Muziekuitvoering auiobox Hl VISSERS EN SCBIPPEHS ZIJ, op vrijdag - in „De Uitkomst"- ie BRESKENS velours cretonne damast Een nieuwe spijkerbroek kinderwagen Te huur ATTENTIE I zen, aan de orde. Twintig personen ga ven zich hiervoor op. Het jaarverslag over 1964 was voor de afdeling niet ongunstig. Men was er in geslaagd de ledenstand op te voeren van 111 naar 129, waaronder verschil lende jongeren. De penningmeester liet ook al een optimistisch geluid horen. Er was een batig saldo van f 199,82. Door de fractievoorzitter, de heer «T. J. Vergouwe, werd het beleid van de raadsfractie ingeleid, waarop een goede discussie volgde over verschillende ge meentelijke zaken, waar de raadsfractie in 1964 had aan meegewerkt of had ge meend niet aan mee te doen. In het bestuur werden herkozen de secretaris J. J. Vergouwe en de leden H. Vermeulen, A. Oosterling, P. Hensen en P. Notebaart. In de nieuwe kascommissie werden benoemd de heren A. Vinke en J. Pro voost. Tijdens de rondvraag werden nog ver schillende punten behandeld, o.a. de herindeling van West Z.-Vlaanderen, ambtenaren-pensioenen, enz. Voorzitter v. d. Hooft wekte in zijn slotwoord allen op zich de komende we ken in te spannen om de afd. Breskens van de Partij v. d. Arbeid verder uit te bouwen om sterk te staan voor de ko mende raads- en statenverkiezingen in 1966. Breskens Korfbal B.K.C. 1—T.O.P. 1 6—5. Gezien de uitslag heeft B.K.C. het niet gemakkelijk gehad tegen de Arne- muidenaars. Over het verloop van de wedstrijd valt het volgende te vertellen: Door dhr. J. v. d. Lijke kwam de stand op 10. T.O.P. maakte vlug gelijk door een ten onrechte toegekende straf worp 11. Mevr. v. d. Lijke kon deze stand niet aanzien en maakte er prompt 21 en ook 31 van; dit laat ste doelpunt uit een strafworp. Maar T.O.P. kwam terug 32' en dhr. J. y. d. Velde zorgde voor een ruststand van 4—2. Na de rust een fel op de bal zittend T.O.P., wat resulteerde in 45. Toch kwam B.K.C. terug en weer was het mevr. v. d. Lijke, die de partijen op gelijke hoogte bracht. Hierna werd fel gevochten om de overwinning die uit eindelijk bij de Bre~siaanders via een mooie doorloopbal van mej. R. Heijboer terecht kwam. Onze junioren die tegen Blauw Wit uit Kloetinge speelden, konden het te gen de a.s. kampioen van hun klasse niet klaren en werden met de cijfers 15 jn hun nadeel over de Schelde te ruggestuurd. Zaterdag 13 maart a.s. zal B.K.C. 1 in het veld treden tegen Stormvogels 1 (Westkapelle). Aanvang 15.45 uur. Voetbal 4e klasse H Uitslagen van zondag j.l. Lewed. BoysBreskens 13; Vogel waardeClinge 21SteenIJzendijke 30; R.C.S.Corn Boys 33; Biervliet Koewacht 60. De stand is nu Vogelwaarde 12 8 2 2 18 34—20 Lewed. Boys 13 8 1 4 17 37—33 Biervliet 14 8 1 5 17 55—28 Clinge 14 6 4 4 16 31—26 Steen 14 7 1 6 15 37—29 Corn Boys 14 5 4 5 14 30—32 Aardenburg 12 6 1 5 13 41—30 Breckens 12 6 1 5 13 41-41 R.C.S. 14 5 2 7 12 30-47 IJzendijke 12 3 0 9 6 24—40 Koewacht 13 1 1 11 3 22—56 Programma voor zondag a. s. VogelwaardeKoewacht; Lewed. Boys Aardenburg; IJzendijkeBreskens. Vogelwaarde zal zondag zeer zeker zijn leiderspositie nog verstevigen, door van Koewacht te winnen. Ook Lewed. Boys zal Aardenburg wel met lege handen naar huis stuken. Breskens gaat naar IJzendijke en moet, gezien de ranglijst, de winst mee naar huis kunnen nemen. Om 2.30 u.: Breskens 3Philippine 2. POSTZEGELPROGRAMMA VOOR 1965. PTT zal in 1965 de volgende bijzondere postzegels uitgeven: 6 april: drie zegels gewijd aan het verzet, met afbeeldingen van verzets- monumenten. 