BRILLEN Dc EERSTE VIOOL Jhr. Mr. A.F.C.deCasembroot overleden SStüIemaefter" OOSTBURG X frites </s W. FENIJN, Boulevard 38, Breskens, telef. (01172) 506 de fchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1010 Vrijdag 12 februari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 11 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01173) 439 DRUKKERS-UITGEVERS SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - GiRO 358296 Woensdagmiddag j.l. is vrij onver wachts, in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, overleden Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Ko ningin in de Provincie Zeeland. Jhr. de Casembroot is 58 jaar gewor den. Het behoeft geen betoog dat dit be richt allerwege grote ontsteltenis heeft gewekt en voor de provincie Zeeland een groot verlies zal betekenen. Na zijn benoeming tot Commissaris der Koningin, in december 1947, heeft de overledene steeds ten allen tijde op de bres gestaan voor de belangen van zijn provincie. Als Zeeuw onder de Zeeuwen (in Middelburg geboren), was hij uitermate goed op de hoogte van het karakter en de eigenschappen van de Zeeuwen. Met grote voortvarendheid en inzet van zijn gehele persoonlijkheid heeft hij zijn ambt vervuld. Dat dit ten zeer ste gewaardeerd werd, is bij verschil lende gelegenheden duidelijk tot uit drukking gekomen. Tot tweemaal toe is Jhr. de Casem broot burgemeester geweest van West- kapelle. Tussen deze perioden lag een tussentijd van pl.m. 3 jaar, omdat de bezetter hem in 1943 ontsloeg. Ook bij het herstel van Zeeland na de oorlogshandelingen, de watersnood ramp in 1953, enz., heeft de overledene zijn provincie onschatbare diensten be wezen. Jhr. de Casembroot was ook drager van een aantal hoge onderscheidingen, n.l. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Grootofficier in de Kroonorde van België, Grootofficier in de Orde van verdienste van Italië. Ver der was hij drager van de Amerikaanse Medal of Freedom. Hij bekleedde ook diverse ere-voorzitterschappen, o.a. van het Zeeuwse Rode Kruis. Dat hij ruste in vrede. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand januari 1965. GEBOORTEN: 1, Cornelia Wilhelmina Anna, d. van Adrianus Hendrik Fenijn en van Janna Jeanne Avot; 13, Anthony Pierre, zn. van Johannes Antonius Lenssen en van Josephina Maria van FEUILLETON door L. van Schooten Erika van Wittem tuurde naar die éne plek in de krant waar de zwartge- rande advertentie stond. „Onze innig geliefde jongste doch ter noodlottig ongeval Yvonne van Santen teraardebestelling- Ze staarde zo lang tot haar sigaret haar bijna de vingers schroeide. Och, die arme Jaap De volgende dag ging ze naar Meerlo in haar kleine sportwagen, zette die er gens in de buurt van de begraafplaats neer en bleef zitten wachten. In de achteruitkijkspiegel zag ze ze komen de zwarte mannen, gewende rouwdra gers, maar zelfs hun gemoed geraakt door dit drama, dat heel Meerlo ver vulde, die vrolijke, blije, jonge Yvonne, die nu werd uitgedragen naar haar laatste rustplaats. „Ik ween om bloemen in de knop ge broken", dacht Erika. Zou Kloos ooit geweten hebben wat het was, te we nen om een bloem, die in de knop ge de Velde, (geb. te Oostburg). HUWELIJKEN: 15, Cornelis Marinus Verschelling, 23 j., wonende te Breskens en Johanna Pieternella Neeltje Louwer- se, 20 j., wonende te Middelburg. OVERLEDEN: 21, Margaretha Dina Goeseije, 49 j., echtg. van Giljam Leen- dert Baaij5, Elizabeth M. van de Vijver, 46 j., echtg. van Anton Brevet, (overl. te Utrecht). INGEKOMEN: 6, Jan Koster en echtg., van Waterlandkerkje naar v. Zuijen- straat la; 7, Wilhelmina G. Geernaert, geb. de Hulster, van Groede naar Evert- senlaan 25; 9, Simon A. Vastenhout en gezin, van Oostburg naar Ph. v. Kleef- straat 52; 21, Pieter A. Landa en gezin, van Bergen op Zoom naar Weijkman- laan 21; 20, Clement Schautteet, van Groede naar T. F. Blankenstraat 15. VERTROKKEN: 7, Gerdina M. L. de Weerdt, van Oranjeplein 3 naar Arn hem; 7, Antonius H. van Laarhoven, van Dorpsstraat 35 naar Stiphout; 15, Cornelis M. Verschelling, van W 40 naar Groede; 18, Johannis J. van den Heuvel en gezin, van Mercuriusstraat 41 naar Nederhorst den Berg; 21, Francois J. van Luijk, van Boulevard 57 naar Oost en West-Souburg. PLAATSELIJK NIEUWS IJzendijke Raadsvergadering. Burgemeester J. Ficq van IJzendijke sprak bij de gehouden raadsvergadering de hoop uit, dat in 1965 wederom een