Vanaf 14 januarigrote balans-opruiming BLEU's kledingmagazijn - Spuiplein BRESKENS DE EERSTE VIOOL r ALG. VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN dejchakel ALG. NIEUWS BLAD -\ 19e Jaargang Nr. 1006 Vrijdag 15 januari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (01172) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS F» SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. Halve prijzen Speciale koopjes Speciale koopjes 25 pCt. korting Winterjassen Gabardine jassen (modern) Regencoars Overhemden Jongens weekenders Noors ondergoed (extra grof net) Jongens Terlenka pantalons VOOR HEREN Overhemden, maat 3 6 en 37 f 4,98 Vesten, pullovers f 19,75 Noorse truien f 25, Mohair shawls f 3,95 Polo-pulls f 9,75 en f 11,90 Petten f 3,95 en f 4,95 Handschoenen f 2,95 VOOR JONGENS Overhemden f 1,98 en f 3.98 Kindercapes, plastic 98 ct. lengte 50, 55, 60, 65 cm. Pullovers, wol f 14,90 en f 17,90 Winter- en regenjassen Zelfbinders 49 ct. Handschoenen f 2,50 Regencoats jacks Wollen polo-pulls (jongens) Weekenders, (flanel en poplin) Jongenshemden (flanel en draion) 10 pCt. korting ALLEEN op handschoenen, wollen shawls, Manchester heren- en jongenspantalons, Nylon jacks, Marine cabans Tijdens de opruiming worden geen goederen op zicht meegegeven Contante betaling Zie speciale etalage ook vastgesteld het bedrag over de 5- jaarlijkse periode van 1958 t.e.m. 1962. Met f 52,13 per leerling werd het be schikbaar gestelde bedrag overschre den. Het verzoek van de Europese Bewe ging als. begunstiger toe te treden, werd algewezen. Ais lid en plaatsvervangend lid in de Commissie van bestuur der instelling ten behoeve van het openbaar B.L.O. in West Z.-Vlaanderen werden aangewe zen burgemeester M. v. Berckel en weth. J. Slager. Beiden werden ook benoemd in de Commissie van vervoer van het B.L.O. Door de West Nederl. Politie Sport bond was een bijdrage van f 50,- ge vraagd om een sportdag te houden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze bond. Het ging om een één malige subsidie. Het voorstel van B. en W. om een bedrag van f 25,- toe te ken nen werd z.h.st. aangenomen. Door de plaatselijke V.V.V. werd om een extra subsidie gevraagd ter finan ciering van een streekfolder. Het is de 4e maal dat een dergelijke streekfolder zal worden uitgegeven. Iedere keer zijn de kosten voldaan door de gemeente. Het is nu de bedoeling om een meer algemeen Z.-Vlaams karakter aan de folder te geven, waarbij dus geen bij zonderheden per gemeente worden ver meld, uitgezonderd natuurlijk de tele foonnummers van de plaatselijke V.V.V. De folder zal verschijnen in een oplaag van 100.000 exemplaren. B. en W. stel den voor om f 500,- te geven, mits de andere gemeenten ook meedoen. Hier tegen maakte geen enkel lid bezwaar. Goedgekeurd werd het voorstel om de stichtingsvorm van de Sociale Werk plaats West Z.-Vlaanderen per 1 jan. '65 om te zetten in een gemeenschappelijke regeling. Van A. Decoster-Coppens was een ver zoek ingekomen voor plaatsing van een lichtmast op het kruispunt Nieuwe weg Eede-Tol. Het antwoord van de PZEM op een gevraagd advies luidt: Plaatsing van 2 lichtmasten en wel 1 op het kruis punt en 1 nabij het café van Decoster 1 richting België). B. en W. zijn echter van mening, dat met één lichtpunt kan worden volstaan. De kosten hier van zullen f 380.