nieuwe ideeën. Namens de collega's bood hij de heer Poissonnier een boe- kenbon aan. De heer H. Beun voerde het woord namens het kantoor Breskens en res sort. Hij zag in de opkomst van het ge hele personeel met hun dames het be wijs van de grote waardering voor hun scheidende direkteur, waarbij hij wees op de goede verstandhouding en het feit, dat nimmer tevergeefs een beroep gedaan werd op de direkteur. Spr. zei vervolgens nog, dat de heer Poissonnier de eerste direkteur in Breskens is die de dienst met pensioen gaat verlaten. Hij bood de heer Poissonnier namens het personeel een mooi en nuttig ge schenk aan voor rijn hobby's, terwijl mevrouw Poissonnier bloemen kreeg aangeboden. Hierna sprak burgemeester J. A. Eek hout. die namens het college van B. en W. allereerst zijn dank uitsprak voor de ontvangen uitnodiging om dit af scheid bij te wonen. Spr. zei dat de heer Poissonnier een slechte entree had in Breskens, net met de watersnood in 1953, doch prees hem om het feit, dat de direkteur direct van aanpakken wist. Als het P. en T.-zaken betrof, was hij ons altijd een slag voor, wanneer het b.v. ging om het plaatsen van een brie venbus of een andere verbetering, al dus de burgemeester. Ook prees hij mevrouw Poissonnier voor het vele maatschappelijke werk dat zij verricht. De burgeme°ster hoopte dat het echt paar Poissonnier nog veel voor de ge meenschap zal mo?en doen en wenste hen, met de vele soreke^s, een lange tijd van gezonde en gezellige jaren in Bres kens toe. Mej. E. Kloe^ekorn, maatschappelijk werkster bij de P. en T„ sprak eveneens hartelijke woorden van waardering tot de heer en mevrouw Poissonnier, onder aanbieding van een surprise. Mevr. L. Salomé, vriendin van het echtpaar Pois~onnier, zei verheugd te zijn voor de direkteur dat hij aan zijn pensioen toe is, doch vooral om het feit, dat zij in Breckens blijven wonen. Zij wees daarbij op het vele bejaardenwerk dat de heer en mevrouw Poissonnier verrichten. Namens de bezoekers van de bejaar den-sociëteit sprak mevr. M. Niermans- Gossije, die de bejaardenzorg een stuk levenswerk van het echtpaar Poisson nier noemde. Zij nodigde de heer Pois sonnier uit nu ook een kaartje te ko men leggen in de sociëteit. Ook zij liet haar woorden vergezeld gaan van een verrassing. De heer Joh. Carels bracht het echt paar Poissonnier namens de buurtbe woners dank voor het vele goede dat zij voor Breskens doen, in het bijzon der voor de buurt, waarbij hij nog wees op de vele goede raadgevinoen, die de heer Poisonnier vaak verstrekte. Hij vond het jammer dat zij nu in een an dere straat komen te wonen, doch hoop te dat ze ook het Spuiplein niet zouden verbeten. Sör. wenste hen, onder aan bieding van een geschenk, nog vele goede ja^en in Breskens toe. Tot slot sprak de scheidende direk teur woorden van dank tot de vele snrekers, waarin hij ook betrok de tal rijke belangstellenden voor hun komst. Sor. zei om.: „Ik heb er van gemaakt wat er van te maken viel", waarbij hii de opmerking maakte wel eens in de oeren van één zijner supeneuren een minder goed ambtenaar te rijn geweest, hetgeen hij met een voorval verduide lijkte. „Niettemin heb ik altijd mijn werk met veel aenoegen verricht", al dus de hem Poisconnier. die ieder per soonlijk dankte voo1* de waarderende woorden, de bloemen en geschenken. Hij hoonte, samen met zijn vrouw, nog la.n°-e tijd aan het gemeenschappelijk leven van Breskens te kunnen deelne men. Kinder operette Het Gelukskind". Ook dit jaar zullen de kinderen der Openb. Lagere School weer e°n uitvoe ring geven in z^al „Casino". Eerst vom hun ouders en genodigden en op 13 maart te 14.30 uur voor de bejaarden Scherp onlettend had ze hen aangezien, de bevangenheid opgemerkt, waarmee zii. de n^de kenni sen en vrienden, dit hui'1 betraden, waar de dood zo wreed had tenfresla°en. trachtend de houding te