V CORSETTEN DE EERSTE VIOOL alG nieuws blad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen feuilleton medische oostburg de jcha kei DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.. 19e Jaargang Nr. 1008 Vrijdag 29 januari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 .J PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Raadsvergadering. Tijdens de maandag gehouden raads vergadering van de gemeente Breskens, sprak burgemeester J. A. Eekhout de volgende Nieuwjaarsrede uit: Leden van de gemeenteraad, Als ik het afgelopen jaar nog eens overzie en na ga waarmede wij als ge meenteraad en als college van burge meester en wethouders bemoeienissen hadden, dan kan ik vaststellen, dat 1964 voor Breskens een goed jaar is geweest. De aantrekkelijkheid als woongemeen- te, gevoegd bij het gezonde klimaat op industriëel gebied waren de redenen, dat het inwonertal met 114 personen steeg; een cijfer, dat geen enkele van de andere West Z.-Vlaamse gemeenten haalde. Op bestuurlijk gebied, en daarmede wil ik dan mijn overzicht beginnen, wijs ik op het nieuwe gemeentehuis, een sieraad voor ons dorp. Nu wij reeds en kele maanden daarin huizen, kunnen wij constateren, dat ook de secretarie afdeling met de nieuwigheid, de open balie, zeer voldoet en dat deze balie niet storend werkt op de arbeid van het per soneel. Hier en daar prikkend in de veelheid van werkzaamheden, die in 1964 Uw denken en medewerking vroegen, valt het een ieder op de ontzaglijke voort gang, die gemaakt werd in de sector van de woningbouw. In aanbouw zijn mo menteel 88 woningen in plan West, het gedeelte der gemeente dus tussen de Westlandstraat en de grote rijks-ver keersweg. Daarneven werden door B. en W. een 70-tal bouwvergunningen af gegeven; het geheel van al deze ak- tiviteiten noteerde een bouwsom van f 1.427.000,-. Uiteraard vroeg de woning bouw ook uitbreiding van de openbare verlichting. Een 60 nieuwe lampen wer den bijgeplaatst. Toeneming van de woningvoorraad, grotendeels voor vervanging van de noodwoningen, had reeds tengevolge dat een 50 noodwoningen dichtgespijkerd werden en nu op de slopershamer wach ten. De afbraak van het complex nood woningen is trouwens reeds begonnen. De eerste noodwoning, in de weg staan de voor de aanleg van de Ringlaan, werd afgebroken en niemand heeft er een traan om gelaten. Langs de Ringlaan, een der verbin dingswegen van de Dorpsstraat naar de Veerhaven, werden door particulieren belangrijke werken uitgevoerd. Door de gemeente werd het smalle, doodlopende straatje, de Kijkuit, bij deze weg ge trokken een enorme verbetering. Ik vind het prettig hier te memore ren, dat de bewoners van de Kijkuit door het afstaan van hun voortuintjes zo spontaan hebben medegewerkt om deze weg tot stand te brengen. Voor waar, een mooi staaltje van gemeen schapszin. Langs de Ringlaan zijn thans in aan bouw rijen woningwetwoningen en met trots releveren we hier de centrale door L. van Schooten Erika van Wittem had vele vrienden en er waren er ook onder die ze tot haar intieme vrienden gerekend had. Ze was meer dan eens verliefd geweest en er waren er nog meer verliefd geweest op haar. Ze had een fabuleuze handigheid verkregen in het flirten en het op-cen- afstand-houden. Met deze man was haar dit niet gelukt. Hij was het type man waarvan ze gemeend had, dat ze alleen maar in brave romannetjes voor kwamen, de man die bij alles wat hij deed handelde uit diep respect voor de vrouw. De man, die wars was van goed kope avonturen, niet kon flirten, alleen maar liefhebben En nu zou hij uit haar leven verdwij nen en er zou een periode worden af gesloten, die zij niet sluiten wilde. Haar onstuimige aard, haar verleden van al- tij d-haar-zin-krij gen, doen wat ze wil de, kwamen daartegen in opstand. Ze dacht niet aan de toekomst, ze dacht broodbakkerij, die langs deze ringlaan een ruime plaats kon worden toebe deeld. Het daarnaast gebouwde