de ichakel y CORSETTEN ALG NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN r VJ 17e Jaargang Ni. 953 Dinsdag 31 dec. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,25 p.kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS. F* SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., Plaatselijk Nieuws Breskens Raadsvergadering. De Raad der gemeente Breskens kwam dezer dagen in openbare verga dering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Eekhout. Van de N.V. Exploitatie Maatschappij „Zeebad Breskens" was bericht ingeko men dat zij geen gebruik maakt van het aanbod, het Verenigingsgebouw in de Weijkmanlaan om niet in eigendom te verkrijgen. De heer Luteijn infor meerde er naar wat er nu met dit ge bouw zal gaan gebeuren. Weth. Zegers antwoordde, dat het nu afgebroken zal worden. De voorzitter deelde mede. dat het college van B. en W. bij haar besluit d.d. 6 nov. de heer W. A. Vinke heeft aangesteld als gemeente-werkman in algemene dienst op arbeidsovereen komst. Naar aanleiding van het verzoek van de n.v. „Bresaens" te Breskens, werd in principe besloten het wederopbouwplan zodanig te wijzigen, dat ter plaatse waar thans de grondstrook bij de uitmonding van de Hullustraat en de Visserijstraat zich bevindt een parkeergelegenheid door genoemde N.V. aan te leggen, zal mogen komen. De heer Carels infor meerde, waarom het zo lang heeft ge duurd vooraleer dit verzoek in de raad werd gebracht. Weth. Zegers zei, dat dit in verband met de voorbereidende maatregelen en de inleidende bespre kingen nog al enige tijd heeft gekost. Op voorstel van B. en W. werd een verordening op het innen van markt- geld vastgesteld, hetgeen nodig is ter verkrijging van de Koninkl. goedkeu ring, zonder welke deze belastingveror dening geen geldigheid heeft. Ondanks de bezwaren welke de Prov. Commissie ter Beoordeling van de Ge meentelijke Uitbreidingsplannen tegen de partiële herziening van het uitbrei dingsplan West heeft geopperd, stelden B. en W. voor, nu deze herziening in kaart en met de bijbehorende bebou wingsvoorschriften de wettelijk voorge schreven termijn ter visie heeft gele gen, en aangezien er geen bezwaren te gen werden ingediend, thans deze vast te stellen. De heer Carels zei het ten dele met de bezwaren van de Commissie Uitbreidingsplannen eens te kunnen zijn, in verband waarmee hij op stem ming over dit agendapunt aandrong. Mevr. Niermans-Gossije ondersteunde het voorstel Carels. Bij stemming bleek de herziening als door B. en W. voorge steld. met 7 stemmen te zijn vastgesteld terwijl er 2 tegenstemmers waren n. I. mevr. Niermans en de heer Carels. Ten behoeve van het gemeenteperso- neel werden bepaalde salarismaatrege len genomen, n.l. de toekenning van de nacalculatie „trend" over 1963 ad 0,2 pCt. en de toekenning van een uitke ring over 1963 in verband met de wet Pensioenmaatregelen 1963, welke uitke ring naar gelang van het salaris, hetzij f 6,50, hetzij f 4,- per maand bedraagt. Wegens het bereiken van de pensioen" gerechtigde leeftijd werd besloten aan het dagelijks bestuur van de Centrale Dienst West Z.-Vlaanderen te verzoeken aan de gemeente-opzichter, dhr. D. J. Omée, ingaande 1 febr. 1964 eervol ont slag te willen verlenen. Na een uitvoerige discussie werd be sloten althans in principe deel te ne men aan de gemeenschappelijke vuilnis" ophaaldienst West Z.-Vlaanderen. Er werden wel bezwaren geopperd in ver band met het hoge tarief dat dan stel lig geheven zou dienen te worden om de kosten voor de gemeente, n.l. f 15.- per jaar voor de eerste en f 10.- p. jaar voor de tweede en volgende emmers, goed te kunnen maken. Het huidige ta rief is f 6.