I BRILLEN December reclame-aanbieding 1 BLEU's Kledingmagazijn r vj HET ONMOGELIJKE HUWELIJK SSclüemaefter" OOSTBURG SHAWL of HANDSCHOENEN GRATIS GRATIS een DAS d f 3,95 of een paar SOKKEN a f 3,50 naar keuze 17e Jaargang Nr. 951 Vrijdag 13 dec. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,35 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen loet.extra Telefoon (01172) 439 F SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 1Q. - BRESKENS - TEL <W - GlRO 358296 Plaatselijk Nieuws Oroede Raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering van vo- rige week, welke onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars gehou den werd, werd de begroting 1964 van inkomsten en uitgaven z.h.st. door de raad vastgesteld. De gewone dienst sluit met een post voor onvoorzien van f 3.205,15. In de toelichting stelden B. en W. dat een zodanige post voor on voorzien wel gering moet schijnen. Dat zou het ook zijn in de huidige tijdsom standigheden met de op handen zijnde verhoging van salaris, ware het niet, dat B. en W. hiervoor een extra reserve van f 13.000,- in de begroting hadden opgenomen. Door het doen van grote kapitaalsuitgaven gedurende de laatste jaren, drukt er op de gemeente een schuldenlast van f 462M40.-, wat geen gering bedrag genoemd moet worden, maar door de draagkracht van de ge meente is deze omstandigheid stellig niet verontrustend. Daartegenover staat, dat door deze uitgaven de leefbaarheid van de gemeente Groede niet onaan zienlijk is verbeterd, zodat thans grote kapitaalsuitgaven achterwege kunnen blijven. In zijn openingswoord had de voorz. in het bijzonder de heer Vermeulen ver welkomd, die vrij langdurig ziek is ge weest. De voorz. zei verheugd te zijn dat de heer Vermeulen weer geheel her steld de raadsvergadering kon bijwo nen. Na de raad aan het vreselijke gebeu ren met wijlen president Kennedy te hebben herinnerd en de grote betekenis die president Kennedy voor de Vrije Wereld heeft gehad, werd staande stilte betracht ter nagedachtenis van deze grote figuur. De voorz. deelde mede, dat B. en W. ingevolge de door de raad verleende machtiging, de verbouw van de oude openbare lagere school tot sportzaal heeft trachten aan te besteden, maar dat deze als mislukt dient te worden beschouwd, althans B. en W. hebben niet tot de gunning kunnen overgaan. Blijkens een ingekomen rapport heeft de Schoolartsendienst Z.-Vlaanderen de schoolkinderen van Groede onderzocht. Van de 130 leerlingen had 1 kind onvol doende lichamelijke toestand en van 2 kinderen was de verstandelijke aanleg onvoldoende. De voorz. deelde in verband met het verzoek van de heer A. L. M. de Sutter te IJzendijke om. eervol ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand en als controleur der vermakelijkheidsbe lasting per 1 jenuari 1964, dat de heer de Sutter, wegens zijn aanstaand ver trek uit de gemeente, door B. en W. eer vol entslag is verleend als adjunct-com mies der secretarie. Op voorstel van B. en W. werd de heer De Sutter ingaande 1 januari 1964 eervol ontslag verleend, onder dankzegging voor de bewezen diensten uit beide andere functies. Ingekomen was een mededeling van G.S. van Zeeland, dat de herziening van het uitbreidingsplan voor de kom der FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. „Goed geslapen?" vraagt hij, om het gesprek te openen. „Geen nadelige ge volgen ondervonden van je eh avond lijke wandeling?" Ze knikt en schudt haar hoofd. Ja nee En weer kijkt ze hem aan. Arie Schras