ES323 Griep...? Kon. Nederlandse ScMurg te Gent. Ue*/u>MiA qt> aangetast. Na enige discussie ging men met de voorgestelde verhoging akkoord. In 1965 zal in Hoofdplaat wederom een bevolkingsonderzoek op t.b.c. plaats vinden. Van de Prov .Vereniging was een verzoek binnengekomen om een garantstelling van f 1,75 per gemaakte foto. Besloten werd medewerking te verlenen en de garantstelling te geven. Besloten werd tot herziening van het gemeentelijke uitbreidingsplan. Met ingang van 1 jan. 1965 wordt de gemeente lid van de Koninkl. Nederl. Heide Mij Uit een rapport van het Hoofd van Gemeentewerken is gebleken, dat de werken in eigen beheer door de ge- gemeentewerkman niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd, daar niet over een vervoermiddel kan worden be schikt. De omvang van de werkzaamhe den neemt in zijn geheel genomen van jaar tot jaar toe. Om dit probleem op te kunnen lossen hebben wij gemeend een 30 pk. landbouwtractor met een 2- wielige wagen aan te schaffen. De to tale kosten worden geraamd op f 10 000. Als dekking voor deze uitgaaf zou dan de straatbelasting met 2 pCt. moeten worden verhoogd en de opbrengst der woonforensenbelasting moeten worden aangewend. Na enige discussie werd het voorstel aanvaard. Voor de verkoop van bouwgrond in het gemeentelijk uitbreidingsplan te gen de vastgestelde uitgifteprijs, werd besloten tot delegatie-verlening. In de Commissie tot wering van Schoolverzuim werden herbenoemd de heren Alberts, Spinnewijn en Wijffels. In de ontstane vacatures werden geko zen de heren Steijaert en Stuijver. Gelet op het in-werking-treden van de Alg. Bijstandswet zijn de besturen van burgerlijke en gem. instellingen van weldadigheid overbodig geworden. Aan de Instelling voor Maatschappe lijke Zorg werd daarom eervol ontslag verleend. De Stichtingsvorm van de Beschut tende Werkplaats West Z.-Vlaanderen werd omgezet in een gemeenschappe lijke regeling. Aan de Fruitteeltvakschool te Phi lippine werd een bijdrage verleend van f 50,- per leerling uit Hoofdplaat af komstig. In 1964 werd deze vakschool door 2 inwoners bezocht. Z.hst werd f 100,- beschikbaar gesteld. Voorts werd een verbeterd ontwerp- rapport aangeboden over het behoud van de haven van Hoofdplaat. Uitvoe rig wordt hierin nogmaals besproken de vele voordelen welke deze haven biedt aan het achterliggende land. Ook in de toekomst is er een recreatieve be hoefte aan een dergelijke haven. Voor de vele landbouwers zal een geldelijk verlies onvermijdelijk zijn. In 1964 zijn in de haven ingekomen 120 schepen met een totaal van 20.237 ton en uitgegaan 119 schepen met een totaal van 20.466 ton. Bevolking nam a/ met IS. Het inwonertal van de gemeente Hoofdplaat nam in het afgelopen jaar af met 12. Op 31 dec. 1963 bedroeg het aantal ingezetenen 1223 (657 mannen en 566 vr.). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 19 (11 m. en 8 vr.) en door vestiging met 40 (18 m. en 22 vr.). Het verminderde door overlijden met 11 (6 m. en 5 vr.) en door vertrek met 60 (23 m. en 37 vr.). Op 31 dec. 1964 bedroeg het inwoner tal dus 1211 (657 m. en 554 vr.). Er wer den 10 huwelijken voltrokken en er werd 1 echtscheiding ingeschreven. Aardenburg Bevolking nam af met 18. Het inwonertal van de gemeente Aardenburg nam in het ^afgelopen jaar af met 18. Op 31 dec. 1963 bedroeg het aantal ingeretenen 3801 (1933 mannen en 1868 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 53 (33 m. en 20 vr.) en door vestiging met 87 (34 m. en 53 vr.). Het verminderde door overlijden met 33 (17 m. en 16 vr.) en door ver trek met 125 <60 m. en 65 vr.). Op 