BRILLEN alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vJ Meneer Hansen, incognito ,,©e ^riïlemaefter" de jcha kei 19e Jaargang Nr. 1018 Vrijdag 9 april 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F- SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT tO - BRESKENS - TEL.; PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering. Voor deze vergadering bestond zoals gewoonlijk weer grote publieke belang stelling. In de vorige vergadering staakten de stemmen over het voorstel van B. en W. om 25 ct. per inwoner beschikbaar te stellen aan het Comité herdenking Adegem. Dit voorstel werd nu z.h.st. aangenomen, echter met de restictie dat een eventueel overschot zal worden aangewend voor een passende herden kingssteen of -naald, echter niet voor een monument elders in Z.-Vlaanderen omdat in Eede al een waardig monu ment is dat herinnert aan de terugkeer van Koningin Wilhelmina. De speeltuin zal worden uitgebreid. Een gedeelte van het bij de fa. deRijcke in gebruik zijnde weiland zal daartoe bij de speeltuin moeten worden gevoegd. Een gedeelte van de bestaande beplan ting zal moeten worden verwijderd en vernieuwd. B. en W. stellen voor om over te gaan tot aanschaffing en plaat sing van een schommelstelling voor kleine kinderen, waarvoor de kostenra ming f 2000,- bedraagt. De heer Rijckaart vond dit bedrag toch maar aan de krappe kant en minder dan op de begroting was uitgetrokken. Op de raming werden tweemaal arbeidslonen vermeld. Waarom is dit nodig, het werk wordt toch door eigen mensen uitge voerd. De laatste jaren heeft de speel tuin niets aan uitbreiding gekregen. Waarom moet de overschot van de speeltuin altijd aangewend worden om andere posten te dekken? Burgemeester v. Berckel meende dat men goed moet onderscheiden of het nieuwbouw is of onderhoud. De heer Rijckaart brengt vermoedelijk hier twee dingen samen, n.l. deze uitbreiding en het onderhoud van het zwembad. De heer Rosseel was verheugd met de uitbreiding van de speeltuin, echter was hij geschrokken van de kosten. Hij wist een goedkoper adres bij een plaatselijke firma. Deze doet het voor de helft waar door de mogelijkheid bestaat om dan twee toestellen aan te schaffen. Het col lege zou hier gaarne mee onderhande len. De heer Buijck stelde voor dat het college deze zaak verder zal afhande len, waarop de voorz. zei dat de raad dan toch het krediet zal moeten geven, daar men andérs nog eens een vergade ring zou moeten houden. De heer Pari- daen vroeg of de vroeger geuitte bezwa ren inzake het wegenplan nu niet meer van toepassing waren. Alleen wanneer het wegenplan niet in gevaar komt wat de financiën betreft, kon hij er zijn goedkeuring aan geven. De voorz. zei dat de toestand hetzelfde blijft, zoals reeds eerder was gezegd. De heer van Bellegem vroeg ook aandacht voor de kinderen uit Eede, die na schooltijd niet weten waar zij naar toe moeten gaan, omdat er totaal geen speelgelegenheid is. Zij moeten zich op straat maar een beetje zien bezig te houden met alle ge FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Jan Vlaming had geen woord gemist van het relaas, maar toen Toon uitge sproken was, lachte hij breeduit. „Die Toon die linke Toon En dan was de lange Toon gevleid, want er was immers geen tweede in breker als hij in de Maasstad en wijde omgeving. „Ik heb een reputatie op te houden", zei hij wel eens. „Dat ik mijn vak versta, bewijst de inbraak bij Rui ter. Geen haan kraait er meer naar en als ik vrij kom ben ik eigenaar van een mooi kapitaaltje". Na een paar dagen vroeg Jan heel voorzichtig: „Hoe versierde jij dat met dat alibi? Er was tussen tien en twaalf ingebroken en jij was aan het biljarten? Jij kon toch niet gelijk biljarten en een brandkast leeghalen? Toon had zijn oog dichtgeknepen en gelachen. „Als jij dat eens wist, joggie". Natuurlijk had hij niet verder aange drongen, maar weer een paar dagen later had hij langs