garage bedrijf met bungalow verhoogt door zijn ligging en bouw het aanzien van deze belangrijke rondweg. De algemene begraafplaats, ook in deze wijk gelegen, ondergaat een ver andering. Het massagraf met het daar bij geplaatste monument komt nu zo danig te liggen, dat het vrij van de be graafplaats te bezoeken is. Een ruime parkeerplaats nabij de ingang voorkomt, dat auto's nog op de begraafplaats moe ten rijden. Beseffende, dat de toevoerwegen goed dienen te zijn en aangepast horen aan deze tijd, wil ik hier wijzen op Uw be sluit om nog een gedeelte van de weg naar de Nieuwe Sluis van een asfalt- laag te voorzien, waarvoor U aan het Waterschap Oud en Jong Breskens een belangrijke bijdrage gaf. De camping Napoleonhoeve is nu gemakkelijk te be reiken. Realisering van plan West bracht mede, dat diverse straten aangelegd werden. Een krediet van ca. f 150.000,- was hiervoor nodig. Brede straten met aan weerszijden trottoirs geven aan het geheel een keurige indruk; zij vol doen aan de eisen, die men tegenwoor dig, vanwege de intensiteit van het ver- keer, daaraan stellen moet. Waar nodig werd in de straten een „aan één zijde parkeren" ingevoerd, een maatregel, die het verkeer ten goede komt. Doch boven al deze straten-aanleg uit steekt de Promenade die in 1964 tot stand kwam. Voor onze recreatie een belangrijk pluspunt. Want juist de re creatie is een niet te onderschatten economische bron voor ons allen. Dat de bevolking dit inziet en hiernaar han delt kan men bemerken aan de aktivi- teiten van onze plaatselijke V.V.V. en van de Zeebad-maatschappij. In de N.V. „Zeebad Breskens" heeft naast de ge meente elke middenstander aandelen. En ook al kan men de dividend-bewij zen nog niet verzilveren, over de toon bank komt in zeer ruime mate dividend binnen. De noodzaak van uitbreiding van de Dienst van Openbare Werken, moest wel tot mechanisatie leiden. Uw raad gaf in 1964 hiervoor kredieten. Mogelijk werd het toen om o.m. een grasmaai- machine aan te schaffen, een onmisbaar instrument om de sportvelden perma nent en met zo weinig mogelijk man kracht te bearbeiden. Deze sportvelden zullen, het heeft wel wat lang geduurd, dit jaar in gebruik worden genomen. Zij vormen met het clubkleedlokaal in aan bouw een mooi complex. Eveneens is in aanbouw en nadert ras zijn voltooiing de brandweergarage, waarin mede ondergebracht worden een bergplaats voor de diverse machines van de Dienst Openbare Werken, een werk plaats voor ons vakpersoneel, een in structielokaal voor het vrijwillige brand weerkorps en het kantoor voor de ge meente-opzichter. In de industriële sector was er het gehele jaar door volop werk. Uitbreiding van dere bedrijven wordt sterk afge remd door het gemis aan woningen en bijgevolg gemis aan mankracht. On niet aan de consekwenties, ze wist al leen één ding heel zeker: dit moch niet uitgaan als een nachtkaars. Als het uit moest, dan zou zij het doen. Maar het zou niet gebeuren met de automatische onherroepelijkheid van: het schilderij is af, het verhaal is uit. „Wat wou je dan, Erika?" hoorde ze hem opeens zeggen. „Jou!" had ze willen antwoorden, maar ze begreep dat ze daarmee met een alhaar kansen verspeelde. „Wat ik zou willen?" zei ze zacht, als in gedachten. „Dat jij bleef die je was voor mij. Dat ik bleef die ik was, voor jou. Dat je het als de gewoonste zaak van de wereld zou beschouwen om hier binnen te komen, daar in die stoel te zitten, de krant te pakken, koffie te drinken. Om als je in de stad was, niet in een of ander restaurant een uitsmij ter te eten, maar mij ook een beetje ge zelligheid te geven. Om me te bewij zen, dat je hier niet alleen maar kwam om je te laten verven maar ook een beetje, een heel klein beetje voor mij „En wat dacht je dan?" vroeg hij, „dat ik hier alleen maar kwam om me te laten verven, zoals je zegt? Heb je dan niet gemerkt hoe fijn ik het vond, hier bij jou te zitten, te praten of te luisteren of helemaal niets te doen, al leen maar mezelf te zijn en te voelen dat het goed was, hier?" Surchtstraat 13 danks een litanie van verzoekschriften blijft het zeer moeilijk om voor onze bedrijven een woningvolumetje los te peuteren; het heeft geen zin om in dit verslag daar verder op in te gaan. Het lied is al tè afgezaagd om nog een weerklank te ontmoeten. Een probleem, dat nog steeds hangen de is en waarmede de Breskense econo mie nauw verweven is, is de 3e haven. Het B. en W.