- voor de eerste emmer, wat dan wel een groot verschil zou zijn. Terzake van het regenwatergemaaltje in het uitbreidingsplan West. waarvoor de raad d.d. 30 okt. 1961 een krediet van f 15.000,- voteerde, stelden B. en W. voor de begroting 1963 te wijzigen. Dit plan zal n.l. wegens de gewijzigde omstan digheden geen doorsrang meer vinden Inplaats daarvan stelden B. en W. voor een tweede pomp in het opjaaggemaal aan de v. Zuijenstraat aan te brensen met de hiervoor benodigde werken, waarvoor in totaal een bedrag van f 11.000.- benodigd is. De raad ging hier mee akkoord. Na op een aantal subsidie-aanvragen goedgunstig te hebben beschikt en de aanvraee van de Kath. Reclasserings- vereniging te hebben afgewezen, kwam de behandeling van de begroting 1964 aan de orde. De heer Vergouwe hield namens zijn fractie algemene beschouwingen, waar in hij er o.m. op wees het prettig te vin den dat de begroting sluitend is, hoe wel hij de post voor onvoorzien niet zo groot vond. De woningbouw in 1963 is maar tegengevallen, terwijl de sanering van de Bloemenwijk niet in dat tempo plaats vindt zoals was voorzien. Naar zijn mening dient men de woningen vlugger af te werken, hierbij doelde hij op de woningwetwoningen. De bunga- lowbouw daarentegen gaat vrij vlot. De huisvesting voor de ouden van dagen noemde de heer Vergouwe bevredigend. Met betrekking tot het sportveld in het uitbreidingsplan West zag spr. de ingebruikname met belangstelling te gemoet, hopenlijk in het sportseizoen 1964-1965. In dit verband wees hij op het ontbreken van een kleedlokaal, waaraan aandacht besteed dient te worden voor de ingebruikname. Spr. vestigde de aandacht van B. en W. op de noodzaak een ijsbaan aan te leggen. Dit zou kunnen op een braak liggend terrein aan de Dr. Broodman- straatPh. v. Kleefstraat. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de uitvoering van de openbare werken. Hierbij noem de hij de Boulevard, de Promenade en het Uitbreidingsplan West. Hij oordeel de een verdere mechanisatie van de dienst gemeentewerken noodzakelijk. Met betrekking tot de visserij was spr. verheugd, dat deze zich steeds meer uitbreidt. De heer Carels hield eveneens alge mene beschouwingen. Hij vond de be grotingscijfers flatteuzer dan ze in wer kelijkheid zijn. Er is immers nog geen rekening gehouden met de salarisverho ging in 1964, waardoor de post voor on voorzien, die al niet te groot is. aange sproken zal dienen te worden. Hij sprak er zijn teleurstelling over uit, dat het stratenplan nog steeds achterwege is gebleven. Hij vroeg aandacht voor een nieuw zwembad terwijl hij er prijs op zei te stellen, dat ter stimulering van de voort gang van de bouw van de onderhanden zijnde woningwetwoningen aan de Wo ningbouwvereniging een termijn wordt gesteld waarop de woningen gereed zul len moeten komen. Hij was teleurge steld, dat het Industrieschap maar niet verder van de grond kan komen en dat de realisatie van het uitbreidingsplan aan de kust geen persnectieven heeft geopend. Spr. vroeg welke stappen zijn gedaan intake de totstandkoming van de derde haven. Tot slot stelde de heer Carels, dat door het afschaffen van de mondelinge rondvraag en het opheffen van de huisvestings adviescommissie er voor de raadsleden veel extra werk is ontstaan. De voorzitter beantwoordde de bepaal de punten uit de algemene beschouwin gen van de beide heren Vergouwe en Carels, waarna de begroting werd vast gesteld. De gewone dienst sluit met aan inkomsten en uitgaven op een bedrag van f 1.564.964.-, terwijl de post voor on voorziene uitgaven f 10.070,- groot is. De kapitaaldienst. heeft aan inkomsten f 5.760.240.- en aan uitgaven een bedrag van f 6.171.723.- zodat deze dienst sluit met een nadelig saldo van f 411.483,-. De begroting van baten en lasten voor het vismiinbedrijf werd eveneens vast gesteld met op de gewone dienst aan inkomsten en uitgaven een bedrag van f 410.000.- De post voor onvoorzien be draagt f 5.500,-. Het bedrag per leerling per iaar werd voor het o.l. onderwiis voor 1964 aan de hand. van de voor dat onderwiis uitge trokken bedragen bepaald op f 70.