DE EERSTE VIOOL de ichakel Vl^ ALG NIEUWSBLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN DRUKKERS-UITGEVERS, F- SMOOR. DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS 19e Jaargang Nr. 1011 Vrijdag 19 februari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 VJ PLAATSELIJK NIEVWS Aardenburg Raadsvergadering De raad van de gemeente Aardenburg heeft In zijn gehouden vergadering krachtige stemmen laten horen over de herindeling van gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen 3. en W. schrijven in een préadvies dat men vroeger onder een gemeente verstond een groep men sen die op een klein territoir woonden en waarover een bestuur werd aangesteld om de belangen van deze groep te be hartigen. In de loop der jaren groeide allengs het besef dat door samenwer king meer bereikt kon worden dan door elke kleine gemeente afzonderlijk. Deze behoefte aan samenwerking in regio naal verband zien we op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen, steeds duidelijker aftekenen. Een ver andering is dan ook waar te nemen waarbij de gerichtheid meer overgaat op een bundeling van belangen. Dit brengt met zich mee, dat aan bestuurs kracht zwaardere eisen worden gesteld. In dit licht bezien is het zeker begrij pelijk dat naar concentratie wordt ge streefd. Begrippen als grotere leefbaar heid, bestuurskracht en schaalvergro ting worden gehanteerd zonder dat daarvoor voldoende gronden aanwezig zijn en houden zeker een groot gevaar in. Wanneer wij ons alleen tot onze eigen gemeente beperken, doet het ietwat on logisch aan dat de argumentering wel ke aanvankelijk voor de gemeentelijke zelfstandigheid van Aardenburg en Sluis pleitte, thans ongewijzigd een tegen- motivering te zien geeft. Afgezien van het feit, dat de beide gemeenten een vol komen eigen karakter hebben en van verschillende structuur zijn, hetgeen op zichzelf reeds van groot gewicht is, be twijfelen B. en W. ten zeerste of deze samenvoeging d i e verhoging van be stuurskracht te zien zal geven welke als uitgangspunt is gekozen. Kan de concentratie van twee eenheden van ca. 4000 en ca. 3000 inwoners tot een geheel van ca. 7000 inwoners een zodanige krachtsontplooiing geven, dat aan het beoogde doel wordt beantwoord' Ons antwoord kan slechts negatief zijn. Te meer is deze samenvoeging niet ge rechtvaardigd omdat beide gemeenten een gezonde financiële basis bezitten, waardoor thans de ontwikkelingskansen niet worden geschaad. De voorgestelde samenvoeging van Aardenburg en Sluis is derhalve niet gewenst. De heer Rosseel vond de tijd nog he lemaal niet rijp om tot samenvoeging over te gaan. Hij somde een reeks histo rische argumenten op om te bewijzen, dat de combinatie AardenbuvgSluis nooit zal gaan. Aardenburg is reeds 5000 jaar zelfstandig. Sluis is gebouwd door Aardenburgse kooplieden toen zij rond 1300 moesten verhuizen omdat de eigen haven dicht slibde. Al in 1672 weigerden de Sluizenaren Aardënburg te hulp te komen. De heer de Clerck meende dat de sa menvoeging alleen maar een lasten- FEUILLETON door L. van Schooten „Yvonne is er niet meer, maar haar geest zwerft overal in dit huis", zei ze eens tegen Dick. „Dat is niet zo", antwoordde hij, „dit is niet de geest van Yvonne. Waar Yvonne was, scheen de zon. Het zijn de anderen, die niet kunnen vergeten „Wou je dat ze Yvonne vergapen?" vroeg ze geschokt. „Nee, niet Yvonne, maar de tragiek van haar heengaan. Nee, ze moesten méér aan Yvonne denken, dankbaar voor wat ze voor hen en voor ons alle maal geweest is, de tijd die het haar vergund was bij ons te zijn. Yvonne zelf zou schrikken, wanneer ze hier binnen kwam. Het is niet de dode, Olga, het zijn de levenden. Hun bestaan wordt be heerst niet door de levende, maar door de dode Yvonne. Het is een oud spreek woord en ik heb het wel eens wreed ge vonden: je kunt met de doden niet hui zen. maar hier leer ik begrijpen wat