31 dec. 1964 bedroeg het inwoner tal dus 3783 (1923 m. en 1860 vr.). Er „Ik zit je geen complimenten te ma ken", zei ze koeltjes. Jaap wist zelf maar al te goed, dat hij akelig-oppervlakkige opmerkingen maakte, maar hij handelde uit zelfver dediging. Hij was er zich opeens van be wust geworden, hoe hij zélf dit missen zou. dit vertoeven in de nabijheid van Erika, dit praten met haar, soms luch tig, speels, oppervlakkig, soms over de ernstigste dingen van het leven, put tend uit het diepst van je eigen gevoel. Deze uren bij Erika was hij gaan bele ven als oasen. De gedachte, dat hij die thans moest missen, gaf hem een ge voel van leegte, waarvoor hij tegelijk bang was. Had hij niet Sandra, zijn jon gens. zijn thuis? Was zijn leven niet ge vuld met al het goede, dat het te bieden had? Had hij daaraan niet genoeg? Was Erika in dat leven binnengedron gen en had ze daar een plaats gekregen? „Och Erika", zei hij toen ronduit, „ik ben een vervelende vent. Ik zit op 't ogenblik maar met woorden te scher men. Maar dat komt omdat ook ik me er van bewust ben, dat het voor het laatst is „En dat vind je niet prettig". „Als ik eerlijk moet zijn, nee. Ik ben hier nooit plichtmatig heen gegaan van: o ja, nu moet ik model zitten. Het v/as méér dan m'n portret laten schilde ren. Trouwens, dat weet jij ook wel". werden 30 huwelijken voltrokken en er werd 1 echtscheiding ingeschreven. ürc&keti* Eervol ontslag directeur postkantoor. Op zijn verzoek is met ingang van 28 februari aan de heer J. M. Poisson- nier, directeur van het post- en tele graafkantoor te Breskens, eervol ont slag verleend. Een mooie prestatie. Jan de Schipper uit Breskens. leer ling machine-bankwerker aan de be- drijfsschool van de Koninkl. Mij. ,JDe Schelde" te Vlissingen, heeft een „Ir. Maas Geesteranusprijs" gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan diegenen die het beste examen af leggen in een van de onder de stichting Bemetei vallende vakken. In totaal waren er bij de examens ongeveer vijfduizend kandidaten. Aardappelen voor Spanje. In de Handelshaven van Breskens is dinsdag het Zweedse zeeschip „Mimer" uit Stockholm binnengelopen. Het schip meet 2300 d.w.t. en kwam pl.m. 500 ton aardappelen laden voor Spanje. Woensdagnacht is het schip met sleepboothulp de haven uitgevaren naar een Belgische haven om verder af te laden. Nimmer is een schip van dergelijke grootte in de Breskense haven binnen gelopen. Engels jacht binnengebracht. Dinsdagmorgen is in de Handelsha ven van Breskens door een 2-tal vissers schepen, de UK 33 en UK 66, van de Gebr. Hoekstra, een Engels jacht bin nengebracht. Het jacht, de „Frentuqlite", was op weg van Hoek van Holland naar Goole in Engeland. Zestig mijl uit -de kust kreeg het motorstoornis, waarna nood seinen met fakkels werden gegeven. Aan boord bevonden zich twee Ne derlanders en een Engelsman. Later op de dag is het jacht naar Vlissingen vertrokken en heeft het lig plaats gekozen in de binnenhaven. Toneel voor bejaarden en dames V.V.H. Op woensdag 3 febr. a.s., des avonds te 7.30 uur, zal in het jeugdgebouw „De Uitkomst" het blijspel „Vadertje Lang been" opgevoerd worden. Deze avond wordt aangeboden door de oud-leerlingen der Christel, school. Het is een bijzonder mooi blijspel. De Commissie „Bejaardenzorg" met dames V.V.H. en zeker de spelers zelf, nopen dan ook voor een volle zaal te mogen optreden. Het belooft dus voor allen een zeer gezellige avond te worden. De bejaarden kunnen, indien nodig, gehaald en weer thuis gebracht worden. Voor zover er plaats is, kunnen ook an dere belangstellenden de