ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Burgerlijke Stand Plaatselijk Nieuws» FEUILLETON HET ONMOGELIJKE HUWELIJK r~ 17e Jaargang Nr. 950 Vrijdag 6 dec. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,15 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen ioct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOQR DE-HULSTER - DORPSSTRAAT 1Q - BRESKENS - TEL.- GIRO 3SB296 GEMEENTE WATERLANDKERKJE. over de maand november 1963. GEBOORTEN18, Conny, zn. van Da niël Poissonnier en van Catholina Sara van den Broecke. OVERLIJDEN: Geen. HUWELIJKENGeen. INGEKOMEN: Geen. VERTROKKEN: Geen. GEMEENTE OOSTBURG over de maand november 1Ü63 GEBOORTEN: 2, Renée Agnes Helena, d. van O. A. M. van Hevele en van G. R^ M. Rootsaert, wonende te Aardenburg, St. Kruis; 6, Petra, d. van A. Sijnesael en van J. van Splunder, wonende te Groede; 8, Johannes Marinus, zn. van M. Krijger en van M. C. de Schraal, wo nende te Oostburg; 13, Marijke Gabrielle d. van R. M. van Pamelen en C. Cocquyt, wonende te Sluis; 19, Ronny Cornells Willem, zn. van C. I. Ekkebus en van L. F. Tellier, wonende te Groede; 23, Con ny Maria, d. van P. J. Steijaert en van T. F. Pijcke, wonende te Hoofdplaat. OVERLEDEN: 5, Erasmus Jan Hendrik, oud 63 jaar, zeilmaker, wonende te Breskens; 10, Vermeule, Cornells, oud 74 jaar, zonder beroep, wonende te Oost burg; 13, Versprille Jan Jacob, oud 76 jaar, zonder beroep, wonende te IJzen- dljke; 14, Westerlinck, Louis Caroline, oud 21 jaar, schipper, wonende te Brug ge in België: 15, Ekkebus. Maria Mag- dalena, oud 59 jaar, e.v. J. A. Bertou; 20, la Gasse, Daniël, oud 75 jaar, zonder beroep, wonende te Cadzand; 20 de Rijcke, Medard August, oud 74 jaar, zon der beroep, wonende te Aardenburg; 23, Fremouw, Martina Maria, oud 36 jaar, zonder beroep, wonende te Cadzand, e. v. R. van de Luijster. HUWELIJKEN: 2, de Kok, David Felix, oud 23 jaar, marechaussee, wonende te Apeldoorn en van Buijten, Angelica Maria Albertina, oud 21 jaar, onderwij zeres, wonende te Oostburg; 18, de Smidt, Gerrit Pieter, oud 24 jaar, mon teur, wonende te Retranchement en Versprille, Elizabeth Maatje, oud 22 jaar zonder beroep, wonende te Oostburg; 28 den Arend, Johannis, oud 23 jaar, on derhoudsmonteur, wonende te Oostburg en Kloosterman, Maria Maatje, oud 21 jaar, zonder beroep, wonende te Oost burg; 30, Baerken, Johannis Maria Al- phonslus Canisius, oud 24 jaar, verte genwoordiger wonende te 's Graveland en Simpelaar, Simonia Amelia Sophia, oud 19 jaar, zonder beroep, wonende te Oostburg. Sehoondljke Raadsvergadering. De Raad der gemeente Sehoondljke kwam vorige week in openbare verga dering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Hoftijzer. Na de opening eerde de voorzitter de Een Groningse familieroman door Henk van Heeswijk. „Riet", zegt hij op kalme, doch be sliste toon, „ik zal je helpen. Ik weet nu nog niet hoe, maar ik zal je helpen. Op mij kun je rekenen. Laat me er van avond rustig over nadenken, hè? En ga jij gewoon naar huis, kruip in bed en slaap lekker. Maak je nergens zorgen over: dit komt in orde. Morgen is er weer een dag. Heb je werk? Ik bedoel: ben je ergens in betrekking of zo?" „Nee, ik ben thuis", antwoordt ze en ze krijgt nieuwe hoop „Mooi, des te gemakkelijker kun je morgenochtend bij me komen. Op kan toor kunnen we rustig praten, zonder gestoord te worden. Misschien weet ik wel een oplossing. In ieder geval zal ik er wat op zien te vinden. Je kunt op me rekenen, Riet". Z.e grijpt zijn hand, brengt die bij haar gezicht en drukt er een kus *.p. „Dank je, Arie. Ik kom morgenochtend beslist". Ze loost een diepe zucht. „Denk je zul je er wat op kunnen vinden?" Hij knikt gedecideerd. „Beslist. Ga lekker slapen, vergeet wat je vanavond nagedachtenis van wijlen president John. F. Kennedy, waarbij na een ge voelvolle herdenkingstoespraak een ogenblik stilte werd betracht. Ten behoeve van de verbetering van de Veldstraat had de raad reeds eerder een bedrag van f 19.200,- gevoteerd, welk bedrag thans niet toereikend bleek te zijn. Ter voltooiing van de werkzaam heden