ATTENTIE DE EERSTE VIOOL Ie Zuidzi B L E U 's kledingmagazijn r~ vJ Maandag 25 januarilaatste dag van onze BALANS-OPRUIMING de fchakel ALG. NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1007 Vrijdag 22 januari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.: franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01173) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Tijdens een buitengewone raadsver gadering is zaterdagmiddag in hotel „De Zwaan" de heer J. de Wilde geïn stalleerd als nieuwe burgemeester. Wnd. burgemeester A. Luteijn kon bij de opening van deze raadsvergadering een groot aantal genodigden en be langstellenden welkom heten. Hieron der waren nagenoeg alle burgemeesters uit West Z.-Vlaanderen, het dagelijks bestuur uit Mijnsherenland, hooiden van diensten ais B.B., rijkspolitie en verder een groot aantal vrienden en kennissen van de nieuw benoemde bur gemeester. Weth. Luteijn zei, alvorens tot de in stallatie over te gaan, enkele woorden van dank te willen spreken tot allen die hem gedurende de waarneming van het burgemeesterschap hadden willen bijstaan. Hij noemde hierbij met name zijn collega, weth. Iz. de Hullu, de raads leden, wnd. sekretaris en het overige personeel. Spr. zei prettige herinnerin gen te zullen bewaren aan de vele con tacten met de burgemeesters uit de streek en bracht dank voor de manier waarop zij hem in hun kring hadden opgenomen. Hierna richtte de heer Luteijn zich tot de heer en mevrouw De Wilde. Hij feliciteerde hen met de benoeming en vervolgde zijn toespraak met liet op noemen van enkele cijfers en feiten ten opzichte van de gemeente Zuidzande. Veel belangrijker als al deze cijfers is echter het contact tussen de burge meester en de Inwoners. Het bezitten van de overigens begerenswaardige di- plima's op het gebied van gemeente administratie en een groot aantal ja ren kantoorervaring in de gemeente administratie, is nog geen waarborg om als burgemeester in een kleine gemeen te te slagen. Meeleven met andermans moeilijkheden is iets, dat niet aan te leren is. Naast het gemeentebelang zal ook het streekbelang de aandacht vra gen van de nieuwe burgemeester. Spr. hoopte dan ook, dat op dit gebied een steentje zal worden bijgedragen. Hij eindigde met de wens uit te spreken dat de heer en mevr. De Wilde in Zuid zande een goede tijd tegemoet zullen gaan, tot heil en zegen van de gemeente. Burgemeester de Wilde begon zijn toespraak met dank te brengen aan H.M. de Koningin voor zijn benoeming en voorts aan al degenen die zijn solli citatie hebben willen steunen. Spr. zei getroffen te zijn door de buitengewone en aardige ontvangst en hierin te wil len zien een toegestoken hand van wel kom. Hij bracht dank aan weth. Luteijn voor de nauwgezette waarneming van het burgemeestersambt tijdens de va cature en sprekende tot het gemeente- personeel zei de burgemeester te hopen op een wederzijds vertrouwen. Verheugd ben ik om naar dit ge west te mogen komen. De provincie FEUILLETON door L. van Schooten Het begon al te schemeren toen het wagentje zijn neus weer naar het noorden richtte. Jaap en Erika hadden veel napret over alles wat ze beleefd hadden en discussieerden over de ar tistieke zowel als de verkoopwaarde van Koert's kunstwerken. „Ik moest je maar meteen naar huis doorrijden", stelde Erika voor, „of zul len we eerst nog even bij mij een kopje koffie drinken?" Jaap keek op zijn horloge. Hij had eigenlijk wel zin even bij te komen na al die drukte. En Erika's flat was een haven van rust. „Als we 't niet te lang