- bedragen. Besloten werd om dit lichtpunt te plaatsen. De rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur Eede en het Algemeen Arm bestuur Aardenburg over 1963 werden vastgesteld met aan inkomsten en uit gaven resp. f 4298,75 en f 12.792,32. De gemeentesubsidies bedroegen resp. f 1525,74 en f 10.686,43. De begrotingen van beide armbesturen werden goedge keurd. De heren Rijckaert en Lampo pleit ten tijdens de rondvraag meer - controle te doen uitoefenen op het schoonhou den van trottoirs bij sneeuwval, hetgeen bij politieverordening voor de bewoners verplicht is. De heer de Klerk vroeg meer aandacht te besteden aan het on derhoud van de woningwetwoningen. De heer Rijckaert sprak over uitbrei ding van de speeltuin en een betere ga rage voor de auto-brandspuit. Hij sprak zün misnoegen uit over de trage gang van de bouw der woningwetwoningen, vooral te Eede. Hij wijtte daar ook de geringe toewijzing aan. De heer Bonte drong nogmaals aan op een spoedige verbetering van de Roeselaerestraat te PLAATSELIJK NIEOWS Aardenburg Raadsvergadering. Burgemeester M. v. Berckel heeft in zijn Nieuwjaarsrede aandacht geschon ken aan het teruglopen van het inwo nertal. Als duidelijke oorzaken zag hij hierin het streven van de overheid om te komen tot groter eenheden en het strakke bouwbeleid. De fout is z.i. dat het gehele bouwbeleid te landelijk wordt gezien. Aardenburg kan zich uit breiden maar krijgt daarvoor niet de gelegenheid. Het aanbod aan werk krachten in de streek is verdubbeld, zo dat hier een bouwstop overbodig is. Hij pleitte dan ook voor een vrijer bouwbe leid vooral voor deze streek. Voor 1965 zijn er weer verschillende plannen. Na de winter zal begonnen worden met de reconstructie van het Kaaiplein, terwijl in sept. de bouwver gunning voor de nieuwe gymnastiekzaal kan worden verwacht. Op de Belgische begToting voor 1965 zijn gelden uitge trokken voor de bouw van nieuwe brug gen te Stroobrugge. Dit zal zeker voor Aardenburg een belangrijke verbetering zijn. Te verwachten is dat binnenkort met de uitbreiding van de straatver lichting te Eede en St. Kruis zal worden begonnen. Ook hoopt men met de uit voering van de wegen rond St. Kruis te kunnen starten. Voorlopig vastgesteld werd het bedrag der uitgaven voor het gewoon lager on derwijs voor 1963. Een bedrag van f 2772,33 was meer uitgegeven als be schikbaar was gesteld. Voorlopig werd FEUILLETON door L. van Schooten „Je bent een schat. En Dick van Her pen is een fijne vent. Hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik dat ga vin den. Moeder had, geloof ik. wel een beetje op Tjeerd en jou gehoopt, niet?" „Ach, Tjeerd blijft al z'n leven een groot kind. Ik moet een man, die me baas kan". „Ik vind jou zelf nogal een baas". „Ben ik ook, juist daarom. Ik lijk wel zo zelfverzekerd, paps, maar ik ben lang niet altijd zeker van m'n zaak. Ik zwam d'r soms maar omheen met een hoog poeha en dan begint Dick en die gaat er niet met de botte bijl aan staan, maar die dringt dan opeens tot het hart van de kwestie door, en als je van daaruit de zaak gaat bekijken, nou dan schaam ik me soms over m'n gezwets". „Noemt hij het zo?" „Hij? Ik geloof dat hij me veel te se rieus neemt". „Daar zou ik maar niet zo rouwig om zijn. Andersom is erger". „Vind je 't gek, paps van Dick en mij?" „Nee kind", zei Jaap nadenkend, in z'n hart innig blij om deze ogenblikken van vertrouwen, „maar ik word me er van bewust dat ik een ouwe vent wordt. Mijn meisje Olga, waar ik zelf dc pop petjes voor tekende en die gaat straks het huis uit „Nou, zover is het nog niet. En we gaan niet naar Amerika". „Nee maar 't is toch een mijlpaal". Ze kwam opeens naar hem toe, ging op de rand van zijn stoel zitten en sloeg haar arm om hem heen. „Ik blijf toch altijd je dochter. Let terlek en figuurlijk". Hij zweeg, knipte met zijn ogen. „Weet moeder er al iets van?" „Nee misschien vermoedt ze iets. Maar moeder had nu eenmaal haar hoop op Tjeerd Beyma gevestigd. Dat wist ik. Het is beslist een teleurstelling voor haar. Enne ik weet niet of ze Dick zo erg mag". „Daar is ze nog niet aan