CORSETTEN oostburg alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen J Meneer Hansen, incognito 19e Jaargang Nr. 1016 Vrijdag 26 maart 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f if5o p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per mm.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. MEDISCHE I'll U L.' L" T 'I' L' IM 3urchtstraat 13 PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering De raad van Aardenburg was op een ongewone wijze bijeen geroepen. Door een 6-tal leden was bezwaar gemaakt tegen de lange tijdsduur tussen twee vergaderingen en bovendien meenden zij dat bepaalde zaken op korte termijn afgehandeld moesten worden. De uitvoering van de werken aan de Roeselaerstraat bleken nogal wat moei lijkheden in te houden. Een besloten zitting was nodig om deze moeilijkhe den op te lossen. De heer de Clerk zei bezwaar te heb ben tegen de toegezonden briefjes waar in de raadsleden goedkeuring werd ge vraagd voor zaken die naar zijn mening in een vergadering behandeld dienen te worden. Er is nu geen besluit en er zijn geen notulen en daar gaan wij niet mee akkoord. Burgemeester v. Berckel meende dat er geen urgente zaken wa ren zodat het college van B. en W. van mening was, dat de vergadering van maart wel kon vervallen. Nadien kwa men evenwel de zaken van het aan wijzen van een gemachtigde voor de hearing door G.S. en de kwestie Ade- gem aan de orde. Wij hebben ons toen afgevraagd of daarvoor een aparte ver gadering gehouden moest worden. Wij waren van mening van niet, omdat het in feite ging om principe-besluiten. De heer Bonte stelde er prijs op dat er iedere maand een vergadering ge houden zal worden. Door de initiatief nemers was voorts een voorstel gelan ceerd tot verbetering van de speeltuin. Zij meenden dat vroeger is besloten elk jaar 'n bedrag tot verbetering van die speeltuin uit te trekken en dat het ge meentebestuur zich hieraan dient te houden. De kosten zijn van dien aard dat de financiële positie van de gemeen te niet in gevaar wordt gebracht. Weth. Slager was echter van mening, dat aan verbetering van wegen meer behoefte bestaat. De voorz. vond de speeltuin uitgaven zelfs niet verantwoord. De verbetering van de speeltuin kreeg ten slotte de instemming van de heren Bonte, Verbeke, Buijek, de Clerk, Ros- seel en Rijckaert. Tegen verklaarden zich de beide wethouders Lansu en Sla ger en de raadsleden Paridaen en v. Bellegem. Over de aankoop en plaatsing van banken in de gemeente was weinig ver schil van mening. De vroegere commissie van advies voor de toewijzing van woningwetwo ningen had weinig zin, daar er toch bijna niemand kwam om advies uit te brengen, aldus de voorz. Ret grootste deel van de raad was het met deze zienswijze niet eens. Vooral de heer de Clerk pleitte voor een wederinvoering van deze commissie, daar er klachten zijn gerezen en de raadsleden niet pre cies konden beoordelen of die juist wa ren. De heren Lansu en Paridaen wa ren van mening dat het nu best ging. Zij bleven de twee tegenstemmers tot herinvoering van de commissie. FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Daar zaten de zusters toch even be duusd van te kijken, letterlijk en fi guurlijk. Want wanneer ze uit hun raam naar buiten tuurden, zagen ze het in hun ogen sierlijke en toch forse bord met de massieve donkere letters. Wat was daar nu op tegen? Wie zag daar nu ontsiering in? Doch Cilly Boshoven was niet van plan zich zonder verweer gewonnen te geven. Dus toog ze naar de Dorringse advokaat, had met hem een lang ge sprek, tijdens welke de raadsman een aantal wetsartikelen na-ploos tot hij meende iets gevonden te hebben. Hij diende haar van advies, hetwelk hij ruilde voor een mooi bankbiljet en Cilly toog andermaal naar de timmer man, waarmee ze op haar beurt een gesprek had. Dat resulteerde in gegrin nik en gelach en de belofte van de tim merman om