maken", zei hij voorzichtig, „kunnen we dat nog wel even doen". „O, je hebt toch niet meer dan tien minuten nodig voor een kop koffie?" vroeg Erika scherp. Hij begreep dat hij haar gekwetst had. „Ach nee maar 't is zaterdag. Ik Zeeland is voor mij geen onbekend ter rein. Hierna gaf hij enige gedachten weer over het ambt van burgemeester, welke hij vooral in een kleine gemeen te zag als de „centrale vraagbaak", de man die alles moet weten van de ge meentezaken zowel als van de behoef ten van de gemeentenaren. Wanneer ik nu reeds een bepaald programma zou ontvouwen, zou dit zeker voorbarig zijn. Dit programma zal zeker in de toe komst ontstaan door het overleg in de gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders. Spr. besloot zijn toespraak met te wijzen op het grote aantal zonuren, die blijkens een onderzoek altijd ten deel vallen aan deze streek van Nederland en sprak de hoop uit dat deze zon uren steeds alle besluiten in de toe komst zullen mogen verlichten. Namens de raad sprak de heer P. Moll. Deze zeide dat de raad dankbaar is weer een burgemeester te hebben die leiding wil geven aan de aan de orde zijnde vraagstukken. De vele ervaring die de nieuwe burgemeester heeft van de gemeentelijke arbeid, zal hij zeker ten dienste willen stellen van zijn ge meente. De heer Moll sprak de wens uit dat dit een vruchtbare samenwerking ten goede zal komen. Spr. bracht ver der onder de aandacht de bescheiden, doch belangrijke taak die Zuidzande heeft te vervullen in het belang van de streek en de eigen bestaansmogelijk heid. De recreatie zal in de toekomst steeds meer de aandacht van het ge meentebestuur vragen, terwijl ook spoe dig de aandacht in de eerste plaats van de burgemeester zal worden gevraagd omtrent nieuwe mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de eigen ge meente, aangezien de beschikbare bouw grond alweer voor een deel verkocht is. De heer Moll besloot met de wens uit te spreken dat de arbeid van de nieuw benoemde burgemeester zal mogen zijn tot heil en zegen van de gemeente en haar inwoners. Namens het gemeentepersoneel werd het woord gevoerd door de wnd. ge meente-sekretaris J. de Doelder, die het echtpaar De Wilde bij de aanvaarding van hun plaats als eerste burgers van Zuidzande gelukwensen aanbood. Spr. zeide namens het voltallige personeel medewerking toe voor de toekomst en sprak daarbij het vertrouwen uit, dat spoedig een prettige samenwerking zal groeien in het belang van de gemeente en de gemeenschap die door burgemees ter en personeel wordt gediend. Na de officiële raadsvergadering werd in de onmiddellijk daarop volgende bij eenkomst o.m. het woord gevoerd door oud-burgemeester H. P. Everwijn, die het echtpaar De Wilde hartelijk geluk wenste met deze dag. Spr. zei van 1939 t.e.m. 1964 steeds met veel plezier in Zuidzande te hebben gewerkt en hier een goede tijd te hebben gehad. Hij zei tot 'zijn opvolger: „U hebt vandaag het kleinood Zuidzande in handen gekre gen, bewaar het goed, ze zijn het ten volle waard". Spr. besloot met de wens uit te spreken, dat Ziudzande met zijn nieuwe burgemeester zal willen samen werken zoals hij het steeds heeft mo ben anders nooit op zaterdag weg. Ik wil ze nog wel even zien". „Man, we hebben nog uren, 't is net acht uur. Of moet je voor achten bin nen zijn?" „Niet gemeen worden", zei hij. Ze haalde haar schouders op. Even later klapten de portieren dicht en ston den ze in de hall van het flatgebouw. In de lift stonden ze zwijgend. Erika ontsloot de deur van haar apartement en knipte de schemerlamp