ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN vJ <D® s fr'fe< 'Sk W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 FEUILLETON Meneer Hansen, incognito 19c Jaargang Nr. 1017 Vrijdag 2 april 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: F' SMÖ.d^ .HUi^xliL;.-DORPSSTRAAT 10 BRESKENS - TEL. V4\JN e0 dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst, croquetten, bami of loempia's. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. Ijs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering. Tijdens de gehouden vergadering van de raad der gemeente Breskens, heeft de heer Vergouwe zijn tevredenheid be tuigd over het weer op gang komen van de Ontwikkelingscommissie W. Zeeuws- Vlaanderen. Belangstellend informeer de hij naar een volgende bijeenkomst, waarop burgemeester J. A. Eekhout ant woordde, dat 'lit binnen enkele maan den zou plaats hebben. Door een inwoner uit de gemeente was een verzoek gericht aan de raad om - in verband met de gezondheids toestand van zijn 9-jarig dochtertje - een andere woning te kunnen bekomen. Mevr. Niermans-Gossije vroeg of het college al een standpunt in deze zaak heeft ingenomen. Weth. Zegers zei dat indertijd het verdelen van woningen aan B. en W. is gedelegeerd, doch daar deze brief aan de raad gericht is moet deze hier behandeld worden. Tot slot werd de brief voor afdoening in han den van B. en W. gesteld. Akkoord werd gegaan met het ont- werp-besluit inzake te treffen salaris maatregelen per 1 jan. 1965 voor ge- meentesekretarissen, -ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. De gemeentebode werd per 1 jan .inge deeld in loongroep 5. Door het bestuur van de R.K. school voor gewoon lager onderwijs was ver zocht om f 2250,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een handwerkkast, 28 sets en 1 klassetafel met stoel. De heer Cambier informeerde nog eens naar het contact met de andere school hoofden om ook tot deze vernieuwing over te gaan. Weth. Zegers zei dat een rapport van de schoolarts is binnenge komen, waarin op de gebreken van de banken en de slechte verlichting wordt gewezen. Door het college van B. en W. is een schrijven uitgegaan naar de di verse hoofden en men wacht op nader bericht van deze. Z.h.st. werd het kre diet verleend. Door de Stichting „Visserij dagen Breskens" was verzocht om de toege kende subsidie van f 2500,- te verhogen tot f 6000,- en een garantie te verstrek ken voor eventuele tekorten. B. en W. erkennen vol lof het nut van de Vis- serijdagen en zij zijn ook vol lof voor de wijze waarop het stichtingsbestuur elk jaar opnieuw de organisatie ter hand neemt, daarbij gesteund dooi' de buurtverenigingen en de velen, die zich hiervoor belangeloos inzetten. Volgens de door de Stichting ingediende begro ting verwacht zij van de horeca-bedrij- ven en middenstand een inkomst van in totaal f 2500,-. Indien deze bedrijven bereid zouden zijn om hun bijdragen te verhogen, hetgeen alleszins redelijk moet worden geacht, dan achten wij het ook op de weg van de gemeente te lig gen om met een gelijk bedrag de sub sidie te verhogen met een limiet van van f 1000,De heer Vergouwe onder streepte het belang voor de gemeente door Frank van Falckenoort. De man zag een sigarenwinkel, diep te een portemonnaie uit zijn zak op en haalde een gulden te voorschijn, waar mee hij uit de automaat een pakje si garetten trok. Nu nog een vuurtje, want je lucifers kreeg je nooit terug, als je kwam logeren. Wegens brandge vaar. En z'n aansteker was natuurlijk uitgedroogd in die twee jaar. Een voorbijganger gaf hem vuur en de man zoog gretig de rook naar bin nen. Hé, dat deed een mens weer goed. Rustig wandelde hij verder de stad in en overdacht de reeks maatregelen, die hij van plan was te nemen en die hij vooral de laatste weken tot in de klein ste bizonderheden had