meneer Hansen, incognito Ons nieuwe feuilleton De dames Boshoven, die in Dorringen een vakantieverblijf exploiteren, wil len als proef één der huisjes ook in de winter verhuren. Een meneer komt op de advertentie af. Hij zegt schrij ver te zijn, die rust zoekt: Hij vestigt zich in het huisje en dan begint een reeks van wonderlijke ge beurtenissen, waarin meneer Hansen, tegen wil en dank in wordt betrok ken. Zelfs de Dorringse politie en de rijksrecherche komt er aan te pas. Hansen, die helemaal geen schrijver is en evenmin zo heet, komt er zelfs niet zonder kleerscheuren af, maar na dit alles houdt hij een batig saldo over: een liefhebbende vrouw, die de zijne zal worden en is dat niet veel waard. waarmee wij in ons volgend nummer een aanvang maken, is boeiend, vol spannende momenten en met een blij einde voor twee der hoofdpersonen. U zult er bij ieder vervolg van genie ten! Redaktie. PLAATSELIJK NIEUWS Groede Bijeenkomst Bond van Gemeente ambtenaren. In het gemeentehuis te Groede heeft de onderafdeling West Z.-Vlaanderen \-an de Ned. Bond van Gemeenteambte naren een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het feit, dat in Groede het achtduizendste lid van de landelijke bond was toegetreden. Burgemeester J. C. Everaars van Groe de richtte een bijzonder welkomstwoord tot mr. E. Roelofs, eerste adjunct-sekre- taris van het bond^bu^eau te Amers foort, de heer J. Schonenberg, lid van de commissie voor de bondspublikaties en de heer H. Strabbing uit Vlissingen, voorzitter van de afdeling Zeeland. Burgemeester J. Hoftijzer van Schoon- dijke dankte het gemeentebestuur van Groede, ah voorzitter van de onderaf deling West Z.-Vlaanderen, voor de gastvrije ontvangst. De heer Roelofs deelde mede, dat de bond zeer verheugd is met het bereiken van het achtduizendste lid, hetwelk eerst in 1966 verwacht werd. Het acht duizendste lid, de heer Adriaanse en de heer Schelle, beiden uit Groede, kre gen een enveloppe aangeboden, de laat ste als aanwerver. Voorts hield de heer Roelofs een inleiding over „Wat is de bond en wat doet de bond". Hij gaf een duidelijk overzicht van de organisatie en haar doelstellingen. Raadsvergadering De raad der gemeente Groede kwam onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars in openbare vergadering bijeen. Aan het Comité herdenking gesneu velde militaire Canadezen werd een sub sidie van f 0,25 per inwoner verleend. Dit Comité wil de gesneuvelde militairen tijdens de bevrijding van West Zeeuws- Vlaanderen eren door een samenkomst van schoolkinderen op het militaire kerkhof te Adegem (B De vergoeding over 1964 voor het vak onderwijs op de R.K. lagere school werd vastgesteld op f 1006,60. Aan dhr. J. Krane te Groede werd eervol ontslag verleend als lid van de gemeentelijke woonruimte-commissie. Z.h.st. ging men akkoord met het on derhands aanbesteden van het ophalen van huisvuil in de gemeente aan de fa. En Olga, in het witte bed, dacht aan Yvonne. Nu eerst begon zij te begrijpen, welk een zwaard door de -iel van haar moeder was gegaan. Ook Yvonne was zo geweest, zo'n schattig babietje en al die jaren had moeder haar liefgehad en toen opeens Toen Fandra zich omdraaide, zag Olga één ogenblik de smart van de herinne ring op dat gezicht, maar slechts één ogenblik. Toen vroeg Sandra: „Waar is de jon°e vader?" „De jonge vader is door de dokter weg gestuurd om een en ander te halen. Hij komt zo terug. Hij heeft zich heel flink gehouden, we hebben niets geen last met hem gehad". De twee vrouwen za gen elkander aan en lachten in het we derzijds besef van de vrouwelijke supe rioriteit over de man, zo hulpeloos in zulke ogenblijken. Eén vraag brandde Sandra op de lip pen. maar ze aarzelde die uit te spreken. Toch won het haar nieuwsgierigheid. „Hoe heet ze, weten jullie dat al?" „Wij weten het, en u weet het ook". „Ach zei Sandra. Toen stond ze op en ging weer naar de wieg. „Yvon ne fluisterde ze. „Toch Yvonne". „Zal grootmama haar niet te veel ver wennen?" vroeg een stem bij de deur. „Hom* hem", kapte Olga meteen alle mannelijke overmoed af. „Nou heb je weer praaties mannetje, maar een paar uur geleden was je zo wit ah een doek". „Dat komt door het licht