17 mei: een herdenkingspostzegel ter gelegenheid van het feit, dat het in 1965 100 jaar geleden zal zijn, dat de internationale samenwerking op tele- communicatie-gebied begon; deze zegel zal het embleem d-aeen van de Union Internationale des Telecommunications. 1 juni: vijf zomerzegels met afbeel dingen uit pittoreske Nederlandse stad jes. 20 september: (Vermoedelijke datum) twee Europazegels. 16 november: vijf kinderpostzegels, waarvoor de afbeeldingen zo mogelijk worden ontleend aan tekeningen van een kinde^tekenwedstrijd, die het Co mité Kinderzegels heeft georganiseerd. Burgerlijke Stand GEMEENTE BRESKENS over de maand februari 1965 GEBOORTEN: 1, Pieter Cornelis Mari- nus, zn. van Adriaan Johannis Heijboer en van Sonja Adriana Dierx; 3, Corne lis Abraham, zn. van Abraham Adriaan Buize en van Neeltje Maria Johanna van Belois; 24, Jacqueline Anna, d. van Ja cob Hubrecht de Bliek en van Jannigje Wentzel; 24, Vivian, d. van Herman Dé- siré Boer jan en van Johanna Wilhel- mina de Lange; 27, Carla Johanna, d. van Adriaan Baas en van Maria Janna Versprille; 9, Eduardus C., zn. van Ro bert Johannes de Smit en van Catha- rina de Kruijter (geb. te Oostburg); 16, Catharina, d. van Petrus Johannes Pie- laat en van Janna Jacoba Versprille (geb. te Vlissingen)17, Anna Catha rina, d. van Abraham Pieter de Baare en van Maria Dina van de Velde (geb. te Vlissingen). HUWELIJKEN: 5, Petrus Augustinus van Voren, 25 j., wonende te Hoofd plaat en Maria Theresia van Royen, 21 j., wonende te Breskens; 5, Abraham An toon Boeckhout, 22 j. en Catholina Maria Helena Verduijn, 18 j., beiden wo nende te Breskens. OVERLEDEN: 22, Pieter Jannis Ver duijn, 49 j., wonende te Breskens. INGEKOMEN: 5, Maria S. Jacobs, van Engeland (Schotland) naar Dorpsstraat 73b; 5, Abraham J. Keijmel, van Oost- kapelle naar Boulevard 822, Jannis A. Keijmel, van Oostkapelle naar Boule vard 8. VERTROKKEN: 1, Jacob Woudsma, van Oesterput 4 naar Axel; 2, Johannis de Nooijer en gezin, van Langeweg 26 naar Terneuzen; 3, Teunis Lems en gezin, van Langeweg 24 naar Terneuren; 3, Jannie Grietje van Poelje, van Nieuw st: aat 11 naar Rotterdam ;5, Maria de Paauw-Miedema, van Narcisstraat 4 naar Hontenisse; 5, Maria Theresia van Royen, van Ph. van Kleefstraat 57 naar Hoofdplaat; 5, Cornelis M. van der Have en gezin, van Langeweg 30 naar Terneuzen; 23, Eitje Kiewiet en gezin, van Scheldekade 19 naar IJzendijke; 26, Lauran W. A. van de Casteel en ge zin, van Dorpsstraat 4 naar Terneuzen. KERKDIENSTEN Zondag 14 maart. Ned. Herv. Kerk Gebedsdiensten voor het gewas Aardenburg, 11 uur, Da. de Neeling Biervliet, 10 uur, Ds. Evenhuis Breskens, 10.3c uur, Ds. Spaans Cadzand, 10 uur, Ds. Luuring Extra collecte Groede, 10 uur, Ds. Doornink Hoofdplaat, 10 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 11 uur, Ds. Brezet H. Doop Oostburg, 19 uur, Ds. Balk Retranchement 10 uur, Eerw. Heer De Vries Schoondijke, 10 uur, Ds Brinkman Sluis, 9.30 u r, Ds. Balk Extra collecte kerkvoogdij St. Anna ter Muiden. 