vinden die van medeleven zowel als van vreuede getuigde. Ze had gezien hoe ze verwonderd, maar toch blij, haar groetten wanne°r ze haar weer zagen, stralend als van ouds. Ze wist wel dat enkelen het met begreoen en over haar oordeelden als een harde, oppervlak kige vrouw. Maar er waren er ook die lang haar hnnu hadden vastgehouden en in wier hMk^n ze kmi voelen de blijdschap, dat zij. Sandra van Santen, weer de wil om te leven hervonden had. O, wat wavon er ve°l gekomen. Het le°k wel of alien die dit. huis der mnert hadden gemeden, omd^t '-e niet wisten of ze daa~ nog w°iVom waren, de ge legenheid met beide handen hadden aangegrepen om hun vriendschap en trouw te bewijzen. Dezelfde dominee die nauwelijks uit zh'n woorden had kunnen komen toen hu bij het graf van Yvonne stond, kwam thans blij zijn ge lukwensen voegen bij die van zovele an deren. Ze zag collega's van .Taan en Dick, vriendinnen van Ol°a, klasgenoten. De dames van de literaire krans en van alle oiubies en besturen, waarvan San dra deel uitmaakte, dromden naar bin nen, het huis geurde van de bloemen. En daar kwamen de vrienden van de van Breskens, dames V.V.H. en andere belangstellenden. De oudercommissie zal weer een groot aandeel hebben, wat betreft de aankle ding der kinderen en het toneel. Het belooft evenals vorige jaren eenpracht- middag te worden, zodat allen weer vol verwachting deze middag tegemoet kunnen zien. Kinderen, leerkrachten en oudercommissie doen hun best deze middag ro goed mogelijk te doen slagen. Vooral de kinderen hopen voor een volle zaal te mogen spelen. Zie verder advertentie in dit blad. Vergadering zwemvereniging. Vorige week donderdagavond hield de zwemvereniging „Scheldestroom" te Breskens haar algemene jaarvergade ring in het jeugdgebouw „De Uitkomst". De belangstelling was groot, vooral van de zijde der jeugd. De voorzitter, de heer Th. Cambier, heette de aanwezigen hartelijk welkom en zei verheugd te zijn over de goede opkomst. Hij noemde 1964 een fantas tisch goed jaar voor de vereniging, ge zien de vele behaalde successen door de leden. Wat de training in het overdekte zwembad van Brugge (België) betreft, dit kon geen doorgang meer vinden wegens overbezetting van het zwembad aldaar. Gelukkig echter kan er nu - na overleg - getraind worden in St. Niklaas eveneens in België, waarvan een dank baar gebruik wordt gemaakt. De voor zitter roemde de heer H. Bondewel als trainer, waarbij hij ook de overige be stuursleden prees voor hun vele aktivi- teiten in het belang van de vereniging. Vervolgens deed spr. de verheugende mededeling, dat de zwemvereniging van de winkeliersvereniging te Breskens f 500,- heeft ontvangen, van de Sint Nicolaas-aktie. Tot slot wekte hij de leden op weer hun uiterste best te doen in het komende seizoen. Hierna las de heer H. Bondewel de notulen voor, die onveranderd werden goedgekeurd. Secretaris P. v. d. Heuvel gaf In zijn jaarverslag een opsomming van de vele behaalde successen in het afgelopen jaar. Zo werd „Scheldestroom" o.m. glorieus winnaar van de gehouden zwemcompetitie. Ook hij roemde trai ner Bondewel. Trainer Bondewel zei in zijn verslag dat de vele behaalde successen hoofd zakelijk te danken zijn aan de goede samenwerking tussen bestuur, trainer en sportzwemme~s. Zijn devies was: doorgaan met trainen, zo mogelijk 2- maal per dag. Vooral in de vakanties kan dit gemakkelijk. Spr. zei dat de training van de polospelers, iedere zon dagmorgen in het overdekte zwembad van St. Niklaas, zeer zeker resultaten zal afwerpen. Hij hoopte dat de sport- zwemmers (sters) weer goed voor de dag zouden komen in 1965. Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer A. van Hane- gem, bleek, dat er een batig saldo is over het afgelopen jaar. De voorzitter bracht dank aan de sec retaris, trainer en penningmeester voor hun mooie verslagen. Als leden van de kascommissie voor 1965 we-den benoemd de heren C. Eras mus en I. de Hulster. De aftredende bestuursleden, de he ren C. We-do^-p en P. v. d. Heuvel, wer den bij acclamatie herkozen. Hierna volgde een pauze, waarin koffie en gebak werd aangeboden. De voorzitter deelde vervolgens mede, dat er een punt toegevoegd was aan de agenda, n.l. de invoering van een sport- commissie, waarvan dhr. P. v. d. Heuvel •rich bereid verklaarde het voorzitter schap te willen waarnemen. In deze commissie werden verder benoemd Bob Riemens. Job Jobse. Paula Donze en Theuni de Winde. Een der aanwezigen vroeg wat de taak van de sportcommis- sie omvat en of sommige benoemde le den er niet te jong voor zijn. De voor zitter lichtte ern en ander toe, waarbij hij opme'kte, dat de commissie o.m. tot tank zal krijgen de deelnemers aan te wijzen voor de verschillende nummers op de wedstrijden. Vanzelfsprekend blijft soos en er was een nieuwe toon in hun beeroefing en er was minder „me vrouw" en meer „Sandra" en het leek haar of ze een l°nge, lange weg had afp-eleQd om ein^eliik te komen waar ze moest zijn, midden tussen de mensen die haav wereld bevolkten. Ze ^ad °ekeken naar Dick en Olga. Wat ging haar dochter gelijken on haar. Dick straalde van trots naast dit kn^tme «lan'-e meisje met de fiere hou ding, dat met zove°l waardigheid hier het pontr-rp van feestvreugde was. „Kerel. Dick", reiden de collega'.* en de v ienden. „ie hebt ie kunstenaars- ooqr o-^k niet dicht gehad toen je naar e-o vn^w uitkeek". Ja. dat was het grote keerpunt ge weekt. WT^U "e getrouwd. Dipk vne'de niet vqo~ lan^e ver1ovin<mn. hii bad e<m goe^e positie, ^n het was voor Sandra e°n °"rote ven°de geweest, toen Olga in Meerlo wiMe blijven wonen, in een van de bungalows in de nieuwe vitbroirUrm-. Dick kon in zijn eigen klei ne wagentje (hii h*d de motor on Oï- ga's bevel en Sandra's smeekbeden af- ge-worenï makvelijker heen en wem. Fn juist op de^e dag leefde Sandra in grote verwachting, want het moem nu wel gauw gaan gebeden als alles goed eóng, zou ze weldra grootmoeder zijn' Hoe nader w^s ze haar dochter gekomen in deze maanden! (Slot volgt). het bestuur hierop toezicht houden. De vergadering kon zich hiermee vereni gen. Bij het punt bespreking komend sei zoen rei de secretaris o.m., dat „Schel destroom" door St. Niklaas is uitge nodigd om op 25 april a.s. aan hun jaarlijks zwemfeest deel te nemen. Van deze uitnodiging zal een dankbaar ge bruik worden gemaakt. De allerbeste krachten zullen kunnen deelnemen. Verder zei spr. dat de haven wedstrijd zal worden gehouden op de zaterdag van het Visserijfeest. Hij wekte de leden op meer medewerking te willen verlenen bij de verkoop van programma's tijdens deze wedstrijd. Aan het einde van het seizoen zullen weer de clubkampioen schappen worden gehouden. Het is zeer waarschijnlijk dat voor het bad weer dezelfde instructrice zal komen van vorig jaar. Mevr. Simonse uit Souburg heeft reeds toegezegd weer tot de eerste weken van juli te willen waarnemen. Besloten werd om tijdens het seizoen een 2-tal kano's in het bad te leggen, naast het zwemterrein en die te ver huren. Tijdens de rondvraag sprak de heer P. Vergouwe namens de ouders van de sport^wemmersf sters) woorden van waardering tot het bestuur en speciaal tot trainer Bondewel, voor de wijze waarop hij met de jongens en meisies weet om te springen en hen tot zulke goede prestaties brengt. Spr. zei dat de zwemvereniging een belangrijke taak vervult in de gemeenschap. Namens de vele ouders kreeg dhr. Bondewel voor zijn vrouw een bloemstukje aangeboden, terwijl er voor hemzelf een boeken- en platenbon was. De voorzitter zei zeer erkentelijk te zijn voor de hartelijke woorden van de heer Vergouwe. Hij was het volkomen eens met de woorden van erkentelijk heid gericht tot de trainer, die onmis baar is voor de