hier", legde Bron te Waterlandkerkje. Burgemeester Everaars werd afge vaardigd naar de hearing die G.S. be legd, om het standpunt van de gemeen teraad inzake de gemeentelijke herin deling te verdedigen. Aan het begin van de vergadering herdachten de leden de overleden Com missaris der Koningin, Jhr. mr A. F. C. de Casembroot, aan wie Groede grote dank verschuldigd is, aldus de burge meester. Sluis Raadsvergadering De raad van Sluis heeft een openbare vergadering gehouden, onder voorzit terschap van burgemeester P. v. Hoote- gem. Door de Interkerkelijke Commissie voor Maatschappelijk Werk in West Z. Vlaanderen was verzocht de subsidie over 1954 te verhogen, zulks in velband met de aanstelling van een maatschap pelijk werker en de uitbreiding van het werk. Reeds in juni werd de subsidie gebracht op f 1462,72. Als aanvalling werd nog een bedrag van f 374,- ge vraagd. Het advies van B. en W. om gunstig te adviseren werd z.h.st. goed gekeurd. Ook het verzoek van de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinszorg in het dekenaat Aardenburg, om een ex tra subsidie voor gezinshulp en -zorg over 1963 van f 1,- per verzorgingsdag, werd goedgekeurd. De Stichting „Cultureel Belang Sint Anna ter Muiden" te Sluis zal voor een periode van 6 jaar, tegen een huursom van f 220,25, het voormalig gemeente huis te St. Anna ter Muiden kunnen huren De begrotingen 1965 van het Alge meen Armbestuur van Heille en van de Burgerlijke Godshuizen werden goedge keurd, alsmede de wijziging begroting 1963 en de rekening 1963. Gedurende 1965 krijgt de Sluisse zwemvereniging ,,'t Vrije" de beschik king over de gemeentelijke zweminrich ting. Aan dhr. M. J. de Backere te Sluis wordt het openbaar toilet verhuurd aan de Grote Markt voor f 500,- voor het jaar 1965. Dhr. A. Lannoye werd aangesteld als gemeentewerkman met een proeftijd van één jaar. De bezoldigingsmaatregel per 1 jan. 1965 werd van overeenkomstige toepas sing verklaard voor gemeente-sekreta- rissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Bij de behandeling van de begroting 1965 werd het stratenplan '65 vastge steld. Hiervoor werd een post van f 110.000.- op de begroting gebracht. De heer Herdink betreurde het, dat hierbij onvoldoende rekening was gehouden met de bestrating van de markt. Voor 1955 dient ook rekening te worden ge houden met de aanschaf van een nieuwe vuilnisauto. De bezetting van de ge meentewerklieden is onvoldoende en de aanschaf van de nieuwe auto zal zeker de taak van deze mensen verlichten. De begroting werd vastgesteld met een post onvoorzien van f 12.797,69 "n aan inkomsten en uitgaven f 1.166.349,17. De kapitaalsdienst sluit met een nadelig saldo van f 133.338,49, met aan inkom sten en uitgaven f 2.987.935,15. Voorts werd nog besloten om de Open bare school buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het bedrag per leerling benodigd voor het lager on derwijs in 1965. Vastgesteld werd het bedrag per leerling voor de exploitatie Eijz. lagere scholen voor 1965. Verder werden vastgesteld de exploitatievergoe dingen Bijz. lagere scholen over het jaar 1963 en het toekennen van voor schotten op de exploitatiekosten over 1965 aan deze scholen. De burgemeester werd aangewezen als gemachtigde namens de raad om het standpunt van de gemeente toe te lich ten betreffende de gemeentelijke her indeling. ADVERTEREN DOET VERKOPEN! Dick uit. „Je grootje", zei Olga hardvochtig. Dick zag het nutteloze van een ver dere discussie in en ging zijn dochter bewonderen. Zijn oeren ontmoetten die van Sandra. „Hoe vindt u haar?" vroeg hij. „Dochter van haar moeder", meende Sandra. Olga, vanuit bed, glimlachte cm dat vrouwenverbond gericht tegen de a**me jonae vader. „AH ze leliik was, was ze natuurlijk en dochter van haar vader geweest", prote-teerde Dick. „Kijk maar in de spiegel", adviseerde Sandra, „dan weet je genoeg". Maar haar oaen lachten. „Tk heb wel een uur staan bellen", be schuldigde Dick. „Waar was u toch? Nog niet uit bed?" „Tk was aan de wandel. Ik was", haar stem veranderde van klank, „ik was naar het graf van Yvonne, jongens. Daar ben ik vanmorgen geweest. En de zon scheen en de vogels zongen. Het leek of ze vlak