vindt, dat ze een lief ge zicht heeft. Eigenlijk valt hem dit nu pas goed op. Ze heeft iets onbestendigs over zich, dat hij niet kan definiëren. In heel haar doen en laten is ze een dame. Een jongevrouw van standing, die een uitstekende opvoeding heeft gehad en waar het milieu, waarin ze verkeert, zijn stempel op heeft gezet. Zelfs in de ellende van de vorige avond had ze nog iets gedistingeerds over zich, alsof het haar aangeboren was. Neg heeft ze een goed figuur, zoals ze daar voor hem zit, kaarsrecht op de stoel, met haar han den gevouwen in de schoot. Het haar keurig gekapt. Ja, Riet van Beusekom is een dame. Maar ze is ook een oude schoolvriendin, die in nare moeilijkheden verzeid is ge raakt. En ze verwacht van hem een op lossing. gemeente is goedgekeurd. In de raadsvergadering van 27 juni 1963 werd de Winkelsluitingsverorde ning gewijzigd vastgesteld door de raad. Thans kwam het verzoek van de Winke liersvereniging deze verordening in te willen trekken en de voor die tijd be staande verordening weer van kracht te dhen zijn. Hiertoe besloot de raad zon der hoofdelijke stemming. Voor de twee in Groede woonachtig en aan de fruitteeltvakschool te Philippine studerende ingezetenen werd op het desbetreffende verzoek van B. en W. van Philippine een subsidie van f 50,per leerling toegezegd. Op het verzoek van het Groene Kruis te Groede werd de subsidie aan deze in stelling voor 1965 vastgesteld op maxi maal f 5,voor gezinnen en f 3,75 voor alleenstaanden. Hierbij bepaalde de raad, dat ook het Wit-Gele Kruis na op trekking der contributie deze bijdragen zal kunnen worden toegekend, zo deze maxima door 50 pet. der contributie kunnen worden bereikt. De subsidie-aanvrage van de Johan na Stichting werd afgewezen. Eerst dan zal men subsidie in gunstige overweging nemen, indien een kind uit de gemeente in genoemde inrichting wordt verpleegd. De heer Van Damme zei het met deze stelling niet eens te zijn en wees op het vele goeds wat de Johanna Stichting doet. Voorz. zei dit met de heer Van Damme eens te zijn, maar het onmoge lijk te achten alle goede instellingen te steunen en het zijn er heel wat. In principe besloot de raad mede te werken aan de gemeenschappelijke Huisvuilophaaldienst, dit op verzoek van de Ontwikkelings-Commissie W. Z.-Vl. Voor 1964 zal bij de Bank voor Ned. Gemeenten lopende kasgeldlening tot een maximum van f 100.000,worden verlengd. De raad keurde de begroting voor het Burgerlijk Armbestuur met een bedrag van f 23.206,aan inkomsten en uitga ven goed. Het kostencijfer per leerling over 1964 voor het openbaar lager onderwijs werd ingevolge art. 55 bis der l.o. wet vastge steld op f 73,74. Na door de heer Polley van het inge- niuersbureau Rothuizen en 't Hooft te zijn voorgelicht over het door hem ont worpen uitbreidingsplan voor de kust, waarmee de Provinciale Commissie zich heeft kunnen verenigingen, besloot de raad het in de voorgelegde vorm vast te stellen. Dit plan biedt plaats voor 401 zomerwoningen, een caravan- en ten tenterrein, verzorgingsgebouwen. 