CORSETTENOOSTBUPO J HET ONMOGELIJKE HUWELIJK iPJt. YUcalaalcadeau suède mantel vanaf f 149,- alg. nieuws blad voor west zeeuws-VLAAN r~ DEREN 17e Jaargang Nr. 949 Vrijdag 29 nov. 1963 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,15 p. kw.; franco p. post f 1,50 Prijs der advertenties 10 ct. per m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen ?.oct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS T" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. W - GiftO 35ÉJ296 MEDISCHE Plaatselijk Nieuws Breskens Laatste pan op nieuw gemeentehuis. Vrijdag legde de burgemeester van Breskens, de heer A. J. Eekhout, de laatste pan op het in aanbouw zijnde gemeentehuis te Breskens. Een dergelijke gebeurtenis pleegt nu eenmaal niet onopgemerkt voorbij te gaan, waarom dan ook de aannemer, de Fa. Christiaansen uit Oostburg aan öese gebeurtenis een officieel en feestelijk cachet had gegeven. Rond vijf uur vrijdagavond besteeg de burgemeester, hiertoe door de fir mant J. Barendregt uitgenodigd en zoals de burgemeester later erkende met knikkende knieën, de zwiepende ladder, om zo'n 8 meter boven de grond staan de, op de bouwstelling de „laatste" pan op het dak van het nieuwe gemeente huis te leggen, vanaf de grond gadege slagen door de raadsleden, de beide wethouders, de architect J.C. P. Loonen, uit Breskens, de heren D. J. Ornee en J. Meijaard, de gemeente-opzichters, de heer C. M. Zuijdweg, dir. van de Centra le Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht onderaannemers en leveranciers. De beide wethouders waren van meer nabij getuige van de officiële daad van de burgemeester. Het leggen van de laatste pan werd door de toeschouwers op de grond met handgeklap begroet. Toen de burgemeester, de beide wet houders en de heer Barendregt zich weer bij het gezelschap op de grond hadden gevoegd, begaf men zich naar het restaurant van de heer Scherbeijn, dit op uitnodiging van de aannemer, al waar voor aanvang van de maaltijd het gezelschap zich gezellig met elkaar on derhield. Na een traditioneel palingmaal, sprak de heer Barendregt de aanwezigen toe. Hij heette hen van harte welkom. Een paar maanden geleden hebben we de eerste steen gelegd, nu is de laatste pan gelegd. Ik hield mijn hart vast, toen de burgemeester de ladder op ging, zo'n 8 meter boven de grond. De eerste steen is belangrijk voor de gemeente, de laat ste pan is belangrijk Voor de aannemer, want dan krijgt hij weer een termijn. Hoewel we nu nog niet windvrij zitten, zitten we toch droog. Zich tot zijn werk nemers richtende, die allen aanwezig waren, zei de heer Barendregt, dat hij het prettig heeft gevonden dat vandaag gepresteerd is, wat de baas in zijn hoofd had. De heer Barendregt zei, toen hij zich op het dak van het gemeentehuis bevond, zag hij als het ware Breskens aan zijn voeten liggen. Ik zag veel bouwrijpe grond. Hiervoor maakte hij het gemeentebestuur een compliment, nimmer heb ik in Breskens moeten wer ken. zonder dat de openbare werken ge reed waren. Uw huis is nu onder dak, nu krijgt U andere mensen te zien, die de verdere afbouw van het nieuwe gemeen tehuis ter hand zullen nemen. Eenmaal gereed hoop ik, dat uw gemeentebestuur in het gemeentehuis die besluiten zal kunnen nemen, welke in het belang van Breskens zullen zijn. De heer Baren- FEUILLETON Een Groningse familieroman door Henk van Heeswij k. Hij drukt zacht haar hand en houdt die even vast. „Er blijven altijd moge lijk heden over in het leven. Ik zal je mijn adres geven. Hij haalt zijn porte feuille voor de dag en neemt er een kaartje uit en