uitgedacht. Niets mocht ditmaal aan het toeval overgelaten worden. Ieder risico, zelfs het allerkleinste, wilde hij vermijden. Van het begin tot het einde moest alles tot in de perfectie kloppen. Zelfs de handtekening zou geen moeilijkheden meer kunnen opleveren. Dagenlang had hij er op geoefend en tenslotte was het zijn tweede naam geworden, die hij zo, vlotweg, kon uitschrijven. Iedere keer en vond het een hoogtepunt. Hij had veel waardering voor de organisatoren en de buurtverenigingen. Vroeger werd het praalwagens bouwen als een vorm van vrijetijdsbesteding beschouwd. Dit is echter aan het veranderen. Boven dien wordt het bouwen van de wagens steeds meer vakwerk, waaraan veel kosten zijn verbonden. De verhoging is zeer ingrijpend. Het heffen van entree gelden is geen oplossing gebleken, daar de kosten meer gestegen zijn dan de opbrengst. Hij vroeg zich dan ook af of het reëel was om dit bedrag ten laste van de ^dsmijnbegroting te brengen. De heer Cambier zag ook liever dat het bedrag ten laste van de gewone dienst zou komen, daar deze feesten ook op recreatief terrein hun nut hebben. Hij deed dan ook de suggestie om met de Stichting), winkeliersvereniging enho- reca een vergadering te beleggen. Ook wees hij op een betere samenwerking tussen de visserijvereniging en de Stich ting visserij dagen. Wethouder Van der Hooft zei, dat ook het college van B. en W. deze feesten ziet als een belangrijke factor in de recreatieve sector. De vis- serijdagen zijn echter ook bedoeld als een representatie voor de visserij. Weth. Zegers had respect voor het werk der buurtverenigingen en hetgeen de horeca doet. B. en W. willen wel met de betreffende verenigingen gaan pra ten, echter moeten zij niet op de stoel van het bestuur der Stichting Visserij- dagen gaan zitten. De entree is niet toereikend voor de gemaakte kosten en men is andere ak- tiviteiten moeten gaan zoeken om de mensen een gehele dag in de gemeente te houden. De feesten zijn gunstig be ïnvloed door het aantrekken van arties ten. Er wordt van al de festiviteiten die er gehouden worden geen belasting geheven, waardoor de gemeentebegro ting alshetware ook belast wordt. Bo vendien heeft de vismijn de grootste reserve. Wanneer er alleen een bloe mencorso en vuurwerk zou worden ge geven zou er meer bijgelegd moeten worden. Het is zaak dat men de belang hebbenden gaat animeren, aldus burge meester Eekhout. De christelijke zangvereniging „God is mijn lied" had verzocht om een sub sidie fn de aanschaffingskosten van een studiepiano. Gezien het belang van deze vereniging voor onze gemeente en het feit, dat waar nodig, deze vereni ging steeds haar medewerking ver leent, stelden B. en W. voor een een malige subsidie van f 500,te geven. Zonder hoofdelijke stemming ging men accoord met dit voorstel. De raad vo teerde een kwartje per inwoner voor de herdenking te Adegem en sprak de hoop uit dat alle gemeenten in de streek deze bijdrage zonder strubbeling zouden ver lenen, aldus wethouder Van der Hooft. De heer De Nooijer informeerde nog of van iedere gemeente afgevaardigden zupen vertegenwoordigd zijn. waarop de burgemeester antwoordde dat van (ieder gemeentebestuur een afgevaar digde zal gaan en dat door 1050 kin deren uit de streek zal worden deelge nomen, teneinde bij ieder graf een kind opnieuw had hij de naam met het ori gineel vergeleken, maar vele dagen was hij niet tevreden geweest. Telkens was het een kleinigheidje, een te steile haal, te scherpe hoofdletter of te snel terug lopen van de reeks letters. Met oneindig geduld had hij velletje voor velletje vol geschreven, net zo lang, tot hij, nu twee weken geleden, de naam in alle opdich ten volmaakt had nageschreven. Schie- damse Toon zelf zou het verschil niet eens gemerkt hebben, als hij de twee briefjes onder zijn neus geduwd had. Maar zo