3woon flats van 6 woonlagen van 18 meter hoogte, bos, groenstroken enz. Het ge hele plan beslaat 45 ha.. Ten behoeve van de bezetting van het uitbreidings plan, welke wanneer deze geheel zal zijn gerealiseerd, zo'n 5000 personen zal kun. nen belopen is ter beveiliging een luchtbrug geprojecteerd over de kust weg. Ten behoeve van het zojuist vastge stelde uitbreidingsplan aan de kust werd een bouwexplcitatieverordening vastgesteld, waarin opgenomen de be paling, dat bij het afgeven van de bouw vergunning de vergunninghouder een „Eindelijk verbreekt het meisje de stilte en vraagt: „Weet je al wat. Arie?" Haar stem klinkt prettig. Dat was al zo op school. Als Riet wat moest opzeg gen, luisterde hij met intense belang stelling. Er zat iets in haar stem, dat hem imponeerde. Misschien vereerde hij daarom alleen al dit meisje. En opeens weet hij het. De oplossing. Het flitst door hem heen en hij is er ge lijk zo beduusd van, dat hij aanvanke lijk geen woord kan uitbrengen. Stom verbaasd over zichzelf, dat hij zo'n radi cale vinding weet te produceren in zijn brein. Het is inderdaad de oplossing. Nog steeds kijkt hij haar aan en het meisje begint zich raider zijn doordrin gende blik minder prettig te voelen. Ze vraagt: „Wat is er, Are?" En als hij blijft zwijgen, begint ze te kleuren en zacht vervolgt ze: „Kun je het al aan me zien?" Dan hervindt hij zichzelf. Arie Schras knippert even met zijn ogen en schudt zijn hoofd. „Welnee, hoe kom je daarbij Je ziet er uit als als Hollands wel varen, wil hij er aan toevoegen, maar net op tijd begrijpt hij, dat dit nu pre cies datgene is, wat hij onder deze om standigheden niet kan zeggen. Dat zou haar positie van het ogenblik immers niet duidelijker kunnen accentueren. Daarmee zou hij van de wal in de sloot geraken. En haperend voegt hij eraan toe: „Als een bakvis". Bij aankoop van een WINTERJAS, POPLIN- of TERLENKA JAS een bij aankoop van een N o - I r o n HEREN-OVERHEMD. Spuiplein BRESKENS per m2 vastgesteld bedrag bij moet dra gen in de kosten van openbare werken in het uitbreidingsplan, welk bedrag door de raad zal worden vastgesteld. De verordening op de heffing van le ges ter sekretarie werd gewijzigd, door o.a. het intrekken van de verordening op de heffing van rechten op de lijk koets, die inmiddels Is verkocht en het invoeren van een nieuwe redactie met betrekking tot het voltrekken van hu welijken met tarieven voor bepaalde uren en dagen, waarop de huwelijken worden voltrokken. Zo lopen de tarieven sterk uiteen. Op donderdag, des mor gens van 9 tot 9.30 uur en des middags van 2.30 tot 4.00 uur is het huwen kos teloos. Zaterdags na 3.30 uur is het hu wen een dure geschiedenis, want dan wordt f 100,in rekening gebracht. Daartussen liggen verschillende andere tarieven, variërende van f 10,tot f 75,—. Voor de gemeentelijke bergplaats, Slijkstraat 12, welke door de ter be schikking gekomen bergruimte in de brandweergarage niet meer nodig Is, hebben zich 2 Kopers gemeld, n.l. de he ren D. M. van Halst en het raadslid, dhr. R. J. van Damme. Op grond van het feit, dat het gebouw het nuttigst is voor het bdrijf van de heer Van Damme, be sloot de raad aan deze te verkopen voor het door B. en W. redelijk geadviseerde bedrag van f 500,Aan de Kroon zal nu worden verzocht om ontheffing van het verbod van art. 1505 van het Bur gerlijk Wetboek, waarbij Is bepaald, dat raadsleden zonder genoemde ontheffing geen gemeente eigendommen onder hands mogen kopen. De bedoelde ont heffing is voorzien bij art. 1506 van het Burgerlijk Wetboek. Riet van Beusekom glimlacht even. Ze is natuurlijk niet ongevoelig voor 'n compliment. Het doet bij al de ellende tenminste goed. Maar opnieuw vraagt ze: „Heb ,ie een idee?" Hij knikt. Zelfbewust. Op dit ogenblik beseft hij op geen stukken na de konse- kwenties, de uit zijn plan kunnen voort vloeien. Hij heeft er nog geen weet van, dat dit tengevolge zal hebben, dat hij samen met Riet door de moeilijkheden heen moet