nette meisjes Velpon Spray PIET VERDUIJN Zn. Fa. Smoor de Hulster Land- en Tuinbouw Er is nog plaats voor enkele Nu lijmen op 'n moderne manier Gluton Blancol Gim-Gom Cetaflex Rubbercement Gemeente BRESKENS Nederl. Staatsloterij M. A. A. Versprille-de Kraker kinderwagen enlgtag deelt to de welstand van deze tijd, want er is een kassaldo van f 2500. Dit is mede een gevolg van het grote aantal Belgische sportvissers, die in de zomer in het viswater van de club vissen. Na afloop van de vergadering werden enige films vertoond over de techniek van het vissen, waarbij het bestuurslid L. Quataert de nodige uitleg gaf. Eerste prijs. De jeugdige Eddy Driessen (XI jaar) nam in Brugge deel aan het concours van de Belgische Nationale Accordeon- nistenvereniging. Hij behaalde daar een eerste prijs met onderscheiding in de beginnelingenklasse B, door 91 procent van het aantal te behalen punten op zijn naam te krijgen. IJzendijke Jaarvergadering V.V.V. De Ver. voor Vreemdelingenverkeer te IJzendijke heeft onder voorzitterschap van de heer J. de Does haar jaarverga dering gehouden. Hij betreurde het, dat de opkomst wederom zo gering was. Allereerst werd de overleden sekre- taris A. Dikkenberg herdacht. Nadat de financiële toestand der ver eniging toegelicht was door penning meester J. v. Haele, die een saldo van f 1304,29 kon overleggen, hield de ver gadering zich uitvoerig bezig met het programma 1965. Georganiseerd of medewerking zal worden verleend aan de zeehengelwed- strijd op 2 mei, de Flandria-wandel- tocht op 1 mei, de wielerkoers voor nieuwelingen en adspiranten op 3e Pinksterdag, een openlucht monster- schieting op liggende wip, de 5 mel-vle- ring, het St. Nicolaasfeest en de na jaarskermis. De aktiviteiten zullen wor den ingezet met een attractieve Paas- aktie. Op voorstel van dhr. M. de Roeker zal in het zomerseizoen een fotowedstrijd worden georganiseerd en zal worden getracht een atletiekwedstrijd te orga niseren. Verder zal een belangrijk deel der uitgaven worden gereserveerd voor het opnieuw leven In blazen van de za- terdagmarkt, waarvoor reeds belang rijke contacten zijn gelegd met diverse instanties. Daar de bestuursvacatures geen op lossing konden krijgen, werd het be stuur ingekrompen tot zeven personen. Voorzitter J. de Does werd met algem. stemmen herkozen, terwijl als sekreta- ris werd aangesteld dhr. E. Meeder. In de kascommissie werden benoemd de heren M. de Roeker, P. v. Vooren en A. de Rijcke. Een leden-werfaktie zal worden gehouden onder de afzijdig staande belanghebbende neringdoen den. Korfbal Swift 3B.K.C. 1 2—2. Onder bijzonder slechte weersom standigheden hebben beide ploegen er van gemaakt wat er van te maken was. Swift maakte via een van haar da mes er 10 van, wat de Bressiaanders geheel niet ontmoedigde en zelfs het initiatief, wat de Middelburgers in het begin hadden, overnamen. Tot de rust bleef deze stand echter gehandhaafd. Na de rust liep Swift door een door braak uit tot 2—0. Het aanvalsvak van de Bressiaanders dat nu moest probe ren de opgelopen achterstand weg te werken, slaagde hierin door A. de Nooijer via een mooie doorloopbal en in de allerlaatste minuut slaagde I. Merk er in de partijen op gelijke voet te brengen. Gezien de terreinomstandigheden en het spelbeeld was dit ook de beste uit slag. En nu maar wachten wat Atlas doet, die met deze uitslag de lachende derde is geworden? Voetbal 4e k'ttsse H Uitslagen van zondag j.l. AardenburgCorn Boys 40; Clinge -Breskens 11. De stand is nu Vogelwaarde 13 9 2 2 20 39—20 Lewed. Boys 14 9 1 4 19 38—33 Biervliet 14 8 1 5 17 55—28 Clinge 15 6 5 4 17 32—27 Aardenburg 14 7 1 6 15 45—31 Steen 14 7 1 6 15 37—29 Breskens 14 6 2 6 14 43—44 Corn Boys 15 5 4 6 14 30—36 R.C.S. 14 5 2 7 12 30—47 IJzendijke 13 4 0 9 8 26—41 Koewacht 14 1 1 12 3 22—61 Programma voor zondag a.s. IJzendijkeAardenburg; Breskens Koewacht; SteenClinge; R.C.S.Vo gelwaarde; Lewed. BoysBiervliet. IJzendijke, dat Aardenburg op bezoek krijgt, zal de winst wel aan de gasten moeten laten. Breskens daarentegen zal de gasten, in dit geval Koewacht, wel met lege handen naar huis terug sturen. Wat betreft SteenClinge houden wij het op een