VAN HANEGHEM's woningtextiel. Dorpsstraat 3, Breskens lezing firma SCHIPPERS N&UID VASANA Jacobs-van Dixhoorn A. Vergouwe We hebben een zéér aparte vitrage voor U Terlenka voile heel fijn en soepel. Verder o.a.VENSTERVAL vanaf 95 ct. per meter, 30 cm. hoog. 65 cm. hoog f2,95 per meter. Grote keus in GORDIJNSTOFFEN voor iedere smaak, voor ieders beurs. ZIE ETALAGE 1 Koelstra kinderwagen neinylons, dun en zware mousse sieunkousen Vasa sokken Dinsdag 9 maaii a.s., Deze week: Nu samen voor f 2,65 Schoondijke Schooluitvoering. In zaal Wijffels gaf de Openb. lagere school haar jaarlijkse voorjaarsuicvoe ring. Ditmaal werd de uitvoering ver zorgd door de leerlingen der le klas, onder leiding van juffrouw E. Kanse en die der 6e klas, onder leiding van de heer A. de Klerck. De voorzitter der oudercommissie opende de avond. Een speciaal woord van welkom sprak hij tot burgemeester Hoftijzer. Hij was verheugd dat de bur gemeester deze avond bijwoonde, aan gezien dit blijk gaf van een grote be langstelling voor de openbare school. Gezien het enthousiasme van het pu bliek mag geconstateerd worden, dat zang- en toneelnummertjes uitstekend in de smaak vielen. Gezellige middag voor de bejaarden. Door het Damescomité werd in „Laus Deo" een gezellige middag voor de ouden van dagen georganiseerd. Burgemeester Hoftijzer gaf een kort overzicht van de sociale maatregelen voor de bejaarden. Dat Schoondijke niet achterbleef bleek uit de bouw van 24 bej aard en woningen. Aan de hand van dia's werd een rond reis gemaakt door de Noorcoostpolder en het Flevoland, terwijl ook de Delta werken nog een kort bezoek kregen. De heer Fremouw verzorgde deze dia-ver- toning. De heer Rookus bracht allen dank die wederom hun medewerking hadden verleend. Groede Muziekuitvoering. Zaterdag j.l. gaf de muziekvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Groede haar jaarlijkse uitvoering in zaal Beun. De belangstelling was goed te noemen. De voorritter, de heer P. M. Hoste, sprak een welkomstwoord, waarna o.l.v. direkteur A. de Hulster een 5-tal mu zieknummers op verdienstelijke wijze ten gehore werden gebracht. Het toneelgedeelte werd verzorgd door de toneelgroep uit St. Kruis. Zij brach ten voor het voetlicht: „Levensschadu- wen", een toneelspel in 3 bedrijven door Joh. van Eekelen. Dit spel werd door de aanwezigen met grote aandacht ge volgd en viel, getuige het hartelijke applaus, ten zeerste in de smaak. Nadat de heer Hoste woorden van dank had gesproken tot allen, die aan het welslagen van de avond hadden meegewerkt, volgde nog een gezellig dansje. Retranchernent Geslaagd. De heer A. N. J. P. de Hullu slaagde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor het tweede gedeelte van het examen tandheelkunde. Collecte. Een collecte in de N.H. kerk voor het Hervormingscentrum „Hedenesse" heeft de som van f 19,17 opgebracht. Schooluitvoering en. De leerlingen der o.l. school hebben hun „toneelseizoen" weer achter de rug. Ze gaven uitvoeringen voor de ouders, andere belangstellenden en de beiaar den. Een voornaam doel is weer bereikt, namelijk het bijvullen van de schoolkas, die elk jaar door het maken van een 3- daagse schoolreis een flinke aderlating ondergaat. Oostburg Vergadering Onderwijzersvereniging. In hotel „De Éénhoorn" kwam de af deling West Z.