was een meerderbedrag van f 1200,- benodigd, hetgeen de raad als aanvullend krediet verstrekte. De voorz. merkte op, dat door verbetering van de Veldstraat, die nog de enige oude straat in de gemeente was, het gehele straten plan is vernieuwd. De raad wilde graag vernemen hoe het staat met de inrichting van het openlucht museum voor landbouwwerk tuigen en koetsen. De voorz. zei, dat er een inventarisatie wordt opgemaakt en dat nagegaan zal worden wat er in de streek op dit gebied is en wat voor ge noemd openlucht-museum bruikbaar is - en wat heel belangrijk is - zal kunnen worden beschikbaar gesteld. Sprekende over het Industrieschap met betrekking tot het afwijzen van de vestigingsaanvrage van een visconser- ven-industrie, lieten de heren de Badts en Verkruijsse nog al kritische geluiden horen, in verband met de ontwikkeling in de Kanaalzone. De voorz. zei zeer op timistisch te zijn, maar nog niets con creets te kunnen mededelen gezien het stadium waarin een en ander nog ver keert. De eerste zorg is nog het verkrij gen van het benodigde industrieterrein. De voorz, wees er op dat het vestigen van industrie een dwingende noodzaak is, wil men de mensen aan de woon plaats kunnen binden. Hierna kwam de begroting aan de orde. De voorz. gaf een uiteenzetting over de samenstelling van de begroting en lichtte de nieuwe en verhoogde pos ten toe. In het algemeen was hij ver heugd te kunnen stellen, dat de begro ting 1964 er bijzonder goed uitziet met een geraamde post voor onvoorzien van f 7500.-, hetgeen een bedrag van circa f 3,50 per inwoner betekent. Hij vroeg de raad deze begroting met welwillend heid tegemoet te willen treden. Bij de puntsgewijze behandeling der begro tingsposten gaf de voorz. op de door de raadsleden gestelde vragen zijn toelich ting en moest hij de nodige overredings kracht gebruiken vooraleer de raad ak koord kon gaan met bepaalde posten. Zo ook bleek de raad niet erg warm te lopen voor wat later bleek een stok paardje van de voorz. te zijn, n.l. het aanschaffen van een apparatuur voor het ten gehore brengen van gepaste muziek bij huwelijksvoltrekkingen ten gemeentehuize. De voorz. vond dit bij zonder decoratief en passend bij de sfeer van het huwelijk. De raad kon zo maar niet dadelijk wennen aan dit muzikale huwelijksprobleem, maar ook hier won de welsprekendheid van de voorzitter het. De uurlonen van de brandweerlieden werden gebracht van f 2,- op f 2,50, voor zover de brandweerlieden geen loonder ving hebben. Moeten de brandweerlie den ook tijdens him particuliere werk zaamheden bij de brandweer dienst van plan was en denk alleen maar aan morgen. Morgen gaan we dat heel kalm bekijken, hè? Wij samen. Wedden, dat we er wat op vinden?" HOOFDSTUK 3. De volgende morgen is Arie Schras echter lang zo optimistisch niet meer als enkele uren tevoren .Hij heeft slecht geslapen en is tenslotte om zes uur op gestaan. Tut grote verbazing van het personeel liep hij om kwart voor zeven al in de grote opslagplaats en mopper de, omdat twee mannen te laat op hun werk kwamen. Gaf orders omtrent ver voer naar enkele klanten en keek met een triest gezicht naar de nagenoeg lege garage, waar nu een tweetal banden wagens stonden. Een arbeider spande een paard in en Arie klopte het dier een ogenblik vertrouwelijk op de hals. De weg terug, dacht hij bitter. Inplaats van snelle vrachtauto's nu twee keer é'n P.K. Tijdens het ontbijt was hij ongewoon stil, keek een paar minuten in de och tendkrant, maar legde hem al spoedig geïrriteerd terzijde toen hij niets an ders dan loftuitingen las over het on overwinnelijke duitse leger. In zijn kantoor keek hij de post vluch tig door en legde een aantal bestellin gen opzij. Daarvoor moest hij eerst weer vergunningen aanvragen. Dat ging niet zo gemakkelijk meer. Als het zo door doen, dan geldt als brandweervergoe ding het uurloon dat zij bij hun werk gever derven. De beeoldigingspost voor de brandweerlieden moest hierdoor van f 1000,- op f 1600,- worden gebracht. Bij dit punt kwamen de activiteiten van de Schoondijkse brandweer en hun presta