aan. „Je moet niet boos zijn", zei hij aar zelend. „Ik bedoelde niet „Ik ben ook niet boos. Maar ik had nog een verrassing voor je". „Een verrassing?" „Ja en dan praat jij alsof we nog gauw even over de leuning van de sta tionsrestauratie een kop koffie naar binnen slaan". „Erika „Nee, stil maar. Wees nou maar eens lief en zet jij vast water op in de keu ken, dan ga ik even m'n neus poeieren. Verkleden hoef ik me niet, want ik breng jou straks nog weg". „Goed". Hij stond in de keuken te soezen bo ven het suizende comfoor en merkte niet dat Erika achter hem binnen kwam. „Huiselijk niet?" zei ze lachend en hij constateerde opgelucht, dat haar boze stemming was overgedreven. Halve prijzen 25 pCl. kortingSpeciale koopjes Zie speciale etalage Spuiplein Breskens gen ondervinden. Voorts werd nog het woord gevoerd door Da. H .B. de Neeling namens de kerkeraad en kerkvoogdij der Herv. Gemeente, door de heer B. v. d. Reepe namens het onderwijs, de heer H. Goe- degebuur, namens het Groene Kruis en de E.H.B.O., de heer J. Risseeuw na mens de muziekvereniging „Veronica" en door de heer C. Leegsma namens de V.V.V. Allen spraken gelukwensen tot het echtpaar. Namens de Vereniging van Burge meesters, Sekretarissen en Ontvangers sprak burgemeester A. Kostense van Biervliet, die zei het een voorrecht te vinden de nieuw benoemde burgemees ter te mogen gelukwensen met deze in stallatie in een gemeente, waar een ge meenschap is gegroeid, waar velen ja loers op kunnen zijn. Spr. richtte zich in zijn toespraak ook tot weth. Luteijn, die in de periode van waarneming in de kring van burgemeesters respect en hoogachting heeft afgedwongen. Hij zei tot weth. Luteijn dat de burgemees ters zijn persoon zullen missen en sprak de hoop uit dat de wethouder nog veel voor Zuidzande zal kunnen doen. Voorts werden nog vele gelukwensen uitgesproken door vrienden en beken den van burgemeester De Wilde, waar na deze tenslotte met een persoonlijk dankwoord zijn waardering uitsprak voor al hetgeen hem deze middag was bereid. Voor de aanvang van de raadsverga dering was de burgemeester met zijn echtgenote begroet aan de grens van de gemeente namens de bevolking, door de voorzitter van het Oranje-comité, de heer J. Risseeuw, terwijl bij het bin nenkomen van de bebouwde kom „Ver onica" de nieuwe eerste burger stond op te wachten om gezamenlijk onder vrolijke muziek naar het gemeentehuis te gaan, waar de schoolkinderen ston den opgesteld en enkele coupletten zon gen van het Zeeuws-Vlaamse volkslied. PLAATSELIJK NIEUWS Hoofdplaat Raadsvergadering. Twee grote hoofdbrekens heeft het gemeentebestuur van Hoofdplaat, aldus burgemeester J. Temmerman in zijn „Ziezo", zei ze, „nou laten we de kof fie bruin worden en dan mag Jaapje eerst zijn verrassing bekijken". „Bekijken?" „Ja, kom maar mee". Ze nam hem bij de hand en bracht hem naar haar ate lier, knipte het licht aan. Daar stond zijn portret. En daarnaast een ander schilderij van een jongetje, dat liefkozend zijn hand streek door de blank witte vacht van een slaperige geit en met grote, verwonderde ogen de wereld inkeek. „Gertjan", zei hij meteen. „Jaap! Dat is nou wel het grootste compliment dat je me kunt maken!" „Meisje", zei hij getroffen, „hoe heb je dat kunnen maken? Zo „Dank zij jou", zei ze. „Door jou heb ik Gertjan leren kennen. En zou je nou eens iets zeggen van je eigen konter feitsel?" Hij stond er voor te knikken, liep een paar passen achteruit, maar dan dwaal den zijn ogen weer naar het andere kunstwerk. „Met welke van de twee ben je nu het meest