11 uur, Ds. Baik Extra collecte ketkvoogdij St Kruis, 9 uur, Ds Spaans Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 9.30 uur, Ds. Brezet Zendingscollecte Z 1 idzande, 9.30 uur, Da de Neeling Vrij Evang. Gemeente Breskens, 10 uur, Ds. v. d. Molen Cadzand, 9 uur Ds. Praas Nieuwvliet, 10 30 uur, Ds. Praas Retranchement, 2 30 uur, Ds. v d. Molen Geref. Kerk, Breskens 10 en 3 uur, Ds. Coumou, Haarlem Biddag voor het gewas Evang, Luth. Gemeente Groede, 9 30 uur, Ds. Kloosterman, Vlissingen R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 14 maart H. Mis om 8 uur Hoogmis om 10 uur. In de week H Mis om 7.30 uur. Woensdagavond 7 uur, H Mis met vastenmeditatie Zaterdag 7 uur, kruisweg. Kantoorboekhandel Fa. SMOOR DE HULSTER Breskens te geven door de muziekvereniging ..Uit het Volk Voor het Volk" met medewerking van de toneelvereniging Gas- Genoegen-uit Retranchement v7V-L-r'.>"^ e Alleen toegankelijk voor donateurs op vertoon van ontvangen programma, 's Avonds is aan de zaal gelegenheid zich als donateur op te geven. Aanvang 7.30 uur (stipt). Zaal open om 7 uur. Namens het bestuur: Iz. DE HULSTER, voorzitter. R. VERGOUWE, secretaris. f-:- -■ OF EEN WEEFSTOF -vi Schoondijke Dorpsplein 31 Telefoon (01173) 309 Breskens Dorpsstraat 61 Telefoon (01172) 664 Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader, de heer PIETER GQESEIJE, in de ouderdom van 77 jaar. Breskens P. Goeseije-Merrelaar. a/b m.s. „Johannes" D. J. Eleveld-Goeseije J. Eleveld Elly en verloofde Henk Diny en Hilda, a/b m.s. „Pieternella Johanna" J. Goeseije C. M. Goeseije-Leunis Piet Arend. Breskens, 11 maart 1965. Pr. Julianastraat 16 Geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben op maandag 15 maari a.s des nam 3 uur, op de algemene begraafplaats te Bres kens vanaf gebouw „De Uitkomst", Langeweg. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde moeder, behu wd-en grootmoeder, mevrouw JOHANNA JANNEKE DE RUIJ3SCHER, wed. van de heer H. KARELS, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Namens de familie C. Behage-Karels A. Behage. J. Dierings-Behage M. Diermgs. Groede, li maart 1965. Slijkstraat 3 De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 13 maart a.s nam. 3 uur, op de aigemene begraafplaats te Groede VISITEKAARTJES Firma SMOOR DE HULSTER Zondagsdienst dierenartsen H. van de Vijver, IJzendijke, tel. (01176) 388, b.g.g. (01152) 232. Kies dan een echte Wrangier zo uit de U.S.A. Wrangler, blauw dessin met bijpassende jacks Wrangier, zwart dessin Wrangler corduroy, in zwart en sanokleur Weekenders met zadelsteek Zwarte riemen, tot 5 cm. breed f 5,95 Cowboy-riemen met buckles f 12,75 Spuiplein Te koop z.g.a.n. merk Koelstra. Te bevragen Dorps straat 16, Nieuwvliet. Te bevragen v. Zuijenstr. 3, Breskens Zojuist ontvangen Engelse truien (2 kwaliteiten) Belg. Rossaert schipperspetten in 3 modellen Koorden Ankertjes Caban- en Meltonbroeken Spuiplein Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t.e.m. 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke: Dr. Foimer, Schoondijke. tel. (01173) 366 Cadzand-Retranchement-Sluis- Zuidzantie Dr. Beck, Zuidzande, tel. (01170) 24 24 Oostburg-Aardenburg-Eede Dr. Loose, Oostburg, tel. 01170-2121 Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke: Dr. Lockefeer, IJzendijke, tel. 01176-366

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3