tornen. Dat niet zij alleen meer de zondebok zal zijn, maar meer in het bijzonder hij, Arie Schras. Dit alles dringt nog lang niet tot hem door. Hij ziet op het ogenblik alleen maar voor zich het meisje, dat hij altijd in stilte heeft vereerd en waarom hij tal van fantasiën heeft geweven in de jaren dat hij met haar op de schoolbanken zat. Die praktisch onbereikbaar was, alleen al vanwege het standsverschil. Hij, Arie Schras, die dankbaar was voor de klein ste bejegening van haar kant, bijvoor beeld door het samen naar huis fietsen of op het schoolplein vlug nog even sa men doornemen van de mondelinge re petitie. Durft hij het? En wat zal haar ant woord zijn? Ze heeft immers niet veel keuze. Voor Tonny, de beroemde veelbe lovende toekomstige ambtenaar is Riet onbereikbaar. Enkele tientallen kilome ters zee scheiden hen als een onover brugbare kloof. Tenminste voor het Schoondijke Ontspanningsavond. De afd. Schoondijke van de Maat schappij voor Ooft- en Tuinbouw houdt op vrijdag 13 dec. 1963 in zaal Wijffels haar jaarlijkse ontspanningsaond. Het programma vermeldt: vertoning van dia's van de plaatselijke tuinen, de films „Uw tuin Uw hobby", „Zo'n dood gewone aardappel" en „Het graan wordt brood". De inleiding zal worden ver zorgd door de heer A. Hoolhorst. Naast dit alles zal dhr. Versteeg aan de hand van dia's een reis door Afrika maken. Retranchement Nieuw kerkorgel in gébruik genomen. In de oorlogsdagen van 1944 werd aan het orgel van de Ned. Herv. Kerk grote schade aangebracht. Met het weinige geld waarover men beschikte werd het later zo goed mogelijk gerestaureerd, doch naar al na weinige jaren bleek, niet afdoende. De laatste maanden was het vrijwel onbespeelbaar. Hoewel men er aanvankelijk over dacht het onbruikbare instrument te vervangen door een elektronisch orgel, viel de keuze uiteindelijk op een klas siek pijporgel. Deze beslissing werd mo gelijk toen de hervormde gemeente een erfenis ontving bij het overlijden van de weduwe Verdouw-Bouwens. Het nieuwe orgel werd in de avond dienst van zondag in gebruik genomen. Het werd bespeeld door de organist Joh. van Haneghem en door dominee G. M. C. de Vries. Sinterklaasfeest. Dezer dagen bracht Sint Nicolaas met twee Pieten een bezoek aan Retranche- ogenblik. Het meisje wordt ongeduldig. „Je maakt me nieuwsgierig. Weet je echt een redelijke oplossing?" Opnieuw knikt hij en leunt voorover met zijn armen op het bureaublad. „Vol gens mij de enige en onder deze omstan digheden de beste oplossing. Je moet trouwen en wel zo spoedig mogelijk". Een trek van teleurstelling komt op haar gezicht. Wellicht zijn haar ver wachtingen hoog gespannen geweest. In haar naïviteit had ze in deze uren wel licht een blind vertrouwen gevoed. En nu dit? „Als je niets beters weet zegt ze en slaakt een zucht. Meteen ligt er een moede trek op haar gezicht en Arie krijgt met haar te doen. „Luister eens Riet, ik heb er goed over nagedacht". Wat een leugenaar ben ik, denkt hij. „We kennen elkaar al jaren, we zijn eh geen vreemden. Je mag het wel weten: in stilte mocht ik je altijd al erg graag. Nou ik vraag je ten huwelijk en ik ben bereid om alle schuld op me te nemen. Wat denk je er van?" De reactie op het gezicht van Riet van Beusekom is wel de moeite waard om te zien. Haar mond valt even open, zo verbaasd is ze, maar meteen sluit ze die weer met een klap. Ze schudt haar hoofd en kijkt hem doordringend aan. Houdt hij haar voor de gek of Twee ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1