-Vlaanderen van de Ned. Onderwijzersvereniging, onder voorzit terschap van de heer J. Robijn, in ver gadering bijeen. De heren P. de Nooijer en A. v. Over- beeke, die de jaarlijk~e algemene ver gadering als afgevaardigden van de af deling bezochten, brachten van dit be zoek een uitgebreid verslag uit. Bij acclamatie werden de bestuursle den J. Robijn en W. P. de Vries herko zen. De vergadering ging volledig accoord met het uitvoeren van een plan tot her denking van de bevrijding en zegde alle medewerking toe. Teraardebestelling dokter H. P. de Jong. Na een langdurige ziekte is dokter H. P. de Jong, chirurg aan het Sint Antoniusziekenhuis te Oostburg, over leden. De laatste tijd adviseerde hij het bestuur inzake de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Ook was hij intensief be trokken bij de opleiding van de zieken huisverpleegsters. Dr. de Jong heeft ook geruime tijd de leiding gehad van de Roode Kruis-colonne van de afd. West Z.-Vlaanderen. Voorts maakte hij deel uit van het college van curatoren aan het Oostburgse Lyceum en ook had hij de leiding van een commissie, welke zich beijverde voor een nieuw padvin dersgebouw. In de Ned. Herv. kerk te Oostburg is zaterdag een rouwdienst gehouden, welke werd geleid door diaken J. Sturm en voorgegaan werd door ds. W. Even huis uit Biervliet. Tijdens de dienst werd het woord gevoerd door dr. N. J. Rijk uit Aardenburg, namens de artsen kring W. Z.-Vlaanderen; dr. F. Loose uit Oostburg, namens de afd. West Z. Vlaanderen van het Roode Kruis; rec tor Verdurmen van het St. Antonius ziekenhuis; notaris J. Mijs uit Oost burg, namens de Rotary en een broer van de overledene, notaris de Jong uit Koog a. d. Zaan. Aan het graf dankte ds. Evenhuis ■voor de vele blijken van deelneming aan de familie betoond. Studieclub. Tijdens een bijeenkomst van de stu dieclub „Oostburg" in hotel „Du Com merce", is afscheid genomen van de voorritter, de heer C. Mabesoone. Naast vele leden waren aanwezig' de heer ir. L. de Wit, landbouwconsulent; de heer R. de Bruijckere, bedrijfsdes- kundige voor de gemengde bedrijven, beiden uit Axel; de heer K. Malcorps van de bedrijfsvoorlichting uit Cadzand en de heer J. Scheele, bedrijfsdeskun- dige voor akkerbouwbedrijven uit Ter- neuzen. Vice-voorzitter A. Risseeuw uit Schoon dijke, die namens alle leden van de club sprak, zei dat thans de tijd van gaan was aangebroken. In 1947 toen de club weer op gang kwam, hebt U di- rekt het voorzitterschap aanvaard. Kosten noch moeite zijn door U ge spaard om de aktiviteiten op te voeren. Op Uw eigen manier hebt U altijd al les naar voren gebracht. De bestuurs leden hebben altijd prettig met U sa mengewerkt. Wij hebben daarom ge meend U als ere-voorzitter der studie club te moeten benoemen en namens de vereniging U een tinnen koffiekan als aandenken aan te bieden. De heer Mabesoone dankte voor de prettige samenwerking die er altijd ge weest is. De nieuwe voorzitter, de heer E. van Hootegem uit Breskens, hoopte met de zelfde ambitie dere zaak voort te zet ten, waarbij hij op de medewerking der leden rekende. Hij dankte de heer Ma besoone voor hetgeen hij voor de ver eniging gedaan heeft. Ir. de Wit zei dat men als voorlichter niet de ruggesteun heeft van een stu dieclub, men de kans loopt, de zaak dubbel te doen. U bent 20 jaar een steun geweest in het voorlichtingswerk en een klankbord uit de praktijk. Als rijksambtenaren brengen wij bij een af scheid gewoon de dank over, doch deze keer maken wij een uitzondering. Na mens de consulenten en ander perso neel mag ik U een boekenbon overhan digen. De heer K. Malcorps zei dat de studie club „Oostburg" gezien moet worden als de stichter van de nu bestaande 14 studieclubs in Zeeuws-Vlaanderen. Tevoren had de heer J. Scheele een inleiding gehouden over bedrijfsecono mische resultaten van de landbouwbe drijven, onderverdeeld in verleden, he den en toekomst. Hierop volgde een in teressante discussie. Vismijn - Breskens Week van 21 t.e.m. 27 februari 1965. 