vereniging. Namens het bestuur werd de heer Bondewel een boekwerk aangeboden. Hierop sloot de voorzitter, onder dank zegging voor de goede opkomst, de ver gadering. Onder het genot van een tweede con sumptie volgde nog een gezellig samen zijn, dat bestond uit een voordracht van dhr. D. de Winde, waarbij de aanwezi gen schudden van de lach, een quiz, eveneens o.l.v. D. de Winde en het ver tonen van een 2-tal kleurfilmpjes, n.l. over de zwemwedstrijden en het laatst gehouden Visserijfeest. Geslaagd. Aan het instituut vom modevak- en kunstnijverheidsonderwijs „Ensaid" te Breda zijn geslaagd: Voor costumière: Francien Burgers te Breskens voor tailleu^e: Ella Dierkx en Gonda Maas te Sluis; voor modelontwerpster: Ria de Mar- telaere te Groede en Marie Verplanke te Biervliet. Allen zijn opgeleid door mevr. J. Jansen-Verhage te Breskens. Vrouwen Wereldsgebedsdag. Ook in onze gemeente hopen de Vrouwengroepen deel te nemen aan de Vrouwen Wereldsgebedsdag op heden, vrijdagavond, om 7.30 uur in de con sistoriekamer der Ned. Herv. kerk. Iedereen is hartelijk welkom. Huldiging van de heer C. B. Tanghe. Op vrijdag 26 febr. 1965 werd bij Van Melle N.V., aan de Olympiaweg 10 te Rotterdam, de heer C. B. Tanghe ge huldigd wegens zijn 40-jarig dienst jubi leum. De heer Tanghe, die wafelbakker is, trad op 28 febr. 1925 op zijn veertiende verjaardag in Breskens in dienst. Nadat de jubilaris met zijn vrouw en familieleden door de direktie was ont vangen en door het bedrijf geleid, volg de een huldigingsbijeenkomst in de kan tine. De heer J. P. van Melle, direkteur, dankte de heer Tanghe voor de nimmer aflatende toewijding waarmede hij steeds rijn werk heeft verricht. Hij mocht de jubilaris de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, opspelden en overhan digde namens de direktie een cadeau onder couvert. Ook werd aan de heer Tanghe de gouden medaille met bijbehorend ge tuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uitgereikt. Vevder werd het woord gevoerd door de heer Kleinenberg, produktie'eider, de heer F. Kiesewetter, die een cadeau onder couvert van het Algemeen Perso- neelfonds overhandigde en de heer Th. de Bie, die namens het personeel van de wafelafdeling een barometer aan bood. Na het dankwoord van de jubilaris volgde een druk bezochte receptie. Korfbal. Tijdens de afgelopen maanden werd in de sporthal te Middelburg een micro- korfbaltoernooi gehouden. Het eerste achttal van B.K.C. wist in haar afdeling het kampioenschap te behalen. Gezien het feit dat zij voor het eerste jaar in deze klasse uitkomen, mag dit een zeer goede prestatie worden genoemd. Ook werd door een tweede, junioren en adspiranten-achttal aan dit toernooi deelgenomen. Zij moesten zich echter met een bescheidener plaats op de ranglijst tevreden stellen. Geslaagd. Te Breda slaagden voor het Ensald- diploma tailleuse de dames C. Verstra a ten en I. Kousemaker te Breskens; E. de Jonge te Schoondijke. Voor sierkunst en handwerkontwerp- ster mej. A. Blaakman te Hoofdplaat. Allen leerlingen van mevr. K. S. v. d. Velde-Jacobs te Breskens. Cadzand Raadsvergadering De gemeenteraad van Cadzand ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. A. Leenhouts. De inkomensgrens voor de kolenbijslag werd gelijkgesteld met de vrijstelling voor luister- en kijkgelden. De gemeente Cadzand zal een tweede aandeel van f 100,- nemen in de N.V. Waterleiding Mij. „Zeeuws-Vlaanderen". Akkoord ging men met de gemeen schappelijke regeling voor de regionale sociale Werkplaats West Z.