aio nieuwsblad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen HET ONMOGELIJKE HUWELIJK de (chakel 17e Jaargang Nr. 953 Vrijdag 20 dec. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,25 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 10 ct. extra Telefoon (01173) 429 vJ DRUKKERS-UITGEVERS SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.. Burgerlijke Stand GEMEENTE SCHOONDIJKE over de maand november GEBOORTEN8, Ingrid Iirma Isabella, d. van: Hamelinck, Petrus Martinus en van: de Wever, Emmie Marie; 24, Ca- tharina Maria, d. van: van Espen, Ja cob Johannes en van: Francke, Catha- rina Maria; 25, Jannis Cornelis, zn. van den Hollander, Cornelis Jannis en van Lammens, Mina Maria; 26, Jan Abra ham, zn. van: Scheele, Jan Abraham en van de Kraker, Suzanna. HUWELIJKEN: geen. OVERLEDEN: 2, Westdorp, Gustaf Jaques Peter, bijna twee maanden, (overleden te Terneuzen). INGEKOMEN9, Becu-Timmer, Mar- grietha T. O. R. van Cadzand naar W 5 9, Becu, Jannis B. van Groede naar W 5; 15, Gerritsen Gillis en gezin van Vlis- singen naar Pr. Beatrixstraat 6; 15, de Groote Jan en gezin van Groede naar W 94; 14, de Jonge Reinier van Terneuzen naar Pr. Beatrixstraat 71; 20, Boidin- JoTks, Elizabeth L. van Rochester U.S.A. naar Dorpsstraat 5329, Pals Hindrik G. en gezin van Rotterdam naar Losser - straat 1. VERTROKKEN6, Contant, Anthonie A. van Willemsweg 39 naar Arnhem; 19, Timmerman, Maurice en gezin van W 85 naar Zuidzande. Heden, vrijdag, zal de officiële over dracht en proefvaart plaats vinden van de op de scheepswerf van de fa. Gebr. van de Sande te Breskens gebouwde hekkotter „Tinie Cornelia" OD 10. Deze wijkt sterk af van het bestaande type viskotter en met de bouw er van is ge broken met tal van tradities. Men is er in geslaagd een visserij- schip te ontwerpen, waarmee de veilig heid op zee ten zeerste gediend zal zijn. In tegenstelling tot het traditionele kottermodel, is b.v. het stuurhuis op het voorschip geplaatst. De mast bevindt zich op het achterschip en bovendien is deze mast van een geheel andere con structie dan tot nu toe het geval was, n.l. een z.g. 2-pootmast van zeer zware constructie, dwars geplaatst op onge veer het midden van het schip. Met dit schip zal de z.g. „bokken"- visserjj kunnen worden uitgeoefend en de van ouds bekende trawl- en span- visserij. Deze bokken of visgieken zijn op zodanige wijze aangebracht dat, in dien een net zou vastlopen het gevaar van kapseizen - dat bij het klassieke model zo groot is - is opgeheven. Het gehele achterschip is vrijgehouden, waardoor een zeer grote werkruimte is ontstaan. Vermeldenswaard is eveneens dat op het achterschip een z.g. visbeugel is aangebracht, die dienst kan doen wan- FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. Ze schudt verward haar hoofd. „O, Arie, wat haal je op je hals? Besef je wel, wat voor jou de gevolgen zullen zijn? En dan Ach nee, Arie, het ls te gek Hoe moet ik dat thuis verklaren? Ze weten immers dat ik te half en half verloofd ben met Tonnie!" „Wanneer heb je Tonnie voor het laatst ontmoet?" vraagt hij, in het ge heel niet van zijn stuk gebracht. ,,Dat was op Prinsessedag. Op 30 april We waren samen uit en Er komt een kleur op haar gezicht en ze buigt het hoofd. Arie gaat rekenen: mei, juni, juli, augustus. Dan werd het immers hoog tijd? Het is nu al begin september. „Daar zitten vier maanden tussen, Riet. We kennen elkaar dus al ongeveer vier maanden, als je dit maar steeds voor ogen houdt. We gaan dus al vier maan den met elkaar om, Riet van Beusekom en Arie Schras". Zeer beslist schudt ze haar hoofd. „Onmogelijk, Arie, ik zou niet weten, hoe ik dat thuis moet uitleggen". „Je zult in het negatieve geval toch neer de gieken niet worden gebruikt en het schip b.v. voor de trawl- of span- visserij zou worden benut. In het geval dat de trawl- of spanviserij wordt uit geoefend, zal deze visbeugel dienst kun nen deen voor bevestiging van het net. Vermeldenswaard is zeer