toe, meiske". „Nee, dat zegt u goed. Ze kent hem nog niet. Maar hij kent haar wel. Dat weet ze en dat vindt ze niet prettig. Dat geeft haar een onbehaaglijk gevoel". „Je bedoelt hij heeft haar door? Je wil toch niet zeggen dat je moeder leeft voor de schijn?" „Nee, o nee. Daar is ze veel te daar voor heeft ze veel te veel karakter. Maar ze domineert erg graag, dat weet u toch ook wel. En dat lukt haar niet bij Dick". „Wel bij mij?" Olga dacht na, voor ze antwoordde. „De laatste tijd veel minder". „Vroeger wel?" „O ja, de grond was te koud waarover ze liep". „Nu dan niet meer?" vroeg Jaap ge schrokken. „Paps met die boekenschrijverij ben je een veel wijdere wereld binnen gegaan. Vroeger draaide alles om moe der. Nu kan dat niet meer. Misschien merkt ze dat ook wel". Hij zuchtte. „Je moeder is voor mij nog precies die ze vroeger was". „Maar u bent niet meer die u vroe ger was". Toen zakte Sander naar beneden en informeerde bij Olga of ze wel eens ge hoord had dat er zoiets als koffie be stond en dat een hardwerkende jonge man, enz. enz. En Jaap nam zijn tijd schrift weer op, maar lezen defed hij niet. HOOFDSTUK XI. Vriendschap? „Zaterdag gaan we naar Den Bosch", vertelde Jaap aan tafel, „naar de ten toonstelling van Koert Dijk". „Is dat die vent die kilo's verf op z'n St. Kruis. Men is nu reeds lang genoeg bezig met plannen maken, n.l. 10 jaar. Nleuwvliet Loop der bevolking. Het zielental van de gemeente Nleuw vliet nam in het afgelopen jaar toe met 23. Op 31 dec. 1963 bedroeg het aantal in woners 394 (212 mannen en 182 vrou wen). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 3 (1 m. en 2 vr.) en door ves tiging met 51 (27 m. en 24 vr.). Het ver minderde door overlijden met 3 (1 m. en 2 vr.) en door vertrek met 28 (16 m. en 12 vr.). Op 31 dec. 1964 bedroeg het inwoner tal dus 417 (223 m. en 194 vr.). Er wer den 2 huwelijken voltrokken; er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Breskens Ouderavond. Tijdens de door het oudercomité van de r.k. school vrijdag georganiseerde ouderavond bestond gelegenheid het werk der leerlingen te bezichtigen, als mede met het onderwijzend personeel van gedachten te wisselen. Het hoofd der school sprak er zijn vol doening over uit dat de opkomst zo groot was. Hij prees zich gelukkig dat met ingang van sept. 1964 een 3e leer kracht kon worden aangesteld in ver band met de toename van het aantal leerlingen. Deze toestemming loopt tot 31 dec. van dit jaar. Op 1 jan. 1966 wordt wederom de leerüngenschaal ver laagd, zodat aangenomen mag worden dat deze leerkracht voor de school be doeken smeert?" informeerde Olga. „Wie zijn we?" vroeg Sandra. „We dat zijn Guust de Koninck en Posse en ik. En we gaan met het kar retje van Erika van Wittem". „Eén vrouw is drie mannen 't erg", citeerde Sander. „Als dat maar goed gaat", lachte Yvonne. „Nou, Guust de Koninck er bij en dan in Den Bosch- „Brandewijn met suiker, zoete lieve Gerritje", zette Olga in, maar Sandra zei, „het is hier geen diner-chantant" en Olga sloot haar mond met een klap en een knipoog naar haar vader. „Dat zal me een feest geven", peinsde Sandra hardop, „en blijf jullie dan de hele dag op de tentoonstelling hangen?" „Nee, we zullen de stad ook nog wel even ingaan". „Drie mannen en een meisje", zei Yvonne. „Nou, laat dat meisje maar schuiven, Erika is niet voor een kleintje vervaard. Ik ben tenminste blij, dat zij rijdt en niet Guust, vooral op de terugweg". Ze zouden „verzamelen" in Erika's flat. En Jaap zag wel het kleine zwarte auto'tje voor de deur staan, maar ter begroeting was alleen Erika aanwezig. „Zijn de andere lui er nog niet?" vroeg hij. „Guust en Posse zijn met Koert mee-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1