zijn neus weg ge zegd: „Jij probeert me net als de an deren voor de gek te houden. Ik heb er over nagedacht, maar jij kunt het volgen van dien. De heer Lampo meende dat twee schommels niet nodig waren. Wanneer er een bezuiniging zou kun nen plaats vinden kan er mogelijk een ander toestel worden aangeschaft, waar bij zijn gedachten uitgingen naar een kabelbaan. Alleen met de stem van de heer Paridaen tegen werd tenslotte be sloten een krediet van f 2000,- beschik baar te stellen en met de plaatselijke firma te gaan praten. Aan de gemeente-arbeider A. R. de Vos werd een gratificatie toegekend tot een bedrag van f 274,50 om pensioen in te kopen. Voor het kleuteronderwijs werd f 888,- per lokaal uitgetrokken en f 14,90 per kleuter. Ook werd vastgesteld het voor schot huurvergoeding voor de algem. kleuterschool aan het Ruiterk war tier. Voorts werden nog vastgesetld de ver goedingen voor de Bijz. lagere scholen. Het honorarium voor de lijkschouwing zal worden gebracht van f 15,- op 122,50 mits deze plaats vindt tussen 20 en 8 uur en zaterdags tussen 13 en '3 maan dags 8 uur. Door de heer Buijck werd nog gevraagd om het honorarium voor de gemeentearts eens te bezien, daar dit al sedert 10 jaar op hetzelfde bedrag staat. Deelgenomen zal worden aan de ge meenschappelijke regeling tot het in stellen van een regionale adviescommis sie overeenkomstig de Algem. Bijstands wet. Om tot aanwijzing van een 2-tal leden met plaatsvervangers te komen, waren een 5-tal stemmingen nodig. Tot afgevaardigden werden gekozen de bei de wethouders Lansu en Slager, terwijl als plaatsvervangers werden benoemd de heren Rijckaart en Rosseel. Het aantrekken van een klokkenlui der is niet gemakkelijk, het lijkt het col lege van B. en W. beter om het dage lijks luiden van de klok automatisch ie' doen geschieden door plaatsing van een electrisch luidapparaat. Het bestuur van de N.H. Gemeente heeft te kennen ge geven het bezwaarlijk te vinden zorg te blijven dragen voor het uurwerk, als mede voor de verlichting van de wij zerplaten. Door de gemeente wordt thans een bedrag van f 500,- per jaar uitbetaald. Overname van het uurwerk en de zorg er voor heeft tot gevolg, dat deze jaarlijkse vergoeding kan verval len. De overname zal om niet plaats vinden. B. en W. stelden voor om met de Ned. Herv. Kerkvoogdij overeen te komen dat de zorg voor het uurwerk in het vervolg voor rekening van de ge meente zal komen en het nodige krediet beschikbaar te willen stellen om de wijzerplaat-verlichting in orde te doen brengen en het doen monteren van een electrische luidinstallatie. Bij een aan tal firma's was reeds prijs opgevraagd. De totale kosten worden geraamd op f 2500.-, waarbij B. en W. opmerken dat de uitgaven in het vervolg met f 500,- zullen verminderen, terwijl te vens het salaris van de klokkenluider zal komen te vervallen. Door de heer Buijck werd nog eens de aandacht op een garantie gesteld gezien de ervaring die men in Eede heeft. De voorz. zei dat het aanwezige uurwerk indertijd door OOSTBURO niet gedaan hebben bij Ruiter. Je was al om kwart voor tien in het café van ome Arie en je ging om half één naar huis. In die tijd had de inbraak plaats. Jij schept op. want dat heeft natuurlijk een ander gedaan. Jij hebt dat geld he lemaal niet". Ja, zo pakte Jan Schiedamse Toon aan. En die stommeling trapte er nog in. Voorover gebogen had hij het relaas van die avond in Jan's gezicht gefluis terd: „Stommiteit van de nachtwaker. Geloof je niet, hè? Ik heb me om zes uur in de zaak laten insluiten. In een kast met schoonmaakartikelen in het sousterrain. Om zeven uur ben ik heel voorzichtig naar boven gegaan en heb alles verkend, maar er was geen mens meer in de hele zaak. Ik wist dat de nachtwaker pas om tien uur zou komen, dus ik had alle tijd. Op m'n gemak heb ik toen het ouderwetse kastje openge- boord en om kwart over zeven was ik klaar, sloot de kast netjes dicht en