-college blijft in deze in- gewikkeld-gemaakte materie diligent. Er is niet veel voor nodig om van Scylla in Charybdis te komen. Het college hoopt echter, dat in 1965 de uiteinde lijke beslissing valt. Zij zal dan mede tengevolge kunnen hebben, dat de hui dige jachthaven (eigenlijk een te mooi woord voor de provisorisch aangelegde loopbruggen) wat meer ruimte en outil lage krijgt. Want vooral naast de strand en campingrecreatie is de watersport met al wat daar aan vast zit (denk aan onze jachtwerven) een belangrijke inkomstenstroom voor de gemeentena ren. In de sociale sector kan ik U wijzen op de reeds tot stand gekomen 15 be jaardenwoningen aan de Vijverlaan en vooral op Uw besluit, kortelings geno men, om tot open bejaardenwerk te ko men. Een 34 woninkjes met een dienst woning zal het begin van dit centrum worden. Het streven van het B. en W.- college is om binnen enkele maanden met de daadwerkelijke bouw te begin nen. Het verenigingsleven is goed te noe men. Het gemeentebestuur tracht waar nodig dit stimulansen te geven. Het heeft geregeld contact met de vereni gingen met het uiteindelijke doel om te komen tot een overkoepelend en waar nodig leidinggevend orgaan, een orgaan, waarin de diverse verenigingen verte genwoordigd zijn en elkaar zullen vin den. De centrale huisvuilophaaldienst is dan eindelijk een feit geworden. Deels via een gemeenschappelijke regeling, deels langs een afzonderlijke overeen komst met de betrokken exploitant heb ben de gemeenten Breskens, Schoon- dijke, Groede, Nieuwvliet, Cadzand, Zuidzande, Retranchement, Waterland kerkje en Biervliet elkaar gevonden om deze dienst aan te gaan. Ingaande febr. zal de moderne huisvuilwagen 2 maal per week in onze straten verschijnen. Eigenlijk mogen wij blij zijn, dat het plan van Ged. Staten tot samenvoeging van de gemeenten nog maar in een be ginstadium is. Want van deze huisvuil ophaaldienst met 9 gemeenten als part ners zou denkelijk niets terecht zijn ge komen, indien de herindeling een feit zou zijn geweest. Volgens het plan van G.S. toch zouden min de gemeenten Breskens, Groede en Schoondijke al de overige, hierboven genoemde gemeenten naar Oostburg overgaan. Breskens, Groede en Schoondijke zouden dan al- Ze knikte alleen maar. „Je bent me voor geweest, Erika. Want ik zou het geweest moeten zijn, die jou zou vragen: mag ik nog eens komen, ook al valt er niets te verven?" Hij glimlachte onzeker. Want het was niet helemaal waar. Hij, totaal anders dan Erika, had wel terdege aan de con sekwenties gedacht. Vriendschap mooi woord. Maar vriendschap tussen een knappe, begaafde jonge vrouw en een getrouwde man en vader zelfs al bleef het zuiver, welke indruk zou bet op de buitenwereld maken? Maar in deze sfeer, met Erika zo dichtbij,kon hij niet anders. Hij schoof zijn verstan delijke bezwaren naar de achtergrond in een vaag gokken, dat het allemaal wel goed zou aflopen. Maar dit zonder meer af te kappen, nu „Ik ben een onbeschaamd vrouwsper soon", lachte ze opeens. „En ik weet m'n beurt niet af te wachten. Dat wist ik als kind al niet. Maar wat geeft het, Jaap? Zo ben ik nu eenmaal. Ik kom rond voor m'n gevoelens uit. Ik heb het veel te fijn gevonden, telkens als jij hier was, ik wil dit niet missen. Is dat erg verkeerd?" „Nee", zei hij bedachtzaam, „waar om? Alleen „Ik weet wat je zeggen wilt. De bui tenwacht. Daar heb ik maling aan. Jij niet? Nee", met een handgebaar legde leen komen te