gek was hij natuurlijk niet. Toon was in vele opzichten wantrou wend en slechts door een half onnozele te spelen, had hij Toon bij stukjes en beetjes zover gekregen, dat hij alles ver telde, want wie zou die slome Vlaming er nu van verdenken, dat hij handig gebruik zou gaan maken van alles, wat hij gedurende de vriendschappelijke uren met Toon te weten was gekomen? Die sufferd is nog niet eens in staat een raam te openen, zonder dat ie mand het hoort. Jan Vlaming had zich zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken de rol van halfzachte laten aanleunen. Hij had zich goedig grinnekend door een andere gedetineerde in de maling la ten nemen, telkens trappend in de val letjes, die men voor hem openzette en als het dan naar zijn oordeel te gek werd, half huilend zijn troost zoekend bij Schiedamse Toon, op zijn manier te kunnen plaatsen. Op het verzoek van een tweetal per sonen om garantstelling voor rente en aflossing van een op te nemen geld lening bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten voor de bouw van een wo ning aan de Karei Doormanlaan, werd gunstig beschikt. Op advies van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland zal aan het massagraf een drietal marmeren banden worden aangebracht waarop de nummers zijn vermeld. Ook zal voor dit massagraf een grasmat worden aan gelegd met een oppervlakte van 650 m2. De kosten van een en ander bedragen f 5250,Voorgesteld werd de begraaf plaats in zuidelijke richting uit te brei den tot aan de aldaar gelegen dijk. De grootte van dit perceel bedraagt 4100 m2. Blijkens het taxatie-rapport be draagt de grondprijs f 9225,en de pachtersvergoeding f 3136,50. Eigenaar en pachter zijn bereid voor genoemde bedragen de grond aan de gemeente over te dragen. De totale kosten zullen afgerond op een bedrag komen van f 30.000,-. Reeds eerder is een krediet van f 10.000,- verstrekt, zodat nog een aanvulling van f 2"0.000,- nodig is. De heer Cambier informeerd nog naar een stuk grond van 1800 m2 ten westen van de begraafplaats. De vooz. zei ge ïnformeerd te hebben naar dit stuk, doch de eigenaar vroeg een veel hogere prijs. Met de uitbreiding in zuidelijke richting' zal wel voor een 15-tal jaren volstaan kunnen worden. Bovendien is het niet noodzakelijk dat de R.K. be graafplaats vergroot wordt daar men tegenwoordig niet meer zo vasthoudt aan een eigen begraafplaats. IJzendtyke Raadsvergadering. De raad van IJzendijke heeft onder voorzitterschap van burgemeester J Ficq een openbare vergadering gehou den. De salarisverordening van de ambte naren ter sekretarie werd gewijzigd. Men ging akkoord met de salarismaat regelen per 1 jan. voor gemeentesekre- tarissen, -ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Aan de heer R. C. Marteijn te Krui- ningen werd 164 m2 grond verkocht voor een zwak hebbende voor die kleine man, die eigenlijk onschuldig was veroor deeld, omdat anderen, meer gehaaide jongens hem er in hadden laten lopen. Zo had Jan Vlaming het eens verteld. Schiedamse Toon had van het begin af, dat hij werd opgesloten, zich als beschermer opgeworpen voor de kleine Jan Vlaming. Al spoedig sloten ze vriendschap, werd de bijna twee meter lange beroepsinbreker zijn kameraad en groeide de vertrouwelijkheid. Toon had ditmaal maar één jaar gekregen, voor een min of meer kinderachtig kraak je, zoals hij het zelf noemde. Maar hij had de gebefte heren en de gladakkers dit keer eens mooi in de boot genomen. Vooruit hij was sportief geweest en na veel vijven en zessen de inbraak in het kledingmagazijn toegegeven. Groot was de buit niet geweest, want de brandkast had ditmaal op vrijdagavond niet zon groot bedrag aan geld bevat, omdat de bedrijfsleider het grootste deel naar de nachtkluis van de bank had gebracht. Nog geen duizend gulden, voornamelijk kasgeld voor de volgende