-Vlaanderen. Besloten werd over te gaan tot onder handse aanbesteding van de eerste fase van de verbetering van de Boulevard „De Wielingen" aan de fa. roussaint Zn. te Cadzand voor f 52.760. De jubileum-commissie 40 jaar district West van de Ned. Politie Sportbond kreeg een bijdrage van f 25,-. Het herindelingsplan kon de goed keuring niet wegdragen. Men voelde er niets voor om bij de gemeente Oostburg te worden ingedeeld en het was de raadsleden niet duidelijk waarom een zelfstandige gemeente Cadzand opgehe ven moet worden. Talrijk zijn de open bare werken geweest en de dynamische ontwikkeling van het kusttoerisme heeft de gemeente op de meest efficiën te wijze kunnen opvangen. Men is daar op ingesteld, hetgeen van Oostburg niet gezegd kan worden. Daar heeft men meer een verzorgende functie die voor de kustbevolking in de zomermaanden wel van belang is, maar die door de nieuwe winkelgalerij in Cadzand volko men kan worden opgevangen. Als de zelfstandigheid van Cadzand niet haal baar mocht zijn, voelt men meer voor één kustgemeente, zonder Oostburg. Mevr. Adriaansen-de Neef was het maar gedeeltelijk met de zienswijze van het college eens. In principe was zij voor zelfstandigheid, doch indien dit niet haalbaar is, heeft ze geen bezwa ren tegen een samenvoeging in groter verband met Oostburg. Met de grootst mogelijke meerderheid werd het standpunt van het college van B. en W. door de raad aanvaard. Hoofdplaat Raadsvergadering. De raadsleden van Hoofdplaat heb ben zich volledig achter het advies van B. en W. gesteld. Dit college acht een voortgaande zelf standigheid van Hoofdplaat wemelij k, doch niet haalbaar. Het oostelijk ge deelte van de gemeente zal bij IJzen- dijke komen, waarover B. en W. echter de vrees uitspreken, dat de kom van Hoofdplaat dan tot een buurtschap zal vervallen, omdat het nieuw te vormen bestuur geen voldoende bestuurskracht zal kunnen opleveren. Bovendien vinden B. en W. dat de nieuw te vormen ge meente IJzendijke met ongeveer 4300 inwoners geen economische expansie vertoont. Daarom zijn ze geen voorstan der van de opdeling van hun gemeente. De belangen van Hoofdplaat zouden het best behartigd kunnen worden door de vorming van één gemeente, „zodat op basis van gelijkheid de religieuze, politieke en maatschappelijke belangen van de gehele streek recht kunnen er varen". IJzendijke Raadsvergadering. De raad van IJzendijke heeft onder voorzitterschap van burgemeester J. Ficq uitvoerig gesproken over de ge meentelijke herindeling. Het concept-antwoord aan G.S. kwam op het volgende neer: De raad heeft waardering voor het feit, dat het col lege de naar voren gebrachte bezwa ren aan een ernstig onderzoek heeft onderworpen. Bezwaar bestaat er ech ter tegen dat de noordwestelijk gelegen Oranjepolder aan de nieuwe combina tie Breskens wordt toegevoegd. Deze polder, alsmede de bewoners, behoren bij IJzendijke, dat agrarisch is. Deze bezwaren gelden ook voor de Gouden polder en de Oude Passageulenolder bezuiden Waterlandkerkje. Ten aanzien van de verdere wijzigin gen meent de raad, dat de huidige ge meente IJzendijke recht van bestaan heeft. Is er aan de vorming van een sterkere en grotere gemeente niet te ontkomen, dan is de raad van oordeel dat een samengaan van IJzendijke en Hoofdplaat als agrarische gemeenten als een mogelijkheid kan worden ge zien. De heer Salomé merkte nog op, dat als Waterlandke~km zich mocht uit spreken voor Oostburg, men er zich bij nem diende te leggen. De heer van Hij f te drukte er zijn bevreemding over uit, dat in het schrij ven van G S. niets wordt vermeld over dat deel van Biervliet, dat eventueel bij IJzendijke gevoegd kan worden. Weth. Termote zei er prijs op te stel len, dat Biervliet zijn zelfstandigheid behoudt, doch zo dit niet kan, deze agrarische gemeente bij onze combina tie welkom zal zijn. De heer Cornelis dacht dat Water landkerkje niet blij zal zijn om als uit hoek van de nieuwe gemeente Oostburg te dienen en meer gebaat zou zijn in een agrarische combinatie IJzendijke. Weth. van Rijen meende er niet veel meer aan toe te moeten voegen, doch wenste G.S. veel wijsheid toe.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2