chaket indeling gemeenten in West ZeeuwscManderen VJ Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1015 Vrijdag 19 maart 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F2 SMOOR DE HULSTER;- DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS Door G.S. Is een openbare vergadering gehouden in „De Uitkomst" te Breskens en in het Ledel-theater te Oostburg. Op deze vergaderingen konden de ge meenten van West Zeeuws-Vlaa.nderen hun standpunt inzake de gemeentelijke herindeling nader toelichten. Breskens: Burgemeester J. A. Eekhout vond dat de streek beschouwd dient te worden als een gezamenlijk huis, dat met gezamenlijke krachten behouden en uitgebouwd moet worden. De plannen van G.S. om tot gemeentelijke herinde ling te komen, noemde hij een stap vooruit, het ingediende plan voor vier gemeenten echter een stap achteruit. Weth. van der Hooft vond dat Bres kens een uitstekend leefklimaat biedt. Dat Breskens daarentegen toch de vor ming van één gemeente voorstaat, noem de hij een ondubbelzinnige opofferende houding. Weth. Zegers meende dat één grote sterke gemeente een waardig partner zal zijn voor de Kanaalzone en de ontwik keling in België. Bovendien komen in een dergelijk grote gemeente de demo cratische verhoudingen het best tot hun recht. Groede: Burgemeester J. C. Everaars vroeg zich af waarom een kerngezonde gemeente als Groede van de kaart meet. Hij zag ook in één streekgemeente de oplossing, omdat dan geen enkele nu nog zelfstandige gemeente er als een buurtschap komt bij te hangen. Hoofdplaat: Burgemeester J. Tem merman herhaalde het standpunt van zijn gemeente, zoals dat schriftelijk be kend is gemaakt. Dit houdt in, dat wan neer Hoofdplaat niet zelfstandig kan blijven, de gemeente graag de vorming van één streekgemeente zou zien. Schoondijke: Burgemeester J. Hoft- ijzer had aan de pre-adviezen van zijn college weinig toe te voegen. Hij achtte de tijd nog niet rijp voor de vorming van één grote gemeente. Hij wilde eerst de vorming van drie of vier gemeenten en in de jaren tachtig de vorming van één gemeente. IJzendijke: Burgemeester J. Ficq on derwierp enige sociale aspecten van de herindeling aan een beschouwing. Hij is voorstander van gezonde, welvarende zelfstandige kleine gemeenten en noem de zijn gemeente een passende verschij ning in het totaalbeeld. Spr. vroeg de aanwezigen zich te realiseren hoe schoon en welvarend West Z.-Vlaande ren is. In de herindelingsaffaire moet men de mens niet uit het oog verliezen. Cadzand: Burgemeester J. A. Leen- houts herhaalde, dat zijn gemeente sa menvoeging met Oostburg ongewenst vindt. Volgens hem moet de eigen sfeer van de kust behouden blijven en dient er een krachtige kustgemeente gevormd te worden. Spr. wees er op. dat in zijn gemeente sinds de winkelgalerij geopend is, de duizenden badgasten er alles, van bikini tot champagne, kunnen krijgen. RetranchementBurgemeester Leen- FEUILLETON door Frank van Falckenoort. HOOFDSTUK 1. Met haar kleine wagen had de C. van „Vakantiebedrijf C. en A. Boshoven" de laatste twee gasten met hun bagage naar de bushalte gebracht en nu de grote autobus zich langzaam in bewe ging zette, produceerde Cillie haar lief ste glimlach en wuifde de beide oude mensen na, zolang ze hen kon zien, waarna ze in haar wagentje stapte, startte en wegreed. Ruim vijf minuten later stuurde ze het erf van het vakan tiebedrijf op en zette de auto vlak voor de garage neer, om vervolgens naar het dichtstbijzijnde huisje te lopen, waar haar zuster, de A. van het Vakantie- bedrijf, het huisje schoonmaakte, voor Fover dat al niet door de laatste bewo ners was geschied. „Schei nu maar uit, zus, het is mooi genoeg zo. De eerstvolgende bewoners zullen naar alle waarschijnlijkheid niet eerder komen dan volgend jaar mei". Ankie rechtte haar rug en zette de bezem buiten de deur, waarna ze nog houts zei ook namens deze gemeente, de vorming van een kustgemeente voor te staan. Een