de deur van het kantoor eveneens. Ik ver borg het geld en ging naar ome Arie. Nou snap ik het wel, dat die nachtwa ker om tien uur niet al te precies ge keken heeft, anders had hij het ge merkt. Eerst toen hij zijn tweede ronde maakte ontdekte hij het gaatje in de kast en maakte alarm. Volgens hem moest de inbraak dus tussen tien en twaalf hebben plaats gevonden. Wel ik was om kwart voor tien al bij ome Arie en ging om half één pas weg. Er waren de fa. Eijsbouts te Asten is geleverd en tot nu toe nog steeds tot alle tevreden heid het onderhoud verzorgd. Besloten werd met algem. stemmen aan de ge noemde firma het werk op te dragen. De maximumbij drage aan de Zeeuwse Muziekschool werd verhoogd van f 500,- naar f 600,-. Dit in verband met prijs stijgingen en loonsverhogingen. De heren M. v. Rie-Doolage en A. A. Melens krijgen medewerking ingevolge de Premieregeling Woningverbetering van resp. f 88,89 en f 171,33. Door de Koninkl. Aardenburgse Fan fare was een subsidie-aanvraag inge diend voor 1965. Besloten werd hetzelfde bedrag als voorgaande jaren toe te ken nen. Te St. Kruis zullen gronden aange kocht dienen te worden voor de verbre ding van de weg. Een krediet van f 2500 werd hiervoor beschikbaar gesteld. Tijdens de rondvraag kwam nogmaals het alomstreden lichtpunt aan de Peur- senstraat-Rijksweg ter sprake. Alge meen werd aangedrongen om hier toch een lichtpunt te plaatsen. De voorz. zegde toe dit met de Rijkswaterstaat te zullen opnemen. Door de heer Rosseel werd gevraagd om van het overschietende stuk speel tuin een doolhof te maken. De heer de Klerk inforfeerde nog naar het vrij krijgen van de bejaarden woning. Hij vroeg of er toch wel vol doende aandacht aan besteed wordt. De voorz. zag zo direct nog geen oplos sing in dit geval. Wanneer deze persoon in een woningwetwoning zou worden ge zet komt men van de regen in de drup. IJzendiJke Raadsvergadering. De gemeenteraad van IJzendijke heeft in een spoedeisende openbare vergade ring, zonder opmerkingen een voorstel van het college van B. en W. goedge keurd om bij de N.V. Bank voor Neder landse Gemeenten een lening van f 275.000,- aan te gaan. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van een zwembad in het gemeentelijk sportpark en voor de kosten van re creatie en groenvoorzieningen. Oostburg Raadsvergadering. Tijdens de gehouden raadsvergade ring van de gemeente Oostburg, ont stond een heftig debat tussen de heer de Coene en burgemeester J. v. Leeuwen over een verzoek van de Stichting Be jaardenzorg in West Zeeuws-Vlaande ren voor een aanvullend krediet van f 2500,- om de voorbereiding en de kos ten van het schetsplan te kunnen uit voeren. In 1961 werd aan deze stichting reeds een krediet van f 5000,- verstrekt. wel tien getuigen die konden bevesti gen, dat ik geen twee minuten weg ben geweest tussen kwart voor tien en half één, dus Toontje kon het niet ge daan hebben". En opnieuw lachte Jan Vlaming zich tranen over zo'n slimme rot, sloeg de slimme rot op de schouders, zodat deze glom van trots en verzekerde voor de zoveelste keer, dat er in heel de Maas stad, wat zeg ik, in heel Nederland niet zo'n vakman was als Schiedamse Toon. Laat iemand maar eens zeggen, dat dit niet zo is. Waarna Toon zich de Ko ning der krakers waande. Jan Vlaming bewonderde zijn linke vriend en stak dit niet onder stoelen of banken, zonder natuurlijk ook maar één detail te vermelden. Zwijgen? Je mond houden? Dat is nu mijn speciali teit, verklaarde Jan Vlaming keer op keer. En hing dan verhalen op over ge raffineerde misdaden, waaraan hij had meegewerkt, maar die nooit opgelost konden worden, omdat hij, Jan Vla ming, nooit één woord losliet. „Maar ja", besloot hij dan zo'n relaas, „men beschouwt mij altijd als een sufferd, hè? En als het dan op delen aankwam, werd ik voor de gek gehouden en kreeg ik een schijntje van de buit. Er was zogenaamd niet meer geld ;reweest. Maar de heren