ties aan de orde. De bezetting van het korps is voltallig, terwijl de brandweer commandant al het mogelijke doet zijn mensen tot een hoge graad van paraat heid op te voeren. Zo heeft de comman dant thans het plan zijn mensen een cursus te geven in het bestrijden van benziiiebranden en andere petro-che- mische produkten. Het presentiegeld van de raad werd verhoogd van f 12,50 tot f 15,per bijgewoonde vergadering, terwijl de subsidie aan de Kruisvereni gingen van maximaal f 4,tot op max imaal f 5,werd gebracht. De gemeenteriolering zal dit begro tingsjaar worden schoongemaakt, het maken van kleedgelegenheden in het gymnastieklokaal verwezenlijkt en de huisnummering in de buiten herzien en de naamgeving van wegen en straten aangepakt. Tal van aanschaffingen ten behoeve van de openbare werken zullen worden gedaan, zoals grasmaaimachine, zandstrooier, heggeschaar. Een nieuwe schrijfmachine aangeschaft, terwijl de oude voor de sekretarie niet meer bruik baar, maar voor andere doeleinden, b.v. de scholen ter beschikking kan worden gesteld. Het V.V.V.-werk werd van der mate groot belang geacht, dat ondanks het ter ziele gaan van de Schoondijkse V.V.V., toch een bedrag van f 200,voo7' het V.V.V.-werk werd uitgetrokken, wat dan van gemeentewege zal dienen te worden gedaan, of zo mogelijk door een nieuw op te richten V.V.V.-vereniging. In principe werd besloten deel te ne men aan de Centrale huisvuilophaal dienst. Hoewel men er niet bepaald en- tousiast over was, immers zo werd ge steld, de thans lopende overeenkomst met een ondernemer uit Breskens kan men zo zonder meer niet beëindigen, terwijl het tarief van f 15,voor de eerste en f 10,voor de tweede en elk volgende emmer veel te hoog werd ge acht. Voorz. zei, dat dit bedragen zijn ,die de gemeenten ingevolge de ontworpen regeling zal dienen te betalen.. De van de ingezetenen te heffen bedragen be hoeven en mogen ingevolge de wet niet tot dat niveau te worden opgevoerd. De gemeente is bevoegd een redelijke ver goeding voor de door haar gemaakte kosten te vragen. Burgemeester J. C. Hoftijzer werd tot gemeentelijke vertegenwoordiger aan gewezen in het bestuur van de Beschut tende werkplaats, terwijl wethouder Toesseint tot plaatsvervangend verte genwoordiger werd aangewezen. Besloten werd de woningwetwoning, bewoond door de heer Iz. Hamelij nek in de v. d. Slikkestraat voor het door het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid vastgestelde bedrag te verkopen aan de bewoner. De wijziging van het uitbreidingsplan Kattekreek werd voorlopig door de raad vastgesteld. De Hark-bibliotheek, bestaande uit ca. 1200 boeken, welke thans nog is on- ging, was zijn voorraad binnen het jaar verkocht en hoe kwam hij aan nieuwe materialen? En aan wie zou hij ze dan moeten slijten? Er werd nu al praktisch niets meer gebouwd. De toe komst zag er niet bepaald rooskleurig uit. Arie Schras heeft de smoor in en vloekt in gedachten op de Duitsers en op deze oorlog, die zijn bedrijf dreigt kapot te maken. En waarvan moet hij dan leven? Juist nu er weer wat schot begon te komen in het economische le ven kwam de oorlog er tussen. Met als gevolg nog minder perspectieven dan een paar jaar geleden. Hij ruimde zijn bureau op, zodat het er een beetje netjes uitzag. Straks kreeg hij damesbezoek. In ieder geval zal ik er wel wat 'Ojp vinden, had hij beloofd. In bed had hij er ook over nagedacht, maar wat moest je in zo'n geval doen? Wat kon je doen? „In ieder geval zal ik er wel wat op weten te vinden". Hij herinnert zich nog, dat hij dit tegen Riet gezegd heeft. Woorden zijn goedkoop. Het is helemaal geen kunst om te zeggen: reken maar op mij, Riet, we vinden er wel wat op. Wel ja, kleine jongen, je hebt daarmee een jasje aangetrokken, dat je veel te groot is. Als het nu nog een probleem was over de juiste samenstelling van de betonspecie: zoveel cement, zoveel zand, zoveel grint, dan kon hij dat gaan be- dergebracht in een noodwoning zal on dergebracht worden in de bejaarden sociëteit. De voorzieningen welke hier voor dienen te worden getroffen bedra