dergelijke combinatie zou een wezenlijke eenheid kunnen worden. Nieuwvliet: Burgemeester Everaars wees samenvoeging met Oostburg van de hand om te voorkomen, dat zijn ge meente er als een buurtschap zou ko men bij te hangen. Hij geeft er de voor keur aan één streekgemeente te vormen. Nieuwvliet met zijn 400 inwoners telde in het voorbije zomerseizoen 65.000 over nachtingen van toeristen. De gemeente heeft aanvragen lopen voor de bouw van 100 bungalows, een hotel, een motel en 82 zomerwoningen. Rijksgoedkeuringen komen echter niet af. OostburgBurgemeester J. v. Leeuwen hield een pleidooi voor de vorming van één streekgemeente, dit in tegenstelling tot het uitgebrachte pre-advies, waarin een dergelijke gemeente nog niet haal baar wordt genoemd. Hierop attent ge maakt door Gedeputeerde van Dongen, deelde de heer v. Leeuwen mede, dat Oostburg het in die richting wil zoeken, nu ook andere gemeenten eenzelfde streven hebben kenbaar gemaakt. De centrum-gemeente van Werf Zeeuws- Vlaanderen wilde niet als eerste de vor ming van één streekgemeente voor staan, omdat anders wellicht de zucht naar machtsuitbreiding verweten kan worden. De burgemeester liet niets over van de gesuggereerde kustgemeente, die volgens hem veel te zwak blijft. Waterlandkerkje: Burgemeester M. Vertrugge maakte melding van ver deeldheid in de raad van zijn gemeente en dat er in feite drie verschillende me ningen naar voren waren gekomen. Drie stemmen voor één, drie voor vier en één voor twee gemeenten. Een opinie, waar aan G.S. weinig houvast vullen hebben. Zuidzande: Burgemeester J. de Wilde herhaalde de wens voor een blijvende zelfstandigheid van Zuidzande. Aardenbvrg: Burgemeester M. van Berckei achtte de zaak voor zijn ge meente zonneklaar; zelfstandig blijven en geen samengaan met Sluis. Het feit dat G.S. bepaalde motieven zowel voor als tegen kunnen gebruiken, noopte hem tot lachen. Gedeputeerde van Done en vroeg of in het pre-advies een bepaalde passage kan duiden op de Aardenburgce wens om te komen tot de vorming van één gemeente. Het antwoord van burge meester v. Berckei was: neen. Weth. Lansu zei dat Aardenburg en Sluis zelfstandig moeten blijven. Hij zag een oplossing in de vorming van een re creatiegemeente langs de kust, een on derwijscentrum met Oostburg en Schoondijke, een agrarisch centrum met TJirendijke en twee historische kernen Sluis en Aardenburg. Biervliet: Burgemeester A. Kostense vond het wonderlijk, dat na bijna dui zend jaar zijn gemeente de zelfstandig heid verliest. De splitsing van Biervliet noemde hij een fatale ingreep in het gemeenschapsleven. Biervliet is sinds de eens rondkeek en goedkeurend knikte. Ze blikte even naar haar vier jaar oudere zuster. „Ja", antwoordde ze knikkend, „dat is eigenlijk wel waar". Ze liet haar blik glijden over de acht gelijk in vorm en grootte zijnde huisjes en als het moge lijk was geweest, zou ze met haar ogen dit geheel geliefkoosd hebben. Ze slaak te een zucht en streek over haar gezicht. ..Eigenlijk jammer, Cillie, dat we ze niet wat meer produktief kunnen ma ken. Moet je eens nagaan: Acht mooie, met een redelijk comfort ingerichte huisjes. We hebben nu 12 september en we zijn, als ik me goed herinner, op 16 mei begonnen met de verhuur. Daar liggen dus acht maanden tussen in. Eigenlijk jammer, dat onze mooie huis jes acht lange maanden leeg staan, al leen al omdat het seizoen in ons land zo kort duurt". Cillie Boshoven knikte instemmend. „Je hebt gelijk, maar wie is er nu zo gek om in de winter met vakantie te gaan? Afgezien nog van het feit, dat er toch geen verwarming is". Ankie wees naar het verste huisje. „Behalve dan „De Rietvink". Daar lie ten we indertijd een schoorsteen in bouwen. Die zou dus eventueel ook 's- winters bewoond kunnen worden". Cillie leunde tegen de wand van het huisje. Terwijl ze langs de rij bouwsels keek, antwoordde ze: „Laten we er niet drooglegging van de Braakman geheel op de Kanaalzone georiënteerd. Dit wil de hij tot uitdrukking gebracht zien in het herindelingsrapport, wanneer de zelfstandigheid niet behouden kan blij ven. Sluis: Burgemeester P. v. Hootegem wees nog eens op het afwijkend karak ter van Sluis en Aardenburg en zei sterk gekant te zijn tegen de vorming van één gemeente. Volgens hem mag Sluis niet opgenomen worden als minderheid in een groter geheel. Moet er toch ge concentreerd worden, voeg dan Re tranchement maar bij Sluis. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Kranslegging te Eede. Zaterdag was het 20 jaar geleden dat Koningin Wilhelmina, na een gedwon gen verblijf van bijna 5 jaar in het bui tenland, voor het eerst voet op vader landse bodem zette. Dit gebeurde in het Zeeuws-Vlaamse grensplaats <e Eede. Negen jaar later onthulde Koningin Juliana een monument, waarin de woor den waren gebeiteld: „Hier keerde op 15 maart 1945 onze landsvrouwe terug tot haar volk". Ter herdenking hiervan had een so bere plechtigheid plaats. Namens het Provinciaal bestuur van Zeeland legde waarnemend Commissaris der Koningin M. v. Poelje een krans aan de voet van het monument. Hierbij waren aanwezig de gedeputeerden J. van Dongen, jhr. mr. T. Schorer en de griffier der Staten, dr. D. v. d. Wel. Namens de gemeente Aardenburg werd eveneens een krans gelegd door burgemeester M. v. Berckei. De plechtigheid werd ook bijgewoond door drie adjudant-onderofficieren van de Koninklijke Marechaussee, die bij de terugkeer van Koningin Wilhelmina aanwezig waren. Verder waren ook de twee toenmalige wethouders van Aar denburg aanwezig. Gezien het sobere karakter van deze plechtigheid, werd er niet gesproken en was de belangstelling niet groot. Wel had men van diverse openbare gebou wen en particuliere woningen de vlag gen uitgestoken. Opening textielfabriek. Aan de Oude Eedeweg te Aardenburg werd door de heer J. var. Dongen een nieuw textielbedrijf van de fa. v. Turen hout in bedrijf gesteld. Hij deed dit door aan een touw te trekken, waardoor de machinerie in beweging werd gesteld. De heer van Dongen merkte hierbij op dat Aardenburg weliswaar een agra rische gemeente is, doch dat door me chanisatie in de landbouw ook industrie vestiging nodig is. De vraag kan gesteld worden of dat centraal of gespreid dient te geschieden. In deze tijd bestaat er naast een agrarische ook een industriële en recreatieve taak. Burgemeester v. Berckei was verheugd over deze nieuwe aanwinst in zijn ge meente. Hij greep de gelegenheid te baat om te wijzen op een noodzakelijke infrastructurele verbetering en toonde aan beginnen, zus. Gesteld dat je er een jong gecin in stopt, zogenaamd tij delijk, omdat het paar geen woning kan krijgen. Goed, we knopen er de bepa ling aan vast, dat ze - laten we zeggen - per 1 mei vertrokken moeten zijn. En ze hebben nog geen huis, wat danV Zet jij ze dan 'op straat? Bestaat de moge lijkheid om ze dan de deur uit te zet ten? En durf jij zoiets op je verantwoor ding te nemen? Je krijgt iedereen te gen je. Nee, laten we er alsjeblieft niet aan beginnen. We hebben een suksesvol seizoen achter ons, want we hebben in de topmaanden alle huisjes ononder broken bezet gehad. Wil jij nog meer? Laten we dankbaar zijn. En voor de cen ten hoeven we het gelukkig niet te doen". Ankie sloot het huisje, stopte de sleu tel in haar schortrak en nam de schoon maakartikelen in de hand, waarna ze met haar zuster naar de woning liep. „Je zult wel gelijk hebben", was haar oordeel. „Natuurlijk hoeven we het om de centen niet te doen, maar het is toch wel jammer, vind je niet? Al zou je er maar één kunnen verhuren, een paar maanden of zo. Aan iemand, die rust zoekt. Die mensen zijn er toch? Tegen een redelijke huurprijs. Je hoeft toch niet persé een getrouwd paar te ne men?" Cillie keek haar zuster eens aan. Hoe wel ze zelf in alles de organisator was zich tevreden over de wegverbetering in het Belgische Stroobrugge. Enige persoonlijke