bij me was". „Yvonne", zei Olea. Ze dacht hoe blij Yvonne zou ziin geweest, zag in gedach ten haar zusje gebogen over de wieg, verrukte kreten slakend bij iedere nieu we ontdekking, zoals zij relf als klein meisje eens bij het wiegje van Yvonne had °estaan. „Kom jongens", Sandra rechte haar rug, „ik moet weer weg. Vader komt di rect thuis. Ja, ik kom wel weer terug Nleuwvliet Raadsvergadering De raad van Nieuwvliet heeft beslo ten om f 5,- presentiegeld per zitting te betalen aan de leden van de woonruim- tewet. Per inwoner werd f 0,25 beschikbaar gesteld voor de dodenherdenking op 4 mei a.s., op het Canadese kerkhof te Adegem. In principe werd besloten om een filmprojector aan te schaffen voor de Openb. lagere school. Burgemeester J. C. Everaars werd aan gewezen om de gemeente te vertegen woordigen bij de hearing door G.S. te Oostfcurg, inzake gemeentelijke herin deling. De Zeeuwse Stichting voor Beroeps keuze-voorlichting te Goes zal een ge meentelijke bijd age van f 5,- krijgen p. kind, onder voorwaarde dat de ouders een zelfde bijdrage in de kosten moeten dragen. Breskens Voorlichtingsavond van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kanker bestrijding. Jaarlijks overlijden in Nederland 20.000 mensen aan kanker. Met behulp van het Koningin Wilhel mina Fonds was het mogelijk om in Nederland 14 centra voor kankerbestrij ding te vestigen. Deze centra zijn ge vestigd te: Amsterdam (2 centra), De venter, Eindhoven, 's-Gravenhage, Gro ningen, Leeuwarden, Leiden, Maas tricht, Middelburg, Nijmegen, Rotter dam, Tilburg en Utrecht. Dank zij het steeds intensiever weten schappelijk onderzoek, waaraan ook in ons land door de beste geleerden wordt deelgenomen, kan er een vooruitgang in de behandelingsmethoden van kanker patiënten worden gekonstateerd. Om de inwoners van Breskens in staat te stellen iets meer over de ge nezingsmogelijkheden van kanker te vernemen en vooral om de vaak nog onnodige angst die er ten aandien van deze ziekte bestaat, weg te nemen, geeft de plaatselijke afdeling van het Ko ningin Wilhelmina Fonds op woensdag 17 maart a.s. een voorlichtingsavond in „De Uitkomst", Langeweg. Aanvang 8 uur. Op deze avond zal ruimschoots de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen. Tevens zal op deze avond worden verteld hoe de ingezamelde gel den van het Koningin Wilhelmina Fonds worden besteed. De avond is toegankelijk voor perso nen van 16 jaar en ouder tegen een en tree van f 0,50. Het programma van de avond is als volgt: 1. Opening; 2. Medische causerie over kanker door dr. A. C. Oscewaarde; 3. Vertoning van een film over de kanker bestrijding; 4. De heer H. van Wijck. promotor, spreekt namens het Konin gin Wilhelmina Fonds; 5. Pauze; 6. Gelegenheid tot vragen stellen aan de arts; 7. Vertoning van de film Slaap kamer geheimen; 8. Sluiting. In het belang van de volksgezondheid in Nederland is het noodzakelijk, dat ook wij in Breskens iets meer over de kankerbestrijding weten en de avond van 17 maart a.s. bezoeken. In het Comité hebben o.a. zitting mevr. Spaans en mevr. de Kramer, Breskens. Overdracht nieuwe vistrawler. Zaterdag j.l. vond op de Noordzee de proefvaart-overdracht plaats van een nieuwe stalen motondstrawler „0-330", bestemd voor een Belgische rederij. Het vaartuig werd gebouwd en afge werkt door de Fa. Gebr. van de Sande, scheepswerf-machinefabriek te Bres kens, heeft een Bruto Reg. Tonnage van pl.m. 43 ton en is voorzien van een 165 PK voovtstuwingsmotor van het fabri kaat „Industrie", terwijl tevens een huluset werd geplaatst. Behalve dat het schip is uitgerust met hooï\ Ik ben nog lang niet uitgekeken op die prinses". Dick liet zijn schoonmoeder uit. „Tk heb wel een uur staan bellen", zei hij nog eens. „Fn ik dacht, ik blijf bellen tot ze komt". „Je bent een schat", zei ze. „Je weet wat een grootmoeder toekomt". „Haha<" lachte bij. „Ja, dat zei meneer Bevma ook". „Komt u gauw terug?" vroeg Dick. „Ja hoor, jongetje", lachte ze, „oma komt zó terug". 