zeker, dat de winch niet op het dek is geplaatst doch in de stuurhut is ingebouwd en deze vanuit de stuurhut wordt bediend. Tot nog toe werd dit alleen toegepast bij de kleinere garnalenvissers. In het schip is een logies voor 7 op varenden, dat zich voor de machine kamer bevindt, zodat in het midden schip ruimte is verkregen voor een vis- ruim met een inhoud van 47 kubieke meter. Dit ruim is voorzien van een koelinstallatie. De technische gegevens zijn als volgt: lengte van het schip over alles 21,20 m.; breedte 5,60 m. en holte 2,60 m. De voortstuwing geschiedt door middel van een 380 P.K. Cummins motor. Bestu ring geschiedt door een electrisch hy draulische Seffle stuurmachine. Voorts is het schip uitgerust met een radio- telefonie-installatie van het fabrikaat Becker; een echolood eveneens van het fabrikaat Becker: een korte poolzender (Spoetnik) voor onderling verkeer en een Decca navigator. Plaatselijk Nieuws Hoofdplaat Raadsvergadering In het kader van de ontsluiting van de gemeente Hoofdplaat heeft de Pro vincie een plan ontworpen voor een nieuwe weg vanaf de Provinciale weg te te Biervliet (Weststraatl lopende over de Kleine- en Grote Zoutepolderdijk naar de Nieuwelandse Molen. Inclusief de grondaankopen is het nieuwe weg- vak geraamd op f 330.000,Als gevolg van diverse besprekingen, welke G.S. met de belanghebbenden bij deze weg hebben gevoerd is een kostenverdeling tot stand gekomen, die uiteraard de goedkeuring van Provinciale Staten, de raden van Biervliet en Hoofdplaat dient te verkrijgen. Hoofdplaat zou f 3500, bijdragen. Biervliet een bedrag van f 45000,en de Provincie Zeeland het resterende deel of f 25000.Hoewel deze uitgaaf zwaar zal komen te druk ken op het gemeentelijke budget van Hoofdplaat, besloot de raad, omdat uit stel zeker afstel zal beteken in deze tiid met doorlopend stijgende lonen en prij zen, het van haar gevraagde aandeel te betalen, temeer, waar de gemeente Biervliet het beheer en onderhoud van dit weggedeelte op zich zou nemen. Van het waterschap „Het vrije van Sluis", die met een gedeelte 750 meter aarden weg in het plan is betrekken wordt geen bijdrage verwacht in de aanlegkosten, maar wel een afkoopbedrag voor het onderhoud van genoemd gedeelte. De heer P. Dekker vond het niet juist ter raadsvergadering met een dergelijk be langrijke zaak te worden geconfronteerd, waarbij zo'n grote uitgaaf voor de ge meente is betrokken. Hij had liever ge zien, dat het voorstel aan de raad door met de enige andere uitlegging voor de draad moeten komen, of je wilt of niet. En dan? Dan sta je alleen. Dan gaat. de storm alleen over jouw hoofd heen En dat is nog niet het ergste, maar daarna? Als dit jaar om is? Wat dan? Spoedig zal de hele buurt en al je kennissen, je familie en zo het weten. Dan zullen je oude vrienden en vriendinnen je voor taan passeren. Je telt niet meer mee. En wie helDt dan? Je zult geheel af hankelijk zijn van je ouders. Iedere dag zal hun gezicht je verwijten. Kom, Riet. gebruik je verstand. Nu kom ik op de proppen en ik vertel vader en moeder van Beusekom. hoe de vork in de steel zit. Ik neem alle schuld cp me en dan zullen ze niet anders doen dan onver wijld hun toestemming geven voor een huwelijk. Dat is, zoals ik al ge'egd heb. een kwestie van drie of vier weken. En dan is voor jou verder alles afgelopen. Je zult de wettige echtgenote zijn van Arie Schras, weliswaar geen ambtenaar met prachtige toekomstmogelijkheden, maar in ieder geval een man met een behoorlijk inkomen. En een man, die van je houdt, Riet. Je moogt het nu wel weten: in stilte heb ik altijd van je ge houden. maar ik wa? wel zo nuchter te begrijpen, dat ik bij jongens als Tonnie in het niet viel. Ik heb me daaromtrent nooit illusies gemaakt. Tot gisteravond, of vandaag. En dan mag jij in een eerste opwelling zeggen: Arie, het is te gek, B. en W. bijvoorbeeld een week voor de vergadering zou zijn toegestuurd, in v/elk geval, de raadsleden dan in de ge legenheid