BRILLEN DE EERSTE VIOOL alg. nieuws blad alg. nieuws voor west zeeuws-vlaanderen J feuilleton ,,©e 23rlüemaefter" OOSTBURG de fchakel 19e Jaargang Nr. 1005 Vrijdag 8 januari 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,50 p. kw.; franco p. post f 1,90 Prijs der advertenties 12 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 15 ct. extra Telefoon (0117a) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS PLAATSELIJK NIEÜWS Nieuwvliet Raadsvergadering. Onder voorzitterschap van burgemees ter J. Everaars heeft de raad van Nieuwvliet z.h.st. de begroting voor het jaar 1965 vastgesteld, alsmede 2 wijzi gingen daarop waarin enkele nieuwe kapitaalswerken zijn opgenomen en wel voor het plaatsen van nieuwe wijzer- borden aan de gemeentetoren en het reinigen van het rioolbuizennet, asfal tering van de Mettenijedijk en de weg onder langs de zeedijk, de aankoop van een motorgrasmaaimachine en de aan leg van een sportveld. Deze aanleg kan de Ned. Heide Mij. doen in D.A.C.W.- verband waarbij steun uit de rijkskas wordt verleend. De uiteindelijk ten las te van de gemeente komende kosten zullen maximaal f 9500,- bedragen. Zowel de voorz. als de leden toonden zich verheugd, dat deze uitgaven kun nen worden gedaan zonder tot belas tingverhoging te moeten overgaan, al stak de voorz. zijn misnoegen niet on der stoelen of banken over de uitkering als probleem-gemeente van f 2,- per in woner op de garantie-uitkering uit het gemeentefonds. Deze kortingsregeling noemde hij onrechtvaardig, omdat de gemeente Nieuwvliet als probleem-ge meente met dezelfde moeilijkheden heeft te kampen als de overige gemeen ten in Zeeland, die geen garantie-uitke ring hebben. Het slachten zal met ingang van '65 duurder worden, omdat de vleeskeu ringsdienst met een verlies werkt. Voor taan zal voor het keuren van een var ken f 7,50 en van een rund f 15,- moe ten worden betaald, terwijl voor keu ring van uit een andere kring ingevoerd vlees f 0,05 per kg. dient te worden be taald. Tegen het voornemen van het be stuur van de Stichting Beschuttende Werkplaats te Oostburg om de stich tingsvorm los te laten en daarvoor in de plaats een rechtspersoonlijkheid bezit tend lichaam in te stellen, bestond geen b ar Het vergoedingsbedrag per leerling voor de o.l. school werd voor 1965 vast gesteld op f 166,94, De erfpacht voor een stukje grond, waarop het gemeentehuis is gebouwd, wordt verlengd. De te betalen vergoe ding aan de Ned. Herv. Kerk zal voor taan f 0,10 per m2 bedragen, voorheen was dit f 0,02. Waterlandkerkje Raadsvergadering Bij de ingek. stukken is een schrij ven van de ANWB waarin medegedeeld wordt, dat er enkele wegwijzers zullen geplaatst worden langs de prov. weg Oostburg-Waterl.kerkje-IJzendijke bij de toegang naar de kom van de gemeente. Naar aanleiding hiervan wordt de wen selijkheid uitgedrukt om de uitrit van de buurtschapKlein-Brabant op die prov. weg op een of andere manier dui door L. van Schooten „Ik heb het gelezen", zei Jaap be daard „en ik heb Muntenaar er zelf over gehoord. Hij was bij Dick van Her pen en hij ging vreselijk te keer. Ik wil de uitdrukkingen niet herhalen, het is hier een net gezelschap „Kon het bij Van Herpen wel?" vroeg Sandra spits. Jaap negeerde de opmerking. „Ik kreeg zo'n beetje de indruk, dat wanneer Muntenaar die prijs aanvaard de, hij zich beschouwde als een soort vrouw van lichte zeden die zich laat be talen voor haar gunsten. En toen heb ben we zo verschrikkelijk gelachen, dat hij opeens zei: En toch jongens vijf duizend gulden, ik ben toch eigenlijk een idioot. Ik heb ze nog nooit bij el kaar gezien!" Ze hingen aan zijn lippen. Sandra merkte het. Er was iets veranderd