legt dat voor haar neer, en als je denkt, dat ik je kan helpen, kom dan maar gerust naar me toe. Of bel me. Je kunt altijd op me rekenen, Riet". v Ze kijkt naar hem, met een matte glimlach op haar gezicht. „Dank je, Arie", antwoordt ze, maar tegelijktijdig betrekt haar gezicht en opeens houdt ze haar hand voor haar mond. Arie ziet haar wegtrekken en bleek worden. „Wat is er?" vraagt hij ongerust, „voel je je niet goed?" „De W.C." stamelt ze, overeind ko mend „Ik Hij wijst naar een deur. „Daar", zegt hij, niet begrijpend, waarom ze ineens zo bleek ziet. Intussen is ze al weg. Hij ziet haar door de deuropening verdwij nen en schudt niet-begrijpend zijn hoofd. Misschien heeft ze het op die dregt zei voornemens te zijn in de win ter aan de bouw van het nieuwe ge meentehuis voort te zullen gaan op de voorwaarden door minister Bogaerts aangegeven, dit zal van mijn mensen offers vragen, maar ook van de gemeen te een „offertje" op het financiële vlak, overeenkomstig de door de Mini ster uitgegeven richtlijnen. Burgemeester Eekhout voerde hierna het woord. Mijnheer Barendregt, toen wij drie maanden geleden bijeen waren voor de eerste steenlegging en sprak over het leggen van de laatste pan, had ik niet gedacht dat dit zo gauw zou ge beuren. Hiervoor mijn compliment! Over uw hoofd wil ik Uw mensen dan ken voor hetgeen zij gepresteerd hebben Wij willen hier in Breskens mee met de polsslag van deze tijd, deze polsslag gaat wel hard in Z. Vlaanderen. Enkele ja ren. geleden werd Terneuzen als indu striekern aangewezen, wij worden mee getrokken. Wij moeten trachten de leefbaarheid van Z. Vlaanderen op te voeren. In Breskens zijn wij nog ge- handikapt dloor de vele noodwoningen. Het is zaak deze zo gauw mogelijk door nieuwe te vervangen, immers hoe meer mensen er uit de noodwoningen weg trekken, hoe meer het overblijvende deel verpaupert. Burgemeester Eekhout wees in dit verband ook op de openbare werken, die nog moeten worden uitge voerd op klorte termijn. Hij vroeg zich af, of ook voor West Z. Vlaanderen niet de tijd is aangebroken om tot meer rationele bouw te komen, evenals in Oost Z.-Vlaanderen. Rationa lisering is niet alleen een modewoord, maar dwingende noodzaak. Daarom moet men tot bundeling der krachten komen. Nogmaals hartelijk dank, dat U ons voor deze gelegenheid hebt uitgeno digd. Ik hoop, dat U op Uw terrein nog veel voor de gemeente Breskens zult kunnen doen, aldus beëindigde burge meester zijn toespraak. De heer J. Barendregt richtte zich nu tot de heren Van Haneghem en Note- baart, de beide oud-wethlouders, de voorbereiders van het plan voor het nieuwe gemeentehuis en tot de heren van de firma Wodttiez, die het bijna ongelooflijke hebben gepresteerd door op het juiste moment de benodigde ma terialen, waar ook vandaan aan te voe ren. Begin september werden de bestel de dakpannen door de fabriek opgezegd en mede dank zij de medewerking van de architekt werden ze toch nog op tijd geleverd. De heren Woittiez hebben ge meend het gezelschap iets te moeten aanbieden, wat ik gaarne uit Uw naam heb aanvaard. De burgemeester dank ik hartelijk voor de woorden tot onze fa. gezegd. Het is nu 18 jaar na de be vrijding en nog wonen er mensen in W. Z. Vlaanderen en ook in Breskens in noodwoningen, ik ben het met u eens, dat deze op korte termijn moeten ver dwijnen. Na nog enige tijd gezellig bijeen te zijn geweest ging het gezelschap uiteen, onder de indruk van het inmiddels be kend geworden aanslag op het leven van president Kennedy. ROUWBRIEVEN Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens brug