DE EERSTE VIOOL alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen 19e Jaargang Nr. 1013 Vrijdag 5 maart 1965 Verschijnt ieuere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p kw.; franco p post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.bij abonn korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 VV DRUKKERS-UITGEVERS. F5 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.( PLAATSELIJK NIEUWS Waterlandkerkje Raadsvergadering Bij de ingek. stukken kwam in be handeling een verzoek om een bijdrage van f 0,25 per inwoner ten behoeve van de herdenking op 4 mei a.s. van de ge sneuvelde militairen op de Canadese begraafplaats te Adegem (Beligë). Het bedrag werd r.h.st. toegestaan. De begrotin?en diensten 1964 en '65 werden gewijzigd. Invevolo-e een voorstel van de PZEM we~d toegezegd te zullen subsidiëren in de kosten van een aansluiting van een penceel in het onrendabel gebied. In verband met het feit dat het basisbe drag naar welke de subsidiëring gere geld wordt voor super-onrendabele ge bieden voor aansluiting op het elec- trisch net van de PZEM, wordt besloten voor 3 gevallen in de gemeente een sub sidie te verlenen voor elke aansluiting van 20 pCt. van f 8000,- of f 1600,-. Een en ander uiteraard behoudens goed keuring van G.S. voor deze uitgaven. De bezoldigingsregeling van de ge meente-ambtenaren wordt per l jan. 1965 aangepast aan die van de rijksre geling. Tot leden van de Commissie tot We ring van Schoolverzuim werden benoemd de heren J. J. de Bruijne, A. Jansen en A. de Jonge. Het bestuur van de Bijz. kleuterschool heeft zich tot het gemeentebestuur ge wend met het verzoek een nieuwe kleu terschool te willen bouwen van gemeen tewege en daartoe de nodige voorberei dingen te doen. Het is dus de bedoeling dat het een openb. kleuterschool wordt in de plaats van de tegenwoordige bijz. kleuterschool, die gehuisvest is in een lokaal der o.l. school. Een apart gebouw is er nu niet. De raad besloot na enige bespreking het nodige te zullen doen om tot die bouw te komen. Bij de rondvraag vroeg een raadslid of er iets aan gedaan nou kunnen wor den dat de busverbindingen van de S.B.M. en Z.V.T.M. beter met elkaar aan~loten. De voorz. zei dat hieraan door enkele instanties al veel gedokterd is en er al vaak overleg met de betrok ken maatschappijen is geweest. Het blijkt dat een verbetering in deze niet mogelijk is. De aansluiting met de boot diensten staan een betere verbinding in dewe°\ Een lid verzocht nog om betere bestrating aan het eind van de Stuer- boutstraat. Ouderavond. Voor de ouders van de leerlingen van de Inspecteur-Leenhoutsschool te Wa terlandkerkje werd een ouderavond ge houden. In de oudercommis~ie werd, wegens periodiek aftreden, de heer C. J. Bron herkozen. In de plaats van de heer J. Schilleman werd de heer A. Haartsen gekozen. De voorzitster, mevr. Risseeuw, dank te de heer Schilleman, die gedurende 15 jaar lid van de oudercommissie is FEUILLETON door L. van Schooten „Tja", zei Olga nadenkend, „ik dacht zo, we zullen maar alleen kaartjes stu ren. Geen receptie, vindt u niet?" Ze keek naar haar moeder. Sandra schudde het hoofd. „Kind", zei ze, „heb je een hekel aan een receptie?" „Nee, dat niet. Maar ik dacht zo „Denk nou maar eens niet. Wij zijn hier allemaal erg blij mee. Ik weet dat er heel veel mensen zijn, die met ons blij zullen zijn. Laat die blijdschap het maar winnen. Ik zou", zei ze met nadruk, „er erg veel prijs op stellen als jullie hier in dit huis een verlo vingsreceptie hielden". „Mams!" „Ja. Dat is mijn uitdrukkelijke wens. En ik denk dat Dick het met mij eens is". „Natuurlijk", grinnikte Jaap, „is Dick het met jou eens. Het is opvallend koek-en-ei tussen jou en je aanstaande