269 kg. bot 2245 kg. schar 216 kg. schol 4 kg. tong' 2 kg. griet 3 kg. zalm 129 kg. lever 2 kg. rog 149496 kg. kabeljauw 937 kg. wijting 4354 kg. sardijn 7131 kg. export garnalen 11564 kg. haling 530 kg. onverkochte bot 98 kg. onverkochte kabeljauw 330 kg. onverkochte lever 29502 kg. sardijn-puf DE GROOTSTE KOLENLADING OP KOMST. Op woensdag 10 maart wordt uit Hampton-roads in de Rotterdamse ha ven verwacht het m.s. „Ulysses". Het schip vervoert ongeveer 55000 ton Amerikaanse kolen. Dit is de grootste kolenlading welke tot op heden in een Nederlandse haven is aangevoerd. Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t.e.m. 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede. Schoondijke: Dr. v. d. Maas, Breskens. tel. (011721 466 TE KOOP z.g.a.n. uitneembare A. W. Verduijn, Oranjepl. 7, Breskens Scheermesjes van SCHICK een uitkomst voor elke man Natuurlijk bij PARFUMERIE MAAS HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857 de kous die U aantrekt. Zeer ragfijn maar ijzersterk door de speciale Resin-anti ophaalfinis Ook in Voor heren en jongens in diverse assortimenten. Modehuis Breskens KERKDIENSTEN Zondag 7 maart. Ned. Herv. Kerk Aardenburg, 10.30 uur, card, Lecompte Biervliet, 10 uur, Ds. Évenhuis Gcbedsd.enst voor het gewas Breskens, 11 uur, Ds. Spaans Cadzand, 10 uur, Ds. Brczet Groede, 10 uur, Ds. Doomink Collecte kerkeraadsfonds Hoofdplaat, 10 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Luuiing Zendingscollecte Oostburg, 9.30 uur, Da de Necling Collecte verwa mingsfonds Retranchernent, 10 uur, Eerw. Heer De Vries Schoondijke, to uur, Ds. Brinkman Zendingscollecte Sluis, 9 30 u r, Ds. Balk St. Anna ter Muiden. 11 uur, Ds Balk St Kruis, 9 uur, Ds Bergsma Waterlanukerkje, 10.30 uur, Ds Bergsma Collecte kerkvoogdij IJzendijke, 9.30 uur, Ds. Spaans Z -ïdzande. 10.45 uur Da de Neeling Bidstond gewas. Collecte kerkvoogdij 9 45 uur, jeugdkapel Vrij Evang. Gemeente H. Avondmaal Breïkens, 10 uur, Ds. Praas 6 uur, Ds. v. d. Molen Cadzand. 9 uur Ds. v. d Molen Nieuwvliet, 10 30 uur. Ds. v. d. Molen Retranchernent. 2 30 uur, Ds Praas Geref. Kerk, Breskena 10 uur, leesdienst 5 uur, Ds. Hoogerwerf Evang. Luth. Gemeente Groede, 9.30 uur, Ds. Hemstede, Vlissingen H Avondmaal Wij danken, mede namens onze ouders, allen voor het overstelpend aantal post en cadeaux, die wij tijdens ons verblijf en bij onze thuiskomst uit „Zonneveld" hebben ontvangen. WILLY, JAN en BRAM KEIJMEL. Breskens, maart 1965. Voor de vele blijken van belangstel ling, ontvangen bij mijn 90 e verjaar dag, zeg ik, mede namens mijn kinderen, hartelijk dank. P. KRIJGER. Breskens, maart 1965. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank voor de grote belangstelling en de vele blijken van medeleven, die ik mocht ontvangen bij het plotseling overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zuster, behuwdzuster en tante, MARI4 FRANCINA ELIZABETH VERHULST, »eb. du Fossé. I. M. VERHULST. Nieuwvliet, maart 1965. Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden bij het plotseling over lijden van mijn lieve man en vader, pieter jannes verduijn, betuigen wij onze oprechte dank aan alle vrienden, bekenden en buren, in het bijzonder aan buurman Ver meulen en echtgenote, die ons in alles zo hebben bijgestaan. Uit aller naam Mevrouw VERDUIJN SJAAK. Breskens, maart 1965. des avonds half acht, zal D.V. de heer MOLL uit Dordrecht een houden in het lokaal van de Verga dering te Bieskens, met als onder werp „De gemeente van God en de oecumenische gedachte". ALLEN WELKOM I pot sperciebonen f0 70 1 blik ananas f 0,97 I blik zalm, 240 grsm f 1,48 Totad f 3,1 5 Oranjeplein - Telef. 878 - Breskens philips elektrische deken met automatische temperatuur-regeling f 98.- Breskens telef. (01172) 617 Groede telef. (01171)258 Zondagsdienst dierenartsen W. van Veen, tel 01170 - 2693, Oostburs

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3