vereniging betreft, was er geen reden tot klagen, aldus spr., die wees op het steeds constant blijven van het aantal werkende leden. Dit is echter niet het geval bij de drumband; hier was het aantal leden teruggelopen. Hij deed dan ook een beroep op de aanwezigen om, indien zij jongens en meisjes ken den die er wel iets voor voelden cm lid van de drumband te worden, deze aan te sporen zich aan te melden. De voor zitter besloot zijn openingswoord met allen een prettige avond toe te wensen. Hierna speelde de muziekvereniging, o.l.v. direkteur P. Brakman, een zeven tal zeer mooie nummers, die op ver dienstelijke wijze werden ten gehore gebracht, hetgeen de direkteur en mu zikanten dan ook een hartelijk applaus opleverde. Na de pauze traden de dames en he ren uit Retranchement voor het voet licht met: „De klomp en de goudvis", een blijspel uit het boerenleven in 3 bedrijven van H. Frieling, onder regie van de heer J. Hakker. Het stuk werd op vlotte wijze weergegeven, waarbij bleek, dat de rollen goed ingestudeerd waren. Het spel werd door de aanwezi gen met de grootste aandacht gevolgd, waarbij tijdens de komische spelmo menten hartelijk werd gelachen. De voorzitter sprak bij het einde dan ook hartelijke woorden van dank tot de leden van „Ons Genoegen", alsook tot direkteur en muzikanten en de be langstellenden voor de grote aandacht, waarmede zij het gebodene hadden ge volgd. Hij wenste allen een wel thuis en tot weerziens. In de pauze had een goedgeslaagde verloting plaats. Vergadering visserijvereniging De visserijvereniging „Ons Belang" te Breskens heeft in hotel „Scheldezicht" een algemene ledenvergadering gehou den. Voorzitter C. Kosten kon een groot aantal leden welkom heten, w.o. burge meester J. A. Eekhout, weth. W. C. van der Hooft en de heer A. Lockefeer, voor zitter van „Zevibel". In zijn openings woord deed spr. enkele mededelingen, o.a. hoe de garnalen- en sprotfondsen er bij staan en over de scheepvaartin spectie inzake de boomkor-visserij. Uit het jaarverslag van sekretaris J. Jacobs bleek, dat er 86000 kg. garnalen meer aangevoerd waren dan in 1963, echter was de opbrengst minder. De totale aanvoer bedroeg de som van f 1.367.000.-, hetgeen f 300.000,- minder is. De hoogst gemiddelde prijs voor de garnalen werd gemaakt door de Gebr. Marijs met de BR 47. Door de kascommissie werd aange drongen op be-uinieing van onkosten voor de garnalen-koningin. De heer Siereveld adviseerde een sub sidie te vragen bij het gamalen-propa- gandafonds. De heer Sundquest, directeur van de Zeeuwse Visserijschool, gaf een over zicht van de te behalen diploma's voor schippers en motordrijvers. Zijn groot ste zorg was echter het voldoende leer lingen hebben voor de visserijschool. Bij de bestuursverkiezing werden de heren M. Clement en J. Jacobs bij accla matie herkozen. In de vacature, ont staan door het overlijden van de heer A. v. d. Heuvel, werd gekozen de heer A. v. d. Broecke. In de kascommissie werden benoemd de heren H. v. Haneghem en P. de Baare. Door de K.Z.N.R.M. was verzocht de leden aan te sporen donateur van deze belangrijke vereniging te worden. Be sloten werd de contributie met f 0.50 te verhogen en dit dan af te dragen. Bij de rondvraag informeerde een der aanwezigen naar de mogelijkheid om een woningwetwoning te bekomen. Is het misschien mogelijk dat ook de vis serij voor een woningtoewijzing in aan merking komt, net als andere bedrijven in Breskens. De heer de Baare infor meerde in verband met de samenvoe ging van gemeenten, naar de invoering van een mijncommissie. De burgemees- te proberen althans één huisie ook ge durende de acht maanden buiten het seizoen te verhuren. Daarmee begon een reeks van gebeurtenissen in het anders :o rustige Dorringen, waardoor recher cheur Honlwerf gedurende vele weken een moeilijke taak od zijn schouders kreeg. Maar daar was iedereen, de zus ters incluis, natuurlijk nog onkundig van. HOOFDSTUK 2. Op dezelfde dag, dat in een viertal streekbladen de advertentie geplaatst werd van Vakantiebedrijf C. en A. Bos hoven te