uitvoering bij wonen tegen een entree van 50 ct. per persoon. Men kan zich tot 31 jan. op geven. (Zie voor nadere gegevens de advertentie in dit nummer). Abri. In het kader van meer service voor het reizend publiek, is deze week het stalen geraamte van een abri geplaatst bij de bushalte Vogelenzang. Wanneer dus aanstonds het glas er in is aan gebracht, zal men ook daar weer enigs zins tegen wind en regen zijn be schermd. Biervliet Raadsvergadering. Burgemeester A. P. Kostense heeft In zijn Nieuwjaarsrede op een 2-tal pro blemen voor zijn gemeente gewezen. Op de eerste plaats noemde hij de nijpende situatie waarin de huisvesting in Biervliet gaat komen te verkeren en ten tweede het steeds toenemende aan tal verkeersongevallen, welke zich voor doen op de Provinciale weg. Ten aanzien van de woningbouw meende de voorzitter dat het aantal woningzoekenden steeds toeneemt; de nieuwbouw hiervoor is slechts een drup pel op de gloeiende plaat. Slechts twee „Ja dat weet ik ook. Wij zijn aan elkaar gewend geraakt". „Dat klinkt zo gouden bruiloft-ach- tig". „Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel: als dit er niet meer is, dan is het voor mij een gemis. Voor jou ook?" „Ja". „Daar ben ik blij om. Dan heb ik me toch niet in je vergist". „Hoe zo?" „Ik heb het ook nooit zo gevoeld, dat je hier alleen maar kwam poseren. Ik dacht ik hoopte dat je hier een beetje thuis zou zijn". „Dat was ook zo". „Dat we vrienden zouden worden". „Zijn we dat dan niet?" „Ik hoopte het, ja. Maar kun je vrienden zijn tot een zekere datum en dan zeggen: stop? Of zeggen: je zult altijd als vriend in m'n herinnering blijven, maar als we mekaar weer zien dan zijn we weer meneer Van Santen en juffrouw Van Wittem, al zeggen we ook jij en jou tegen elkaar?" Ze schrok van haar eigen woorden. Zou hij nu niet denken Och, wat gaf het wat hij dacht. Hij moest het maar weten. Hij moest maar weten, dat ze naar zijn bezoeken uitkeek, dat ze 's- morgens al blij was als ze wrist „Van daag komt Jaap". (Wordt vervolgd.) woningen kwamen gereed en zes moes ten worden afgeschreven. Op het ogen blik zijn er twaalf in aanbouw, doch een groter aantal staat op de nominatie om onbewoonbaar verklaard te worden. Een zeer snelle aanpak van de ratio- bouw in West Z.-Vlaanderen zou een oplossing kunnen brengen. In 1964 deden zich 28 verkeersonge vallen voor op de Prov. weg, waarvan er drie met dodelijke afloop en waarbij 13 gewonden waren. Reeds in 1965 zijn er al 1 dode, 2 zwaar- en 2 lichtgewon den te betreuren. Voor het aansluiten van 41 onren dabele percelen op het electriciteitsnet adresseerde de burgemeester woorden van dank aan de uitvoerders. De lustrumviering van de bevrijdings dag zal ook in Biervliet niet onopge merkt voorbij gaan. Trots kan Biervliet zijn op de onderscheiding, die mevr. Evenhuis van de Jan Campert-stichting kreeg voor haar boek: „Wij waren er ook bij", hetgeen een helder beeld bij de jeugd bijbrengt over de bezettingsja ren. Besloten werd om de Commissaris der Koningin een telegram te zenden voor een spoedig herstel. Bij de begrotingsbehandeling sprak de heer Claeijs zijn grote waardering uit voor het door B. en W. gevoerde be leid. Hij vroeg aandacht voor de ver betering van de verbinding met Hoofd plaat. Voorts wees hij op de beschik baarheid van bluswater buiten de be bouwde kom. Gebleken is dat het aan tal brandkranen daar onvoldoende is en dat de situatie is verslechterd door dat vele waterputten met vuil zijn ge dempt. De rattenplaag kreeg ook nog de aandacht van dit raadslid. De voorz. zei dat nog dit jaar een aanvang zal worden