staken natuurlijk het leeuwendeel in de zak. Jan was altijd de schlemiel". „Je bent een sufferd, Jan, dat zou Naar de mening van de heer de Coene zit er niet veel schot in deze zaak. Hij wilde weten of het er nu toch inderdaad komt. De voorz. herinnerde de heer de Coene aan het beroep over de plaats van het toekomstig bejaardentehuis. Hij was ook helemaal niet ongerust over de uit slag. Dhr. de Coene toonde zich eenter zeer pessimistisch en vroeg dan ook waar het geld teruggehaald moet wor den, als de bouw helemaal niet door gaat. De voorz. was er van overtuigd dat dit bejaardentehuis er komt, waar dan ook. Tot slot werd z.h.st. besloten het gevraagde krediet te verstrekken. Besloten werd een Commissie van Ad vies in te stellen ingevolge de Bijstands wet voor geheel West Z.-Vlaanderen. Wanneer de andere gemeenten deze suggestie volgen, zal dit een unicum zijn voor geheel Nederland. Enigszins meer werk bracht de stem ming mee om een tweetal leden aan te wijzen voor de raad van afgevaardig den, die later een streekcommissie zul len benoemen ingevolge de Algem. Bij standswet. Deze commissie zal uit 15 man bestaan onder een neutrale voor zitter. Door weth. Modde werd de bur gemeester en weth. Geuze aanbevolen. Na een tweetal stemmingen besloot de burgemeester zich terug te trekken. Eerst met de vierde stemming wist de heer van Hee 5 van de 8 uitgebrachte stemmen op zich te verzamelen. Voor de aanwijzing van de tweede afgevaar digde bleek ook allerminst een éénstem mig oordeel te bestaan. Eerst na drie stemmingen verkreeg de heer van Don gen de vereiste meerderheid. Aan het Comité Herdenking Adegem werd een bijdrage van 25 ct. per inwo ner gegeven. Tot leraren in tijdelijke dienst aan het Koningin Wilhelmina Lyceum wer den benoemd tot uiterlijk 31 aug. de heren F. de Paauw, A. Verdonck en C. v. Waterschoot. Tijdens de rondvraag informeerde de heer Kamminga wanneer de nieuwe vuilnisauto kan worden verwacht. Het is zo langzamerhand een verdrietige zaak. Ook de heer le Nobel was deze me ning toegedaan. De voorz. zei dat nog steeds op een beslissing van G.S. wordt gewacht. De heer van Dongen vroeg E. en W. om G.S. nog eens aan deze zaak te herinneren. Breskens Vergadering water sportvereniging De watersportvereniging „Breskens" heeft op de jaarvergadering zijn erken telijkheid uitgesproken voor de mede werking bij de uitbreiding van de jacht haven-accommodatie, ontvangen van Rijkswaterstaat. Het jaarverslag van sekretaris Koster maakte gewag van de successen van de mij niet gebeurd zijn". Jan gaf het toe, gaf alles toe en een paar dagen later begon hij voorzichtig naar het geld te informeren. Toon knip oogde en verklaarde, dat het uitstekend weggeborgen was. Vlaming schoot er niet veel mee op, doch op een avond vertrouwde Toon zijn vriend toe: „De volgende morgen ben ik meteen met de trein naar Enschede gegaan. En daar heb ik het geld op een bank in een kluis gedeponeerd. Zogenaamd een pak met waardevolle aantekeningen over 'n uitvinding. Lakzegels en zo er op. Ik had een slordige kuif, een open hemd en een manchester jasje en zo zag ik er uit als een soort artiest, weet je wel? Ik betaalde de kluis voor twee jaar, om dat ik op reis moest, zoals ik zei en m'n uitvinding gedurende die tijd vei lig- moest zijn. Dat konden de heren begrijpen. We borgen het samen weg en ik kreeg ook een sleutel. Slechts met mijn sleutel en die van de bank kan de kluis geopend worden. Ik te kende met een gefingeerde naam, nam de sleutel mee en borg die thuis weg, heel secuur. Dat geld ligt daar nog vei liger als in de Nederlandse Bank. Als ik een poosje vrij ben. ga ik een dagie uit met mijn vrouw. En dan weet jij na tuurlijk al waar heen". Toon knipoog de naar zijn vriend, maar deze speelde keurig de onnozele en keek rijn be schermer verwonderd aan. „Ik niet. Naar Hoek van Holland soms? Of Oost-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1