prettige samenwerking, die tevens vruchtbaar zou zijn voor de gemeente, zou mogen bestaan. Bij de ingek. stukken was een bericht van herbenoeming van de burgemeester. De heer Cornelis meende namens de gehele raad te spreken als hij zijn ge lukwensen aanbood en hoopte, dat ook in de komende periode de burgemeester zijn beste krachten aan de gemeente zou geven. Voor de regionale werkplaats voor minder validen te Oostburg werd een gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Op een subsidie-aanvraag van de Stichting Fruitteeltproefbedrijf te Phi lippine stelden B. en W. voor een be drag van f 100,- beschikbaar te stellen en voor de komende jaren een afwach tende houding aan te moeten nemen. De heer Geernaert meende dat net be drag nogal aan de hoge kant was en vond dat het wel met iets minder zou kunnen. De voorz. zei dat deze kwestie in de Ver. van B., S. en O. was bespro ken en men toch wel redenen aanwe zig vond dit bedrag toe te kennen. Het voorstel werd met 6 tegen 1 stem aan genomen. De oudercommissie van de openb. lagere school te IJzendijke kreeg f 50,-. Het bestuur van de r.k. kweekschool St. Louis te Oudenbosch vroeg om een subsidie van f 40.- voor een leerling uit IJzendijke, voor het jaar 1965. In 1964 was deze subsidie reeds verlaagd tot f 25,-. B. en W. stelden voor om dit jaar f 15,- beschikbaar te stellen met de re- broken was? Als schimmen schoven de donkere wagens met de gesloten gordijntjes langs haar heen. Toen stapte ze uit, volgde langzaam, alleen. Daar stonden ze in een stille hoek van het kerkhof, verwezen bijeen. Kin deren van de klas met witte gezichten, schuw kijkend naar het gat in de grond, toegedekt met groene dennetakken, waarboven de dragers nu met onge wone tederheid de blanke kist plaat sten, één palmtak met witte arons kelken er op. Daar stond Jaap, zijn gezicht één grauwe ellende, zijn arm om was dat Sandra? Was dat de trotse, vrolijke, knappe Sandra, deze vrouw met dat uitgebluste gezicht, die gesloten ogen die niet wilden zien? Sander en Olga. dicht naast elkaar, elkander vastgrij pend, starre gezichten, krampachtig beheerst. Er werd niet gesproken. Een jonge dominee las met bevende stem het Onze Vader, de laatste woorden waren nau welijks te verstaan. En toen zongen de kinderen, zo zwak, zo weifelend, de jongens probeerden dapper vol te hou den Yvonne, hun geliefde kameraad, de vrolijkste van de klas daar ging ze. Toen de dragers hun hoge hoeden afnamen en de kist langzaam begon te o-—. dat houdt U fit en wijs! Gaat U even om heerlijke patates frites met mosselen, worst of croquetten. Het gemak dient de mens en voor weinig geld lekker eten. Ijs en ijstaarten altijd in voorraad. Elke zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Beleefd aanbevelend, strictie dat in de toekomst niet meer op subsidie gerekend moet worden. De heren Geernaart en Cornelis waren het hiermede echter niet eens. Deze school is van zeer groot belang voor de streek daar dit de enige is op Katholieke grondslag. Zij stelden dan ook voor om het bedrag van f 25,- te handhaven en zonder restrictie. Dit voorstel werd ver worpen met 5 tegen 2 stemmen. Voor het aanbrengen van groenvoor ziening op het terrein van de zuive ringsinstallatie werd een krediet van f 4000,- beschikbaar gesteld. Op het verzoek van de Europese Be weging in Nederland om als begunsti ger toe te treden, werd afwijzend be schikt. Het Wit-Gele Kruis HoofdplaatBier vliet had verzocht de subsidie van 1 5,- tot f 7,50 te verhogen per 1 jan. 1965. B. en W. stelden voor om buiten de ge meente gevestigde verenigingen over eenkomstig de plaatselijke verenigingen te subsidiëren. De heer Cornelis zag de vele moeilijkheden van de kruisvereni gingen en meende dat het een moeilijke zaak is om de eindjes aan elkaar te knopen om de rekeningen sluitend te krijgen. De lijdraad wordt toch zo, dat men 50 pCt. van de contributies gaat subsidiëren. De voorz. zag ook wel de moeilijkheden van de verenigingen in en meende dat zij in de toekomst een beroep op de gemeente zullen moeten doen. Wanneer dit zo is zullen B. en W. zeker de zaak ernstig bekijken. Het verzoek om een jaarlijkse bij drage door de Stichting Nationaal Brandweer Museum te Hellevoetsluis werd afgewezen. Voor een éénmalige bijdrage aan de West Nederl. Politie Sportbond te Den Haag bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum, voelden de heren Cornelis en Geernaart