TH. DE WITTE Zn. PHILIPS televisie Biljartconcours balans opruiming A.Bondewel&Zn. Onze opruiming gaai onverminderi voori Firma Schippers Naula Land- en Tuinbouw Ueien: Breskens J. E. VAN DER MAAS afwezig OPGELET Autorijschool HEIJBOER VAN DE VIJVER Jaarlijkse Vismijn - Breskens Week van 10 t.e.m. 16 jan. 1965 966 kg. bot 514 kg. schar 43 kg. schol 551555 kg. kabeljauw 1623 kg. wijting 1 kg. zalm 1531 kg. sardijn 8728 kg. export garnalen 82176 kg. haring Voetbal 4e klasse H. Programma voor zondag a.s.; SteenBreskens; R.C.S.IJzendijke; Lewed. BoysCorn Boys; Biervliet Aardenburg; VogelwaardeKoewacht. INGEZONDEN BEJAARDEN VAN BRESKENS! Zoals U in één der raadsverslagen hebt kunnen lezen, bestaan er plan nen bij het gemeentebestuur om te komen tot de aanpak van open bejaar- denwerk. Het valt zeker toe te juichen dat aan de bejaardenzorg aandacht wordt ge schonken. Wie echter deze zaak nauw keurig heeft overdacht (en welke be jaarde is hierbij niet geïnteresseerd?) zal bemerkt hebben dat deze plannen, om het op zijn zachtst uit te drukken, slechts een „beperkte" verzorging in houden. Men kan b.v. op een bepaalde plaats warm eten halen of in het gun stigste geval wordt het thuis bezorgd. Er zou dan ook enige huishoudelijke hulp worden geboden, uiteraard onder toezicht van een bevoegde kracht. Dit is voldoende, zo lang men zelf de zaak nog enigszins in stand kan hou den. Lukt ook dat niet meer, dan is men aangewezen op verzorging, zoals die in een bejaardentehuis wordt ge boden. En dan moet men het buiten Breskens gaan zoeken. Er is een waar woord, dat zegt. „men moet geen oude boom verplanten''. Zou een bejaardentehuis voor Breskens een onmogelijkheid zijn? Absoluut niet! Wel een noodzakelijkheid! Zij, die de mees te hulp nodig hebben, dienen toch eerst geholpen te worden? Ook de pas in werking getreden algemene bijstands wet biedt in dit opzicht grotere moge lijkheden. Enkele (kleinere gemeenten) zijn reeds voorgegaan en met succes. Dus eerst een bejaardentehuis, niet in 1980, maar nu! Gemeentebestuur, helpt mee aan een 100 pCt.-oplossing voor de bejaarden en och, laat dat centrum nog maar even in de ijskast (tot 1980?). Een Breskense bejaarde. KIJKERS EN LUISTERAARS. Op 1 jan. j.l. waren bij de Dienst Luister- en Kijkgelden 1.836.474 televi sietoestellen aangegeven tegen 1.817.286 per 1 dec. j.l. (t.ee.m. 18 jan. 1.851.730). Er waren op 1 jan. 2.659.161 gere gistreerde radiotoestellen tegen 2.660.938 op 1 dec. j.l. Het aantal aansluitingen op de draad omroep bedroeg op 1 jan. 434.916 tegen 438.076 op 1 dec. j.l. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand december 1964 GEBOREN: 5, Sara Katharina, d. van Ferdinandus Hendricus Dees en van Janna Catholina Leenhouts; 11, Theo- philus Augustinus, zn. van Herman Edumondus de Buck en van Maria Louisa de Poorter; 13, Jacques Leopold Marie, zn. van Paul Petrus Marie Cam- maert en van Beatrix Emelie Paridaen (geb. te Oostburg)18, Jacoba Johanna, d. van Jan Jacob van Luijk en van Cor nelia Nelly Verhage. OVERLEDEN: 5, Maria Francina van den Broeke, oud 77 jaar, e.v. Jacob Bak ker. wonende te Schoondijke, overleden te Breskens; 11, Jacobus Johannes van Luijk, oud 41 jaar, wonende te Schoon dijke, overleden te Oostburg; 16, Jacques Leopold Marie