er mee wordt bedoeld. En als jullie niet op- verzwaring met zich meebrengt. De heer Lampo vond beide gemeenten sterk genoeg om hun eigen boontjes te dop pen. De heer Rijckaart zei uit de voor stellen van G.S. een soort dictatuur te proeven. Hij vroeg zich af of Aarden burg, zoals de stad zo vaak heeft ge daan, de belagers, ditmaal G.S. en het Ministerie van Binnenl. Zaken, terug kan drijven. De heer van Bellegem vond de hoge belastingen ook een motief om beide gemeenten zelfstandig te laten. De heer Paridaen zei uit ervaring te spreken toen hij opmerkte, dat samen voeging nooit voordelen oplevert. Weth. Slager zei dat het samengaan van Sluis en Aardenburg om financiële redenen niet nodig is, terwijl het op bestuurlijk vlak zeer moeilijk zal zijn. Weth. Lansu zei dat men twee eeuwenoude gemeen schappen, die bewust zijn van hun zelf standigheid, niet zonder nadelige gevol gen kan samenvoegen. Wanneer de ge aardheid van de bevolking geen beletsel behoeft te zijn, zoals in de toelichting van G.S. staat, wat kan het dan wel zijn. Men houdt geen rekening met de bevolking. De regering is er voor de mensen en niet andersom. Hij zei dat hij niet overtuigd was van de voorge stelde samenvoeging, die volgens hem met zwakke motieven werd verdedigd. Aan mej. C. Hubregtse te St. Kruis werd een premie toegekend voor de ver betering van haar woning. Van over eenkomstige toepassing werd dit ver klaard voor G. de Smet te Aardenburg. De bezoldigingsmaatregel voor het rijkspersoneel per 1 jan. 1965 werd voor het gemeentepersoneel van overeen komstige toepassing verklaard. Voor de gemeente-arbeiders werd een nieuwe salarisregeling vastgesteld. Door het Bureau Personeelsbeheer van de Ver. v. Ned. Gemeenten is een onderzoek inge steld teneinde de chef-gemeentewerk- man in een hogere loongroep te kunnen plaatsen. Dit bureau heeft gunstig ge adviseerd, zodat deze hogere loongroep mag worden toegepast. Als gevolg 'nier- van zullen ook de andere arbeiders in een hogere loongroep worden geklas seerd. De verordening zal gelden met terugwerkende kracht. De muziekvereniging E.N.Z.K. te St. Kruis krijgt een subsidie van f 500,- en f 100,- voor het z.g. instrumentenfonds. De zwemvereniging „De Starters" kampt met financiële moeilijkheden. Getracht zal worden om dit jaar een betere kaspositie te krijgen door het or ganiseren van een fancy-fair. Om de financiële positie weer gezond te ma ken stelden B. en W. voor een éénma lige bijdrage van f 250,- te verlenen, waarmee de raad akkoord kon gaan. Aan de heren J. Hunze en G. v. d. Heijden werd 'n perceel bouwgrond ver kocht aan de Wandeldreef. De prijs van de grond is bepaald op f 7,10 per m2 voor de eerste 25 m. diepte en voor de daar achterliggende tuingrond f 1,50 per m2. De plaatselijke V.V.V. is voornemens een toneeluitvoering te organiseren met medewerking van de bekende vereni ging R.Z.V.T. uit Hulst. Het spel van vereniging kan de vergelijking met be roepstoneel doorstaan. B. en W. zijn van past, gaan jullie er aan kapot". Hij was opgestaan, blijkbaar geschrokken van zijn heftige woorden, bevreesd verkeerd begrepen te worden. Maar Olga knikte alleen maar en zei zacht: „Wat kun nen we er aan doen Sandra ondervond het meeleven, de zorg van de anderen, maar het haalde haar niet uit haar neerslachtigheid. Ze was als een zieke die door de bloemen en het fruit er nog eens te meer van doordrongen raakt, dat ze een patiënte is. Ze hulde zich in haar verdriet als een afweer tegen het leven met zijn da gelijkse harde eisen. Ze glimlachte dankbaar, wanneer Jaap haar verwen de, wanneer Olga probeerde haar wat op te fleuren, wanneer Sander zijn hand even op haar schouder legde. Maar het was en het bleef een trieste glimlach. De enige, die dit pantser wist te door boren, was Dick van Herpen. Ze zag hem in deze dagen en weken metr dan ooit. Ze wist hoeveel hij hen uit handen genomen had in