morgen, was het resultaat geweest van twee uur snij den in de massieve kast. Woedend was hij geweest, maar toch had hij die dui zend gulden maar mee genomen, dan had hij tenminste de onkosten gedekt en nog wat over. Twee dagen later zat hij echter al achter slot en grendel. Eén klein foutje was er gemaakt en toen Toon het hoorde had hij zichzelf wel f 12,50 per m2. Deze grond, die gelegen is aan het Doel Bastion, is bestemd voor woningbouw. Dit jaar zal in IJzendijke een bevol kingsonderzoek plaats hebben op t.b.c. Door de Provinciale vereniging was ge vraagd een garantstelling te verlenen van f 1,75 per gemaakte foto. B. en W. stelden voor om de garantstelling te verlenen en de bijdrage per deelnemer te bepalen op f 1,50. De heer Geernaert vroeg aandacht voor de grote gezinnen waarvoor hij deeze bijdrage toch wel erg hoog vond. Na enige discussie werd be sloten om bij een gezin van vier perso nen of meer de bijdrage voor de gezins leden te bepalen op f 1,-. Op 31 maart zal overal in den lande een ,3oomplantdag" worden gehouden. Het doel van een dergelijke dag is de jeugd meer te interesseren voor de na tuur. Gezien de grote pedagogische waarde stelden B. en W. voor f 125,- be schikbaar te stellen, hetgeen z.h.st. aan vaard werd. Voor het verharden van de ventweg in de Goudenpolder werd een krediet van f 3416,- beschikbaar gesteld. De keurlonen werden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de ver hoogde keurlonen in Hoofdplaat en Biervliet. Het restauratieplan van de Boulevard en het Ravelijn nadert zijn voltooiing. Er dient echter nog 'n beplanting te worden aangebracht waarvoor 'n bedrag van f 18.400,- nodig is. Van dit bedrag zal door Staatsbosbeheer f 5000,- wor den gesubsidieerd. Voor 1 sept. zullen nog drie waterovergangen worden ver wezenlijkt, waarmee het Ravelijn zal zijn voltooid. Voor de aanschaf van lesmateriaal voor de lagere scholen i.v.m. de Bevrij dingsherdenking werd f 200,- beschik baar gesteld. Voor de bouw van een woning in het sportcomplex t.b.v. de badmeester-toe zichthouder werd f 30.000,- uitgetrok ken. Voorgesteld werd de begroting 1965 te wijzigen zowel voor de gewone- als voor de kapitaalsdienst. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om het krediet voor de uit voering van het zwembadplan te verho gen. Met deze verhoging toonde de raad zich echter niet zo erg ingenomen. Het aanvullend krediet van f 125.000,- werd voor de kop kunnen slaan. Tijdens de werkzaamheden had hij zijn hand ge brand, een verbanddoos gezocht en een groot stuk pleister op zijn hand ge plakt. Bij die gelegenheid had hij even zijn handschoenen uitgedaan, met als gevolg dat er een paar prachtige pren ten (vingerafdrukken) op de hagelwitte EHBO-doos achtergebleven waren. Ja, Toon kon dat nooit ontkennen, en hij was dan ook niet zo stom om dat te doen. Hij koos eieren voor zijn geld, be loofde met een bizonder ernstig gezicht, dat hij er nu heus genoeg van had en dat dit zijn laatste kraak was geweest. Na zijn invrijheidsstelling ging hij meteen aan het werk in de haven, waar men zijn lichaamskracht best kon ge bruiken en was vast besloten voortaan het rechte pad te gaan bewandelen. Weliswaar was de officier niet geïm poneerd door zijn bekentenis en belofte, omdat Toon al een aardig strafregister had met een totaal van zeven jaren vrijheidsstraffen, dus eiste hij twee jaar. Daarentegen wilde de president de jongeman een kans geven, als hij werkelijk van plan was zijn leven te beteren en veroordeelde hem tot een jaar met aftrek. Dat betekende dus nog een maand of negen en dan was hij weer vrij, bij moeder thuis. In ieder ge val was door zijn deemoedige houding een jaar verdiend en iedere keer als Schiedamse Toon dit aan zijn nieuwe vriend veutelde, lachte Jan Vlaming

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1