schoonmama, kerel". Dick lachte en keek naar Sander. Die geweest. Vóór de vergadering was er gelegen heid het werk van de leerlingen te be zichtigen en van gedachten te wisselen met het onderwijzend personeel. De oud-inspecteur van het lager on derwijs, de heer A. Leenhouts, hield e~n lezing over het kind en de school. Hij zei o.a. dat in alle opzichten onderwijs en opvoeding samengaan. Dit begint reeds vanaf de kleuterschool en werkt door tot hogerop. Retranchement Jaarvergadering. De Ned. Herv. Vrouwenvereniging hield in de Gemeentezaal haar jaarver gadering onder voorzitterschap van mevr. J. de Vrie"-v. d. Werff. Uit het verslag van de penning- meestces, mevr. E. Kornelis-van Hane- gem, bleek, dat de kas er, niettegen staande enige grote uitgaven, nog goed voor staat. De secretaresse, mevr. N. Hennekeij- WiUemren, las het jaarverslag voor. Mevr. E. van Dale-de Voldere werd als bestuurslid he kozen. De zelf gebakken wafels vonden gre tig aftrek. De rest van de avond werd op zeer gezellige wijze doorgebracht. Enkel gebroken. Vanwege de gladde weg kwam depost- besteller De F. dezer dagen te vallen, tengevolge waarvan hij een enkel brak. Groede Toneeluitvoering De toneelvereniging „Groede" gaf op 20 febr. in zaal Beun een uitvoering. Opgevoerd werd het toneelspel in drie bedrijven: „De Benjamin". De belang stelling was zeer matig. Na afloop heeft voorzitter P. Hoste afscheid van de vereniging genomen, nadat hij 20 jaar lang het voorzitter schap heeft bekleed. Ook mevr. Beun stelde haar functie als bestuurslid ter beschikking. Zij heeft deze functie 25 jaar vervuld. Beiden meenden dat zij gezien hun leeftijd moesten gaan, zo dat er jongeren hun plaatsen kunnen innemen, hoewel het hen zeer ter harte ging afscheid te moeten nemen. Namens de spelers en speelsters werd hun een cadeau aangeboden. Burgemeester J. C. Everaars dankte beide bestuursleden voor het vele dat -ij voor de gemeenschap Groede gedaan hebben. Namens de gemeente overhan digde hij hen een boekenbon. Discussieavond. Dezer dagen werd voor het eerst een door de afdeling Groede van de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen ge organiseerde discussieavond gehouden. Als onderwerp was gekozen: „Recreatie- mogelijk- en moeilijkheden". Door verschillende personen uit het dovp, uit zoveel mogelijk verschillende groeperingen, werd een korte inleiding gehouden over de pro's en contra's der recreatie, een en ander van commen taar voorzien door de gespreksleider, was maar zo stilletjes en onopvallend deze dagen, deze weken doorgegaan. Nu zat hij daar en zijn blik ging van zijn vader naar zijn moeder. Hij keek naar Olga die nog ééns zo mooi was, nu ze daar zat, zo gelukkig kijkend en toen ontmoetten zijn blikken die van Dick. Dick rag de verandering op dat smal le jongensgezicht. Het leek of er een glans op kwam. „Wat is het hier opeens weer gezel lig", zei hij innig tevreden. Sandra hoorde het. En nu eerst drong het tot haar door wat ze allemaal ge- mi-1 hadden. Nu pas begreep ze goed wat zij, S°ndra, kon doen om dit gezin weer te maken tot een gelukkig gezin, zoals het altijd was geweest. Ze liep door de kamer, schonk nog eens koffie in. Jaap volgde zijn vrouw met de ogen. Ja, dat was Sandra, de Sandra waarvan zi.in hart altijd vol was geweest, dat meisje Cranenburgh waarop hij rijn zinnen had gezet. Al het andere ve" dween naar de achter grond. Erika van Wittem was nog slechts een herinnering. Hij wist. dat het geluk in ziin h"is was teruggekeerd. De zon scheen, de bloemen bloeiden, de vogels zongen. Je hoorde alleen maar de vogels, die het buitengewoon druk hadden in de bomen van het kleine kerkhof van Meerlo. Het ge~ucht van de weg drong hier nauwelijks door. Op het witte grindpad