niet veel. Weth. v. Rijen vond dat men deze bijdrage als een sym pathie-bijdrage moet zien en als waar dering voor de plaatselijke politie. Het voorstel van B. en W. om f 25,- beschik baar te stellen, werd met de stem van de heer Geernaart tegen, aangenomen. dalen, keerde Erika zich bruusk om. Ze reed naar huis. Ze pakte haar koffers, zocht haar pas. Een week later zat ze in Spanje met haar schildersezel en een heerlijk uitzicht over een baai maar voor haar ogen dansten nog de bleke gezichten rond het graf in Meer- loo HOOFDSTUK XIII. Diagnose. Het leven herneemt zijn rechten Het leven in huize Van Santen ging voort. Maar over alles lag een domper. Sandra had zich met ijzeren wils kracht heengezet over haar diepe de pressie. Het huishouden marcheerde ais altijd. Zelfs was ze langzamerhand weer begonnen met de vervulling van haar verschillende taken in de Meerloose ge meenschap. Maar ze deed het allemaal als rou tine. De interesse, de animo waarmee ze vroeger van alles had ondernomen, was verdwenen. Wat zij gevreesd had, die vreselijke morgen, dat langzaam aan haar leven leeg zou worden als straks ook haar jongste dochter het ouderlijk huis zou verlaten, was met één klap werkelijk heid geworden. Yvonne had het huis voorgoed verlaten. De eerste weken waren verschrikke lijk geweest. Allerlei dingen, gewoonten, voorwer Tot leden van de commissie van be stuur van de instelling buitengewoon openbaar lager onderwijs in West Z. Vlaanderen werden herbenoemd als lid c.q. plaatsvervangend lid de burgemees ter en de heer A. Salomé. In de com missie van vervoer van leerlingen voor openbaar en bijzonder buitengew. lager onderwijs voor zwakzinnigen in West Z.-Vlaanderen werden herbenoemd als lid c.q. pl.vervangend lid de burgemees ter en de heer A. Salomé. Van overeenkomstige toepassing voor het gemeentepersoneel werd verklaard de rijksbezoldigingsmaatregel per 1 jan. 1965. De verordeningregelende toeken ning van studietoelage aan ambtenaren der gemeente IJzendijke werd gewijzigd. De uitkerings- en pensioenverordening wethouders werd aangevuld. Bij de behandeling van de gemeente begroting 1965 meende de heer Corne lis. dat een post van f 2500,- voor het stratenplan wel erg aan de krappe kant is. Voorts wees hij nog op het ontbre ken van een nieuwe politieverordening, de woonruimtewet en de vermakelijk heidsbelasting. Hij vroeg zich af waar om er geen post voor de komende bij standswet in de begroting is opgeno men. De voorz. zei dat een post voor de bijstandswet niet mogelijk was, daar de normen niet bekend waren. Bovendien zijn verschillende posten onder een an der hoofdstuk ondergebracht. De begroting werd na enkele inlich tingen vastgesteld met aan inkomsten en uitgaven op de gewone dienst f 1.184.097,12 met een post onvoorzien van f 2918,45. De kap.dienst gaf aan in komsten een bedrag van f 2.509.347.99 en aan uitgaven f 2.988.012,80, hetgeen resulteert in een nadelig slot van f 478.664,81. Schoondljke Plan Noord-West. De Fa. ELK n.v. alhier is momenteel druk bezig met de ontsluiting van het uitbreidingsplan Noord-West. Omdat op pen herinnerden Sandra aan haar jongste. Ze dekte de tafel en zette oudergewoonte vijf borden neer om dan dat éne weer weg te nemen. Er hing nog een jasje van Yvonne aan de kapstok dat hoefde daar niet meer te hangen. Yvonne's kamer ze durfde er nauwelijks binnen gaan. Haar ogen bleven droog, maar in haar hart was het één jammerklacht, één ellende, één leegte. Ze hoefde 's middags niet meer op haar lievelingsplaatsje in de erker te staan uitkijken, zoals die vre selijke middag. Het was niet meer no dig te vragen: „Is je huiswerk al af?" of naast dat blonde hoofd gebogen, mee te puzzelen op de problemen van algebra en handelsrekenen. Er kwamen geen vriendinnen meer aan de deur en er viel geen rommel meer op te ruimen. Zoals Yvonne's aanwezigheid nimmer onopgemerkt bleef, haar vrolijkheid, haar levenslust het hele huis doortrilde, zo was thans haar weg-zijn als een sta ge, trage doodsklokgalm, nimmer op houdend. in Sandra's oren. Jaap kon lange tijden zwijgen en peinzen. Het leek of hij die éne dag jaren ouder was geworden en ze zag nu het grijs in zijn haardos duidelijker dan ooit. Hij was voor haar vol aandacht, vol bezorgdheid, maar ze konden niet met elkaar praten over wat hen beiden steeds bezighield. Sander begroef zich nu geheel in

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1