0 „Tk heb maar even een paar eieren gebakken," zei Sandra, toen Jaap thuis kwam, „want ik had vanmorgen géén tijd." „Druk met de krans?" „Nee, met jouw kleindochter." Hij ging even ritten. „Sandra néé, Olga?" „Ja. verwacht je nog meer kleindoch ters?" „Kijk niet zo vrolijk, grootmoeder! Je bent nu een oude vrouw." „Haha1" lachte ze, „vraag maar aan Beyma. Die gelooft er niks van." „Nou ik ook niet. Nee maar, Sandra Olea een dochter! We moeten er naar toe! Enfin, jij bent er natuurlijk al geweekt." „Wat dacht je?" „En hoe is het?" „Alles prima prima. Je dochter ligt daar als een koningin en ze kijkt als een Rillerig? Onprettig? Pas dén op voor griep! Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPRO' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. Uei de benodigde navigatiejvisapparatuur, is het visruim voorzien van een „Sabroe" koelinstallatie. De heer J. I. v. d. Sande, welke het vaartuig overdroeg, dankte de rederij voor het vertrouwen in hun bedrijf ge steld en wenste het een behouden vaart en veel succes toe. Film- en voorlichtingsavond voor de vissers. Vrijdagavond j.l. gaf de visserij vereni ging „Ons Belang" een film- en voor lichtingsavond in zaal „Casino". Hier hadden ook toegang al diegenen, die belangstelling hebben voor de visse rij. Jammer, dat van deze unieke gele genheid practisch geen gebruik is ge maakt. Het is toch wel zeer interessant om op de film het werk van de vissers in volle zee op hun schip gade te slaan en getuige te zijn van de grote krachts inspanning en de vaak zeer moeilijke omstandigheden, waaronder zij de vangst aan boord weten te halen. De voorzitter van de visserij vereni ging, de heer C. Kosten, opende de avond en heette in het bijzonder wel kom enige Belgische gasten, de heer Ouwehand uit Den Haag en een groepje wel zeer jeugdige bezoekers (sters), ten gerieve waarvan hij voorstelde eerst de films te draaien. Als eerste was er een prachtige kleu renfilm over Zweden met zijn mooie hoofdstad Stockholm. De visserij, het glasblazen en de bekende lucifersindus trie, alsook de zwemsport kregen hier bijzondere aandacht. De tweede film droeg tot titel „Het vissen met de boomkor", terwijl de der de film de tocht liet zien van een visser uit Oostende met zijn treiler naar de Barentszee. Fen reis van pl.m. 24 dagen. Hierna verlieten de jeugdige bezoe kers (sters), die met grote aandacht een en ander hadden gevolgd, de zaal en trad de pauze in. Na de pauze kreeg de heer Ouwe hand de gelegenheid om zijn lezing, het meer technische gedeelte dus, te hou den en wel over het vissen met hek trawlers, waarvan vele variaties be staan. Dit verduidelijkt door dia's. Een dankwoord van de heer Kosten aan de filmoperateurs en de heer Ouwe hand, voor het gebodene, besloot deze mooie en zeer leerzame avond. Vergadering P.v.d.A. De afdeling Breskens van de Partij v. d. Arbeid hield in het jeugdgebouw „De Uitkomst" een zeer goed bezochte jaarvergadering. In rijn openingswoord sprak de voor zitter, de heer W. C. van der Hooft, over het gehouden congres in Amsterdam, dat hij had bijgewoond. Dit was wel het beste dat hij na de oorlog had meege maakt. Na de notulen, die door de secretaris, de heer J. J. Vergouwe, wedden gelezen, kwam bij de mededelingen de vergade ring met de fractievoorzitter, de heer Vondeling, op 25 maart a.s. te Terneu- koningin." „En die arme Dick?" „Doet op 't ogenblik mee voor spek en bonen. Maar hij draagt het als een man." „Een kleindochter," herhaalde Jaap zacht voor zich uit. „Ja, een kleindochter Yvonne," zei ze en even was er een hapering in haar stem. „Yvonne?" „Ja." Ze stond op, kwam op hem toe. „O Jaap zei ze en toen brak haar zelfbeheersing. Ze huilde onbeheerst te gen zijn schouder. Hij sloeg zijn arm om haar heen, zwijgend, een ogenblik starend in het gruwelijk verleden. „Nou, nou, probeerde hij onhandig te troosten. „O Jaap, snikte ze, „ik ben toch zo blij." „Nou breekt m'n klomp," zei Jaap ver baasd, „en moet je dan zo huilen?" „Mag ik?" vroeg ze met opeens weer iets van haar oude, strijdbare onafhan kelijkheid. Hij nam haar gezicht tussen zijn han den. „O," zei hij. „wat hou ik toch ver schrikkelijk veel van jou. En wat is het leven toch goed. Hier is mijn zakdoek, gek kind, veeg je gericht af. En laten we gauw gaan eten, want ik wil m'n klein dochter zien." EINDE

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2