blij?" vroeg ze, hunkerend als een kind. „Met dit", wees hij naar het jongetje, „met mijn eigen portret ben ik erg in m'n schik, maar ik vind het zwaar ge flatteerd, ik heb niet zo'n denkerskop als jij me hebt gegeven „Weet je niks van, je ziet je zelf al Nieuwjaarsrede. Op de eerste plaats stelde hij het ver lies van de zelfstandigheid der gemeen te, welke binnenkort een onderwerp van de vergadering zal zijn en op de tweede plaats noemde hij de grote zorg over het behoud van de haven. Een verdeling zoals nu voorgesteld door G.S., betreurde hij zeer. Een bijna twee eeuwen durende eenheid zou ge broken worden. De 150 jaren bestaande haven biedt van nature een rijkdom voor de gemeente en de achterliggende streek. Voor het behoud is reeds veel werk verzet. Bij het beschouwen van het bevolkingsverloop in 1964 viel een achteruitgang te constateren van 11. Onder de vertrekkende personen bevin den zich een groot aantal veel belovende personen voor de gemeente en dit is ten zeerste te betreuren. Een veelzijdige arbeidsgelegenheid in onze gemeente of naaste omgeving is dan ook een be langrijk middel tot opheffing van deze benauwde teruggang. Het vreemdelingenbezoek aan onze gemeente is nog matig, doch vertoont wel een vooruitgang. Deze ontwikke ling vraagt echter onze voortdurende aandacht. Ten aanzien van de verbete ring van de weg Hoofdplaat—Biervliet en Nummer EénBreskens was de voor zitter enigszins optimistisch gestemd. Als de voortekenen niet bedriegen zal in 1965 Hoofdplaat—Biervliet via Drie wegen en Nieuwlandse Molen zijn be slag krijgen. De weg Nummer Eén Breskens zal vermoedelijk in 1966-'67 gerealiseerd worden. De ratiobouw verwekt grote verwach tingen en ik zie verlangend uit naar hetgeen op korte termijn te verwachten is. De Algem. Politieverordening werd gewijzigd waardoor het thans verboden is honden los te laten lopen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van honden die in rechtmatige hoedanig heid worden gebruikt. De keurings dienst voor slachtdieren en vlees ver toont van jaar tot jaar een tekort. Deze dienst moet zich zelf bedruipen. Het is daarom noodzakelijk gebleken de keur lonen te verhogen. De heer Steijaert merkte evenwel op, dat door deze ver hoging ook het keurloon voor huisslach tingen wordt verhoogd waardoor toch min of meer het eigen initiatief wordt leen 's morgens in de scheerspiegel en dan denk je nog niet". „Maar dat andere dat vind ik méésterlijk. Wat ga je er mee doen?" „Weet ik nog niet. Misschien wordt het een goeie omslag voor de eerstvol gende uitgave van je boek. O gunst, m'n koffie!" En weg was ze. Elk in gedachten verdiept, dronken ze zwijgend hun koffie. „Waar zit je aan te denken?" vroeg Erika zacht. „Wel dat ik voor het laatst voor je geposeerd heb. Dat is ook weer afgelo pen". „Ja, dat is ook weer afgelopen", her haalde ze en zuchtte. „Moet je daarom zuchten? Is het een zucht van opluchting?" „Dat is een goedkoop grapje. Jaap vond het zelf ook en zweeg. „Portretschilderen", zei. Erika lang zaam „is een heel bijzondere opgaaf. Je moet doordringen tot in het wezen van de mens die je uitbeeldt. Dat is altijd weer een experiment en een belevenis. Bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander, bij de een is de kennismaking prettiger dan bij de ander. Hoewel ik weiger principieel het portret te schil deren van iemand die me niet bij de eerste aanblik sympathiek is". „Dus ik was je bij de eerste aanblik sympathiek?" lachte hij, maar zij lach te niet.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1