in dit gezin. Vroeger voerde en leidde zij de conver delijk te markeren. Tenslotte werd be sloten aan de bevoegde instantie voor te stellen van die prov. weg eén voor- rangsweg te maken. De instellingen die tot nu toe subsidie ontvangen worden ook in 1965 gesubsi dieerd. Overige verzoeken worden afge wezen. Er werd besloten financiële me dewerking te verlenen aan J. Meesen en I. Vermeulen voor woningverbetering. In verband met een ontvangen schrij ven van de Minister van Binnenl. Zaken inzake de herdenking van de bevrijding op 5 mei 1965, werd in principe besloten er aan mede te werken deze herdenking door een bepaalde viering aan die dag de sfeer te geven die er bij past. Een wijziging der begroting dienst '64 werd goedgekeurd. De verordening op het heffen van een z.gn. woonforensen- belasting heeft de Koninkl. goedkeuring ontvangen. In verband met het deelnemen, aan de gemeenschappelijke regeling inzake het ophalen van huisvuil stellen B. en W. voor om de tarieven voor ophalen van huisvuil te herzien. Na enige be spreking werd tenslotte besloten het tarief te bepalen op f 15,50 voor de le emmer en f 12.- voor iedere volgende emmer, ingaande 1 jan. '65. Dit voor 2 maal ophalen per week. Tot nu toe was het tarief f 10,- per ophaaladres voor eenmaal per week. Aan de hand van de bepalingen van de kleuteronderwijs wet werd aan een Stichting voor Openb. Kleuteronderwijs in deze gemeente een klaslokaal en een speelplaats in gebruik gegeven. Deze in- gebruikgeving geschiedt om niet. De eigendomsvergoeding daarvoor ontvangt de gemeente van het Rijk. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten vanaf 1 jan. geen aparte koientoe- slag meer te verlenen aan ouden van dagen. Aanvragen voor ondersteuning zullen vanaf heden behandeld worden naar de richtlijnen van de Algemene Bij standswet. De voorz. deelde voor de aanvang van de behandeling der begroting mede, dat deze slechts sluitend is door een bijdrage uit de reserves. Deze bijdrage bedraagt f 5100,-. In de begroting zijn geen nieu we investeringen opgenomen. Wel zijn er echter enkele wensen en voorstellen die bij een afzonderlijke begrotingswij ziging voorgesteld worden. De begroting werd postgewijze behandeld .In de uit voerige behandeling kwam de wens naar voren om het maximumbedrag dat ieder lid van de brandweer per jaar ontvangt voor het bijwonen van oefeningen e.d. te verhogen. Dit had tot gevolg dat het bedrag per oefening verhoogd wordt tot f 4,- met een maximum van f 40,- per jaar. Tot nu toe was dit bedrag f 2,50 met een jaarlijks maximum van f 25,-. De monteur van de brandspuit zal voor taan f 50,- per jaar vergoeding ontvan gen. De basiswedden van de schoon maaksters van de gemeentegebouwen werden hemen en zullen voor 1965 10 pCt. hoger geraamd worden. Na uitvoerige besperkingen van posten die in hoofdzaak het directe beleid der gemeente raken, werd tenslotte de be groting 1965 vastgesteld met wat de gewone dienst betreft aan inkomst en satie. Met haar verhalen, haar beleve nissen, haar herinneringen. Zo was het nu ook weer geweest. „Hoe was het op de kring, mams?" En dan zat Jaap daar en wijdde al zijn aandacht aan het maal en plaatste af en toe een spitse opmerking. En nu was opeens alle aandacht voor hem, omdat hij daar had zitten te klet sen met Theo Muntenaar, de dichter die de Vondelprijs had afgewezen. Dat vonden ze pas wat. En Olga zou het op school zeker te pas brengen. „Munte naar zei tegen mijn vader „Wat maken zulke kerels toch een drukte", zei Sandra misprijzend. „Ze zijn zo arm als een kerkrat en dan, met een groot gebaar, gooien ze vijf mille te grabbel". „Dat is het nou juist", verdedigde Ol ga