gelijk spel. R.C.S. heeft, al spelen ze op eigen ter rein, geen kans tegen Vogelwaarde. Lewed. BoysBiervliet is de voor naamste match van komende zondag in de vierde klasse H. Wij houden het op Lewed. Boys vanwege het spelen voor eigen publiek. Vismijn - Breskens Week van 14 t.e.m, 20 maart igój 422 kg. bot 1061 kg. schar 138 kg. schol 3 kg. tong 51661 kg. kabeljauw 17 kg. wijting 6595 kg. export garnalen 1769 kg. onverkochte bot Burgerlijke Stand GEMEENTE SCHOONDIJKE^" over de maand februari 1965 GEBOREN: 4, Wilhelmina Janna Eliza beth, d. van Cornelis Jannis de Reu en van Neeltje Hofman (geb. te Oostburg) 17, Elizabeth Johanna, d. van Adriaan Jacob Jansens en van Johanna Jozina Boogaard; 18, Paul, zn. van Anthonie Jopias Basting en van Elizabeth Maria Toessetat (geb. te Oostburg); 19, Con- ny Jolanda Suzanna, d. van Petrus Jo- sephus Vercruijsse en van Suzanna Jo zina Deunink; 25, Lia Vera Ludwig Ma ria, d. van Petrus Johannes Gernaert en van Irène Madeleine Duijsserinck (geb. te Oostburg). OVERLEDEN4, Frans van Hoeve, 53 j., wonende te Schoondijke, overleden te Oostburg; 27, Johanna van Hoeve, 68 j., ev. Johannes de Feijter, wenende te Schoondijke. HUWELIJKEN: 26, Medard Bernard Vercruijsse, 23 j., wonende te Sluis en Pieternella Jerina van de Walle, 23 j., wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 5, Ria F. A. Haverbeke, ev. Calon, van IJzendijke naar Burg. van Roseveltstraat 18; 5, Pieternella Baart, wv. van der Hooft, van IJzen dijke naar Willemsweg 6; 23, Adriana Verplanke, van Oostburg naar Pr. Bern- hardstraat 2. VERTROKKEN: 11, Johanna F. Fes- kens, van Losserstraat 1 naar Hengelo O.; 18, Maria L. A. M. Boogaard, van Pr. Beatrixstraat 89 naar Sluis; 26, Pie ternella J. van de Walle, ev. Vercruijsse, van Willemsweg 6 naar Sluis. Onkruidbestrijding op zand- en grindpaden. Het is een lastig en moeilijk werk om door middel van een schoffel het on kruid van de verharde toegangswegen en de met grind bedekte paden rond om het huis te verwijderen. Gelukkig is dit thans, dank zij de nieuwe chemische vindingen niet meer nodig en men is nu voor goed van een zwaar en tijdrovend werk verlost. Het is zelfs zo gemakkelijk geworden, dat paden van onkruiden door slechts één behandeling met het strooimiddel Gesatop Granulaat het gehele jaar ge vrijwaard zijn van onkruid. De toepas sing is wel heel eenvoudig, omdat dit middel tegenwoordig in de handel is verpakt in een strooikoker en de kor rels nu zo over de paden kunnen wor den uitgestrooid. Er komt dus zelfs geen rugspuit of gieter aan te pas. De korrels moeten zo gelijkmatig mo gelijk over de te behandelen paden worden gestrooid. Bij tegelpaden de korrels zorgvuldig in de voegen strooien en vegen. Belangrijk is, dat de toepassing dient te geschieden op een vochtige grond of in een periode van lichte regen. Indien het pad van tevoren geheel onkruidvrij is gemaakt kan de toepassing op eik tijdstip van het jaar plaats hebben, mits de grond vochtig is. Bij langdurige droogte de grond voor het strooien flink met water bevochtigen. Mogelijk aanwezige grote pollen gras sen of grote distelweegbree en andere ^re-dMadige planten van te voren ver wijderen. Deze laatste kunnen echter ook eremakkelijk met de Pesco 18-15 spuitbus worden opgeruimd. Voordelen van Gesatop zijn, dat het niet giftig is voor mens en dier, niet brandbaar en ook geen metalen aantast. Bij alle toepassingen dient men er voor te zorgen dat de korrels niet op het gazon of border-planten terechtko men (bijv. door afspoelen bij slagre gens) daar dit schade kan veroorza ken, pas dus op bij hellende paden. JAPANSE SCHEEPSREACTOR De Japanse maatschappij voor de ont wikkeling van een met kernenergie voortgestuwd schip heeft bekend ge maakt van plan te zijn binnenkort or ders te plaatsen voor de bouw van het eerste met kernenergie voortgestuwde schip in Japan. Volgens het huidige plan zal de bouw van een 36 MWth met licht water gemodereerde druk-water- reactor, die op het schip zal worden gebruikt, door alle vijf nucleaire in dustriële groepen in Japan gezamen lijk worden uitgevoerd. Voor de bouw van de romp van het oceanografische observatieschip van 7000 