staan. En wij met ons drieën zijn te klein, tenzij we de reini gingsrechten drastisch zouden verho gen, om een ophaaldienst naar behoren te laten functioneren. De oplossing zou dan wel moeten zijn om aan Oostburg te vragen ook bij ons het huisvuil op te halen, wat weer een gemeenschappe lijke regeling zou meebrengen. Juist te gen de veelheid van gemeenschappelijke regelingen kanten G.S. zich in hun toelichting tot het wetsontwerp inzake de herindeling van gemeenten en zij voeren dit o.m. als argument voor sa menvoeging aan. Het is trouwens met het plan van G.S. eigenaardig gesteld. Het lijkt wel op een spelen met een leg-puzzie. De inzichten veranderen nog al eens en zij volgen elkaar bovendien snel op. Zo, om een voorbeeld te geven, werden enkele jaren geleden de gemeentebesturen van de kustgmeenten Breskens, Cadzand, Groede. Nieuwvliet en Retranchement door G.S. bijeen geroepen en werd hun voorgehouden, dat zij toch vooral aan de infra-structuur dienden te denken. Met andere woorden, dat zij in de vorm van een Recreatieschap samen kunnen werken aan de ontwikkeling van de ge hele West Z.-Vlaamse kust. De kustge- meenten hebben samen met G.S. een plan ontworpen voor een Recreatie schap West Z.-Vlaamse Kust; dus van Breskens tot aan Retranchement. Wat zijn er om tot dat Schap te komen, vele belangrijke vergaderingen aan gespen deerd. Vergaderingen, waaraan inge nieurs, planologen, economen, sociolo gen, stedebouwkundigen, ja zelfs de ge meenteraadsleden aan te pas kwamen. Volgens het concept van de aller-hoog- ste griffie-ambtenaren hebben de 5 kustgemeenten de besluiten genomen een Recreatieschap te vormen. Wij wachten nu maar op de goedkeuring door G.S. van onze raadsbesluiten, waarbij dat Recreatieschap, hun gees teskind, ter wereld kwam. De 5 kustge meenten kunnen dan eindelijk aan de slag. Het gemeenten-herindelingsplan echter zal nu weer de kust in 2 gedeel ten scheiden. Breskens en Groede één part aan Oostburg overlatende de ver zorging van de rest van de Z.-Vlaamse kust, dus Nieuwvliet, Cadzand en Re tranchement. Toch laat de Z.-Vlaamse kust zich niet in tweeën splitsen, toch zal er een hechte samenwerking tussen alle kustgemeenten nodig zijn. Dus dan toch maar een gemeenschappelijke re geling creëren! Een zelfde beeld ziet men bij het Industrieschap Breskens-Hoofdplaat -Schoondijke en Groede. Enkele jaren geleden werd de gehele noordkust van West Z.-Vlaanderen met Breskens als centrum door het E.T.I. (een provinciale instantie zijnde) als industriegebied aangemerkt. G.S. beijverden zich toen sterk (en ik ben het college daar nog erkentelijk voor) om dit gebied tot kern- ze hem het zwijgen op, „daar bedoel ik niets onaangenaams mee. Ik heb geen eh sociale bindingen. Jij wel. Jij bent hier op een school, jij bent ge trouwd, jij kunt geen roddel verdragen en die roddel zou het ook allemaal vies en naar maken. Maar anderzijds, Jaap, we kunnen openlijk vrienden zijn. San dra heeft me gevraagd om je portret mee te brengen. Wij kennen elkaar. We hoeven niets stiekum te doen Jaap voelde wel dat er een addertje onder het gras school. Al kon Sandra het best met Erika vinden, al zou ze er niet het minste bezwaar tegen maken, integendeel, dat Erika bij hen „over de vloer kwam" hij kende zijn Sandra genoeg om te weten, dat ze het minder zou appreciëren als Jaap regelmatig bij Erika op bezoek kwam en haar flat zo'n beetje ging beschouwen als z'n pied a terre in de stad Maar hij wilde daar nu niet aan den ken. Hij was blij dat Erika zelf aan die dingen dacht en er zo openhartig over praatte. En verder hij keek op zijn horloge. Ze zag het. „Ik ga je naar huis brengen", zei ze. Ze stond op, haalde zijn jas. Ze stond vlak bij hem. Opeens legde ze haar hand op zijn arm. „Ik ben toch zo blij", zei ze eenvoudig. „Ik ook", glimlachte hij en toen was hij opeens heel druk bezig met zijn jas.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1