vurig de afwezige kunstenaar, van wiens verzen ze niet veel begreep, maar die toch tot een der toonaangevende dichters werd gerekend. En ze voegde er een tikje venijnig aan toe: „Tjeerd zou ze genomen hebben en er een zeilboot voor hebben gekocht". „Ik vrees Dick van Herpen ook", ant woordde Jaap glimlachend. „Wat heeft die er nou mee te ma ken!" „O niks, ik zei het maar zo". „Olga en Dick, die maken samen schik", rijmde Yvonne onnozel, maar in haar ogen dansten de lachlichtjes. uitgaaf een bedrag van f 195.665,19 met een post voor onvoorziene uitgaven van f 1013,70. De kap.dienst geeft als in komsten en uitgaven resp. f 448.225,10 en f 430.847,31, dus met een batig saldo van f 17.376,79. De voorz. brengt vervolgens de voor stellen van B. en W. ter tafel aangaan de nieuwe investeringen voor 1965, te ramen bij afzonderlijke wijziging der begroting '65. B. en W. blijken het vol gende op hun verlanglijstje te hebben staan. Ten behoeve van de verwarming der o.l. school zal een tank voor stook olie worden gelegd. De speelplaats van de o.l. school zal opnieuw gelegd moeten worden en onder profiel gebracht. De buitenkant van de o.l. school en het in terieur er van moeten nodig opnieuw ge verfd worden. Het electrisch uurwerk op de toren voldoet niet. De motor van het uurwerk blijkt niet krachtig genoeg meer te zijn om de wijzers te trekken. Vandaar dat het uurwerk geregeld stil staat en voortdurend geld aan onder houd kost. Vervanging door een beter is nodig. De Molenstraat moet op ver schillende punten vooral wat het trot toir betreft, vernieuwd worden. Een ur gente aangelegenheid is ook de openb. verlichting van de nieuwe toegangsweg van de Prov. weg Oostburg-Waterland- kerkje-IJzendijke naar de kom van de gemeente. Daarover zijn onderhande lingen gaande met de PZEM. Van ver betering van de verlichting in het Dorps huis en voorzieningen aan het plafond er van wordt voorlopig afgezien. Al deze investeringen bedragen een bedrag van f 18.200,- en brengen een kapitaalslast mee voor het jaar '65 van ruim f 2500,-. De vergadering is overtuigd van de noodzaak van deze investeringen en er werd dan ook besloten naar rangorde van urgentie deze ter goedkeuring aan G.S. voor te dragen. Het bedrag der kosten per leerling voor de o.l. school voor 1965 werd vast gesteld op f 97,61. Tenslotte verklaart de raad zich in principe bereid grond af te staan aan de Stichting voor Openb. kleuteronder wijs, indien besloten zou worden tot de bouw van een nieuwe kleuterschool. Aan het einde van de vergadering dankte de voorz .de raadsleden, wet houders en gemeentepersoneel voor de WETENSCHAPPELIJK 'VERANTWOORD „Jou krijg ik nog wel eens", dreigde Olga. Maar ze moest zelf lachen, want wie kon er boos zijn op Yvonne? „Jij bemoeit je met allerlei zaken die je niet aangaan", wees Jaap zijn jong ste dochter terecht. „Probeer jij maar eens meneer Baas te behagen „O die! Meisje Van Zanden, zei hij, dat lijkt nou weer naar niks. Of jij hebd zellef zo zidden knoeden, of het meisje waarvan je hed overgeschreven hebd". „Praat ie echt zo?" „Hij heeft je in ieder geval dóór!" meende Olga. „Gaat die film nog door, vader?" gooide Sander het gesprek over een za kelijker boeg. „Ach jong, die geeft me grijze haren. Ik hoorde laatst van een schrijver, die dan ook een boek zag verfilmd, hoe het gaat. Hoe vond u het? vroeg men. ,,'t Had wel iets bekends", zei hij, „maar ik kan het niet helemaal thuisbrengen". Het is natuurlijk een beste reclame, want het is heel vaak zo dat de mensen eerst de film zien en dan het boek gaan lezen „En dan voelen ze zich bekocht, want het is een heel ander boek", lachte Ol ga. „In ieder geval, ik ben niet