zouden zijn geweest deze uitermate belangrijke kwestie te bestu deren. Nu echter wordt men plompverlo ren met deze zaak geconfronteerd. Voorzitter zette uiteen, dat de door de heer Dekker gewenste gedragslijn, wel ke, voorzitter gaf het volmondig toe. on der normale omstandigheden wel de meest wenselijke geweest zou zijn, thans niet gevolgd kon worden, omdat men het de dag tevoren eerst in Middelburg tijdens een vergadering eens is kunnen worden over de kostenverdeling. Vol gende week woensdag vergadert Provin ciale Staten en ook de raad van Bier vliet. Ter voorkoming van nog meer vertraging moest deze kwestie nu aan de orde worden gesteld, aldus voorzitter Temmerman. Uit het rapport van het Verificatiebu reau van de Ver. v. Ned. Gemeenten bleek, dat bij de kasopname in het vier de kwartaal alles in orde werdbevonden. In kas bij de ontvanger was en moest zijn, een bedrag van f 1.014,42. Ook de havengelden verantwoording werd ak koord bevonden. Indertijd werd aan de Zeeuwsche Stichting voor Revalidatie een subsidie toegekend voor de aankoop en restau ratie van het pand Dam 34. Wegens de hoge kosten is de genoemde Stichting hierop teruggekomen en heeft het pand St. Pieterstraat 52, eveneens te Middel burg gehuurd. Thans verzocht de Stich ting het subsidie-bedrag te mogen aan wenden voor de inrichting van het ge huurde pand, wat door de raad werd goedgekeurd. Naar aanleiding van desbetreffende aanvrage werd ten behoeve van de R.K. Stichting voor geestelijke Volksgezond heid van het Zeeuwsche Wit-Gele Kruis voor elke Katholieke Inwoner van Hoofdplaat 5 cent en voor elke niet Ka tholieke inwoner aan de Stichting Dienst voor geestelijke Volksgezondheid in de Provincie Zeeland eveneens 5 cent toegekend. Wegens de precaire financiële situa tie van de gemeentekas werd het ver zoek om subsidie van de Katholieke Reclasseringsvereniging Afdeling Zee land afgewezen. Besloten werd aan de gemeente ambtenaren de in 1963 ontstane achter stand a 0,2 op hun salarissen, ver geleken bij de loonontwikkeling in het Vrije bedrijf uit te keren. Deze na-uit kering vergt een totale uitgaaf van f 104,47, terwijl in de bezoldigingsver ordening gemeentewerklieden het toe kennen van een verdlenstebelonlng va riërende van 5 tot 12 pCt. werd opgeno men. Ten behoeve van het uitbreidingsplan Slijkplaat werd de uitgifteprijs voor bouw- en tuingrond herzien. Voor bouw grond tot een perceelsdiepte van 30 m. zal f 2,70 worden berekend en voor tuin grond, achter de bouwgrond gelegen gelegen f 0.50 per m2. Aan de gemeente Philipine werd twee maal f 50.subsidie toegekend ten be hoeve van twee uit Hoofdplaat afkom stige leerlingen, die de fruitteeltvak- dat hindert niet. Als je een poosje rus tig en nuchter me aanzoek overweegt, dan zul je verder alleen maar voordelen kunnen vinden - in aanmerking nemen de je huidige toestand - en maar bitter weinig nadelen". Riet van Beusekom denkt Inderdaad na. Er zit werkelijk veel in zijn redene ring, dat waarheid bevat. Goed, hij ls heel anders dan Tonnie. Van Tonnie houdt ze, ze is krankzinnig van verlangen naar hem, naar zijn sterke armen, naar zijn dwingende lippen. Maar hij is onbe reikbaar door die ellendige oorlog. En hoe lang kan dat nog duren? In plaats daarvan zit Arie Schras voor haar, de vroegere schoolkameraad, die ze heus wel mocht en met wie ze dikwijls van en naar huis gefietst was. Met wie ze ook wel een grapje had uitgehaald en die zo prettig danste. Dat weet ze ook nog. Goed, hij is beslist een goede jongen, maar je gaat toch niet trouwen met een man, alleen omdat je hem aardig vindt? Daar is t ch heel wat anders voor no dig? Aan de andere kant weer wat moet ze, als ze zijn aanzoek afwijst? Hij heeft het haar zoëven voorgeschilderd en ze voorvoelt angstig, dat dit haar toekomst zal zijn. Veracht en verlaten door haar vroegere vriendinnen en vrienden. Uitgestoten, behalve door Arie Schras, de hunkerende klassege- noot van weleer. Ze staat op en loopt verward