ZÖZ Vissers, denkt om de jaarvergadering, morgen 20mrt. Feestavond volkstuinders Prinses Margriet Firma SMOOR XDE ERKENDE BONDSAUTORIISCHOOL „DE CENTRALE" hulpkrachten flinke jeugdige krachten Wito-o-^d Firma Schippers Nauia Kon. Nederlandse Schouwburg te Geul. A.V.R.O. radio-en televisiegids Land- en Tuinbouw kinderwagen woensdag 24 maart Haal nu Uw rijbrevet met nieuwe Opel Kadeil Rijschool „Succes" en Rijbewijzen-bureau PHILIPS TELEVISIE s.s. „ANNE" Vismijn - Breskens Week van 28 febr. t.e.m. 6 maart 1965. 356 kg. bot 699 kg. schar 407 kg. schol 8 kg. tong 61283 kg. kabeljauw 344 kg. wijting 50 kg. sardijn 3724 kg. export garnalen 115584 kg. haring 277 kg. onverkochte bot 145 kg. onverkochte kabeljauw 835 kg. onverkochte wijting 14 maart 1965 TRAMLIJN BEGEERTE Toneelspel door Tennessee Williams Regie: Kris Betz WORSTELING VAN KERKEN OM LECTUUR VOOR AZIE EN AFRIKA. „Alle mensen staan met tranen in hun ogen over hongerige kinderen. Daar zijn alle redenen voor. Maar er is zo weinig bewogenheid over de geestelijke nood waarin de mensen in Azië en Afri ka verkeren". Deze hartekreet van een bekend zendingsman mag zonder meer het uitgangspunt worden genoemd van een massale actie van de christelijke kerken in de „westerse" wereld. Een actie waarbij ook Nederland is betrok ken: Brood voor het hart. Doel is ver spreiding van voorlichtende lectuur over de meest uiteenlopende onderwer pen in de ontwikkelingslanden. In Azië en Afrika woedt thans een strijd die op vreedzame wijze wo,-dt ge voerd: met boeken, kranten, folders en tijdschriften. Een gevecht tegen analfa betisme, maar ook om het hart van Afri kanen en Aziaten met als wapen lec tuur geschreven vanuit de bijbelse visie op het leven. De moderne communica tiemiddelen versnellen het tempo van de ontwikkeling. Ook mensen die (nog) niet kunnen lezen horen berichten van vrienden, of via radio en televisie. De Islam en het communisme grijnen - vanuit hun standpunt geheel terecht - hun kansen de massa te beïnvloeden. In Azië en Afrika zijn grote drukke rijen gebouwd met als enige doelstel ling de produktie van communi-tische lectuur. Volgens sommige belichten be steedt Rusland jaarlijks vijf miljard gulden aan het verspreiden van propa- andamateriaal. Radio Peking richt zich dagelijks tot de Afrikaanse volken over 6 golflengten in de voornaamste Afri kaanse talen. Trouwens, in heel Afrika zijn dagelijks ruim zevenhonderd radio stations in de lucht. Goedkope tran sistorontvangers en luidsprekers maken het mogelijk de armsten te bereiken. Ook de distributie vormt een pro bleem. De boeken moeten dikwijls in boten langs de grote rivieren worden verspreid, of gaan met trucks de jungle in. Er zijn reeds lectuurdepots. Heel be kend is in Nederland het lectuurcen trum Yaoundé in Kameroen. Bij de eer ste actie van „Brood voor het hart", in 1963, werd aan Yaoundé 318.000 gulden afgedragen. In Djakarta is de Indone sische interkerkelijke lectuurdienst Ba- dan Penerbit Kristen gevestigd. Deze uitgeverij ontvangt hulp van de Gere formeerde Kerken, de Gereformeerde Zendingsbond en de raad voor de Zen ding van de Hervormde Kerk. Tot 2 mei voert de Nederlandse Zendingsraad een tweede actie voor de verspreiding van christelijke lectuur, met opnieuw als motto: „Brood voor het hart". (Giro 500100 te Amsterdam). Uit de opbrengst hiervan zal mogelijk een nieuw lectuur centrum in Indonesië worden gesticht. Het is slechts een greep uit de vele ac tiviteiten, die alleen vanuit Nederland al worden ontplooid. Het is duidelijk: de nieuwe visie op de verspreiding van christelijke lectuur, die aartsbisschop Coggan in 1962 van de kerken verlangde, begint door te breken. In Algerië, Tanzania (het vroe gere Tanganyika), Zambia, Kameroen en Indonesië en tal van andere landen in Afrika en Azië zullen boeken worden verspreid en zullen boeken van de per sen rollen, geschreven vanuit de bood schap van het Evangelie. (nu op groot formaat) Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens Bestrijding van de uievlieg. De teelt van uien in ons land ls nog altijd zeer belangrijk te noemen. Gezien de hoge uieprijzen staat het wel vast dat deze teelt een grote uit breiding zal ondergaan. Van groot be lang is om bij deze teelt alles in het werk te stellen en te komen tot een zo groot mogelijke oogst. Om dit te bereiken zal men in de eerste plaats aandacht moeten schen ken aan de bestrijding van de maden in uien, larve van de uievlieg. Tot dus ver werd bij de bestrijding van deze pa rasiet gebruik gemaakt van de gechlo reerde koolwaterstoffen met name diel- drin, aldrin en hepthachloor. Dit waren voor enkele jaren ideale middelen, maar nu gebleken is, dat de uievlieg resistent is geworden zullen nieuwe middelen noodzakelijk zijn. De toepassing van gechloreerde kool waterstoffen is door de Plantenziekten- kundige Dienst, ook op percelen waar wortelen worden geteelt, verboden. Gelukkig dat door het gebruik van Basudine op basis van diarinon bij een jhiste toepassing een uitstekende en afdoende bestrijding kan worden be reikt. Om vervluchtiging tegen te gaan, is het noodzakelijk dat genoemd middel direct na het spuiten wordt ingewerkt. STIJGING AANTAL GEREGISTREER DE TV-TOESTELLEN BLEEF IN 1964 ACHTER BIJ 1963. De stijging van het aantal bij de Dienst Luister- en Kijkgelden geregistreerde televisietoestellen bleef in 1984 bijna 13 pCt. (12,7) pCt. achter bij 1963. Het aantal geregistreerde tv-tcestel- len nam in 1964 toe met 262.879 tegen 299.236 in 1963. Op 1 febr. j.l. waren er 1.865.461 t.v.- toestellen aangegeven tegen 1.836.474 per ljan. j.l. (t.e.m. 23 febr. 1.891.800). Heden ontsliep, in de Hope des Eeuwigen Levens, oi.ze lieve zuster, behuwdzuster en tante, MAATJE LIJK, in de ouderdom van 71 jaar. „Jezus neemt de zondaars aan". Uit aller naam A. Doevendans-Lijk. Bergum, 4 maart 1965. Lageweg 4 Te koop i.g.st.z. merk Koelstra. H. FENIJN, Narcis- straat 2, Breskens. Herv jeugdclubs te BRESKENS in gebouw „De Uitkomst", Langeweg. Aanvang 7.30 uur. Toegang gratis. Nijverheidsstraat 5, Breskens. Tel. 819 Voor alle storingen en reparaties aan Elektromotoren voor alle doeleinden, Dynamo's voor de kustvaart, Auto dynamo's, Startmotoren, enz., naar het ZEEUWS WIKKELBEDRIJF, Spulstraat 29, Vlissingen. Telefoon 01184 - 3803 (b.g.g. 4265). U belt en onze reparatiewagen komt. 10 RIJLESSEN voor f47,50 Modern lesmateriaal, gediplo meerde instructeurs. Halen en brengen gratis. Theorieavonden met lichtbeelden Aanmeldingsadres: BRESKENS, Boulevard 1. Telefoon 485 Op dinsdag 16 maart en vrijdag 19 maart a.s., beide dagen van 17 tot 18.30 uur, zal de Aankoop vereniging, Middenhavendam Breskens aan kunstmest en pootaardappelen verkopen. Op andere dagen of uren kan niet worden afgehaald. Huur nieuwe televisie met ALLE pro gramma's voor een gering bedrag per maand. Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, mor gen bij u thuis! Bel (ook 's avonda) Axel 338 of Sluis 277. In onze galvaniseer- en chroomafdeling kunnen wij plaatsen voor alle voorkomende werkzaamheden Eveneens plaats voor enige GEBR. CRUSON N.V. - Breskens Westlandstraat 6 Telefoon (01172) 851 Was U er ook bij op Soestdijk? Dit en nog zeer vele mogelijkheden biedt U Breskens, Dorpsstraat 67 telef. (01172) 617 Groede, Molenstraat telef. (01171) 258 Meer dan 40 jaar tot Uw dienst Verkrijgbaar bij BRESKENS Schetsenbundel van L. BOOTSGEZEL Prijs f 3,90 Franco per post f4,50 na ontvangst van post wissel of storting op giro nr. 358296. U^HET IS M65CHIEN OOiZ^\ WEL EEN ON6ELOOFWAARDI6 VERHAAL... ACH, VERGEET U HET N\AAR ,1K 6fl WÉL NAAR DE POLITIEPlE ZAL HET \WEL ONDERZOEKEN U GELOOFT GEEN WOORD, HE VAN WAT IK VERTEL OCH, HET \<o EEN 6TERK VERHAAL /MAAT. /MAAR DE APEtt,WfiARttEE HET VERTELD WORDT, (MAAKT HET N06 6TERKER.JE RUIKT DE RUM OP EEN /MUL AF6TAND/ AVE ,ZE ZULLEN HET NOTEREN,AL6 ZE ER NIET TE UJI VOOR ZUN.EN DAARNA HOUDEN ZE «blÈGTA... ...EN VOLGEND JAAR ZIT JE PAAR N06 WELTERUGTEN/

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 4