Cammaert, oud 3 dagen, wonende te Schoondijke, overleden te Terneuzen; 29, Jacob van Lare, oud 67 jaar, wonende te Schoondijke; 31, Maria Victoria Scherbeijn, oud 67 jaar, e.v. Petrus Josephus Steijaert wonende te Schoondijke, overleden te Oostburg. HUWELIJKEN: 8, Willem Hogewoning, oud 36 jaar, wonende te Rijnsburg en Sara Anna de Vos, oud 26 jaar, wonende te Schoondijke; 15, Pieter Francois de Feijter, oud 20 jaar, wonende te Breskens en Sara Elisabeth van Baal, 22 jaar, wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 28, Jacobus A. van Gijs en echtgenote, van Groede naar Pr. Beatrixstraat 21. VERTROKKEN: 3, Reinier de Jonge van Pr. Beatrixstraat 71 naar Hontenisse; 7, Catharina de Putter van W 82 naar Ter- neuzen: 15, Sara E. van Baal, e.v. de Feijter, van Dorpsstraat 10 naar Bres kens; 21, Jacomina Weijns, w.v. Ra- mondt, van W 44 naar Terneuzen. De verzorging van grasvelden. Bij het met een trekker rijden over weilanden kunnen beschadigingen op treden aan de grasmat. Met het be kende Hofka-profiel zullen de indruk ken een klein nadeel geven, terwijl met gewone O.C.-profielen snel een slio zal ontstaan en daardoor een uitrukken van het gras. Dit laatste is nog erger als het indrukken. Als men dus op de weilanden maar zorgt dat er geen slip optreedt, dan zullen zich hier geen problemen voor doen. Erger wordt het als we komen op de fijnere velden. Gazons, golfvelden, hockeyvelden en andere sportvelden. Hier is ook een regelmatig onderhoud noodzakelijk, terwijl sommigen hele maal zonder indrukken moeten blijven. In Engeland neemt men hiervoor trek ker-achterbanden met een bijna nor maal weegprofiel. Dit gaat al veel be ter als een trekkerband-profiel; alleen wanneer het nat is ontstaat nog een slip, indrukken in de mat is echter uit gesloten. Een bekend Nederlands Loopvlakver- nieuwingsbedrijf ziet nu kans om op bestaande trekkerbanden een heel spe ciaal profiel aan te brengen. Dit profiel doet het nog beter als het genoemde profiel in Engeland. De Ned. Sport Federatie was vol lof over dit profiel, daar men nu ook geen slip meer heeft als het wat natter is. Een ieder die met verzorging van gras velden te maken heeft kan nu op een eenvoudige manier deze profielen op z'n banden laten aanbrengen. De naam van dit profiel luidt „Knobby-profiel". Omdat de grote nokken op trekker- banden door dit Knobby-profiel zijn vervangen door kleine blokjes is de slijtage zeer gering en loopt de band ook prettiger. Het groter draagvlak verhoogt de trekkracht op het wegdek dan ook niet gering. KERKDIENSTEN Zondag 24 jan. Ned. Herv. Kerk Aardenburg, 11 uur, Ds. Luuring Biervliet, 10 uur, L)s. Evenhuis Breskens, 10 uur, Ds. Spaans H. Doop. Extra collecte kerkvoogdij Cadzand, 9 30 uur, Ds. Luuring Groede, 10 uur, Ds. Doornink Collecte A.C.D. Hoofdplaat, 11 uur, Eerw. Heer Begeer Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Brezet H. Doop. Collecte zondagsschool Oostburg, 9.30 uur, Eerw. Heer de Vries Collecte verwarmingsfonds Retranchement, 11 uur, Eerw. Heer De Vries Schoondijke, io uur, Ds. Brinkman Sluis, 9.30 uur, Ds. Balk St. Anna ter Muiden,, i 1 uur, Ds Balk St Kruis, 9 uur, Ds Bergsma Waterlandxerkje, 10 30 uur, Ds Bergsma IJzendijke, 9.30 uur, Eerw. Heer Begeer Zuidzande, 10.45 u,,r L)a. de Neeling 9.45 