Dorringen, waarin een huisje met stookgelegenheid te huur werd aan geboden voor een lustzoekende, had er in een ander deel van het land een ge beurtenis plaats, die men over het alge meen niet zo graag aan de grote klok hangt. Om zeven uur in de morgen van de 15de september werd de zware deur van de strafgevangenis aan de Pomp- stationsweg te Den Haag geopend en een man stapte naar buiten, een kof fertje in zijn hand. De deur werd zorg vuldig achter hem gesloten, terwijl de man naar links en rechts keek. Doch op dit vroege uur was de Pompstations- weg nog vrijwel verlaten. Een enkele auto passeerde de eenzame figuur, die langzaam begon te lopen in de richting van de stad. „Zorg er voor, dat ik je hier nooit meer zie", had de direkteur gistermiddag tegen hem gezegd, nadat hem verteld ter zei dat er binnenkort een visserij - onderzoek zal komen en dat over en kele maanden meer bekend zal zijn. Benoeming. Door de Bisschop van Breda, Mgr. G. de Vet, is de heer J. Jacobs benoemd als lid van het charitas-bestuur. Nieuwvliel Jubileum. In de „Stadsherberg" te Nieuwvltet is in het bijzijn van het voltallig perso neel van de groep Oostburg der Rijks politie, het zilveren dienstjubileum ge vierd van de Opperwachtmeester, de heer J. van Weelden. De heer v. Weelden werd het eerst toegesproken door burgemeester J. C. Everaars, die mede namens de beide wethouders zijn gelukwensen aanbood en de jubilaris een boekenbon overhan digde. De districtsadjudant J. v. Burg uit Middelburg, betitelde Opper v. Weelden in zijn felicitatietoespraak als een goed politieman. Hij bood de gebruikelijke enveloppe met inhoud aan. Adjudant J. Hariot, groepscomman dant te Oostburg, bood de zilveren Jubi laris namens het personeel een scheer- anparaat aan, terwijl er voor mevr. v. Weelden bloemen waren. Als voorzitter van de Chr. Politiebond afd. West Z.-Vlaanderen, bood Opper D. Vonk uit Groede zijn felicitaties aan. Namens de landelijke bond overhandig de hij een cheque en namens de afde ling een boekenbon. Oostburgs' burgemeester J. v. Leeu wen, in welke gemeente de heer v. Weel den nog woont en waar hij van 1 dec. 1954 tot 1 okt. 1963 heeft gestaan, ver raste de jubilaris met een prachtige sierpot vol sigaren. Tot slot dankte de jubilaris alle spre kers voor de waarderende woorden tot hem gesproken en voor de ontvangen geschenken. Ooatburg Afscheid. Tijdens een druk bezochte receptie in hotel „De Éénhoorn" is de heer H, ten Broecke, directeur van de Rotter damse Bank, gehuldigd bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. Tijdens deze receptie was er voor de vele belangstellenden tevens gelegen heid om afscheid te nemen van de heer Ten Broecke, die per 1 april is overge plaatst naar het kantoor te Lochem. Onder de velen, die het echtpaar de hand kwamen drukken, waren naast vrienden, kennissen en zakenrelaties, ook vertegenwoordigers van verschillen de verenigingen zoals de Oostburgse bridgesociëteit, de Ceresclub, de O.V.V., het Nederlands Herv. kerkkoor en de -kerkvoogdij, de afdeling van de Ver eniging voor geld- en effectenhandel en de vrouwenvereniging Ceres. Op deze receptie kon tevens kennis worden gemaakt met de nieuwe direc teur, drs. J. Pieterse. Voorts werd deze receptie nog bijgewoond door één der directeuren van de bank, mr. G. Kor- tenhorst en door het personeel van de bank te Oostburg. Namens het gemeen tebestuur waren aanwezig burgemeester J. van Leeuwen en wethouder A. Modde. K V.P.-vergadering In café „De Vier Emmers" heeft de Statenkring Sluis van de K.V.P., onder voorzitterschap van de heer Ch. Buk- kens, een vergadering gehouden, waar alle afdelingen uit West Z.-Vlaanderen aanwezig waren. Kritiek werd uitgeoefend op de wo ningtoewijzing in de streek. West Z. Vlaanderen is aangewezen als woonge bied voor de Kanaalzone, doch krijgt te weinig woningen, waardoor de streek niet tot ontplooiing kan komen. Voorzitter E. Lansu van de afdeling Aardenburg gaf zijn visie op de woning toewijzing en de ratiobouw. Melkslijters bijeen. De melkslijters uit West Z.