vrienden van de familie v. Turenhout, L. en G. Sluizer, boden een gebrandschilderd raam aan, de heer Brevet namens de aannemers een weegschaal. De burgemeester van Adegem sprak namens de zakenrelaties. Namens de firmanten werden alle sprekers toegesproken door de heer F. v. Turenhout. De beide plaatselijke muziekvereni gingen, de Aardenburgse Fanfare en F.N.Z K. uit Sint Kruis, zorgden tussen de toespraken voor de muzikale om lijsting. De bijeenkomst werd met het spelen van het Wilhelmus besloten. Na afloop volgde een drukke receptie. Met het nieuwe tricotagebedrijf voelt Aardenburg zich gelukkig. Het schept werkgelegenheid in een modern inge richt bed'ijf dat in staat is een volwaar dig produkt op de markt te brengen. Breskens Leerlingen van de Openb. lagere school voerden operette op. Vorige week vrijdag brachten de leer lingen van de Openbare lagere school, o.l.v. het onderwijzend personeel en met medewerking van de Oudercommissie, in zaal „Casino" een operette ten tonele. De belangstelling was groot. De heer J. Robijn, hoofd der school, heette de aanwezigen namens de Ou der- commissie, de leerkrachten en de kin deren, harfelijk welkom, in het bijzon der wethouder W. C. van der Hooft. Burgemeester Eekhout had bericht van verhindering gezonden. Spr. zei vervol gens dat 76 kinderen meespeelden in de operette, meer dan een derde van het totaal aantal schoolkinderen. De heer Robijn zei dat het moeilijk geweest was de juiste acteurtjes en actricetjes voor de diverse rollen in de onerette te kie ren. Hij kon goed begrijpen dat som mige ouders misschien een beetje te leurgesteld waren, omdat hun kinderen niet uitverkoren waren mee te doen, doch hij gaf de verzekering dat deze kinderen een volgende keer aan de beurt zouden komen. Spr. bracht vervolgens dank aan de vele medewerkers aan deze avond, o.a. de leden van de Ondercom missie, de leerkrachten, schilder Pro voost en vooral ook aan de heer v. d. Made, die op de piano de kinderen de vele liedjes hielp instuderen en nu zou begeleiden. Tot slot wenste hij de aan wezigen een prettige avond toe en de kinderen veel succes. Allereerst volgde nog declamatie door een 4-tal kinderen, die o.m .brachten: a. Het dwergje; b. 't Schoenmakertje; c. Achter op de brommer en d. Het bootje. De kinderen deden het prima en mochten dan ook een hartelijk applaus in ontvangst nemen. Hierna werd de operette in 4 bedrij ven: „Het Gelukskind" voor het voet licht gebracht. Het zou ons te ver voe ren een uitvoerige beschrijving van de inhoud te geven, doch vermeld dient te worden dat de rollen, zowel als de vele liedjes, goed ingestudeerd bleken te zijn. Vele kinderen bleken over prima acteer- en het ook haar idee was geweest om een vakantiebedrijf te beginnen, had Ankie zo af en toe wel een? goede inval len, die voor verwezenlijking vatbaar waren. Meestal had ze de suggesties van haar zuster doordacht en in enkele ge vallen zelf verbeterd en tenslotte ge realiseerd. Met het verwachtte resultaat. En omdat ze helemaal niet eigenwijs was, doch inrfee daarvan graag aan dacht besteedde aan tips van ande ren, onverschillig van welke zijde ze kwamen, dacht ze ook ditmaal na over het nieuwe idee. Natuurlijk, er zat wat in. Het zou te proberen ziin. Al nam je voor één win terseizoen büvoorbeeld met één huisie een proef. Daarna zou je dan kunnen zien en uitrek°nen, of je er werkelijk voordeel van had om zoiets te prolon geren. „Hoe zou je je voorstellen dit te be reiken, zus?" „Nou, heel gewoon: een paar adver tenties. En dan in kranten hier in de buurt, want in de winter gaan de men sen liever niet zo ver weg. Tenminste dat denk ik." „Wel, laten we eerst maar eens gaan eten. Dan kunnen we het daarna rus tig bepraten. Het komt er niet op een we°k of een maand op aan." En daar was Ankie Bokhoven het roe rend mee eens, zoals ze het doorgaans altijd met haar oudere zuster was.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1