gen f 600,welke door het inhouden van de gemeente-subsidie zullen worden afgeschreven. De raad ging hiermee ak koord. Besloten werd voor 1964 een rekening courant overeenkomst aan te gaan, groot f 100.000,bij de bank voor Ned. Gemeenten. Oostburg Winkeliersvereniging contra B. en W. Tijdens de raadsvergadering van don derdagavond heeft de burgemeester van Oostburg, de heer J. L. van Leeuwen, op duidelijke wijze de beschuldiging weer legd, als zouden B. en W. niet de nodige medewerking hebben willen verlenen bij de tostandkoming van de traditionele Sint Nikolaas-actie. De door de winke liersvereniging gewenste grote loterij, ter ondersteuning van genoemde aktie. oordeelden B. en W. als zijnde in strijd met de loterijwet. Nadat herhaalde be sprekingen met burgemeester Van Leeu wen voor de winkeliersvereniging niet het verlangde resultaat hadden opgele verd, antwoordde de winkeliersvereni ging met een „dan ook geen Sint Niko- laasfeesten" en richtte de winkeliers vereniging zich in een schrijven tot de raadsleden, waarin het beleid van B. en W. werd aangevallen en waarin de stel ling werd naar voren gebracht, dat het ondernemen van activiteiten, waardoor Oostburg in het verleden in het cen trum van de belangstelling kwam te staan, thans door administratieve rompslomp niet meer tot de mogelijk heden behoren. In een schrijven van B. en W. aan de raadsleden gericht ga ven B. en W. terzake nadere toelichting terwijl B. en W. de raad er van in ken nis stelde dat tegen het houden van een loterij, welke niet in strijd is met de lo terijwet geen enkel bezwaar bestaat. Ter raadszitting onderstreepte burge meester Van Leeuwen, hoewel de onder havige aangelegenheid ter competentie van B. en W. is, openbaarheid niet te schuwen en van mening te zijn, dat een zodanige loterij als door de winkeliers vereniging gewenst, ministeriële goedkeu ring behoeft. Men kan van B. en W. niet verlangen mee te werken aan, of het be vorderen van een loterij, welke strijdig is met de wet. Er waren twee mogelijk heden, n.l. de aktie te laten doorgaan met ingrijpen van de justitie of het in trekken van de loterij-vergunning, wel ke laatste mogelijkheid werd gekozen, waarvoor de heren organisatoren blij mogen zijn. Zolang de voorzitter van de winkeliersvereniging zijn verontschul diging niet aan de burgemeester heeft aangeboden, zo lang zullen er in Oost burg geen loterij-akties meer plaats hebben. Van het centraal bureau voor finan ciële adviezen en verificatie van de ve reniging van Ned. gemeenten was be richt ingekomen betreffende controle over het derde kwartaal van de kas van ontvanger en de diverse andere kassen ter secretarie, waaruit bleek, dat alles rekenen, als hij tenminste vooruit wist wat er gestort moest worden: een ge wapend betonvloer of een riolerings putje. Dat maakte tenminste een be hoorlijk verschil. En als het om stenen ging, wist hij ook wel z'n weetje: vuil- werkklinkers of kalkzandsteen of boe rengrauw of eerste soort gevelklinkers, waalvorm. Dit alles had geen geheimen meer voor hem. Daarvoor had hij ge leerd, was hij na zijn schooljaren een jaar in de praktijk geweest, had zelf op een steiger gestaan, stenen gemetseld en beton gestort, grintnesten uitgehakt en specie gemaakt. En dank zij deze vrij harde leerschool was hij op nog geen 21-jarige leeftijd in staat geweest de leiding van de zaak over te nemen, toen zijn vader zo onverwacht stierf. Teen was hij dankbaar geweest voor de ijzeren wil, waarmee zijn vader hem aan het werk gezet had. En waarover hij in stilte wel eens gemopperd had. Nee, van het vak wist hij het nodige om dit bedrijf te beheren. Daar niet van. Maar zoiets, als Riet hem verteld had wat moest je daarmee nu aan? Arie Schras, 22 jaar, eigenaar vaneen bouwmaterialenhandel in Groningen, staart uit het raam en ziet de banden wagen de staat oprijden, halfvol opge tast met zakken cement. Hoe lang zal hij nog kunnen leveren en hoe lang zal hij nog mogen leveren? Vorige week zijn er ambtenaren geweest, die zijn voorra-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1