Nationale bevrijding zullen in de morgenuren enige wedstrijden worden gehouden voor de schoolkinderen. Naast een beloning voor de prijswinnaar: past het op zulk een dag de schoolkinderen te trakteren. B. en W. stelden voor om hiervoor f 1,- per kind beschikbaar te stellen. Z.h.st. ging men akkoord met een uitgaaf van f 225,-. Het verzoek van de Stichting Bach- comité te Aardenburg om een bijdrage in het tekort van 1964 bij te dragen, werd afgewezen. Men meende dat er te weinig belangstelling van de zijde der Hoofdplaatse bevolking voor de uitvoe ring van de Mattheus-Passion bestaat en bovendien moet het gemeentelijk budget niet uit het oog worden verlo ren. Aangegaan werd een gemeenschappe lijke regeling tot instelling van een commissie van advies voor de Algem. Bijstandswet. Als afgevaardigden wer den aangewezen de wethouders Blaak man en Termote. Aan de Stichting Kath. Soc.-paedago- gische Zorg voor Zeeland weed f 50,- verstrekt voor één geval uit Hoofd plaat. B. en W. waren de mening toege daan dat aan geestelijk minder bedeel de inwoners (sters) een verantwoorde nazorg gegeven dient te worden. Aan het hoofd van de Chr. school zal een verhuiskostenvergoeding worden toegekend. Tijdens de rondvraag deelde de voorz. mede, dat het raadslid Dekker ontslag had gevraagd als lid van de raad in ver band met zijn vertrek naar elders. Na mens het gemeentebestuur sprak de burgemeester woorden van dank tor. de vertrekkende. „Gedurende 13 jaar bent op. „Dat loopt wel los, mevrouw. Overi gens, we moeten wel hè? Maar uw man is een fijne kameraad voor mij geweest, mevrouw. Een vriend waar ik echt veel steun aan had. Hij wist me altijd op te beuren. Trouwens iedereen mag hem graag, zelfs de bewaarders vinden hem een reuze kerel. Hij kan geen kwaad bij ze doen. Nee mevrouw, natuurlijk is hij een pechvogel, maar ik kan u echt feli citeren met zo'n man. En hij is even gek op u Het is Marie voor en Marie na. Hij maakte er altijd een grapje over. Die vrouw die ik heb, Jan zei hij wel eens tegen mij zo rijn er niet veel in de wereld. Stapel ben ik op haar en zo doende ben ik nogal erg zuinig op haar, zie je? Daarom ga ik af en toe maar een poosje bij haar vandaan Ja, hij grap te er altijd over". De vrouw kleurde een weinig en Jan zag, dat ze zich gevleid voelde. Maar haar humeur kon er toch niet zichtbaar door verbeteren. „Ja, jullie kletsen makkelijk, maar als -ie voor schut zit, moet ik maar zien rond te komen met een paar centen van de ondersteuning. Met twee kinderen, die je de oren van het hoofd eten. Hij heeft de kost voor het kauwen, maar ik moet iedere cent omdraaien, voor ik hem kan uitgeven Jan haalde zijn portefeuille voor de dag en nam er een briefje van tien uit. „Veel heb ik natuurlijk niet, maar als u zo vriendelijk wilt zijn om me een paar

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1