het de volgende dag on verwijld in orde te maken. De dag nadat het ultimatum van de schoonheidscommissie verstreken was, kwamen er twee heren in gezelschap Om de leveranties van brandstoffen bij toerbeurt te laten geschieden, wa ren allen het wel eens. Wij zullen dan een lijstje opmaken van allen die zich met de leveranties bezig houden, zei de voorzitter. Felle kritische woorden had de heer Rijckaert over de hearing welke G.S. hebben gehouden. Hij vond dat de he ren „onvoldoende belangstelling" had den getoond. U beiden, zei hij tot de voorz. en weth. Lansu, hebt enkele van die heren wakker moeten maken met uw luide stem. Zij zaten kranten te le zen en toonden totaal geen aandacht. Ik kan de heren Gedeputeerden toch moeilijk vragen niet te willen slapen als wij aan het woord zijn, zei de voorz. Het comité herdenking Adegem had gevraagd f 0,25 per inwoner bij te dra gen voor de op 4 mei te houden her denkingsplechtigheid op het Canadese oorlogskerkhof in het Belgische Ade gem. Het overblijvende bedrag zou be stemd kunnen worden als beginkapitaal voor een op te richten bevrijdingsmo- niunent in West Z.-Vlaanderen. Hier waren de Aardenburgse raadsleden het helemaal niet mee eens. Wij hebben hier een bevrijdingsmonument wat wel eens vergeten dreigt te worden. Tot de streek zou ik willen zeggen, besteed hier eens iets meer aandacht aan, al dus weth. Lansu. Ik ben bang dat het monument te Eede tot een tweede rangs monument zal degraderen. De heer Rijckaert meende dat de gemeente geen geld heeft. De heer Rosseel vroeg of het niet voor een dubbeltje kon. Te duur, was de reaktie van de heer Bonte. De heer Paridaen meende dat dank niet in geld uit te drukken is. Tot slot werd in stemming gebracht om een kwartje bij te dragen op voorwaarde, dat het resterende geld niet zal worden besteed aan een monument in West Z. Vlaanderen, doch aan een passend aandenken op het kerkhof te Adegem. Ook hiertegen verklaarden zich de he ren Verbeke. Bonte, Buijek, de Clerk en Rijckaert. Voor stemden de heren Lan su, Slager, Paridaen, Rosseel en van Bellegem. Tijdens deze discussie werd nog geïnformeerd naar de gang van zaken bij de herdenking van de terug keer van wijlen Koningin Wilhelmina in Eede. Door het Provinciaal Bestuur van Zeeland en het gemeentebestuur werd op 13 maart een krans gelegd. Wij wilden meer doen, doch het Provinciaal bestuur was van mening dat dit geen provinciaal en geen Aardenburgs, doch een landsbelang was, aldus de voorz. Er was toen echter geen tijd meer om nog contact met Den Haag op te ne men. Na de sobere plechtigheid van het Provinciaal bestuur werd het minder juist gevonden, nog eens speciale aan dacht er aan te schenken door de Aar denburgse bevolking. Het bijdrage- voorstel werd hierna verwezen naar een voleende vergadering. In de Herenweg nabij pand 30 zal een straatverlichtingslamp worden aange bracht. De uitkerings- en pensioenverorde ning wethouders 1963 werd gewijzigd. B. en W. stelden voor om de presentie gelden voor de raadsleden te verhogen drijf C. en A. Boshoven", die vanuit de verte constateerden, dat de eigenares sen geen gevolg hadden gegeven aan het bevel het bouwsel af te breken en te verwijderen. Maar toen ze op en kele meters van het opschrift gena derd waren, zagen ze tot hun verwon dering dat er toch wel iets veranderd was. Inplaats van drie stevige palen, werd het bord thans gedragen door 2 vierwielige wagentjes, die weliswaar stevig op de grond verankerd waren, maar verrold konden worden. En dat was nu precies het éne maasje in het fijne netwerk van schoonheids ver orde ningen, waar doorheen de gezusters Boshoven gekropen waren. Met andere woorden; Dit was geen bouwsel meer. maar een verrijdbare reclame, waarte gen niets te doen was. Zodat de heren met hun arbeiders onverrichterzake konden vertrekken, achter het raam van hun woning twee glunderende zus ters achterlatend. Het