stond Sandra van Santen. Vandaag was het twee jaar de heer de Regt, directeur van de Pro vinciale V.V.V., die hiervoor was uitge nodigd. Na de pauze ontstond een levendige discussie, waaruit men in het alge meen kon opmaken, dat men positief staat tegenover de recreatie. Opvallend was, dat toen in dit ver band de herindeling van de gemeen ten ter sprake kwam, allen de voor keur bleken te geven aan één grote ge meente West Zeeuws-Vlaande~en, daar men van mening was dat slechts dan het meeste profijt getrokken kan wor den voor de recreatie. De voorzitter dankte na afloop de heer de Regt, de inleiders en het pu bliek voor hun aller medewerking. Nieuwvliet Laatste uitvoering van Nut en Genoegen" Vrijdag 19 febr. werd door de muziek vereniging „Nut en Genoegen" in de „Stadsherberg" voor donateurs en le den een toneeluitvoering gegeven. De avond is een groot familiefeest ge worden, doch was tevens het einde van het bestaan der muziekvereniging. De heer Dekker, voorzitter der ver eniging, betreurde het dat de muziek ter ziele moest gaan vanwege gebrek aan werkende leden. Hij bracht dank aan leden en donateurs voor huil steun en medewerking gedurende de vele jaren gegeven. Door de toneelvereniging „Aarden burg" werd hierna het toneelspel in 3 bedrijven „Poiverientje wint de laatste slag" opgevoerd. Na afloop was er nog een bal, waar aan muzikale medewerking werd ver leend door Jasper Anthonisse en Pru dent van Hij f te. Breskens Ontwerp zeiljacht je bekroond. Door de Verbonden Nederlandse Wa tersport Verenigingen werd een prijs vraag uitgeschreven voor het ontwer pen van een klein zeewaardig zeil- jachtje, dat geklasseerd moest worden in R.O.R.C. Klasse IV. Hieraan werd deelgenomen door onze dorpsgenoot H. P. du Bois, tekenaar op de jachtwerf Fa. Gebrs. Maas. De heer du Bois zijn ontwerp werd bekroond met de 2e prijs. Voorwaar een prach tig resultaat als men weet dat de le prijs werd gewonnen door R. v. d. Stadt te Zaandam, één van Nederlands WETENSCHAPPELIJK 'VERANTWOORD geleden, dat ze hier ook had gestaan. Toen hadden haar ogen, gesluierd door tranen, niets gezien. Nu rustten haar blikken op de een voudige witte steen met de simpele letters „Yvonne van Santen 15 jaar". Een heel drama was in die woorden vervat. Sandra bukte zich, schikte de takken van de bloeiende rozelaar. Ze stond heel stil nu. Haar mond was gesloten. En toch voerde ze een lang gesprek met haar dochter, 't Was haar als stond ze weer voor haar, met haar vrolijke grote ogen, haar blonde haar altijd in de war, jong, recht, vol levens lust en vrolijkheid. Ze hoorde weer haar stem„Keet geschopt strafwerk ge had". Onwillekeurig glimlachte ze bij de herinnering. Niemand wist dat ze dikwijls, wanneer re ergens heen on derweg was, de stille laan inliep naar het kerkhof, waar ze met haar gedach ten alleen was, waar ze sterk de ver bondenheid voelde met haar kind, dat was heengegaan. Want hoezeer Sandra van Santen met al haar krachten zich inzette om te leven voor de levenden, ze bleef trouw aan de dode. En ze wist het met volkomen zekerheid: tot haar laatste snik zou ze Yvonne blijven ge denken bloemen in de knop gebroken en vóór de ochtend van haar bloei ver gaan weer kwam die smartelijke zin haar in de gedachten. Verwonderd hoorde ze de vogels zin gen. Een nieuwsgierige mus, moedig ge- beste jachtontwerpers met interna tionale faam. De 3e prijs moest gedeeld worden door twee ontwerpers, die gelijkwaar dig werden geacht. Het was voor de heer du Bois de le maal dat hij aan een dergelijke wed strijd deelnam. Afscheid van de P. en T.-dirckteur de heer J. M. Poissonnier. Zaterdagmiddag nam in raai Scher- beijn, onder overgrote belangstelling, de heer J. M. Poissonnier wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd, afscheid van het P. en T.