gemaakt met de verbetering van de weg BiervlietHoofdplaat. Om trent de rattenplaag was hij van me ning, dat een bestrijding hiervan met eigen personeel niet uitvoerbaar is, ter wijl ook niet gerekend mag worden op een afdoende medewerking van de be volking. De zaak zal onderzocht worden. Medegedeeld werd nog dat in Oostburg een voorlichtingsbijeenkomst zal wor den gehouden over rattenbestrijding. Een groot aantal subsidieverzoeken vroeg de aandacht van de raadsleden. De volgende instellingen en verenigin gen kunnen in 1965 een bedrag tege moet zien: de Stichting Fruitteeltproef bedrijf te Philippine f 100,-; Gemeente Philippine voor de Fruitteeltvakschool f 50,- per leerling; Interkerkelijke Com missie voor het Maatschappelijk werk in West Z.-VIaanderen verhoging van de procentuele bijdrage; het Groene en Wit-Gele Kruis te Biervliet verhoging van de maximum subsidie van f 5,- tot f 7,50 p. lid; E.T.I. voor Zeeland verho ging van 7 cent tot 12 cent p. inwoner; Vereniging voor Instrumentale Muziek te Middelburg f 50,-; Jubileumcommis sie 40 jaar district West Nederl. Politie Sportbond f 25,-. Afgewezen werden de verzoeken van de Bond tegen het vloe ken en de Europese Beweging in Ne derland. Z.h.st. werd hierna de begroting vast gesteld met een post onvoorzien van f 11.524,99 en aan inkomsten en uitga ven op de gewone dienst f 886.333,26. De kap.dienst geeft aan inkomsten f 1.555.756,73 en "uitgaven f 1.659.239,87, waardoor er een nadelig slot is van f 103.483,14. Cadzand Landbouw-studieclub. In hotel „De Wielingen" is een druk bezochte bijeenkomst gehouden om tot oprichting van een landbouw-studie club te komen. Namens de initiatief nemers werd het woord gevoerd door A. de Feijter uit Cadzand. Hij gaf een overzicht van de werkwijze en de tot standkoming van een afdeling. Beslo ten werd om tot oprichting over te gaan. Als naam werd gekozen „Het Oude Land". Reeds 24 personen gaven zich op als lid. Het lidmaatschap is opengesteld voor inwoners uit Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet en Zuidzande. De eerstvol gende ledenvergadering is vastgesteld op 25 jan., waar dan een definitief be stuur zal worden gekozen. Door de heer K. Malcorps werd een inleiding gehouden over „Plantenziek ten en de mechanische-actualiteiten". welke met dia's werd toegelicht. Na de pauze wenste de heer J. de Regt uit Biervliet de nieuw opgerichte afdeling geluk, waarbij hij tevens me dedeelde dat hiermede de 14e aangeslo ten club is bereikt. Ir. L. de Wit, landbouwconsulent te Axel, gaf een toelichting op de doel stelling van een landbouwstudieclub. Bevolking groeide met 66 imooners. Het inwonertal van de gemeente Cadzand nam in het afgelopen jaar toe met 66. Op 31 dec. 1963 bedroeg het aantal ingezetenen 1038 (518 mannen en 520 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 22 (9 m. en 13 vr.) en door vestiging met 148 (78 m. en 70 vr.). Het verminderde door overlijden met 5 (3 m. en 2 vr.) en door vertrek met 99 (49 m. en 50 vr.). Op 31 dec. 1964 bedroeg het inwoner tal dus 1104 (551 m. en 553 vr.). Er wer den 10 huwelijken voltrokken. Er wer den geen echtscheidingen ingeschreven. Ijzendijke Jaarvergadering N.C.B. In hotel Lievens heeft de N.C.B., afd. Ijzendijke, haar jaarlijkse vergadering gehouden. Voorzitter G. de Badts kon Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep! Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPR0' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. UetóiisMS cft een groot aantal leden welkom heten, waardoor hij bijzonder enthousiast was. Een gebed werd door hem voorgeleden voor de zielerust van de overleden le den mevr. C. Wijf fels-van Campen en de heer A. v. Oers. Het jaar 1964 kon spr. gunstig noe men voor de landbouw. Van belang is de oprichting van een contracttelers- vereniging. De praktijkschool te Schoon- dijke staat in Nederland in een goed daglicht, er moet echter meer belang stelling komen van onze eigen boeren. Hij bracht dank voor de royale gaven voor de oogstdankgave in 1964 en vroeg ook voor 1965 de aandacht voor deze gave. Door de heer Schuurman werd hier na een lezing gehouden over de Sociaal Economische Voorlichtingsdienst. Na een uitvoerige uiteenzetting hierover was er gelegenheid vragen te stellen, waarvan een druk gebruik werd ge maakt. De aftredende bestuursleden, de he ren de Smedt en Dellaert, werden her kozen. Het vervoer van de suikerbleten schijnt op grote moeilijkheden te stui ten, hetgeen bleek uit een discussie. Ontstemd was men over het feit. dat voor de eigen vervoerder zoveel minder betaald wordt dan het transportbedrijf. Allen zijn tegen deze gang van zaken en willen bij de fabriek heftig proteste ren. Men wil een bietentelersvereniging oprichten om door gezamenlijk aanbie den der bieten enige drang op de fa brikanten te kunnen uitoefenen. Over de geplaatste silo's te Ijzendijke hadden sommige leden klachten daar ze beslist onvoldoende zijn. Na een kof fietafel werd nog een kaartwedstrijd belegd. Biljartwedstrijd. De biljartvereniging „La Porte d'Or" is er niet in geslaagd de wedstrijd, die werd gespeeld tegen P.O.P. uit Axel in het clublokaal bij P. Provoost, te win nen. De uitslag was: POP. 106,81 pnt. tegen „La Porte d'Or" 86,84 pnt. Groter succes had „La Porte d'Or" met haar jaarlijkse prijskamp. Er wa ren 64 deelnemers. De uitslag was als volgt: 1. Th. Crape, Waarschoot (B.)Er. van Opdorp, Ijzendijke; 2. W. Popsel, OverslagT. v Eenennaam, Temeu- zen; 3. L. Batselee, Wachtebeke (B.) J. Oosterbaan, Oostburg; 4. A. Aalbregt- se, AardenburgG. Bracke, Biervliet; 5. G. Deveneijns, Oudeman (B.)G. Boerman, Ijzendijke; 6. F. v. d. Hemel, PhilippineE. Haertjes, Bouchaute (B) 7. J. Rammeloo, Bouchaute (B.)A. Dherdt, Overslag (B.)8. H. Verbuit, AardenburgL. v. Weijnsbergen, Eede. Bevolking daalde met 17. Het inwonertal van de gemeente Ijzendijke nam in het afgelopen jaai at met 17. Op 31 dec. 1963 bedroeg het aantal ingezetenen 2696 (1389 mannen en 1307 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 51 (29 m. en 22 vr.) en door vestiging met 87 (43 m. en 44 vr.). Het verminderde door overlijden met 32 (16 m. en 16 vr.) en door vertrek met 123 (62 m. en 61 vr.). Op 31 dec. 1964 bedroeg het inwoner tal dus 2679 <1383 m. en 1296 vr.). Er werden 25 huwelijken voltrokken. Er werden geen echtscheidingen ingeschre ven. Waterlandkerkje Aanrijding. Op de Provinciale weg Oostburg— Waterlandkerkje vond even voorbij de kom van Waterlandkerkje een aanrij ding tussen twee personenauto's plaats. De heer J. K. uit Goes, komende uit de richting Waterlandkerkje, wilde een zijweg in, maar was deze voorbijgere den. Op het moment dat hij op de weg wilde keren, naderde uit de richting Waterlandkerkje de heer J. v. d. V. uit Krabbendijke, die een botsing niet meer kon vermijden. Lichte materiële schade was het gevolg. Ned. Roode Kruts-film. Op haar toumé door West Z.-Vlaan deren zal het Ned. Roode Kruis op maandag 25 jan. in het Dorpshuis ver tonen de kleurenfilm „De Trotse Rebel", een relaas van een man wiens trots bijna zijn ondergang betekende. Van 24 t.e.m. 31 jan. 1965 TARTUFFE Komedie van Molière.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2