-. Officiële opening nieuwe jachtwerf. Breskens is weer een bedrijf rijker ge worden, toen burgemeester J. A. Eek hout de nieuw gebouwde jachtwerf van de heer Meeusen officieel in gebruik stelde door aan een scheepsbel te trek ken. De heer Meeusen kon een groot aantal genodigden verwelkomen, onder wie burgemeester J. A. Eekhout, wethouder P. Zegers, de directeur van de Amster- damsche Bank, de heer de Koning, de heer v. d. Made van Rijkswaterstaat, en vertegenwoordigers van het bedrijfsle ven. De burgemeester sprak er zijn vreug de over uit, dat er weer een nieuw be drijf in de gemeente gevestigd is dat een goede bestaansmogelijkheid heeft en werk zal geven aan een aantal ar beiders. Volgend jaar zal het 10 jaar geleden zijn dat een commissie uit de midden stand, de V.V.V. en het gemeentebestuur MEDISCHE 3urchtstraat 13 OOSTBURG met de vissers overeenstemming ver kreeg om een gedeelte van de vissers haven als jachthaven te bestemmen. Ook Rijkswaterstaat gaf spontaan haar toestemming. In Breskens vinden op het ogenblik 75 mensen emplooi in de jachtbouw. Spr. hoopte dat dit nieuwe bedrijf ten volle tot ontplooiing mag komen, mede als beloning voor het vele gemodder in de noodbedrijfsruimte. Hierna trok de burgemeester aan de scheepsbel en ver klaarde het bedrijf voor geopend. De heer K. Maas sprak namens de collega's jachtbouwers en zei beter „een goede buur dan een verre vriend" te hebben. Hij hoopte in goede harmonie de jachtbouw in Breskens te kunnen behartigen. De heer Meeusen betuigde alle spre kers en verdere aanwezigen zijn grote dank voor de betoonde belangstelling. Aanrijding. In de voormiddag van 24 dec had op de Middenhavendam te Breskens een botsing plaats tussen een 2-tal perso nenauto's. De personenauto, bestuurd door J. P. v.d. L. uit Breskens, kwam vanaf de richting der graansilo gereden, ter wijl vanuit de richting vismijn onder langs de kade een personenauto, be stuurd door A. J. C., eveneens uit Bres kens, naderde. Ter hoogte van de aldaar aanwezige kruising wilde laatstgenoemde bestuur der zijn auto afremmen en voorrang verlenen aan de voor hem van rechts komende eerstgenoemde auto. Tenge volge van de gladheid op de kade had het remmen weinig doel, waardoor een botsing ontstond. Persoonlijke ongeluk ken deden zich hierbij niet voor. Beide voertuigen werden licht beschadigd. De rijkspolitie maakte proces-verbaal op. Op dezelfde dag had in de namid dag op de Boulevard een slippartij plaats. Mej. J. J. M. E. uit Vlaardingen slipte met haar auto in de bocht Singel- Boulevard over het spiegelgladde weg dek en kwam tegen een op de Boulevard geparkeerde auto van W. C. B. uit. Hoofdplaat. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Beide auto's werden licht be schadigd. De rijkspolitie stelde een on derzoek in. Direkt na deze slippartij verscheen ter plaatse een zandauto van Rijkswater staat om zand te strooien op de zeer gladde plaats. Oroede Toneeluitvoering Vrijdag j.l. gaf de toneelvereniging „Grcede" een geslaagde uitvoering in de zaal van de heer P. Beun. De voorzitter, de heer P. Hoste, open de deze avond. Hij heette de vele aan wezigen hartelijk welkom en zei ver heugd te zijn dat de zaal zo goed bezet was. Opgevoerd werd „Vader Diekema", een blijspel in 3 bedrijven, dat gedeelte lijk in dialect werd gespeeld. Het gebo- dene viel zeer in de smaak van de aan wezigen. In de pauze was er een verloting en tussen het 2e en 3e bedrijf werd een grote fruitmand Amerikaans verloot. Na afloop was er gelegenheid tot dansen, waarvan velen gebruik maak ten. Deze uitvoering zal op 11 jan. a.s. herhaald worden Schoondijke Vergadering IJsvereniging. De ijsvereniging „Schoondijke" kwam in zaal De Dobbelaere in vergadering bijeen. De voorzitter, dhr. A. Risseeuw, heette allen hartelijk welkom, maar sprak er tevens zijn verwondering over uit dat slechts zo weinig personen aanwezig waren. De notulen van de secretaris brachten nogmaals de vele activiteiten van de vereniging in het vorige seizoen naar voren. Zowel uit deze notulen als uit de geldelijke verantwoording bleek, dat vele personen van de geboden gelegenheid aan de prestatietochten van 25. 