brt zal worden gekozen uit de offertes van zeven scheepswerven in Japan. Het schip zal een machine krijgen van 10.000 pk met een maximumsnelheid van 18 mijl-h en een radius van 180.000 mijl. De beman ning zal in toaal uit 110 koppen be staan. vanaf 15 jaar, in ons specialiteitsbedrijf. Ten le 5-daagse werkweek. Ten 2e hoog loon plus zeer hoge premie. Ten 3e spaarregeling voor eventuele uitzet. Gaarne geven wij alle inlichtingen. Suikerwafel bakkerij Havenstraat 10-12, Breskens Telefoon (01172) 796 in een handige spuitbus. Slechts f 2,95 Een moderne aanvulling van de Velpon-hjmen: voor bouwplaten, etiketten, raambiljetten, reparatie behang, pakjes, plastic, leer, modelbouw, enz. Andere soorten lijm, die wij in voorraad hebben, zijn Klevon 30 50 cent 55 70 140 ct. 75 125 cent 60 90 145 ct. 65 cent 120 cent Dorpsstraat 10 Breskens Burgemeester en wethouders vra gen aanbiedingen vóór of op 6 april a.s. voor het slopen van 50 stenen noodwoningen in de Bloemenwijk alhier. Bestek en voorwaarden a f 1,50 ter gemeente-secretarie verkrijg baar. Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden, Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKET .BEDRIJF, Spulstraat 29, Vlisslngen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g.g. 4265). U belt en onze reparatiewagen komt. GROOTSTE ERTSLADING IN ROTTERDAM Dezer dagen is de grootste lading ijzererts binnengekomen die ooit in de Rotterdamse haven werd aangevoerd. Het was een massa van 61.200 ton. aan gevoerd uit Liberia, door de 61.100 ton metende Raunala van The Grangesberg Company te Stockholm. De Raunala is een hypermoderne carrier, die behalve erts ook olie kan vervoeren in de zij tanks, welke de erts- ruimen flankeren. Het schip werd in Japan gebouwd. De bouworder werd anderhalf jaar geleden gegeven en op 2 januari j.l. vertrok het schip van Nagasaki voor zijn eerste reis via Sin gapore naar de Perzische Golf. Daar werd een lading olie ingenomen voor Le Havre. Na lossing van de olie aldaar zette het schip koers naar Liberia voor het laden van ijzererts, bestemd voor Rotterdam. Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t^jn. 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke: Dr. Jansen, Groedie, tel. 01171 - 366. Cadzand-Retranchement-Sluis- Zuidzande Dr. de Meijer, Sluis, tel. (01178) 366 Oostburg-Aardenburg-Eede Dr. de Bruljckere, Oostburg, tel. 2323 Biervliet. Hoofdplaat, IJzendijke: Dr. Lievens, IJzendijke, telef. (01176) 266 Zondagsdienst dierenartsen W. van Veen, tel 01170 - 2693, Oost-burg Om teleurstelling te voorkomen is SPOEDIG AFHALEN VAN LOTEN gewenst, daar de voorraad zeer beperkt is. Oranjeplein 5 Breskens TE KOOP mooie f 50,De Hullustraat 20, Breskens. KERKDIENSTEN Zondag 28 maart. Ned. Herv. Kerk Aardenburg, 7 uur, Ds. Balk Biervliet, 10 uur, Ds. Scholten, Terneuzen Breskens, 10 uur, Ds. Spaans Cadxand, 10 uur, Ds. Luuring Collecte Prot Interk Thuisfront Groede, 10 uur, Ds. Doornink Hoofdplaat, 11 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Brezet H. Avondmaal 2.30 uur, Ds. Brezet, afscheid Extra colleete kerkvoogdij Oostburg, 9 30 uur, Da de Neeling Retranchement, 10 uur, Ds. Balk H. Doop Schoondijke, ri uur, Ds Brinkman Sluis, 9 30 uur, Eerw Heer De Vries St. Anna ter Muiden, 11 uur,Eerw Heer de Vries St, Kruis, 9 uur, Eerw Heer Begeer Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IUendijke, 9 30 uur, Ds. Brinkman Extra collecte Diaconie Z"idxs«4e, 10.45 uur, Ds. Luuring en Da de Neeling, H. Doop Vrij Evang. Gemeente Bidstond gewas Breskens, 10 uur, Ds. Praai Cadzand, 9 uur Ds. v. d. Molen Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. v. d. Molen Retranchement, s.30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, Ds. Hoogerwerf, Schoondijke Evang. Luth. Gemeente Groede, 9.30 uur, D». Beneder, Middelburg R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 28 maart 4e zondag van de vasten. H. Mis om 8 uur. Hoogmis om xo uur. In de week H. Mis om 7.30 uur. Woensdag 19 uur, gezinsmis met vasten meditatie. Vrijdag, eerste vrijdag van de maand Avondmis 19 uur. Zaterdag 19 uur, Lof met kruisweg.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3