-kantoor te Breskens. Op deze afscheidsbijeenkomst waren o.m. aanwezig: de direkteur van het postdistrict Middelburg, de heer W. Eelsingh en echtgenote; de adjunct- direkteur, de heer J. van Laar en echt genote en de adjunct-direkteur, de heer C. Vis, beiden van het postdistrict Mid delburg; de heer A. T. M. Maessen, per soneelschef, eveneens uit Middelburg; mej. E. Kloevekorn, maatschappelijk werkster bij de P. en T.; burgemeester J. A. Eekhout en echtgenote; de beide wethouders, de heren P. Zegers en W. v. d. Hooft met hun dames; secretaris P. J. Woittiez en echtgenote; collega's direkteuren; het personeel der diverse postkantoren in West Z.-Vlaanderen met hun dames, alsmede vele andere belangstellenden. De heer J. v. d. Lijke, die de sprekers aankondigde, heette allen hartelijk wel kom, waarna hij eerst het woord ver leende aan de heer W. Eelsingh. Deze begon met te zeggen, dat de heer Pois sonnier 48 jaar lang de posterijen op de meest eervolle wijze heeft gediend, o.a. te Sas van Gent, Terneuzen, Middel burg, Breda en sinds 1953 te Breskens en daarbij 8 rangen heeft doorlopen. Uitvoerig wijdde spr. uit over de ont wikkeling bij het staatsbedrijf P.T.T., met name gedurende de tijd dat de heer Poissonnier in dienst was. Hij schetste hem als een man die zware eisen stel de, doch dat de eisen die hij zichzelf stelde niet minder zwaar waren. Spr. noemde hem één der laatste oud-ge- dienden, die helemaal onder op de P.T.T.-ladder is begonnen, doch die zich in de dienst een faam heeft weten te verwerven door zijn kennis van zaken en hoge opvatting van zijn taak. Spr. zei dat het staatsbedrijf P.T.T. de heer Poissonnier zeer dankbaar is voor het vele gepresteerde, waarna hij hem de afscheidspenning uitreikte namens dit bedrijf. In een persoonlijk woord tot het echtpaar Poissonnier, sprak de heer Eelsingh ziin erkentelijkheid uit voorde steeds ondervonden vriendschap, waar bij hij hen nog vele en gelukkige jaren toewenste. Namens de collega-direkteuren sprak de heer P. Lonf, direkteur van het post kantoor te Vlissingen. Spr. zei daz de heer Poissonnier niet allern de naam van alle bestellers kende, doch ook elk weggetje, dat zij dagelijks moeten fiet sen. Op de direkteu"en-vergaderingen hebben wij de heer Poissonnier leren kennen als de man met vele goede worden nu die gestalte zo onbeweeglijk bleef, ging op de rand van de grafsteen zitten, wendde het kopje van links naar rechts, een en al aktieve aandacht, fladderde dan druk-bezig weer weg. Hoe zou Yvonne hiervan genoten hebben! Stilstaan moeder, niet bewe gen kijk eens! hoe dikwijls had ze zo 's winters voor het raam gestaan, haar beweeglijkheid verstild tot roer loze aandacht, wanneer de spreeuwen, de roodborstjes, de mussen en de me zen druk bezig waren met het brood dat zij altijd strooide. Moeilijk maakte Sandra zich van de-e stille plek los. Maar tegelijk reali seerde zij zich, hoe langzamerhand dezè geheime bedevaarten naar het graf van haar dochtertje van karakter wa ren veranderd. Vroeger kwam ze er ka pot vandaan, moest zichzelf moeizaam overwinnen om weer iets van opgewekt heid te tonen. N1! was er een Glim lachende droefheid, veel meer de her innering aan het levende kind dan aan dat arme, geknakte lichaam in dat wit te bed. En op deze dag nu de zon scheen, was het alsof Yvonne's zonnige persoonlijkheid naast haar ging. L^n^aarn Hen ^e lan°s de naden naar de stille kerkhoflaan. Och, wat was er al veranderd in die paar jaar! Ze dacht aan Olga. Voor het eerst was er weer blijdschap geweest in hun huis, toen Olga en Dick daar stonden en een stroom van mensen langs ging.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1