50, 75 en 100 km. deel te nemen, gebruik had den gemaakt. Voorts mocht blijken dat bij de vele gehouden wedstrijden de ver eniging ten alle tijde het sportief be lang voorop heeft gesteld. Men was dan ook van mening dat indien dit seizoen wederom wedstrijden worden gehouden, een kleine entree zeker op zijn plaats zou zijn. Deze entree zou de vereniging wat meer armslag geven. Tevens zal wanneer het plan door gang kan vinden, in de toekomst de vereniging zeker over ruimere middelen moeten kunnen beschikken dan nu. Het batig saldo van f 650,- zal zeker niet vol doende zijn om tot verwezenlijking te komen van het aanleggen van een ijs baan op de „Molenkreek". Om dit plan te realiseren zullen diverse baggerwerk- zaamheden dienen te geschieden. Voorts zal van de aanpalende eigenaars voor deze uitbaggering toestemming moeten worden verkregen. Ook deze kwestie was, aldus de voorz., nog niet helemaal rond. Van het Waterschap „Het Vrije van Sluis" was toestemming verkregen het water in de Molenkreek tot een bepaalde hoogte op te houden. Wel was de ver gadering het er over eens, dat de mo gelijkheid onder ogen moet worden ge zien. de Molenkreek voor wat het ijs be treft voor de ijsvereniging te reserveren, zulks in verband met het in goede toe stand houden van de baan, het even tueel verlichten en het vragen van een entree aan de niet-leden. Voorts werd door het Bestuur mede gedeeld dat de vereniging sedert het vorige jaar aangesloten was bij de K.N.S.B., wat inhield dat de vereniging nu wedstrijden kon organiseren voor de leden van deze bond. doch ook dat haar leden, voorzien van de vereiste formu lieren, aan de door deze bond uitge schreven wedstrijden kunnen deelne men. KERKDIENSTEN Dinsdag 31 dec. 1963 Aardenburg, 7.30 u., wika Wasterval. Biervliet, 7 u., Ds. Evenhuis. Breskens, 7 u., Ds. Spaans. Cadzand, 7 u„ Ds. Luuring. Groede, 7 u., Ds. Doomink Hoofdplaat, 7.30 u., Eerw. Heer Begeer. Nieuwvliet, 7.30 u., Ds. Brezet. Oostburg, 7 u., Ds. Hugo van Dalen. Retranchement, 7 u„ Eerw. Heer de Vries. Schoondijke, 7.30 u., Ds. Brinkman. St. Anna ter Muiden, 6 u., Ds. Balk. St. Kruis. 6 u., Ds. van Yperen. Sluis, 7.30 u., Ds. Balk. Waterlandkerkje, 7 u., Ds. Bergsma. IJzendijke, 7 u., Ds. van Evert. Zuidzande. 7 u., Da. de Neeling. Geref. Kerk, Breskens 7.30 u., de Heer Blokland, Roosendaal. R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Avondmis 19 uur. Woensdag 1 jan. 1964 Aardenburg, 10.30 u., Nieuwjaarswijding en receptie. Biervliet, 10.30 u., Ds. Evenhuis. Breskens, 10 u., Ds. Spaans. Na afloop Nieuwj aarsreceptie. Hoofdplaat, 10 u„ Eerw. Heer Begeer. Na de dienst begroetings-samenkomst. Nieuwvliet, 10 u., Ds. Brezet. Oostburg, 11 u... Nieuwjaarsmorgenge bed. Na afloop Nieuwjaarsreceptie in het Kerkcentrum. Retranchement. 10 u„ Eerw. Heer de Vries. Schoondijke. 10 u., Ds. Brinkman. Na afloop Nieuwjaarsreceptie in het Jeugd gebouw. St. Anna ter Muiden, geen dienst. St. Kruis, geen dienst. Sluis, 10.30 u„ Ds. Balk. Korte kerkdienst en receptie. Zuidzande, 11 u., Nieuwjaarsreceptie. Gelukwensen, zang en koffiedrinken in de consistorie. Geref. Kerk. Breskens 9.30 u.( de Heer Blokland, Roosendaal. R.K. Parochie H. Barbara te Breskens Heilige mis om 8 uur. Hoogmis om 10 uur. Vrijdag eerste vrijdag van de maand Avondmis om 19 uur. In de week Heilige mis om 7.30 uur. Zaterdag Lof om 19 uur.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1