uur, jeugdkapel Vrij Evang. Gemeente Breskens, 10 uur, Ds. Praas Cadzand, 9 uur, Ds. v. d. Molen Nieuwvliet, 10.30 uur, Ds. v. d. Molen Retranchement, 2 30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk, Breskena ic. uur, leesdienst 5 uur, Ds. Hogerwerf H Doop Evang. Luth. Gemeente Groede, 9.30 uur, de heer Aüewijn, M'burg R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Zondag 24 jan. 3e zondag na Drie Koningen H Mis om 8 uur. Hiogmis om 10 uur In de week H. Mis om 7.30 uur. Woensdag gezinsmis 19 uur Zaterdag Lof om 19 uur. Zondagsdienst doktoren. (Van 's zaterdagsmiddags 12 uur t.e.m 's maandagsmorgens 8 uur) Breskens, Groede, Schoondijke: Dr. Ossewaarde, tel. (01172) 566, Bresk. Cadzand-Retranchement-Sluis- Zuidzande Dr. de Meijer, Sluis, tel. (01178) 366 Oostburg-Aardenburg-Eede Dr. Hage, Aardenburg, tel. (01177) 366 Biervliet. Hoofdplaat. IJzendijke: Dr. Lievens, IJzendijke, telef. (01176) 266 Voor de vele bewijzen van belang stelling, ontvangen ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag, zeg ik U, mede namens mijn familie, hartelijk dank. M DE LIGNY-LUTEIJN Groede, januari 1965 Heden is na een moedig gedra gen lijden, in haar Heer en Heiland ontslapen, mijn geliefde vrouw, moeder, dochter, behuwd dochter, zuster, behuwdzuster en tante, mevrouw MARGARETHA DINA BAAIJ, geb. GOESEIJE, op de leeftijd van 49 jaar. G. L. BAAIJ C. BAAIJ. Fam. GOESEIJE. Fam. BAAIJ. Breskens, 21 januari 1965 Th. F. Blankenstraat 10 Dc teraardebestelling zal plaats hebben op maandag 7.5 januari as., des nam. 3 uur, vanuit het jeugdgebouw „De Uitkomst", Langeweg, Breskens. Profiteert nu nog van onze vele koopjes Qxwitd Mantels Japonnen Pakjes Regenmantels Kostuums van 20 t.e.m. 40 pCt. korting van 20 t.e.m. 40 pCt. korting van 20 tem. 50 pCt. korting van 10 t.e.m. 20 pCt. korting 10 pCt. korting Nog enkele jongens-overjassen, restant 25 pCt. korting Terlenka pantalons 10 pCt. korting Kolberts10 pCt. korting Regenjassen 10 pCt. korting Nu nog op alle courante goederen 10 pCt. korting, behalve enkele merkartikelen. Dames- en herenkledingbedrijf Dorpsstraat 36 Telefoon (01172) 461 Dinsdags na 1 uur gesloten. Het beste beeld Klaar voor de toekomst Betere service Vanaf f 948, Breskens telef. (01172) 617 Groede telef. (01171) 258 ARTS van zaterdag tot en met maandag Spoedgevallen Dr. OSSEWAARDE met 4 ballen van 23 januari t.e.m. 7 februari bij B. MOOKHOEK, Breskens. JANSEN brengt maandag op de markt te Breskens truitjes en vesten, 10 t.e.m. 30 pCt. korting. Onze bekende katoenen lakens, 2-persoons, van f 8,95 NU f 6,95. 1-persoons van f 7,50 NU f 5,95. Slopen 2 stuks f 3, Op ai onze andere artikelen 10 pCt. korting I Zwaluw interlock lange broeken, borstrokken en hemden, korte mouw, 2 stuks f 5, 20 pCt. korting op de kindermanteltjes. Kijk bii een bezoek aan Vlissingen even in THEO's TEXTIELHÜIS, Oude Markt 22, Vlissingen. BRESKENS UW RIJBEWIJS HALEN bij een erkende rijschool, voor vak kundige opleiding. Vraagt inlichtingen Spuiplein 43-45 Telefoon 723 honderden koopjes in huishoudelijke- en dagelijkse gebruiksartikelen Zie etalage Mercuriusstraat 35 - 37 Breskens Telefoon 605 Zondagsdienst dierenartsen W. van Veen, tel 01170 - 2693, Oost-burg

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 3