van plan het onherkenbaar te laten verminken. Maar ik heb aan Dick een goeie". „Bemoeit die zich daar ook al mee?" vroeg Sandra. prettige samenwerking gedurende het jaar 1964. Men kan met dankbaarheid op het afgelopen jaar terugzien. De voorz. hoopte dat 1965 voor de gemeente een goed jaar zal zijn met meer bouwakti- viteit. Brsskene Mooi succes op Provinciale Konijnen- en Pluimveetentoonstelling. Op de Prov. konijnen- en pluimvee tentoonstelling te Wolphaartsdijk mocht de heer A. Morel uit Breskens de door de Commissaris der Koningin in Zee land geschonken medaille, voor de kam pioen der konijnen, ontvangen uit han den van burgemeester jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland. De heer Morel ontving deze medaille met een Wit-VI. Reus. Ook verwierf hij met dit dier de beker voor het mooiste konijn, de wijlen J. C. Bout-beker mooiste dier eigen fok 1964. de beker voor de mooiste van de grote rassen, beker voor de mooiste VI. Reus en een medaille voor de mooiste VI. Reus wit- voedster. Voorwaar een prachtig resul taat. Benoeming kerkvoogden. In de dinsdag j.l. gehouden vergade ring van kerkvoogden en notabelen der Herv. gemeente, is de heer A. Flikweert benoemd tot president-kerkvoogd in de plaats van de heer A. Goldschmeding. De heer A. van Vliet werd benoemd tot secretaris in de plaats van de heer J. Wagenaar en de heer C. J. Wesdorp werd in de plaats van de heer P. C. Roest benoemd tot ontvanger. Ouderavond Openb. lagere school. De Openbare lagere school hield haar j aarlijkse ou deravond Van 6.30 u. tot 7.45 u. was er gelegen heid het werk van de leerlingen te be zichtigen in het schoolgebouw. Hiervoor bestond veel belangstelling. Hierna volgde het officiële gedeelte der ouder avond, dat werd gehouden in het jeugd- gebouw „De Uitkomst". De voorzitter der oudercommissie opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom. Hij vond de op komst der ouders redelijk, maar had toch nog meer belangstelling verwacht. Dan volgde het huishoudelijk gedeelte der ouderavond. In verband met het periodiek aftre den van de leden der oudercommissie, mevr. Maas, de heer Priester en dr. Ossewaarde, allen herkiesbaar, moest verkiezing worden gehouden. Eén van de ouders stelde voor de verkiezing bij acclamatie te houden. De aanwezige ouders gingen hiermede accoord, zadat alle candidaten werden herkozen. Allen namen hun benoeming aan. Onder het genot van een kopje koffie „Kind, op zakengebied ben ik een baby. Als ik Dick niet had gehad, dan zouden ze me van 't begin af in m'n nek gekeken hebben". „Geef jij Dick later de portemonnee maar", adviseerde Yvonne haar zuster, die zich oostindisch doof hield. Jaap grinnikte. Sandra kon het niet waarde ren, zelfs niet van Yvonne. „En schiet het schilderij al op?" vroeg Olga, opnieuw de steven wendend naar een minder gevaarlijk onderwerp. ,.Ik weet het niet, kind .Ik mag zelf niets zien voor het af is". „U kunt toch wel eens stiekum kij ken?" zei Yvonne. „Kind, het spieken zit mij niet zo in het bloed als jou. Eigenlijk verschrikke lijk, dat jij de dochter van een school meester bent". „Komt ze nog eens vader?" „Misschien wel misschien komt ze het wel brengen als het af is". „Ik zie d'r al sjouwen", lachte Sander, „met zo'n groot schilderij en heel de ge meente achter d'r aan". „Ze heeft een auto", wist Olga. „Zouden we niet eens wat opschieten, er komt geen eind aan de tafel en ik moet vanavond naar de uitvoering van 't Nut. Ga je mee. Jaap?" „Nou weifelde Jaap. De Nutsuit- voeringen vermochten hem nooit zo erg te boeien en hij wou liever vanavond eens rustig wat tijdschriften doorne-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1