geval stond de volgende dag in geuren en kleuren, dus met foto eri al, in de streekbladen en tussen de regeis door kon men lezen, dat de gemeen schap veel waardering kon opbrengen voor de poets, die de geslepen gezusters Boshoven de schoonheidscommissie ge bakken hadden. Het werd zelfs bekend in de rest van het land en deze gratis reclame bracht de dames geen wind eieren op. Ze hadden een volgeboekt van f 12,50 tot f 15,- per vergadering. De heren Bonte, Paridaen en Verbeke waren hiertegen, zij waren van mening dat als het op bezuinigen aankomt de overheid maar eens een voorbeeld moest geven. Weth. Lansu stelde nog eens duidelijk dat dit voorstel afkomstig is van een vergadering van r.k. raadsle den. Aan de Provinciale Waterstaat zal op dracht worden gegeven voor het maken van een ontwerp voor verbetering van de weg AardenburgSt. Kruis. Doopsgezind Broederschapshuis geopend. Zaterdag is onder grote belangstelling het doopsgezinde broederschapshuis van de Van Eeghenstichting aan de El- derschans te Aardenburg officieel ge opend. De opening geschiedde door het lid van Ged Staten, de heer J. M. A. C. van Dongen, door de vlag van de doopsge zinde gemeente in Aardenburg in de mast te hijsen. Ds. S. A. Vis, doopsgezind predikant te Aardenburg en direkteur van dit ge bouwencomplex, heette een groot aan tal aanwezigen welkom, onder wie ge deputeerde jhr. mr. T. Schorer, het col lege van B. en W., een lid van de fami lie van Eeghen en vertegenwoordigers van doopsgezinde gemeenten en orga nisaties uit het gehele land. Hij gaf een uiteenzetting over de opzet van dit broederschapshuis. Voor de stichting gingen de gedachten uit naar een twee tal plaatsen, n.l. het Veerse Meer en Aardenburg. Door de hoge grondprijzen rond het Veerse Meer viel de keuze op Aardenburg. Het doel van dit broeder schapshuis is tweeledig, n.l. de gasten in een sfeer van vrijheid gelegenheid te bieden tot echte recreatie en ten twee de een bijdrage te leveren aan de volks ontwikkeling door het houden van con ferenties en bezinningsdagen voor alle geloofsovertuigingen. Het gereed ko men van dit huis zag ds. Vis niet als een eindpunt, doch als een start van het eigenlijke werk. De heer v. Dongen noemde deze dag voor de Zeeuwen een bijzondere dag. De durf en de moed om iets groots aan te pakken kan tot grote resultaten leiden. Ds. Vis heeft hier gewerkt als een sti mulerende explosie. De v. Eeghenstich ting draagt een goede naam, die in Aardenburg veel betekent heeft. Spr. hoopte dat dit huis zou mogen opvangen waaraan wij in Zeeuws-Vlaanderen zo veel behoefte hebben. Ds. de Zeeuw uit Utrecht sprak na mens de algemene doopsgezinde socië teit. Hij herinnerde er aan dat 40 iaar geleden het eerste broederschapshuis gereed kwam in Elspeet. Aardenburg is thans het vijfde. Hij bood een plaat en een wandbord aan met een doopsge van twee arbeiders naar „Vakantiebe- seizoen, reden een paar malen in de week het reclamebord een paar meters verder en weer terug, zodat in ieder ge val aan de letter der wet voldaan was. En Dorringen verbaasde zich over die beide „meisjes" Boshoven, want dat waren vroeger toch maar een paar slo me grieten, nietwaar? Die bang waren voor mannen heette het, die dik onder de plak zaten van de oude mevrouw Boshoven en nimmer naar uitvoeringen, feestjes of concerten gingen. Dat zou den wel zure, oude vrijsters worden op de duur'. Net zulke ongemakkelijke tan tes als hun moeder was. Op een vroege najaarsdag overleed de oude mevrouw Boshoven en werd vier dagen later naar het kerkhof van Dor ringen gereden, gevolgd door de in die pe rouw geklede dochters en enkele verre familieleden. Maar binnen een jaar wist men in Dorringen, dat de zus ters best meevielen nu ze onder de ijze ren hand van hun moeder vandaan wa ren. En toen bekend werd, dat C. en A., zoals ze al spoedig in Dorringen ge noemd werden, naar de beginletters