die vreselijke periode en ze was hem erkentelijk. Maar hij ir riteerde haar meer dan ooit. Ze wist dat Dick van Herpen haar van het be gin aan had doorzien, dat hij niet als zovele anderen onder de betovering ge komen was van haar charme en geest. Daarvan had ze zich weinig aangetrok ken, zolang ze nog wist dat ze in haar eigen koninkrijk onbeperkt de scepter zwaaide. Nu ondervond ze zijn nuch- mening dat dit initiatief zeker gesteund dient te worden. Het scheppen der mo gelijkheid om onze ingezetenen derge lijk hoogstaand toneelspel te doen zien, moet beschouwd worden als een stre ven naar een belangrijk cultureel eve nement. Het gezelschap brengt f 300,- in rekening. De V.V.V. verwacht dat dit bedrag gedekt zal worden door de en tree-gelden. Indien dit niet het geval zou zijn, moet de plaatselijke V.V.V. niet in staat worden geacht deze tegen valler op te vangen. B. en W. stelden dan ook voor te bepalen dat bij een eventuele tegenvaller de gemeente ga rant zal zijn voor het tekort. De heer Rosseel juichte deze geste zeer toe doch maakte zich wel bezorgd over de geringe ruimte in enkele loka len. De heer v. Bellegem bracht het Parochiehuis van Eede onder de aan dacht, waar pl.m. 450 mensen in kun nen. De voorz. zei dat men zal moeten woekeren met de ruimte en dat aan het Parochiehuis van Eede wel gedacht was. Echter spelen diverse andere problemen hier nog een rol. Z.h.st. kon men zich met het voorstel verenigen. Tijdens de rondvraag werd door en kele leden nog eens de aandacht op de uitbreiding van de speeltuin gevestigd. Indien er deze zomer nog van deze uit breiding geprofiteerd wil worden, zal er toch enige spoed betracht moeten wor den. Oostburg Z.L.M.-vergadering. In hotel „De Éénhoorn" heeft de afd. Oostburg van de Z.L.M. haar jaarlijkse vergadering gehouden. In de openingsrede van voorzitter A. de Zwart viel te beluisteren dat 1964 een goed jaar voor de boeren is geweest. De groeiomstandigheden waren goed en de opbrengsten hoog. Voor de vrije pro- dukten werd door de hoge opbrengsten de markt overvoerd, waardoor de prij zen zakten en zelfs beneden het peil van 1963 bleven. Voor de gewone boer wordt het steeds moeilijker om rond te komen van zijn ondernemerswinst. Op de maatschappelijke ladder neemt hij een steeds lagere plaats in en merkt ook weinig van de welvaart. Het aantal landbouwers wordt ook steeds minder, waardoor uit eigen kring minder in vloed kan worden uitgeoefend op de gang van zaken. Door het samengaan in E.E.G.-verband wordt de invloed nog minder en moeten wij zorgen dat wij kunnen blijven concurreren op de Euro- markt wat prijs en kwaliteit betreft. tere evenwichtigheid als een dissonant in de treurmuziek, die het huis vervul de. Hij mocht haar niet, dat wist ze nu zeker. Hij begreep niets van haar ver driet, wilde het niet begrijpen. Op een avond was hij binnengeko men. Jaap was weg, al ging die dezer dagen zo min mogelijk uit. Sander zat boven. Olga was even naar een vrien din, zou dadelijk thuiskomen. „Ik zal maar geduldig wachten", zei Dick glimlachend-gelaten. „Olga maakt nooit zo'n haast". Sandra, vanuit haar fauteuil, zag hem daar zitten, zag zijn ogen onderzoekend op haar gericht. Nu zit hij me weer op te nemen, dacht ze. „Wat zit je me aan te kijken?" vroeg ze abrupt. „Hindert het u?" Ook weer zoiets. Tegen Jaap en alle anderen zei hij jij en jou, tegen haar had hij altijd „u" gezegd. Ze wist niet dat Dick van Herpen alleen mensen tutoyeerde, waarmee hij vertrouwelijk omging, dat hij met haar nooit vertrou welijk was geweest en dat haar eigen houding hem nooit aanleiding had ge geven haar anders te zien dan als een dame. Ze wist ook niet dat Dick van Herpen, die dwars door al haar druk gedoe en pose heen keek, daaronder toch wel degelijk de kern had ontdekt en best begreep waarom deze Sandra van Cranenburgh voor zijn vriend Jaap De aftredende bestuursleden, de he