-Vlaande- was dat hij de volgende morgen zijn straf er op had zitten en om zeven uur naar huis kon gaan. 't Zou toch heus niet aan hem liggen, want zo lollig vond hij het daar niet be paald. Och, het regiem was tegenwoor dig heel humaan. Je werd werkeliik menselijk behandeld, 's Morgens was het: „Mogge, zestien vierendertig" en dan was je natuurlijk ook heer in je antwoord en werd het dus: „Moeee, bewaarder". Zo goed als het 's avonds weer was: „Welterusten, zestien vieren dertig" en „Welterusten, bewaarder". Je had tegenwoordig ook een vijfdaagse werkweek en oo de vriie dagen de no dige ontsDanning en vertier. Je kon in de conversatiezaal een kaartie leggen en af en toe naar de televisie kiiken. Je kon 's zaterdagsmiddags aan sport doen en er was volop te lezen. Een mens had in de bak tegenwoordig am per tijd om zich te vervelen. De bikke- sement was er stukken op vooruit ge gaan en je verdiende veel meer als vroeger, zodat ie met een aardige uit ga anricas op straat kwam te staan. Dat nam niet weg, dat hij er nu toch wel genoeg van had. Twee jaar was een lange tijd en hij was niet van plan zich nog eens in de kraag te laten pak ken. Overigens dat zou er ditmaal niet bii zijn. Dank zij zijn vriendschap met Schiedamse Toon gedurende de laatste maanden, lag om zo te zeggen een flink bedrag aan geld op hem te wachten. (Wordt vervolgd). BEZIGHEDEN BUITENSHUIS Vindt u het ook zo fijn om eens lekker „b.b.h.h." te zijn? Wij ook. Nee, niet op de manier zoals het altijd in die kamerverhuuradvertenties staat, zo van: „Gezellige oude dame zoekt nette kommensaal b.b.h.h. om ledige levens ruimte mee te vullen". Wij bedoelen de bezigheden buitenshuis van de week enden, het wandelingen maken, het nou-es-niet-naar-de-tevee-kijken. Nu hoeft u natuurlijk niet midden in de winter de haringen van uw padvin derstentje in de harde heidegrond te drijven. Rustig aan. Wacht tot straks de zon schijnt, en ga met uw gezinnetje terug-naar-de-natuur. U heeft gelijk, er zit nog geen blaadje aan de bomen, maar vindt u het silhouet van een kale tak tegen de zonnige hemel niet ont roerend? Bovendien vertoont de neder- landse flora in dit jaargetijde toch al talrijke knoppen. We zien pa al langs de sloten rennen om katjes te plukken voor de jeugd. Laat hij het echter niet te bont maken, anders krijgt hij het aan de stok met moeder natuur en vadertje staat. Die zijn wat katjesplukken betreft vier- handen-op-één-buik. Bij zo'n stoeierij onder de voorjaars hemel draagt u natuurlijk niet die dure japon met dat déeolleté-tot-hier. Als u verstandig bent, trekt u een lange broek aan, met een lekker warme trui- Een dralontrui bijvoorbeeld, die kan overal tegen, en als hij bemodderd en bestoft is geworden, kunt u hem even gauw wassen, zonder dat hij krimpt of verkleurt. ren hebben in hotel „De Éénhoorn", on der voorzitterschap van de heer J. Boorsma uit Breskens, de algemene jaarvergadering gehouden. Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek dat de afdeling 24 leden telt. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van dhr. F. Dhaenens uit Oost burg gekozen dhr. F. Quataert uit Aar denburg, terwijl dhr. J. Overbeke uit Breskens werd herkozen. Het voorstel om een 5-jarig contract met een zuivelfabriek in de streek af te sluiten, vergde veel tijd omdat hierom trent een levendige discussie ontstond. De meerderheid van de aanwezigen was voor het afsluiten van een dergelijk le veringscontract met de daaraan ver bonden voordelen, terwijl anderen de mening waren toegedaan dat ieder iid vrij moet blijven in zijn afnamekeuze en dat, ondanks de vereniging in dit verband tot een besluit komt, dit niet mag inhouden dat alle leden dan aan het contract gebonden zijn. Over dit punt werd nog geen beslis sing genomen. Schoondijke Benoeming. Als 7e Instructeur aan de Landbouw- praktijkschool „Prins Willem" werd be noemd de heer J. v. d. Hoef uit Scher- penzeel. Uitvoering Rederijkerskamer. In zaal Wijffels gaf zaterdag j.l. de Rederijkerskamer „Nut en Genoegen" haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering. De