naar het school in Philippine bezoeken. Besloten werd de rekening-courant overeenkomst lopende bij de bank voor Ned. Gemeenten voor 1964 te vernieu wen met een maximum krediet van f 50.000,—. Tijdens de rondvraag komt de heer E. A. Steijaert te spreken over de bouw grond in het uitbreidingsplan „Slijk plaat". Hij zou het wenselijk vinden, dat de raad haar bevoegdheden ten aan zien van de toewijzing van bouwgron den delegeerde aan B. en V/., omdat dikwijls veel tijd verloren gaat door te wachten op de eerstvolgende raadsver gadering na het indienen van een aan vrage. De raad bleek de suggestie van de heer Steijaert gunstig te ontvangen zodat besloten werd dat de raad gedu rende een jaar afstand doet van haar bevoegdheden en deze delegeerd aan B. en W. Aan het slot der vergadering herinner de de voorz. er aan, dat het naar men selijke begrippen wel de laatste verga dering is geweest in het nu bijna oude jaar 1963. Hij wenste de raadsleden en hun gezinnen een zalig uiteinde toe en dankte hen hartelijk voor de belang rijke besluiten, welke ten gunste van de gemeente konden worden genomen en voor de prettige medewerking, die hij van de raadsleden heeft mogen onder vinden. Voor 1964 wenste hij de raads leden en hun gezinnen een goede ge zondheid toe. Voor wat betreft de ge meente zelf hoopte spr. dat in 1964 door de hogere instanties tot behoud van Hoofdplaat's zelfstandigheid zou mogen worden besloten Retranchement Oogstcollecte De jaarlijkse oogstcollecte in de Ned. Herv. Kerk bracht f 168,op. Koopmiddag Vrouwenvereniging. Het netto-bedrag van de door de Ned. Herv. Vrouwenvereniging georgani seerde koopmiddag is thans bekend. De verkochte materialen .alsmede de op brengst van oliebollen, verloting, rad avontuur enz. brachten netto f 661,op welk bedrag gedeeltelijk zal worden aangewend voor aankleding van het consistorielokaal. Jaarvergadering V.V.V. De vereniging voor vreemdelingenver keer afd. Retranchement, hield haar jaarvergadering ln café „De Zon", onder voorzitterschap van de heer J. A. A. Pattist. Voor deze samenkomst bestond slechts een matige belangstelling. De administrateur, de heer Chr. Lau- ret, wees er in zijn keurig jaarverslag op dat ondanks het ongunstige weer tijdens deze zomer het bezoek aan Retranche ment en de overnachtingen weer ge stegen zijn en wel in die mate, dat de aanvragers in sommige perioden teleur gesteld moesten worden. Geregistreerd werden in totaal 44420 overnachtingen, tegen 21893 in 1962, derhalve een toe name van meer dan 100 pCt. Een gun stig gevolg hiervan was, dat de over nachtingstoeslag gehalveerd kon wor den. raam. Hij komt na enkele ogenblikken bij haar staan. „Luister eens. Riet, ik begrijp wel wat er in je omgaat. Ik houd van je, maar je zult vrij zijn zoals je nu vrij bent, als we getrouwd zijn. Ik zal je nooit verplichten tot tot iets 'wat je niet wilt. Je zult het goed bij me heb ben en ik zal je met raad en daad bij staan. Dan heb je geen enkele zorg meer. En later veel later misschien leer je een beetje van me houden. Ik zal ge duldig zijn, ik beloof het je. Echt. Ik wil het zweren, als je dat van me verlangt. Denk er kalm over na". Ze knikt, nog steeds ten prooi aan vele verwarde gevoelens. Met een hand druk nemen ze afscheid. Hij houdt het klamme handje stevig in zijn knuist ge vangen en kijkt haar aan. „Voel je mijn hand. Riet? Die hand wil jou tot steun zijn. Als je wilt, voor altijd. Je kunt op me rekenen. Riet". Ze gaat weg en Arie kijkt haar na. als ze over de straat loopt. Ze is de moeite waard, denkt hij. Ik durf de storm te trotseren. Ze is echt de moeite waard. Twee dagen later komt Riet van Beu sekom op zijn kantoor en aan haar cgen ziet hij. wat haar antwoord zal zijn. Ze hoeft niet; te zeggen, hij loopt om zijn bureau heen en sluit het meisje in zijn armen, drukt voorzichtig een kus op haar voorhoofd. „Dank je Riet, datje zoveel vertrouwen in me hebt. Ik zal

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1