ren J. Verhage en H. Brakman, werden herkozen. Uit het verslag van de penningmees ter bleek, dat de afd. 85 leden telt. Als afgevaardigde naar de algemene verga dering werd gekozen de heer A. de Smit. Uitvoerig werd gediscussieerd over het onderwerp bedrijfshulp in de land- en tuinbouw. Door de heer J. Markusse van de land- bouwvoorlichtingsdienst uit Goes werd een lezing gehouden over „Verandering in bedrijf en gezin". Bij de rondvraag informeerde de heer de Smit naar het vergunningsstelsel voor te brede landbouwmachines op de openbare weg en welke stappen de Z.L.M. kan ondernemen om dit vervoer op de openbare weg te vereenvoudigen. 's Avonds werd door de P.J.G., afd. IJzendijke, het toneelspel „Liefde in een duiventil'' opgevoerd. Hierna werd nog het filmjournaal 1964 gedraaid. Breskens Vergadering schietvereniging. In zaal Casino heeft de schietvereni ging „Breskens" haar algemene jaar vergadering gehouden. Voorzitter O. de Witte kon een groot aantal leden wel kom heten. Uit het jaarverslag van sekretaris G. v. Grieken bleek, dat „Breskens" 3 wed strijden verloren heeft en 2 gewonnen. Ten bate van de vereniging werden een 2-tal dansavonden georganiseerd. Penningmeester L .Sigmond kon me dedelen dat er een batig saldo was. De heer O. de Witte werd als bestuurs lid herkozen, terwijl in de vacature P. Versprille werd gekozen dhr. J. Steenber gen. Als leden van de kascommissie wer den gekozen de heren A. de Meijer en I. Verduijn. Vervolgens werden de uitslagen en het gemiddeld behaalde aantal punten van de clubcompetitie bekend gemaakt. Door dhr. R. Reijnvoet werd de prijs voor prestatie-verbetering behaald. De uitslag van de competitie is als volgt: 1. O. de Witte: 2. J. Reijnhout; 3. I. Verduijn; 4. J. v. d. Lijke; 5. J. Keijmel; 6. R. Reijnvoet; 7. P. Morel; 8. A. van Muiken; 9. L. van Oostenbrugge10. G. v. Grieken. Na afloop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. Filmvoorstelling Roode Kruis groot succes. De filmavond van het Nederl. Roode Kruis is te Breskens een groot succes geworden. De zaal van het jeugdgebouw „De Uitkomst" was tot de laatste plaats bezet met belangstellenden, toen mevr. Poissonnier-den Doelder een welkomst woord sprak, waarbij zij speciaal wel kom heette het Roode Kruis-team, dat de avond verzorgde. Vervolgens sprak de heer M. Hoste namens de afd. West Z.-Vlaanderen, die zei verheugd te zijn over de grote opkomst. Spr. deed een beroep op de jongeren zich op te geven als donor voor de bloedtransfusiedienst. Hoewel er in Nederland reeds 22000 donors zijn, heeft Oostburg nog met een tekort aan do- nog immer de enige vrouw was. Dat hij er in werkelijkheid alleen maar naar verlangde, haar eens te leren kennen zoals ze werklijek was, deze moeder van Olga, Olga die het meest op de moeder leek! „Hindert het u?" had hij gevraagd. Even was haar geest fel opgeflikkerd onder zijn kritische blik. Op zijn vraag echter trok ze zich weer terug in de lusteloosheid, de onverschilligheid, die in deze weken haar veilige schutse was geworden, waaruit niemand haar durf de wekken. „Och", zei ze mat, „ik ben in een stem ming dat alles me hindert en niets me meer schelen kan". „U moet u niet op stemmingen laten drijven", zei hij scherp en het leek of hij met die woorden de sluier van haar weemoed kapot sneed. „O nee?" Haar lusteloosheid was op eens verdwenen. „Nee, daar heb ik ook helemaal geen reden toe, nietwaar me neer Van Herpen? En het is wel makke lijk voor meneer Van Herpen om hier algemeenheden te debiteren van: je moet er niet aan toegeven en al die ge meenplaatsen meer. Als het je niet raakt, heb je ook geen idee hoe het een ander geraakt heeft. Je hoeft niet naar me te zitten kijken met een gezicht van wat-stel-jij-je-aan. Ik wéét, dat je me niet mag, 't kan me niks schelen ook, ik vind het alleen beroerd voor Olga.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1