voorzitter, de heer A. P. de Roo, heette allen hartelijk welkom. Een spe ciaal woord van welkom sprak hij tot de wethouder der gemeente, de heer P. Toesseint en echtgenote. Ook de ver tegenwoordigers der zustervereniging „Thalia" uit Breskens werden hartelijk welkom geheten. De kluchtige komedie in 3 bedrijven: „Paris, of spot niet met de liefde" door Jan Naaykens, werd op een goede en vlotte manier voor het voetlicht ge bracht. Veel aandacht had de vereniging be sleed aan het decor en de costuums. Het gevolg was dan ook dat de vele be langstellenden zich makkelijker konden verplaatsen in de tijd en sfeer van het stuk. Zaterdag a.s. zal een reprise van het stuk gegeven worden. Zeker zullen ve len die het stuk nog niet gezien hebben van deze gelegenheid gebruik maken. Vergadering muziekvereniging. De muziekvereniging „O. K. K." hield in haar repetitielokaal haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, onder voor zitterschap van de heer A. J. de Klerck. Het jaarverslag van de sekretaris ge waagde van een tekort aan werkende leden. Ook de wisseling van dirigent had de vereniging in haar aktiviteiten geremd. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. Versprille, die niet meer her kiesbaar was, vervangen door de heer P. de Jonge. Als voorzitter werd de heer A. J. de Klerck herkozen. De heer A. Versprille werd tot ere-lid van de ver eniging benoemd. Men gewaagde van de grote verdiensten van de heer Ver sprille voor de vereniging gedurende zijn 62-jarig lidmaatschap. Uit het verslag van de penningmees ter bleek, dat over het afgelopen jaar een tekort was geboekt van f 63,-. Dit tekort zou hoger geweest zijn indien de vereniging een vol jaar over ern diri gent had kunnen beschikken. De groot ste waakzaamheid is dus geboden. Het instrumentenfonds gaf nog een batig saldo van f 1300,- te zien. Het aantal donateurs van de vereni ging bleef nagenoeg constant. Voorts werd besloten op 5 mei a.s. alle mede werking te verlenen aan de dorpsfesti viteiten. Kollekte. De kollekte van het Leger des Hells heeft in Schoondijke f 104,10 opge bracht. Geldlening. De gemeente Schoondijke heeft per 15 maart 1965 een geldlening gesloten van f 480.000,- voor de bouw van de La gere Land- en Tuinbouwschool bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten. Fa. Iz. de Bliek te Schoondijke is reeds met de aanvangswerkzaamheden begonnen. De rente van de lening bedraagt 5Vz pCt, met een looptijd van 40 jaren. Vergadering Oranjevereniging. In zaal Wijffels hield de Oranjever eniging Schoondijke haar jaarvergade ring. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat de inkomsten over het afge lopen jaar f 458,10 bedroegen en de uitgaven f 312,28. Een batig saldo der halve van f 145,92. De aftredende bestuursleden A. Ver sprille, P. E. de Pauw en J. van Baal. welke aan de beurt van aftreden waren, stelden zich niet meer herkiesbaar. In hun plaats werden gekozen de heren A. van Lare, W. Leenman en J. Cor- nips. Deze laatste zal voortaan als voorzitter optreden. De heer J. Ver- kruijsse werd als bestuurslid herkozen. Op voorstel van de heer J. C. Hoft- ijzer werden de aftredende bestuursle den benoemd tot ere-lid van de vereni ging. Zowel de heer van Baal als de heer de Pauw waren lid sinds de op richting, dus 30 jaar, terwijl de heer Ve-sorille 20 jaar lid was. Het bestuur van de vereniging zal plannen uitwerken voor de viering van 5 mei. Vlag hijsen, balonnenwedstrijd, gezamenlijke kerkdienst, optocht, his torisch spel, lampionoptocht, enz. Voorts wordt de mogelijkheid onder zocht van een groot vreugdevuur. Sint Kruis Eerste Kivietsei. Zaterdag heeft de jachtopziener Ch. Cau- wels aan de burgemeester van Aardenburg het eerste kivietsei aangeboden, dat hij in de buurt van St. Kruis had gevonden Sluis Visclub. In hotel „Balmoral" hield de visclub „Jantje van Sluis" een vergadering, on der leiding van de heer F. Dusarduijn. Uit het jaaroverzicht van penning meester S. Goossens bleek, dat de ver-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2