wel te pakken gekregen, in die wind en die regen. Of heeft ze kou ge vat achter op de fiets. Hij was steeds in beweging, maar zij zat stil. Straks wordt ze nog ziek. Een paar minuten later komt ze te rug. Haar gezicht is nog steeds met een dodelijke bleekheid overtogen, maar ze probeert te glimlachen. „Het is alweer over", zegt ze zacht. „Ik heb dat wel meer". „Wil je soms nog een kop koffie? Of wat anders?" Ze gruwt, alleen al bij het denkbeeld. „O, neen, alsjeblieft. Ze gaat weer zitten en leunt achterover in de stoel. Even kijkt ze hem van terzijde aan en dan klinkt het dof :van haar lippen „Misschien begrijp je het nu Maar Arie Schras, enige zoon, weinig met meisjes omgegaan en zonder enige ervaring, begrijpt er nog steeds niets van. „Misschien kan ik ergens een taxi krijgen oppert hij, hoewel hij zelf niet veel geloof hecht aan zijn eigen veronderstelling. „Welnee, ik loop straks wel. Dat is het beste voor me", antwoordt ze nonchalant. „Bovendien, het is al weer voorbij". „Zou je niet naar een dokter gaan?" vraagt hij voorzichtig. Ze lacht en op cynische toon ant woordt ze: „Daar ben ik al geweest. Daarom juist". Retrenchement Raadsvergadering De raad van Retranchement kwam vrijdagavond in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Leenhouts, die bij de aanvang van de vergadering zijn voldoening uitsprak over de thuiskomst van de echtgenote van wethouder Almekinders ,die na een ernstig ongeluk wekenlang in het zie kenhuis te Oostburg werd verpleegd. De voorzitter deelde mede, dat ter wille van het verkeer enige lindebomen in de straten moesten worden gerooid. Ter verfraaiing van de straten zullen B. en W. waarschijnlijk, waar dit mogelijk is rozenstruiken doen aanbrengen. Voorts deelde de voorzitter mede, dat B, en W. in principe medewerking heb ben toegezegd aan het plan tot het stichten van een centrale vuilnisop haaldienst voor geheel West Zeeuwsch- Vlaanderen. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van het ministerie van Sociale Zaken enVoIksgezondheid, waarbij de toegezegde subsdies voor herstel van de wallen en bastions, alsmede de aanleg van een openluchttheater verlengd wordt tot 1 april 1965. Aan de onderwijzeres der o.l. school, mej. A. A. de Dreu op haar verzoek, met ingang van 1 januari a.s. eervol ontslag verleend onder dankzegging voor de door haar bewezen diensten. Een verordening werd vastgesteld tot regeling van de bezoldiging van de ge meentewerkman. B. en W. deelden mede dat de prestatiebeloning voor hem is vastgesteld op 8 pet voor 1963. In ver band met opmerkingen van de heren Kornelis en Versprille merkte de voorz. ter op, dat voor het jaar 1964 de presta tiebeloning nog nader zal worden bezien De destructieverordening werd ge wijzigd. Het voorstel van B. en W. tot het verlenen van financiële medewer king volgens het algemeen plan ten be hoeve van de aansluiting op het elektri citeitsnet van de onrendabele percelen werd goedgekeurd. De kosten voor de gemeente bedragen minimaal f 1000, per perceel. Er zijn nog acht onaange- sloten percelen, waarvan 7 bewoners zo spoedig mogelijk tot aansluiting willen overgaan. B. en W. hopen, dat ook de achtste als nog om zijn gemeenschapszin te tonen tot aansluiting zal besluiten. Vastgesteld werd een verordening houdende algemene bepalingen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren. Aan de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer werd voor 1964 een subsidie toegezegd van f 150, Voor 1964 zal bij de Bank voor Neder landse gemeenten een rekening-cou rantovereenkomst worden aangegaan