van hun namen, een vakantiebedrij f begonnen, knikte men goedkeurend te gen elkaar. Er zat wel initiatief in de meisjes, want ongetrouwde vrouwen, onverschillig hun leeftijd, bleven in Dorringen „meisjes". Het werd nog leuker toen Cornelia zinde lijfspreuk. Burgemeester M. van Berckel wenste de stichting geluk met deze aanwinst, die hij tevens als een aanwinst voor zijn gemeente zag. De naam v. Eeghen vond hij een garantie dat dit huis in een be hoefte zal voorzien. Architect J. Faas uit Oostburg ver telde nog iets over de voorbereidingen die nodig waren om tot dit resultaat te komen. Namens de aannemers en toe leveringsbedrijven overhandigde hij een radio-grammofooncombinatie voor de recreatiezaal. De heer S. v. d. Zee uit Vlissingen overhandigde namens de Zeeuwse ge meenten Goes, Middelburg en Vlissin gen een luidklok, waarbij hij de wens uitsprak, dat deze klok velen naar dit broederschapshuis zou roepen. Ds. J. P. König uit Beemster bood een gastenboek aan namens de gemeen schap voor doopsgezinde broederschap. Namens de doopsgezinde broeder schapshuizen bood de heer Veer uit Elspeet een aantal attributen aan voor de open haard. Tot slot overhandigde mej. A. Bos, maatschappelijk werkster uit Middel burg, een aantal kinderbijbels, uitnaam van de eerste groep gasten, die met Kerstmis in het toen gedeeltelijk afge bouwde v. Eeghenhuis verbleef. De voorzitter van de Van Eeghen stichting, de heer W. Brenkman uit Den Haag, bood het Aardenburgse be stuur namens het stichtingsbestuur een aantal bijbels aan. Ds. Vis kreeg voor het vele werk een boekwerk aangebo den. Na afloop was er voor de vele geno digden gelegenheid het complex te be zichtigen. Breskens Muziekuitvoering Vrijdag j.l. gaf de muziekvereniging „Uit het Volk - Voor het Volk" te Bres kens haar jaarlijkse uitvoering in ge bouw „De Uitkomst". De voorzitter, dhr. I. de Hulster, sprak een welkomstwoord waarin hij de aan wezigen hartelijk welkom heette, spe ciaal burgemeester J. A. Eekhout, als mede weth. W. C. van der Hooft en echtgenote. Even later verscheen ook weth. P. Zegers en echtgenote. Het ver heugde spr. dat de belangstelling gro ter was dan in de afgelopen jaren. Dat de uitvoering pas vandaag gehouden werd, komt omdat de toneelvereniging die men op het oog had, n.l. St. Kruis, verstek moest laten gaan door een on geval één der speelsters overkomen. Gelukkig bleek de toneelvereniging „Ons Genoegen" uit Retranchement bereid om te komen spelen. Zij werden dan ook hartelijk begroet door de voor zitter. Wat het wel en wee van de muziek niet meer Cornelia genoemd wilde wor den. doch Cilly als roepnaam koos, als zijnde moderner en vlotter. En zus An- nemie Ankie genoemd wilde worden, in navolging van haar oudere zuster. Er bleek ook voldoende geld te zijn, want alles werd contant betaald, ter wijl men bij de oude mevrouw nog wel eens onnodig op de centen moest wach ten. C. en A. kwamen meer in aanzien. De winkeliers hadden de zusters graag als klant en zodoende was in Dorringen iedereen tevreden. Na twee jaar exploitatie van Vakan tiebedrij f C. en A. Boshoven hadden de zusters het bekeken: hieraan kon ver diend worden. De aannemer kreeg op dracht voor de tweede vier huisjes te zorgen, terwijl de onderneemsters hun service aanmerkelijk gingen uitbreiden door de aankoop van enkele gerieflijk heden, die verblijf in hun huisjes zou den kunnen veraangenamen, te weten radio's, strandstoelen, boxen voor klei ne kinderen, enkele tweedehands fiet sen, steps voor kinderen, tuin-parasols en spelen, welke ze voor een vast tarief aan de volgende gasten wilden verhu ren. Zo had in het jaar 1962 dit vakantie- bedrijf een goede naam opgebouwd en zou niets het gezapige, prettige leventje dat de zusters samen leiden, verstoord hebben, als Ankie op die 12de septem ber niet op het idee gekomen was om

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1