tot een bedrag van 5000, „Nou? En wat zei hij?" Ze slaakt een diepe zucht. „O, Arie, asjeblieft, ik kan er niet tegen. Laten we naar huis gaan. Het is al laat" De jongeman rekent af en snapt niet, waarom de 'ober veelbetekend grinnikt. En dan lopen ze in het donker de Oos- tersluis over naar het Damsterdiep. Hij met de fiets aan de hand, het meisje naast hem. Het is niet druk in de ver duisterde straten met de dode etalages. Als ze de Herestraat kruisen, glijdt er een tram voorbij en de enkele passagiers in de wagen zijn ternauwernood te zien. De tram verdwijnt 'om de hoek bij het Hereplein. Hun voetstappen klinken hol over de tegels van het Gedempte Zui- derdiep. Hij loopt met haar mee langs de Westerkade, de A-weg en de Taco Mesdagstraat. Ze draaien de hoek om, de Kraneweg in en dicht bij huis zegt het meisje plotseling: „Arie, je zei, dat je me wil helpen, als het nodig zou zijn. Niet?" „Maar natuurlijk, Riet. Niets zou me liever zijn dan dat. Zeg maar, wat ik voor je doen kan". Ze blijft opeens stilstaan en draait zich naar hem toe. „Als ze thuis begint ze haperend, „als vader als ze me het huis uitjagen mag ik dan een poosje bij jullie komen?" Hij begint er steeds minder van te begrijpen. „Maar natuurlijk, dat mag altijd. Maar niemand weet toch van £en. dat zeker in de smaak zal vallen. Wij ontvingen zojuist de nieuwe modellen INCA SUÈDE MANTELS, waarvan de modellen en kleuren zo geslaagd zijn, dat het de goede Sint moeilijk zal vallen een keus te maken. INCA SUÈDE is een naam met wereld reputatie, dat is ook St. Nicolaas bekend. En de prijzen Die vallen best mee. Wij tonen U reeds zo'n goede Voor Uw betere St. Nicolaas- cadeaux eerst kijken KI IKKH bij Uw Modehuis in Vlissingen 1 Bij de rondvraag wees de heer Korne lis op de onvoldoende straatverlichting. Ook de heer Lauret was hierover niet tevreden en zou wel graag zien, dat er b de Achterweg op Terhofstede een lichtmast kwam. Als de financiën het toelaten zullen B. en W. de gehele straatverlichting eens onder de loupe nemen. Tenslotte vroeg de heer Lauret verbetering van de afwatering op Ter hofstede. Biervliet Raadsvergadering. De raad van Biervliet kwam Wjens- vanavond? Dit blijft onder ons". Misschien heeft ze niet naar hem ge luisterd, misschien ging zijn antwoord langs haar heen, want ze vervolgt, ter wijl ze met haar voet over de stenen schuifelt: „Ik heb wat geld opgespaard. En als het dan Zover is, kan ik alles zelf betalen, zie je? Het ziekenhuis en zo". Arie Schras, 22 jaar, alleenwonend met zijn moeder in het grote huis naast de opslagplaats aan het Reitdiep, die noch in theorie, noch in de praktijk veel van het leven wist, knippert met zijn ogen en moet dit even verwerken. „Waarom moet je dan naar het zieken huis? Heb je een kwaal of zo? Moet je soms geopereerd worden?" Op dit moment schiet het meisje in de lach. Maar het is een wrange lach en eigenlijk staat het huilen haar veel na der. Nu heeft ze eindelijk door, dat deze jongen totaal onervaren is en er inder daad nog niets van begrepen heeft. Zal ze hem in vertrouwen nemen? Hij wil haar helpen, heeft hij gezegd en ze her innert zich de schuchtere Arie Schras nog wel van vroeger, die haar altijd zo hunkerend aankeek. Die altijd zo voor zichtig was als hij met haar danste. En die zich gelukkig voelde, als hij met haar meefietste naar huis. Hij weet niet. En hij snapt niet. Iemand moet het we ten denkt ze bij zichzelf. Ik kan het ge heim alleen niet meer dragen. Als maar één het ook weet, een vertrouwde.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1963 | | pagina 1